Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kevinjet

(Kevinjet, 2020.03.18 20:22)

http://www.cinema-kino.rus-knigi.ru/100/glava-5.htm
http://c-18.algae.on-planet.com/Rorippa_amphibia_Jerushnik_zemnovodnyiy.html
http://npgorilla.ru/all_2.html

Ланьшинский карьер рыбалка 2019

(BrianPes24, 2020.03.18 19:46)

Поэтому в большинстве всех этих печей длительного горения так называемые пиролизные котлы и печи эти самые пиролизные газы выбрасываются в большом количестве, ибо их не сжеч просто так, что бы агрегат в разгон не пошел, а энергия от горения углеродного остатка. О жадности щуки, этой пресноводной акулы, говорено немало. Читайте, что из этого вышло. [url=https://flexor.ru/lanshinskiy-karer-ribalka-2019-13.html]Ланьшинский карьер рыбалка 2019 [/url] Рыбные блюда часто становятся украшением праздничного стола. Что- бы случайно не упустить багорик вместе с рыбой под лед, на рукоятке должна иметься веревочная петля. Чем длиннее поводок, тем лучше играет приманка.


https://flexor.ru/dnt-ribolov-novosibirsk-465.html
https://flexor.ru/platnaya-ribalka-v-kaluzhskoy-oblasti-kaluzhskaya-oblast-870.html
https://flexor.ru/ribolovetskie-kompanii-dalnego-vostoka-485.html

Нижнеднестровский национальный природный парк. В течении долгого времени рука не устанет от работы и не потеряется реакция на своевременную подсечку. Приготовить закуску можно из ингредиентов, которые всегда под рукой.
<a href="http://celt.s5.xrea.com/cgi-bin/yybbs53/yybbs.cgi">Рыбалка в новосиб</a>
<a href="http://vapelife.pl/viewtopic.php?f=15&t=40327">Кубок россии по зимней блесне 2020</a>
<a href="https://smileysteve.net/entrepreneur/comment-page-5133/#comment-331008">Как привязывать крючок к леске восьмеркой</a>
fe3d92b

эвакуатор межгород цена за км

(Davidvak, 2020.03.18 17:10)

Требования к водителюэвакуация спецтехникиДля спецтехники подойдут следующие типы эвакуаторов:Другой момент. Разве их нарушить, навряд ли ваша АКПП будет подлежать ремонту или ее оживление обойдется дешево. Однако с тем же и приносили степень неудобств. Случилась непредвиденная положение (закончился бензин для трассе, автомобиль съехал в кювет, плохое настроение водителя).поломка ТС, из-за которой машины не могут добраться накануне гаража тож СТО своим ходом;
<a href=https://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор ставрополь</a>
[url=https://ставрополь.эвакуатор61.рус/]сколько стоит эвакуатор в ставрополе[/url]
https://ставрополь.эвакуатор61.рус/ceny - эвакуатор цена за километр

отсутствуют документы у водителя;с ломаной платформой;Чтобы небольших грузовиков и микроавтобусов (весом прежде 15 т) подойдет эвакуатор с полной погрузкой. Техника со сдвижными платформами. В первую очередь проверьте, не увез ли вашу «красавицу» настоящий обыкновенный эвакуатор службы Госавтоинспекции. Штатный работник отправился для вспомоществование водителю, тратит свое время. У нас вы найдете частный профессиональный подход, закал и оперативность обслуживания.Относительно законности работы эвакуатора каждому водителю следует лучший ключевые моменты этого процесса.

эвакуатор тимашевск

(Georgelet, 2020.03.18 16:27)

эвакуатор круглосуточноСитуации, если требуется эвакуация автомобиля, дозволено подразделить для две категории: плановые и чрезвычайные. В случае необходимости, наши специалисты готовы выехать к Вам в любое эра суток, и доставить Ваше транспортное средстотсутствуют документы у водителя;13 Июль 2017
<a href=https://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>эвакуатор новороссийск дешево телефон</a>
[url=https://краснодар.эвакуатор61.рус]грузовой эвакуатор краснодар[/url]
https://краснодр.эвакуатор61.рус - грузовой эвакуатор

Сумма выбора посреди эвакуацией с полной погрузкой разве частичной (буксировкой) понятна. Что производить, коли вашу машину эвакуировали21 Ноябрь 201750% через прежде рассчитанной диспетчером стоимости эвакуации;

buy ed meds online 323 mg

(GeorgeSiw, 2020.03.18 13:57)

Hi! [url=http://buyeddrugs.com/]http://buyeddrugs.com[/url] - ed pills online beneficial website

автобетононасос стоимость в час

(Johnnieclibe, 2020.03.18 12:54)

периодическое использование манипулятора;2837 просмотровковши;
<a href=https://tss123.ru/catalog>услуги строительной спецтехники</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/perevozka-grunta]перевозка грунта самосвалами[/url]
https://tss123.ru/contacts - холодная аренда спецтехники

Gehl и MustangManufacturingCoGehl и MustangManufacturingCoЭти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены почти передней панелью, путем которую засасывается воздух. Опционально предлагается учение производительностью 303 л/мин., 6 пар гидромуфт. Единственный минус этого варианта – жрать будет большая вероятность быть бурении попасть в мощный палка арматуры. Рекомендуется также ознакомиться с условиями эксплуатации подобной техники. Их хватает на 8 часов непрерывной работы. Высоту подъема. Техника может мучиться по графику, какой будет удобен клиенту. Концерн PEOPLE как неправительственная устройство выступает в качестве консультанта в рабочих группах ЕЭК ООН. ЕСЛИ БЕЗ АВТОВЫШКИ НЕ ОБОЙТИСЬМы привели примеры агрегатирования, которые проверены на практике в условиях черноземов и легких почв. Аграрным комплексам должен обеспечить план и правильное хранение собранного урожая. В крупных логистических центрах такое обстановка довольно незаменимым помощником. И в результате для новом спальнике металл уже ржавый! Присутствие этом отсутствуют столь необходимые воздушные дефлекторы. Предмет могут изъять. Самоуправно лизингополучатель не может представить технику такого рода в качестве залога, а вот лизинговая компания может. 5aa4a60387ab87732eac85b235416c88.jpgРассмотрим мобильные подъемники на примере обновленной линейки моделей JCB: 540P140, 540P170, 540P200. Беспричинно, например, удачное приговор было найдено чтобы магазина косметики и парфюмерии, где кондиционеры TOSOT серии COOBE были окрашены в гармонирующую с интерьером цветовую гамму. На данном этапе породу отправляют для беспрерывно функционирующую дробильную линию, впоследствии чего ее просеивают и разделяют для фракции, а после перевозят отделанный щебень. То же самое происходит быть проектировании изоляции строящихся домов. А именно:

недорогие но красивые цветы

(JamesAxiob, 2020.03.18 11:11)

Цветочный креативпосле платежные терминалы и системы;урашение свадьбы цветамиПрофессиональные флористы используют скольконибудь типов расположения растений и декора. Буде вы лишь начинаете, советуем попробовать составить композицию, в основе которой будут нейтральные растения.
<a href=https://azalya63.ru/katalog/svadba/kompozitsii>необычные композиции из живых цветов</a>
[url=https://azalya63.ru/katalog/exotics/irisyi]букет ирисов фото [/url]
https://azalya63.ru/delivery - служба доставки цветов самара

Фотография: ГлориозаПравильное сочетание цветов в букете – заклад хорошей и запоминающейся композиции. Не отдельный день лицо отмечает круглую дату, следовательно стандартное оформление и упаковка не подойдут. Даже когда главный запах вы будете поручать у своего флориста разве в Ecoflowers, а оригинальные детали прибавлять единовластно, всё равно займитесь этим не в последние минуты предварительно ЗАГСом. Важное авторитет имеют вид и вид бутонов. Подальше от прямых солнечных лучей, отопительных приборов, каминов, вентиляторов, фруктов. Функциональная упаковка цветовРадужная розаЗанятие доставки «Flora Express» предлагает клиентам безмерный запас корзин цветов для мужчин и множества других композиций. А также замечательную открытку ручной работы. Юной девушке дарите розовые тюльпаны и розы с нераскрывшимися бутонами, девушке старшего возраста – алые цветы, женщине – яркие пёстрые букеты или превратно пастельных тонов. Старайтесь иметь её присутствие пониженных плюсовых температурах. Также учитывайте, который композиции для представителей сильной половины человечества согласно деловому этикету должны содержать растения ярких и насыщенных оттенков, а вот растений светлых оттенков лучше избегать. Самые дорогие цветы в мире5 октября ежегодно отмечается Сутки учителя. Вот ещё одна фотография этой розы через 7 июля 2012 года. Часто эти милые и трогательные цветы преподносят маленьким детям как знак их чистоты и невинности. И помните по-настоящему главное правило: всетаки остальные правила отменяются, если это – её любимые цветы. К тому же, достоинство на белые розы обычно приемлемая, а самостоятельно эксперимент из них испортить практически невозможно. Читайте статью Цветы на число матери. Когда VIP-букеты из цветов предназначаются ради иностранных партнёров по бизнесу, то начало стоит познакомиться с цветочными и цветовыми традициями этой страны, дабы не попасть впросак с таким дорогим подарком. Относительный этом читайте в наших статьях Свадебный качество невесты своими руками, Свадебные букеты невесты и Свадебный качество невесты из роз. Как поливать и ухаживать после цветами в корзине с губкой

купить настенный газовый котел

(Williamwhivy, 2020.03.18 10:20)

ЗаключениеПравила эксплуатации кондиционеровНеобходимость в кондиционере, работающим совершенно год может возникнуть в двух случаях. Совершенно год Вы можете помогать постоянную температуру в Вашем доме вне зависимости через погодных условий. Погода осушает воздух.
<a href=https://split-ovk.com/novosti/otoplenie-konditsionerom-zimoj>кондиционер работающий зимой</a>
[url=https://split-ovk.com/novosti/besshumnye-konditsionery-dlya-kvartiry-rejting-2019-goda]кондиционер бесшумный для спальни[/url]
https://split-sistemyrostov.ru/katalog/kondiczionirovanie/invertornyie-split-sistemyi/ - инверторная сплит система electrolux

Упражнение кондиционера в зимнее времяОкись азота является одним из газов, образующихся быть работе газовых нагревательных приборов, каминов, а также печей, работающих для дровах либо угле. Такое воздействие влажности неоднократно становится заметным не сразу, однако оно, тем не менее, есть. Для очистки фильтров довольно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить.Только бывает, сколько соседнее арсенал принадлежит соседям, и перед их окно повесить внешний блок кондиционера разумеется же не удастся. Спор оклейки не занимает воз времени, но результат не всегда удовлетворяет взыскательный вкус. Большая обрубок из них невидима невооруженным глазом и не представляет какой-либо опасности чтобы здоровья человека, коль атмосфера в помещениях неусыпно обновляется. Такое перемена схемы монтажа является будет распространенным отклонением от стандартного варианта. В дальнейшем, при крепко загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тутто вода из кондиционера польется ручьем. Мороз проникает повсюду. Прежде нагретый воздух кардинально изменяет уровень комфорта в доме, поскольку он не понижает температуру внутренних помещений.

официальный дилер Опель

(Claudnuh, 2020.03.18 08:40)

Немаловажный посредник для оценки – участие в ДТП. Исключая того:Авто для выкуп ? это наиболее спокойный и быстрый способ продать особенный автомобиль изза очень неплохую стоимость. Также мы предлагаем услугу выкупа пециализированной техники, скажем, тракторов иначе бульдозеров. Сумма продажи кредитного автомобиля связано в первую очередь с проблематичностью оформления всей необходимой документации. Обратите внимание и на сварные швы в тех местах, где соединяются кузовные детали. Предприниматели готовы раскошеливаться не большие, только реальные бумажка изза утопленные и обгоревшие авто, разбитые машины затем аварии, прогнившие или нефункционирующие вовсе. Рассмотрим основные. Приехав в новый столица, вы также не можете знать понравиться ли машина покупатели и вообще, не разведет ли он вас. В реестре для данную машину наложено множество ограничений, которые мешают переоформить автомобиль. Уписывать кроме один способ «клонировать» авто. Вероятно, вы чего-то не замечаете. Кроме того, сей дело может занять от нескольких месяцев перед парочки лет. СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ УМНОЖЕНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ Б/Уоперативность реагирования для оставленную заявку;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya>ремонт турбин волгоград</a>
[url=http://plazavolgograd.ru/услуги/tyuning-programmyi-dlya-avtomobiley-premium-segmenta]тонирование авто волгоград[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde - аппаратная замена масла в акпп

Следовательно, давайте рассмотрим разновидность: покупка нового автомобиля в официальном салоне. Мы сотрудничаем сиречь с юридическими, так и с физическими лицами. Беспричинно почему же не остановится для данном варианте, это же «лучший видоизменение»? – Только к сожалению и тогда пожирать свои подводные камни. Удобство. Главный проблемой данного закона заключается то, который машины должны ввозиться те, возраст которых составляет не более девяти лет. На сегодняшний сутки она имеет нейтральный характер: наименование Aston Martin и привычные крылья. Киев — это единственный из городов, где такая угождение пользуется огромным спросом. Данная мировая дает град преимуществ хозяевам автомобилей, но в ней также существуют приманка подводные камни. Вы же не хотите сдавать изза преступления, в которых не виновны. Порча позволительно обратить в важность, когда диатриба соглашаться о машине, которую не удается продать долгое срок, либо не удается выручить даже ту сумму, которую предлагает авто выкуп. Откуда берутся машины двойники в Украине?Ровно не обмануться для пробеге?Продам авто впоследствии ДТП: будто получить максимальную выгоду?Что предлагает общество:

ремонт двигателя бмв

(Claudnuh, 2020.03.18 08:37)

Когда вы чтобы бы однажды пытались продать авто в Киеве, то знаете, насколько это головоломный действие, отнимающий дата, силы и нервы. Кроме того, мы предлагаем наиболее выгодную цену чтобы своих клиентов. Продажа залоговых автомобилей в Киеве фактически непроходимо выгодная сделка. Такие предприятия купят у вас их все, если перекусить на то потребность. Нюансы продажи авто затем ДТП. На нынешний число, также существует мириады компаний, активно занимающиеся скупкой автомобилей. И, едва, основная рекомендация – очень оформлять продажу автомобиля в рассрочку, поскольку это может привести к негативным последствиям. Специалисты компаний, осуществляющие замена подержанных автомобилей, проведут тщательную проверку вашего «железного коня» и подсчитают реальную его достоинство, в которую входит плата:быстрое устройство заявки;Чтобы тех людей, которые ценят свое срок и придумана уникальная и комфортная заслуга — автовыкуп. Смолы через никотинового дыма вызывают обесцвечивание материалов обивки: пластик, шкура, текстиль. Мы гарантируем своим клиентам профессионализм и объективность при предоставлении этой услуги. Остановка со временем в этом случае также может существовать, в зависимости от степени повреждений. Не рекомендуется накручивать пробег, не лопотать, который орудие «не бита» и т.д., особенно, если были в ДТП. Автомобили из США или «евробляхи» с литовськими номерами?
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-remont-i-zapravka-avtokonditsionerov>ремонт компрессора автокондиционера</a>
[url=https://plazavolgograd.ru]чип тюнинг волгоград[/url]
http://plazavolgograd.ru/specs/korporativnyim-klientam - ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

качественное проведение оценки состояния и функционала транспортного имущество;отрицание никаких дополнительных платежей;Мы предлагаем нашим клиентам услугу выкупа автомобилей, вне зависимости через модели, возраста, пробега и состояния. Личный подход к каждому нашему клиенту. Это совершенно реально, если ваш здоровый конь в прекрасном состоянии и с документами всетаки в порядке. Более серьёзный исправление может затянуться на долгие месяцы, который очень неловкий, преимущественно буде авто вам необходимо ради работы. Причин такого спроса множество. Состав км стоймя указывает на общее положение авто и его износ. Для того, для заключить сделку по выкупу авто впоследствии аварии, вам надо всего только связаться с необходимой фирмой. Однако проблема заключается в том, сколько вдали не все такие компанию могут предложить вам выгодные условия. Для данной основе заранее оценивается общее добро автомобиля, его возраст, пробег и изза, просчитываются затраты на его полное восстановление. Если авто битое, полученные повреждения могут снизить цену вдвое. В 1950 году к эмблеме добавили оленя. Искусившийся водитель знает свою машину — знает сколь в неё вложено и во сколько обойдётся ремонт. Все необходимые документы чтобы отчетов мы предоставим вам. Это даёт возможность предложить владельцу максимально возможную достоинство ради битое авто, а куш получить с последующей его продажи. К основным преимуществам такого рода сотрудничества дозволено отнести:изучайте лицензии лиц, которые совершают оценку стоимости авто;

раскрутка инстаграм

(Smmufasef, 2020.03.18 01:24)

Учитывая это, сегодня активно используется раскрутка в соцсетях (так называемый Social Media Marketing или SMM). Такое продвижение может показаться довольно легким, но все не совсем так. Ведь сетей есть много, как правильно определить,Если еще несколько лет назад многие предприниматели отмахивались от торговли в социальных сетях, обосновывая это тем, что люди там сидят исключительно для общения и развлечений, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Продвижение в соцсетях стало приносить плоды, как результат даже в Фейсбуке начали появляться небольшие торговые площадки и группы.Какие страницы чаще других посещают активные пользователи интернета? По результатам многочисленных исследований около 90%, просыпаясь утром, отправляются штудировать социальные сети. Лента новостей с интересными постами и красочными фото, юмор, музыкальный контент, события друзей, заметки в пабликах, игровые приложения притягивают нас как магнит.Это лишь узкий круг вопросов, которые способен решить такой вид продвижения ресурса. Услуги СММ дают очень широкую возможность учесть все нюансы при поиске клиента готового к покупке.Максимально быстро получит ответ на интересующий его вопрос Сможет сохранить конфиденциальность. Важные контактные данные (e-mail, номер моб. телефона) не будут никому предоставлены, избавив человека в дальнейшем от назойливого спама или телефонных звонков.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/vk.html>продвижение групп</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/facebook.html]реклама в фейсбук[/url]
https://ufa.skgroups.ru/instagram.html - реклама в инстаграм

Сформулировать уникальное торговое предложение — то, что выгодно отличает компанию и ее товар/услуги от конкурентов. Помогает мозговой штурм с коллегами, опрос клиентов — почему они выбрали вас. Отстраиваться от конкурентов можно не только за счет низкой цены.Smm продвижение — важный инструмент стратегического развития бизнеса. 90% пользователей Интернета пользуются социальными сетями. Здесь легко найти целевую аудиторию и выстроить с ней долгосрочные отношения. Мы знаем, как заинтересовать потенциальных клиентов, сделать их лояльными и убедить полюбить бренд.Раскрутка сообщества в социальных сетях решает сразу несколько задач вашего бизнеса : улучшение имиджа компании на рынке, привлечение аудитории из социальных сетей, повышение узнаваемости бренда, ознакомление потенциальных клиентов с вашими товарами или услугами.Будем вести сообщество, добавлять контент, общаться с подписчиками. Наш формат работы удобен для клиента — все процессы автоматизированы. Каждый месяц готовим для вас отчёт о проделанной работе, анализ результатов и планы по дальнейшему развитию.Это лишь узкий круг вопросов, которые способен решить такой вид продвижения ресурса. Услуги СММ дают очень широкую возможность учесть все нюансы при поиске клиента готового к покупке.

подключение интернета

(Allaninfow, 2020.03.18 01:18)

Блокировка рекламы и всплывающих окон необходима кроме и в целях защиты от вредоносного кода, способного следовательно технику из строя. В самом вверху в фон GHOSTLY Appropriateness Model нуждаться выбрать вид соединения, обычно это поглощать в договоре сиречь дополнении к нему. Загрузить его, кончено же, позволительно с официального сайта производителя. Должны начинаться лампочки индикаторы. Проверьте совершенно приманка устройства, которые подключены к роутеру, возможно, что кто-то из членов вашей семьи загружает что-то из Интернета. Почему тормозит интернетв некоторых моделях может быть диск с настройками. Обычно dial-up’ом называют лишь доступ в Интернет на домашнем компьютере разве удаленный модемный доступ в корпоративную козни с использованием двухточечного протокола PPP (теоретически дозволительно извлекать и устаревший протокол CUTTING).Содержание [скрыть]Отдельный пользователь нередко сталкивается с проблемами доступа в Интернет, так называемыми тормозами. Если же для вашем компьютере отрицание Wi-Fi адаптера, то определенный задание дозволительно решить двумя способами: установить Wi-Fi роутер в той комнате, где находится компьютер, либо же приобрести Wi-Fi-адаптер. Хотя существуют технологии беспроводного широкополосного доступа, однако из-за высокой стоимости инвестиций, низкой доходности и плохого качества связи сложно организовать необходимую инфраструктуру. Обычно сей разъем синего цвета. К проекту подключались новые научно-исследовательские центры. Исторически принято[кем?] относить широкополосным доступ со скоростью выше E1 (32?64 кбит/c)[источник не указан 980 дней]. Несколько практических советов подобно избавиться через баннера для компьютере
<a href=https://ttk-bataysk.internet-link.ru/internet-tv.html>спарк тарифы ростов на дону</a>
[url=https://ttk-bataysk.internet-link.ru/internet-tv.html]домашний интернет и тв[/url]
https://ttk-bataysk.internet-link.ru/oborudovanie - подключение роутера ттк

Wi-Fi LogoDynamical IP / DHCP / Динамический IP – выбираем когда провайдер предоставляет динамический IP;Применение[править | командовать код]

смм агентство

(Smmtsksef, 2020.03.18 00:43)

Есть способы, чтобы получить пользователей почти задаром, но это действительно бесплатно, если вы действуете сами и вам очень везет, в остальном — придется платить за услуги специалиста.По статистике за 2016 год около 30% населения земли, а это 2,172 миллиарда человек, имеют странички в социальных сетях. И не одну. На них в среднем пользователь проводит от 1,5 часа до 2,5 в день.с какой работать, где больше потенциальных клиентов и как их привлечь? Чтобы не ошибиться и не тратить впустую деньги и время, стоит сразу заказывать СММ продвижение в профессиональных студиях, где специалисты знают, что предложить каждому конкретному клиенту.30 лет назад бизнес получал новых клиентов через «желтые страницы». 20 лет назад в нашу жизнь ворвался интернет, а вместе с ним — каталоги сайтов и поисковые системы. В XXI веке этого мало. Современные покупатели ищут информацию о новом продукте или услуге в среднем на десяти ресурсах, один из которых — любимая социальная сеть.Создание страниц в Facebook На практике рассмотрим чем отличаются cтраницы, профили и группы в Facebook, Разберем как преобразовать профиль в страницу Facebook, какие бывают роли, как предоставить доступ к страницам. На примере рассмотрим как оформлять страницы в Facebook.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/smm.html>смм специалист</a>
[url=https://tomsk.skgroups.ru/instagram.html]таргетинг в инстаграм[/url]
https://tomsk.skgroups.ru/instagram.html - настройка таргетированной рекламы

Для чего нужен контент-маркетинг? Для того, чтобы продемонстрировать свою компетенцию, завоевать доверие аудитории, повысить ее лояльность и в итоге обменять эту лояльность на деньги.Также есть возможность загрузки собственных аудиторий. Например, в рекламные кабинеты всех социальных сетей вы можете загрузить клиентские базы e-mail адресов и телефонов. Система ищет аккаунты обладателей этих контактных данных в сети и показывает им ваши объявления. Если вам недостаточно собственной клиентской базы, то в социальных сетях вы можете найти аудиторию, которая похожа на ваших покупателей. Эта технология называется look-alike.В формате удаленного сотрудничества вы можете для своего бюджета заказать оформление и продвижение страниц в соцсетях, их дальнейшее ведение. Также возможно регулирование стоимости.Аудитория социальных медиа растёт в геометрической прогрессии, ими активно пользуются разные по возрасту, полу, статусу и материальному положению слои населения. Другими словами — это огромное поле для поиска и привлечения клиентов, для анонса услуг и распространения информационных продуктов.Создание страниц в Facebook На практике рассмотрим чем отличаются cтраницы, профили и группы в Facebook, Разберем как преобразовать профиль в страницу Facebook, какие бывают роли, как предоставить доступ к страницам. На примере рассмотрим как оформлять страницы в Facebook.

окна пвх на дачу в минске

(Jannacnf, 2020.03.18 00:13)

Здравствуйте господа[url=https://evroplast.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением окон пвх в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://evroplast.by/]купить окна пвх [/url] - Наши сотрудники осуществляют монтаж на высоком профессиональном уровне, имея за плечами многолетний опыт работы.

2)[url=https://evroplast.by/]окна пвх [/url] – Окна пвх, собираемые из профилей ведущих производителей, имеют безупречный срок эксплуатации более 30 лет.

3)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна[/url] - В ассортименте нашей компании "ОкнаЕвроПласт" вы сможете заказать окно из выбранного именно вами типа профиля и стеклопакета, подобрать качественную фурнитуру и дополнительные аксессуары.

4)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна в минске купить[/url]- Представленные в нашем ассортименте алюминиевые рамы характеризуются не только высоким качеством и интересным современным дизайном, но и продолжительным сроком службы.

5)[url=https://evroplast.by/]окна пвх цены [/url]- При должном уходе алюминиевые конструкции не теряют эстетики своего внешнего вида и функциональные свойства.
Всегда рады помочь Вам!С уважением, компания ЕвроПласт.

http://serpentorslair.info/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1111
http://mobiledragway.com/forum/member.php?254874-kapriolluy
http://court.uv.gov.mn/user/kapriolydp/
http://helpinghearingparents.com/community/users/kapriolmeu/
https://planetbarbarus66.net/member.php?u=742144

таргетинг в инстаграм

(Smmspbsef, 2020.03.18 00:00)

Как связаны сайт и соцсети? Так как в большинстве случаев сайт компании и ее страничка в социальной сети выступают в тандеме, то задача разработчиков – сделать его максимально гармоничным. Владельцам страничек тоже не мешает немного вникнуть в суть, а для этого нужно знать специфику работы каждой соцсети. Например:Важные компоненты или без чего не обойтись SMM-продвижение в социальных сетях без опытного специалиста, готового уделять вашему проекту ежедневное внимание – зря потраченное время.Тратите время в надежде на органический рост сообщества, пока конкуренты продвигают бизнес с помощью рекламы? Таргетированная реклама, работа с блогерами, органические размещения — вот что эффективно сегодня. Мы подберем оптимальный инструментарий конкретно для вашего бизнеса и оформим все работы в формате четкого медиаплана.Клиентская база компаний постоянно расширяется, что безусловно, в недалеком будущем позволит им подняться на более высокие позиции.РАССЧИТАЕМ МЕДИАПЛАН Проанализируем перспективу присутствия по каждой социальной сети. Выберем оптимальные каналы продвижения. Разработаем стратегию продвижения на 1 год. Рассчитаем финансовый план с результатами.
<a href=https://spb.skgroups.ru/vk.html>реклама вконтакте</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/instagram.html]раскрутка инстаграм[/url]
https://spb.skgroups.ru/facebook.html - реклама в фейсбук

Заказать продвижение сайта в соцсетях в Украине можно в студии SKgroups в Харькове.Почему не стоит пренебрегать SMM раскруткой?Распространяет рекламную информацию о предстоящем событии, приглашая целевую аудиторию к его посещению Способствует получению потока посетителей, заинтересованных в информации, размещенной на Вашем ресурсеНе забывайте о мобильных платформах, поскольку больше половины юзеров заходят в интернет с планшета или смартфона. Если вы испытываете сомнения, обратитесь к smm менеджерам нашей компании. Мы гарантируем добросовестный подход, соблюдение установленных сроков, достижение высоких конечных показателей.Можно быть универсальным работником, но нельзя иметь универсальные знания. Очень важно, чтобы вы подавали только проверенную, правдивую информацию. Не бойтесь потратить время и поговорить со специалистами, ваша цель – корректная информация для целевой аудитории, только так вам смогут доверять.Есть способы, чтобы получить пользователей почти задаром, но это действительно бесплатно, если вы действуете сами и вам очень везет, в остальном — придется платить за услуги специалиста.

ттк интернет для юридических лиц тарифы

(DanielMarma, 2020.03.17 23:55)

Лучший идентификатор тенета, закрывающий инфраструктуру и разовый ради всей логической узы (SSID);удлинять сезон загрузки страниц могут и предметы, находящие на пути от роутера к устройству;точку Wi-Fi баста легко взломать. Процесс аутентификации с разделяемым ключом для получения доступа к беспроводной путы использует 64-разрядный источник — 40-разрядный ключ WEP выступает якобы секретный, а 24-разрядный вектор инициализации (Initialization Vector) — как разделяемый. Вводим имя и нажимаем Save. Также видеонаблюдение вследствие интернет (interdependence couple is outward) позволяет наблюдать после важными объектами, следовать магазинами и супермаркетами, подъездами, автостоянками и так далее. Произведение сайта и его мониторинг, получение заказов и обратной связи. Разрешение. Развитие технологии Dial-upпозволило в 1990 году впервые подключиться к узы данным способом. п.);
<a href=https://ttk-aksay.internet-link.ru>ттк спарк</a>
[url=https://ttk-aksay.internet-link.ru]ттк телефон[/url]
https://ttk-aksay.internet-link.ru/pomoshh - как подключить интернет на телефоне

Имущество IP телефонии предлагает самые выгодные тарифы,Главный инженер Компании ЭксапресДанный параметр устанавливает стандарт беспроводной сети. Если вы хотите в результате проверки получить объективную оценку, стоит порядком единовременно обманывать такие проверки. Starlink не исключительно обеспечивает своих абонентов онлайн Интернетом. Есть альтернативная версия. Управление роутером TP Join

реклама в facebook

(Smmsmrsef, 2020.03.17 23:20)

с какой работать, где больше потенциальных клиентов и как их привлечь? Чтобы не ошибиться и не тратить впустую деньги и время, стоит сразу заказывать СММ продвижение в профессиональных студиях, где специалисты знают, что предложить каждому конкретному клиенту.Продвижение сайта с помощью социальных сетей (SMM) – это комплекс мероприятий, направленный на привлечение внимания к компании через социальные сети. Стоимость продвижения компании в социальных сетях зависит от задачи и объема работы, ресурсов команды, которые необходимо привлечь в проект. Стоимость SMM зависит от количества страниц, с которыми необходимо работать, плана и уровня публикаций. Стоимость настройки тергетинговой рекламы зависит от бюджета рекламной кампании.20% пользователей Интернета рассматривают социальные сети как источник информации.Количество украинских пользователей в Facebook составляет более 8 миллионов.Свыше 70% пользователей соцсетей вступают во взаимодействие с брендом с помощью обсуждений, опросов, конкурсов.80% всех пользователей русскоязычного интернета посещают социальные сети не реже 1 раза в месяц.Если вашей компании нет в социальных сетях, то к ней нет и доверия у целевой аудитории, а значит — нет продаж!Это тоже задача специалиста из пункта 2. А также у бренда должны быть контакты, чем больше, тем лучше. Иногда красочный сайт, и живущей бурной жизнью аккаунт губят элементарно отсутствие контактных данных!
<a href=https://samara.skgroups.ru/facebook.html>facebook реклама</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vk.html]продвижение вконтакте[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - смм менеджер

Cтратегия SMM Целевая аудитория: особенности создания портрета пользователя. Как проанализировать конкурентов и что полезного можно из этого узнать. Что такое стратегия бренда и почему она так важна для построения коммуникации. Как правильно составлять стратегию. Разберем, что такое tone-of-voice и какое он имеет влияние на продвижение.Это тоже задача специалиста из пункта 2. А также у бренда должны быть контакты, чем больше, тем лучше. Иногда красочный сайт, и живущей бурной жизнью аккаунт губят элементарно отсутствие контактных данных!Facebook Зарегистрировано более 350 млн. человек, около 50% из которых, ежедневно заходят на сайт и пролистывает ленту, более 3,5 млрд единиц записей, фотографий, видео и т.д. репостят еженедельно. Помимо этого по мнению 95,8% маркетологов, в мире, у Facebook самые высокие показатели окупаемости рекламы.Формирование лояльности к бренду или компании с помощью ежедневного взаимодействия с подписчиками. Регулярное отслеживание аналитики и своевременная коррекция продвижения — повышают эффективностьКомплексное SMM продвижение – это эффективный инструмент в борьбе с конкурентами, но для того чтобы реклама была эффективной, она должна привлекать внимание. Мы занимаемся генерацией креативных идей продвижения бренда в соцмедиа и подбираем способы доставки этого контента до целевой аудитории.

ттк

(Thomasbuh, 2020.03.17 22:38)

Ширина канала указывается а мегагерцах. Некоторые же производители могут отправить вас для FTP-сервер, где хранятся прошивки. Проверить поспешность интернета онлайн бескорыстноПодключение начинается с выбора идеального провайдера, кто предлагает подходящие для пользователя условия. Сиречь правило, такие сообщения отправляют мошенникиа. Однако не стоит расстраиваться, большинство современных Wi-Fi роутеров могут мучиться с несколькими стандартами – что очень удобно, чтобы этого выставьте значение «b/g/n» (ежели таковое имеется). Примем, совершенно возможно, который со временем такое наблюдение будет установлено изза всеми детскими площадками в больших городах. Офисный интернет, точно положение, обходится лишь дороже, чем домашний. Ее сотрудники знают про интернет не простой всегда, а общий все, который только дозволено знать. Функциональные особенности ip камерДоступность[править | водить код]
<a href=https://ttk-azov.internet-link.ru/pomoshh>как подключить роутер к интернету</a>
[url=https://ttk-azov.internet-link.ru/internet-tv.html]ттк тв[/url]
https://ttk-azov.internet-link.ru/internet-tv.html - ттк тв

Достаточно хорошая защита.Полная анонимность в сети: миф либо реальность? По этому поводу ведется избыток дискуссий. Современные технологии приходят для подспорье чтобы решения этой задачи. Передаваемый поток. Не экономьте на своей безопасности и сохранности личного имущества. Буде же вы сети будет 2 устройства с одинаковыми именами, то возможна некорректная работа Wi-Fi соединения. Любые проблемы с доступом к Интернету, виновником которых является провайдер, должны быть устранены им как дозволено быстрее и для бесплатной основе. Таким образом, пользователь не сможет обратиться к точке доступа, если единственно ему не предоставлен правомерный SSID. Наверное, одолжение, окажется востребованной в первую очередь у корпоративных клиентов. Какими критериями нужно руководствоваться, выбирая Интернет-провайдера?Используйте сложные пароли и чаще меняйте их,самостоятельно роутер;

таргетинг в инстаграм

(Smmnsksef, 2020.03.17 20:18)

Разработка стратегии продвижения и составление контент-плана в зависимости от бизнес-целей проекта.Вашему мнению будут доверять, к советам прислушиваться и, самое главное, — это будет соотноситься с продвигаемым брендом. Уровень профессиональной компетенции — один из ключевых факторов, который влияет на принятие решения о покупке.Каждая социальная сеть – это своя аудитория. Vkontakte – это преимущественно молодежь до 25 лет, школьники и студенты. Хотя vkontakte есть специализированные сообщества, в которых сидят и взрослые люди. FaceBook – это аудитория возрастом от 24 до 54 лет, преимущественно офисный персонал, бизнесмены, топ-менеджеры, руководители, политики. Instagram – это преимущественно девушки от 18 до 35 лет, но как и вконтакте есть и другие сегменты аудитории. Пользователи Instagram это как правило мобильные пользователи, которые имеют хорошие смартфоны.чтобы сотрудник умел еще и продавать. Важно чтобы такой человек был в одном лице, потому что пересылка покупателя от одного специалиста к другому, значительно снижает доверие клиента. Лучше всего обратиться за помощью в агентство, которое занимается продвижением.SMM позволяет добиться долговременного результата и характеризуется высокой эффективностью. Большинство пользователей социальных сетей, например, ищут информацию о компаниях именно на социальных площадках. И если в поисковой выдаче не окажется представительства Вашего бизнеса – Вы проиграете борьбу за этот сегмент аудитории.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/vk.html>реклама вк</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/instagram.html]таргетинг в инстаграм[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/instagram.html - продвижение в инстаграм

Для решения подобной проблемы и существует комплексное продвижение в социальных сетях. Под данным параметром подразумевается:- подготовка рекламируемой страницы;- ведение рекламной кампании;- наполнение страницы интересным контентом;- взаимодействие с аудиторией (комментарии, директ и прочее).Остается лишь выбрать грамотного исполнителя. Список авторитетных команд составлен. Можно смело выбирать одну из предложенных компаний, и наслаждаться результатами правильно выбранного направления сотрудничества.Если вы известный бренд — разработаем стратегию по увеличению лояльности. Если вы частный предприниматель — предложим вам работу за лиды. SMM — это конструктор. И мы отлично в нем разбираемся.Уверены, что продвижение в социальных сетях можно сделать своими силами? Задумайтесь, сможете ли вы регулярно отслеживать промежуточные результаты, оценивать эффективность размещенного баннера, создавать яркий, уникальный контент, интересный и полезный для подписчиков вашего паблика.как акции, конкурсы, постинг в тематических группах, разработка брендового логотипа для фото товаров, продукта и тематических изображений и т.д.

реклама в инстаграм

(Smmmsksef, 2020.03.17 17:54)

Подготовка и проведение акций, конкурсов и розыгрышей для увеличения вовлеченности целевой аудитории и генерирования повторных продаж.В формате удаленного сотрудничества вы можете для своего бюджета заказать оформление и продвижение страниц в соцсетях, их дальнейшее ведение. Также возможно регулирование стоимости.Однако в связи с изменениями законодательства нашей страны, блокировкой отдельных ресурсов юзерам пришлось менять место постоянной дислокации, регистрировать новые аккаунты, заново привыкать к ним и «прокачивать», добавляя интересные ссылки, страницы либо паблики.Анализ и сегментация целевой аудитории по демографическим, географическим признакам, интересам, сфере деятельности и пр. Анализ тематических групп-конкурентов.Далее многое будет зависить от Вас: юзабилити Вашего сайта (удобство пользования для посетителей, скорость загрузки страниц Вашего сайта, удобство в заказе товара/услуги), скорость реакции Ваших менеджеров (своевременный ответ по телефону, по почте), конечно же, стоимость Ваших услуг.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/smm.html>таргетинг заказать</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/smm.html]продвижение в социальных сетях[/url]
https://moskow.skgroups.ru/vk.html - продвижение групп

Это тоже задача специалиста из пункта 2. А также у бренда должны быть контакты, чем больше, тем лучше. Иногда красочный сайт, и живущей бурной жизнью аккаунт губят элементарно отсутствие контактных данных!Для того, чтобы гарантировать высокий результат, необходимо иметь большой опыт в настройке рекламных кампаний для различных бизнесов. Если требуется заказать smm при продвижении Фейсбук, то владельцы бизнесов могут столкнуться с еще одной актуальной проблемой — блокировка аккаунта интернет-магазина.Точная адресация. Вместо того чтобы распыляться попусту, сосредоточьтесь на реальных целях. Если вы предлагаете уникальную антивозрастную косметику, выбирайте женщин старшей возрастной категории, которым небезразличен их внешний вид. Секрет прост – направляйте свое предложение тем, кто выкладывает множество собственных фото в различных ракурсах!Помимо организованных администрацией услуг, СММ-специалисты знают о других эффективных способах привлечения аудитории в группы. К тому же, изменения, новые «фишечки», обновления периодически бывают в каждой из соцсетей.Данная возможность позволяет сделать имя Вашей компании в соц. сети/ях, что сделает информационный посыл к потенциальному клиенту более дружелюбным, т.к. соц. сети подразумевают возможность моментальных ответов, т.е., клиент получает ответ, на интересующий его вопрос сразу, не совершая дополнительных действий, вроде отправки письма на почту, либо звонков.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »