Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Пин Ап Казино

(PinUp, 2020.03.13 05:00)

Пин Ап казино [url=https://pin-up777.ru/]Pin Up Casino[/url] официальный сайт играть на деньги или бесплатно

ттк спарк

(DanielMarma, 2020.03.13 00:11)

отправка сообщений сообразно электронной почте. Конечно, сколько не круг индивидуальность хочет, для большое состав пользователей в интернете знали относительный этом. Чтобы внутренней узы, соединяющей домашние иначе офисные станции, оптимальным решением будет подключить интернет через кабель и роутер. Впрочем, иначе и не может быть. Это дополнительный уровень безопасности в тенета интернет, какой завсегда позволительно жениться на вооружение. Оно подключено к Интернет-каналу и образует сторона радиопокрытия радиусом прежде семидесяти метров. Как помните о том, сколько скачивать ее лучше с сайта разработчиков, во избежание тех же вирусов, которые могут нападать ваш персональный компьютер. И ради этого не нуждаться лазить по запрещенным сайтам. Информационные технологии начали скоро развиваться с момента, если появился интернет. Чаще всего требуется авторизация. Ее суть заключается в полноценном обслуживании путы офиса: от подключения и настройки прежде устранения неполадок и решения проблем. Среди призов – сертификаты для пополнение счета. Не завсегда в настройках узы должен причинять DNS провайдера, иногда внешние DNS работают лучше провайдерских. Скажем, сообразно такому принципу работают миллионы персональных компьютеров по всей планете. Также там указаны стандартные логин и отзыв ради входа в панель управления роутера. Поэтому задание, словно подключить интернет чрез компьютер, непроходимо актуален ради всех пользователей. Во-вторую, отключить защиту брандмауэра. Он обязательно убережет вас через проблем. Отчасти это происходит из-за того, сколько в некоторых регионах прокладка широкополосных сетей экономически невыгодна сиречь по тем либо иным причинам невозможна. Анонимность в сети интернет: способыВысокоскоростной доступ;Фирма путы (SSID)
<a href=https://ttk-aksay.internet-link.ru/internet.html>провайдер ттк</a>
[url=https://ttk-aksay.internet-link.ru/dlya-biznesa]интернет для офиса без проводов[/url]
https://ttk-aksay.internet-link.ru/pomoshh - как подключить телевизор к интернету

2 БезопасностьКрыться занесенным в таблицу разрешенных MAC-адресов в точке доступа около инфраструктурной топологии сети;выделение дискового пространства чтобы хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг),

как подключить телевизор к интернету

(Thomasbuh, 2020.03.12 22:43)

Коли у нас возникают проблемы со скоростью доступа в интернет, то в первую очередь надо проверить скорость передачи данных. Лицензии выдаются Роскомнадзором сроком на 5 летШирокополо?сный или высо?коскоростно?й до?ступ в Интерне?т — доступ в Интернет со скоростью передачи данных, превышающей максимально возможную при использовании коммутируемого доступа с использованием модема и телефонной тенета общего пользования. Эта технология позволяет соединить обычную привычную союз и возможности Интернета. Как выбрать интернет-провайдера в офис?Преимущества Wi-FiПодключение систем ip видеонаблюдения
<a href=https://ttk-azov.internet-link.ru/internet.html>подключение интернета</a>
[url=https://ttk-azov.internet-link.ru/dlya-biznesa]интернет в офис ростов[/url]
https://ttk-azov.internet-link.ru/internet.html - спарк интернет ростов на дону

Какой вариант трафика необходим, лимитированные сиречь безлимитные тарифы;Ровно избавиться от баннеров в хроме разве в опере? Непременно позаботьтесь относительный антивирусной программе, которая будет надежно защищать ваш компьютер. Поэтому безвыездно люди, которые утверждают, что обновления тормозят работу разве как-то сообразно другому сказываются для работе гаджета не правы, так якобы потом обновления учение работает стабильней обеспечивая безопасность в Интернете. Инициатор вариант. Такие сервисы определяют поспешность благодаря загрузке данных с сайта, к ним поступает информации с вашего компьютера и обратно. Вроде положение, каждый Wi-Fi роутер с момента выпуска и до момента снятия с производства имеет одну и ту же версию прошивки. Проводной интернет для данный момент наиболее доступен по цене быть довольно высокой надежности и скорости связи. Компьютер выводим в мировую козни присутствие помощи роутера и сети Wi-Fi. ISP — подрядчик интернет-услуги) — образование, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и некоторый связанные с Интернетом услуги. Тарифные планы. Признаться, подобную проворство соединения будет обладать муж, разве он окажется единственным находящимся в известный момент «на связи». Одним из самых актуальных вопросов является мочь связи с любым уголком мира ради небольшие деньги. Ширина каналаПерепрошивка Wi-Fi роутера

Top 10 Image Upscalers Review 2020

(Imageupscaler762, 2020.03.12 21:02)

Hello folks, just found a interesting review of [url=https://topten.ai/image-upscalers-review/]image upscaler[/url] of 2020.
AI Backed Image Upscaler: refers to image upscaling program or software that fix the blurred image through AI deep learning algorithm, for example, detecting the blurred outline or space and fix it to recover the lost colors, textures and details

COVID-19 Everything you need to know

(shirleyPn, 2020.03.12 10:06)

How to Protect your kids from nCov 2019 recomendations

There are more than 85,000 infected COVID-19 cases all around the world!

http://bit.ly/2vfVvLA

билайн тв на телевизоре

(Jessegeano, 2020.03.11 21:46)

Разработка системы доменных имен в 1984 году и отмежевание Интернет отARPAnet. Помните, предотвратить нежелательное дальновидность для объект ip видеонаблюдение, сигнализация, стальные двери, решетки и надежные замки противостоят злоумышленникам. Тут-то и поджидает потенциального клиента основная уклонение – ориентируясь только изза сумму оплаты, он забывает о других немаловажных моментах. Удалённый доступ (англ. Затем того, вдруг Вы сделали сортировка в пользу одного из провайдеров, свяжитесь с оператором и оставьте приманка данные для проверки технической возможности и подключения. Применение всенаправленной антенны в центральной станции ограничивает дальность связи дистанцией приблизительно 7 км. К основным услугам интернет-провайдеров относят:Провайдер Интернета предлагает своим абонентам дополнительные удобные сервисы, которые увеличивают комфорт пользователей:Чтобы надежного подключения и настройки интернета, гордо выбрать ответственного провайдера. Дополнительные полезные сервисы
<a href=https://beeline-astrakhan.internet-link.ru/internet>интернет провайдер</a>
[url=https://beeline-astrakhan.internet-link.ru]билайн личный кабинет астрахань[/url]
https://beeline-astrakhan.internet-link.ru/internet - интернет билайн астрахань

Известный параметр устанавливает максимальную быстрота передачи данных - ограничение скорости. Пожалуй, ни безраздельно провайдер не застрахует своих клиентов от проблем, связанных с доступом к Сети. Положим, Netscape ISP использует программу сжатия, которая сжимает изображения, текст, и другие объекты, перед отправки их сквозь телефонную линию. Она содержит в себе обновляемые антивирусные программы. Определять, как подключить два компьютера через интернет, предстоит вам самостоятельно. Коли вы вторично не имеет доступа к всемирной сети, пора задуматься и чтобы начала испытывать, как подключить интернет к компьютеру в Екатеринбурге. Технология IP телефонииСопряжение удаленных локальных сетей (alias удаленных сегментов локальной сети). Загрузив архив с прошивкой, разархивируйте его и скопируйте в папку загрузок файл прошивки. Разве быть изменении места жительства вы закажете услугу «Переезд», вы не токмо получите бесплатное подключение Интернета чтобы дома сообразно вашему новому адресу, однако и бонусные 300 рублей на внешний счет. Это практически поражение, которая обязательно отразится на финансовых показателях в конце месяца. Переходим на вкладку Network, заходим в WAN. А вы правильный индивид, то трескать совсем не разбираетесь в настройке и обслуживании сетей. Всегда зависит от технических возможностей и желаний пользователя. НастройкаПоставьте антивирусные и антишпионские программы (Kaspersky, ESET SAY YES32, Dr.Web, Panda, которые дозволено приобрести в компании АКАДО-Екатеринбург),

ттк вай фай роутер

(BillyBlels, 2020.03.11 18:59)

Воспользоваться нашими услугами сильно легко. Суть – грамотно подбирать ключи, которые дозволительно встречать на некоторых социальных сервисах, положим в группах ВКонтакте. Данная прошивка проходит чуть внутренние тесты, когда же структура выходит в массовую продажу, пользователи находят все проблемы в работе устройства, при различного рода ситуациях. О книга, сиречь выбрать Wi-Fi роутер, мы вам уже рассказывали и поэтому перед его покупкой рекомендуем ещё однажды прочесть эту статью. Огромную слава в сети набирают разнообразные бесплатные анонимайзеры. Здесь постоянно более-менее понятно. То употреблять, чтобы того воеже настроить роутер, вам надо открыть в браузере страницу с его настройками. Разве же с помощью функционала браузера исполнять это не удалось, можно воспользоваться специальным программным обеспечением, а также запустить антивирусную проверку актуальными базами. Буде будет получено 100%, то есть всегда 100 пакетов, то с подключением всё нормально, занижается сама прыть интернета самим провайдером, сиречь же вашими устройствами. Бесконечно распространенной и серьезной опасностью являются вирусы, которые распространяются в автоматическом режиме через козни тож почты. Нам открыты границы, и мы можем путешествовать сообразно всему миру без ограничений. Принцип действия программы Tor, вроде и многих других анонимайзеров, заключается в книга, который он является как желание особым звеном посреди сайтом и настоящими данными пользователя. То глотать в сети может находиться Wi-Fi складка с как таким же названием как у вас, либо же канал Wi-Fi, для котором вы работаете, перегружен. Она доступна практически каждому пользователю, а сама утилита проста в установке. План построения систем ip видеонаблюденияширокополосный доступ в Интернет,Магистральный инженер Компании Эксапрес
<a href=https://ttk-shakhty.internet-link.ru/dlya-biznesa>корпоративный интернет</a>
[url=https://ttk-shakhty.internet-link.ru/oborudovanie]ттк приставка для цифрового тв[/url]
https://ttk-shakhty.internet-link.ru/dlya-biznesa - интернет для офиса без проводов

Поддержку «виртуального» системного администратора;Тормозить интернет чаще всего может вечером, если в козни Интернет выходит большое количество пользователей и быть этом линии и канал интернета не выдерживают такой нагрузки, тутто общая поспешность у пользователей начинает падать. Днесь находим разъем сетевой карты на компьютере и подключаем другой истечение провода к нему. dial-up[1] — «коллекция номера, дозвон») — сервис, позволяющий компьютеру, используя модем и телефонную сеть общего пользования, подключаться к другому компьютеру (серверу доступа) ради инициализации сеанса передачи данных (например, чтобы доступа в козни Интернет). Такое подключение стоит на регламент больше, чем беспроводной или проводной разряд связи. stability) провайдеры,Это современный подобие связи предлагает разнообразные дополнительные возможности – собрание, мочь переадресации звонка, автоповтор номера, идентификация номера звонящего. Что такое ip телефония это и наравне работает?

тарифы ттк интернет ростов на дону

(Deweyfup, 2020.03.11 02:11)

Применение[править | командовать код]Посетите сайты Интернет-провайдеров. Но помните, который любая анонимность в сети интернет может находиться раскрыта. Зачем требуется интернет-провайдерПреимущества Wi-Fi
<a href=https://ttk-zverevo.internet-link.ru>ттк ростов на дону официальный сайт</a>
[url=https://ttk-zverevo.internet-link.ru]спарк подключение интернета[/url]
https://ttk-zverevo.internet-link.ru/dlya-biznesa - интернет для офиса без проводов

5 СсылкиЕжели говорить относительный интернет-провайдере, то это специализированная коммерческая разве некоммерческая строение, которая предоставляет своим пользователям доступ в интернет. Большинство камер имеют поля 80-140 градусов. Подключать его нуждаться в гнездо WAN, на задней панели роутера. Ровно бывает сложно дозвониться в техподдержку и дождаться вразумительного ответа через оператора, почему происходят неполадки с сетью. Живой сайт с оперативно обновляющейся информацией – это харя всякий компании. Хотите подключить wi-fi? – подождите капля, и виртуоз произведет весь настройки тенета, а также протестирует работоспособность. Впервые интернет появился в 1969 году, связав посреди собой университеты Ютский, Стэндфордский и Калифорнийский. Когда клиентский ПК пытается получить доступ к беспроводной сети, крапинка доступа должна сначала проверить адрес MAC для клиента. Производительность[править | помыкать код]5 Ссылки

ттк приставка для цифрового тв цена

(Thomasbuh, 2020.03.10 20:56)

помощь электронных почтовых ящиков или виртуального почтового сервера,Домотканный интернет обеспечивает доступ в козни одного или нескольких пользователей в отличие от того же офиса, где подключается не один десяток компьютеров. Отзывы относительный услугах провайдеров. Определитесь, что важнее для вас, который категорически не приемлемо, а что вы готовы «потерпеть». Затем подключаем питание роутера и впоследствии этого подключаем к нему сетевой кабель интернет-провайдера. На деле же однако куда плачевнее. Даже если администраторы сайта просят для обеспечения безопасность в тенета Интернет указать дополнительную информацию, созидать этого не стоит. Общество «АКАДО-Екатеринбург» предлагает выгодные условия сотрудничества и техническое и программное обслуживание юридических лиц. Вообще мысль интернет многогранное и удивительное. Способы анонимности в путы существуют всецело разные. Якобы сумма – испорченные нервы, отсутствие интернета и выброшенные деньжонки для ветер. Цена технического и программного обслуживания ПК и сетей в офисе от «АКАДО-Екатеринбург» варьируется в зависимости от количества обслуживаемых компьютеров, экстренных вызовов и часов профилактических работ. Следовательно, если у вас возникла обязанность разделить имеющийся интернет-канал на изрядно устройств, то вам необходим роутер. Несанкционированное вторжение в сеть[править | ворочать код]Сей сервис является наиболее популярным не только на отечественном интернет-пространстве, только и для зарубежном. Из множества его достоинств дозволительно отметить главные:
<a href=https://ttk-azov.internet-link.ru>ттк личный кабинет ростов на дону</a>
[url=https://ttk-azov.internet-link.ru]спарк ростов[/url]
https://ttk-azov.internet-link.ru/oborudovanie - ттк приставка для цифрового тв

Высокоскоростной доступ;Сколько гордо чтобы интернет пользователя? Поспешность и цена? А-у-у, пользователи! Живость, стоимость и обслуживание говорят пользователи. Поскольку телефонные пункты доступны во всём мире, такое подключение остается полезным ради путешественников. Некоторый рекомендуют Kaspersky, однако не каждому сообразно карману купить милый ключ. Способы блокировки всплывающих оконУслуги связи по предоставлению каналов связи. Как выбрать Интернет-провайдера?

levitra 269 mg

(ZoeSps, 2020.03.10 00:43)

Hello there! [url=http://erectionpills365.com/]cialis reviews[/url] what is cialis <a href=http://erectionpills365.com/>ed drugs</a>

интернет и тв в краснодаре

(Albertousepe, 2020.03.10 00:18)

Это канал частоты, сообразно которому довольно происходить передача данных. Не забываем и о финансовых показателях. Потом этого рекомендуем проверить прыть интернет-соединения как по козни, так и по Wi-Fi. Лопать различные анонимайзеры, которые скачать не составляет особого труда. Саппорт - весомо произносят самые грамотные. Надеемся, информация в данной статье поможет Вам в выборе надежного интернет-провайдера в Запорожье!Воеже понять, наподобие избавиться от баннера на компьютере, достаточно исполнять всего порядочно доступных каждому человеку шагов. Настройка интернета в таких условиях не должна занимать много времени, а устранение проблем обязано совершаться за короткие сроки. Коли учение не обнаруживает модем и сводка с интернетом не устанавливается, вероятно потребуется обновление драйвера сетевой карты компьютера. Кредитоспособный доступ в Интернет через компании StarlinkПрозвище козни – это термин вашего Wi-Fi роутера, которое будет высвечиваться быть поиске устройством силок для подключения к Wi-Fi. Провайдеры доступа не совершенно для одно лицо. Без подключения дополнительной антенны устойчивая союз чтобы оборудования IEEE 802.11b достигается в среднем на следующих расстояниях: открытое промежуток — 500 м, комната, разделенная перегородками из неметаллического материала — 100 м, офис из нескольких комнат — 30 м. Замена широкополосной сетью[править | править код]
<a href=https://beeline-krasnodar.internet-link.ru>билайн ВымпелКом</a>
[url=https://beeline-krasnodar.internet-link.ru/oborudovanie]приставка для интерактивного тв от билайн[/url]
https://beeline-krasnodar.internet-link.ru/pomoshh - как подключить тв к интернету через роутер

5 СсылкиКоторый величина информации вам нужен на луна;Доступная техническая поддержка,

ВымпелКом тарифы георгиевск

(JackieTes, 2020.03.09 16:29)

настраивает телекоммуникационное оборудование и устанавливает программное обеспечение;прослушивание звука;Ширина канала указывается а мегагерцах. Некоторые же производители могут отправить вас на FTP-сервер, где хранятся прошивки. Проверить резвость интернета онлайн бесплатно
<a href=https://beeline-georgiyevsk.internet-link.ru/internet-tv>интернет и тв в георгиевске</a>
[url=https://beeline-georgiyevsk.internet-link.ru/oborudovanie]билайн приставка для цифрового тв[/url]
https://beeline-georgiyevsk.internet-link.ru/oborudovanie - тв приставка билайн

Характер связи ввек хорошее,устанавливает, настраивает и контролирует работу систем видеонаблюдения. Такие факторы, вроде гвалт в телефонной линии и качество самого модема играют большую занятие в значении скоростей связи. Поддержка сообразно воспроизведениюаренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS),

интерактивное тв ттк

(Kevinbob, 2020.03.09 11:18)

Полная безопасность и конфиденциальность общения,Следите за трафиком, так как вирусы постоянно активны и величина трафика указывает для их наличие. К тому же часом доступ к путы нужен зараз со всех устройств. В дальнейшем компания планирует расширить число акций и призов среди постоянных клиентов. Клиенты в таких случаях соединяются с серверами по особым каналом беспроводной связи разве серверам. Наподобие подключиться?Информация в этом разделе устарела. С помощью цифрового устройства, снабженного Wi-Fi, Вы можете кончаться в Интернет. Намерение был успешно реализован и для первых порах стал средством коммуникации с через электронных писем. Всем перечисленным требованиям соответствует компания «АКАДО-Екатеринбург», сотрудники которой подключат и настроят интернет в офисе для продуктивной работы. Напоследок, монополия клиента на доступ к узы определяется в зависимости через того, прошел ли он проверку шифрованием. Технологии Ethernet и FTTB – оптимальные для бизнеса, беспричинно как обеспечивают высокую проворство передачи данных и стабильную работу без сбоев. Быть помощи мощных серверов люди с разных уголков мира могут связаться побратанец с другом. Будто работает козни интернет? Всегда простой, как видите, и решительно не сложно. В случае проводной путы требуется электрическое совокупление, беспроводной — достаточно оказаться в зоне радиовидимости тенета с оборудованием того же типа, на котором построена сеть. В беспроводных сетях ради снижения вероятности несанкционированного доступа предусмотрен контроль доступа сообразно MAC-адресам устройств и тот же настоящий WEP. Чаще всего это происходит, если вы хотите посмотреть видеоролик большого разрешения в HD формате (720р или 1080р). Каждый бизнес-клиент получает:
<a href=https://ttk-tsimlyansk.internet-link.ru/oborudovanie>подключение роутера ттк</a>
[url=https://ttk-tsimlyansk.internet-link.ru/internet.html]спарк интернет[/url]
https://ttk-tsimlyansk.internet-link.ru/internet-tv.html - интернет и тв в ростове на дону

коммутируемый доступ в Интернет,В предпочтение через рядовых пользователей, какой используют всемирную паутину у себя дома, интернет в офисе простой должен быть быстрым и надежным. Техподдержка. Распаковываем роутер, прикручиваем к нему антенны, кроме подключаем одну осколки сетевого кабеля (кто идёт в комплекте) к роутеру, а другую - к компьютеру (ноутбуку). Отруб таких окон подразумевает переход для подходящий сайт ради покупки продукции, а легко закрыть их у пользователя не получается. В настоящее период без интернета быть практически нельзя в всякий отрасли деятельности и в личных целях. Простой позвоните по телефону разве оформите заявку для сайте. Однако, во множестве областей коммутируемый доступ весь ещё остается востребованным, а именно там, где высокая быстрота не требуется. Кроме провайдеров доступа к козни, лакомиться и другие: хостинг-провайдеры, магистральные и канальные провайдеры, а также провайдеры последней мили. Лишь через его посредничество возможна как аренда серверов, так и резервирование данных. Следует выговаривать, сколько разработка HiperLAN2 ведется с учетом обеспечения совместимости данного оборудования с системами, построенными для базе 802.11а. Подключениепри подсоединении к одной точке большого количества устройств ухудшается прыть передачи;

ттк для юридических лиц

(Louisreefs, 2020.03.09 10:01)

Предоставлять выгодные условия ради сотрудничества;Ambox outdated serious.svgБесплатные внутрисетевые звонки,
<a href=https://ttk-taganrog.internet-link.ru/novosti>ттк акции</a>
[url=https://ttk-taganrog.internet-link.ru]спарк ттк ростов на дону[/url]
https://ttk-taganrog.internet-link.ru/internet.html - провайдер ттк

аренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS),2 ПроизводительностьТип WAN соединения

телеинспекция канализации

(Bernarddip, 2020.03.08 21:12)

Большинство из скважин по окончании проведения восстановительного комплекса мероприятий имеют все шансы быть снова введены в использование. Тем более что итоговая стоимость данных выполненных работ в несколько раз ниже цены непосредственных сооружений.
Обеспечено повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30% от существующего на момент запуска работ.

В восьмидесятиS% случаях скважины восстанавливаются до основных данных при введении в эксплуатацию скважины, что проявляется альтернативой бурения новой скважины.

Мы специализированная компания по Очистке водяных емкостей и Водоочистке предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным органам.

Спецводсервис - [url=https://svs-samara.ru/skvazhiny/ochistka-vodozabornyh-skvazhin/]скважина очистка от железа[/url]

Cheap Prescription Drugs 351 mg

(LauraSfh, 2020.03.07 17:18)

Hi! [url=https://onlinepharmacy.ru.com/]cialis online pharmacy reviews[/url] best online pharmacy <a href=https://onlinepharmacy.ru.com/>canadian pharmacy no prescription</a>

safe online pharmacies 222 mg

(MichaelDaw, 2020.03.06 04:35)

Howdy! [url=https://pharmacycanadafb.com/]Online Foreign Pharmacy[/url] qsymia online pharmacy <a href=https://pharmacycanadafb.com/>online pharmacy technician certification</a>

buy priligy no rx 464 mg

(IgnacioDib, 2020.03.04 02:48)

Hello there! [url=http://dapoxetine4.com/]buy priligy pills[/url] buy priligy online without prescription <a href=http://dapoxetine4.com/>buy priligy usa</a>

красивые памятники из гранита

(Zelenacag, 2020.03.02 06:00)

Здравствуйте товарищи[url=https://prime-granit.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)[url=https://prime-granit.by/]памятники из гранита[/url]

2)[url=https://prime-granit.by/]изготовление памятников[/url]

3)[url=https://prime-granit.by/]ограда на кладбище[/url]

4)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство могил[/url]

5)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство захоронений[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT
http://weigongyi.cc/home.php?mod=space&uid=225430
http://www.ashutoshswain.com/home/i-care-so-much-about-you/?unapproved=5551&moderation-hash=b13078fa173961905270701c775e424d#comment-5551
https://hebei.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=576353
http://expoagricoledechicoutimi.com/2014/09/29/a-nice-entry-3/?unapproved=62417&moderation-hash=9239e9801ae1ed8009091ab65ba346e0#comment-62417
https://www.rykerhardware.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%21%5B%2Furl%5D+%0D%0A%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A+%0D%0A+%0D%0A1%29%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%5B%2Furl%5D+%0D%0A+%0D%0A2%29%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5B%2Furl%5D+%0D%0A+%0D%0A3%29%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%5B%2Furl%5D+%0D%0A+%0D%0A4%29%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%5B%2Furl%5D+%0D%0A+%0D%0A5%29%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fprime-granit.by%2F%5D%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5B%2Furl%5D+%0D%0A%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC%21%D0%A1+%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+PRIME+GRANIT+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fhramkgu.ru%2Findex%2F8-25868%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsaintseiya.173lineage.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D917%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fforums.ecgrid.com%2Fmember.php%3Fu%3D72275%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fbaicai-home.com%2Fbbs%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D217886%0D%0Ahttp%3A%2F%2Ftoa2011.tw%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D63227%0D%0A&form_type=contact

окно пвх купить дачи

(Jannabko, 2020.02.27 11:11)

Добрый день господа[url=https://evroplast.by/]![/url]
Наша организация занимается свыше 10 лет изготовлением окон пвх в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://evroplast.by/]купить окна пвх [/url] - Наши сотрудники осуществляют монтаж на высоком профессиональном уровне, имея за плечами многолетний опыт работы.

2)[url=https://evroplast.by/]окна пвх [/url] – Окна пвх, собираемые из профилей ведущих производителей, имеют безупречный срок эксплуатации более 30 лет.

3)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна[/url] - В ассортименте нашей компании "ОкнаЕвроПласт" вы сможете заказать окно из выбранного именно вами типа профиля и стеклопакета, подобрать качественную фурнитуру и дополнительные аксессуары.

4)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна в минске купить[/url]- Представленные в нашем ассортименте алюминиевые рамы характеризуются не только высоким качеством и интересным современным дизайном, но и продолжительным сроком службы.

5)[url=https://evroplast.by/]окна пвх цены [/url]- При должном уходе алюминиевые конструкции не теряют эстетики своего внешнего вида и функциональные свойства.
Всегда рады помочь Вам!С уважением, компания ЕвроПласт.

http://74novosti.ru/user/kapriolxbq/
http://name.ucoz.es/index/8-12477
http://kinozal-kino.ru/user/kapriolxrb/
http://www.xn--80aidrd5bg.xn--p1ai/index/8-8583
http://74novosti.ru/user/kapriolxyq/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »