Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra online canadian pharmacy 415 mg

(RobertDub, 2020.02.27 10:56)

Hello! [url=http://canadian-drugstorerx.com/]accutane no prescription pharmacy[/url] best online pharmacy <a href=http://canadian-drugstorerx.com/>canadian pharmacy viagra</a>

best best online pharmacy 388 mg

(AlexandraSun, 2020.02.26 23:25)

Hello! [url=http://canadian-drugstorerx.com/]http://canadian-drugstorerx.com[/url] - canadian best online pharmacy excellent website

бурение скважин на воду в беларуси

(Andreasdkp, 2020.02.26 14:06)

Приветствую Вас друзья! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией АКВАБУРсервис – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. [url=https://aquaburservice.by/]скважина на воду[/url],[url=https://aquaburservice.by/]бурение скважин[/url], [url=https://aquaburservice.by/]скважина минск[/url],[url=https://aquaburservice.by/]скважина на воду цена[/url],[url=https://aquaburservice.by/]бурение скважин в минской области[/url],[url=https://aquaburservice.by/]ремонт скважин[/url] и [url=https://aquaburservice.by/]бурение скважин минск[/url]. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам!
От всей души Вам всех благ!
http://trubeckoy.by/user/Andreasxec/
http://baget-stepanov.kz/gallery-03-017-973x680/?unapproved=16157&moderation-hash=8d960cafc844df98d92694830655c748#comment-16157
https://www.tripxtours.com/blog/how-to-save-up-to-750-aed-on-the-black-friday-2019/?unapproved=3018&moderation-hash=747389dc3f3c69f4cb508075d39b6178#comment-3018
https://playboxhdapkapp.com/playbox-hd-for-pc/?unapproved=11669&moderation-hash=57d8d9b5981d9603ebf59f86c38fd32c#comment-11669
https://www.comedy-macht-schule.de/2016/06/27/zitat-der-ihk-ostwuerttemberg/?unapproved=17520&moderation-hash=0a17b2a5764d05845ef41be67fcbe6d8#comment-17520

оригинальные запчасти рено

(MichaelJaw, 2020.02.26 00:15)

AVA — печать ниже среднего. Их доработанные версии только надежны, потребляя 5-6 л топлива на 100 км. Седан и хетчбек оснащался моторами 1.4 и 1.6 л. Всетаки, коли этого недостаточно, то можно рассмотреть к покупке Лада Ларгус. Служит двигатель намного дольше. Впрочем, комплектации с другими моторами и пятиступенчатым автоматом тоже показывают возвышенный уровень надежности. нам доступна комплектация Potent и Dynamic Plus. Цены на них начинаются от 450 тысяч. Независимая пневматическая подвеска о однокамерными баллонами обеспечивает комфортным ходом. км без всякого ремонта. Благодаря турбонаддуву он развивает мощность 95 лошадиных сил, сколько придает этой малый машине спортивный характер. LUK — сцепления отличное качествоЕго электроника включает системы подруливания, адаптивный круиз-контроль, слежение следовать слепыми зонами, парктрониками и т.д. Что следует знать присутствие выборе запчастей на машины:Гидрокомпенсаторы клапанов
<a href=https://www.el-zap.ru/franch?FranchiseeId=3801963>франшиза магазина автозапчастей для иномарок</a>
[url=https://www.el-zap.ru/franch?FranchiseeId=3801963]франшиза автозапчастей[/url]
https://www.el-zap.ru/franch?FranchiseeId=3801963 - франшиза запчасти

Очень экономичный и недорогой седан – это Шевроле Авео. с. Промежуток посреди обслуживанием в сервисе составляет 15 тысяч км, или некоторый раз в год. В такой версии кроссовер оснащался АКПП и МКПП. Заявленный производителем минимальный ресурс мотора – 300000 км. Этот критерий указывает для объем финансовых затрат на исправление автомобиля около стандартной эксплуатации. Honda CR-V фотоНе очень AVAБендикс втягивающее

запчасти киа в москве

(MichaelJaw, 2020.02.25 23:51)

Не хорошие: MeyleФранцузскому производителю удалось создать оригинальный и экономичный малый кроссовер Citroen C4 Cactus. JP BODY — официально Дания, реально китай, брать можно как разве отрицание других вариантов. Наиболее популярная разновидность оснащена 1.6-литровым мотором со 122 лошадиными силами, потребляющим, в среднем, 6,6 литра бензина. Беспричинно же цены для запчасти ради иномарок для пару порядков выше, чем на запчасти отечественного производства. Шаг автомобиля плавный благодаря энергоемкой подвеске. Qsten Работают на конвейер. Это не лучший внедорожник, однако он легко передвигается сообразно сложным поверхностям, не ломаясь при этом. Следовательно автомобилисты предпочитают машины с хорошей обработкой кузова. Нуждаться отметить, сколько одноклассник Hyundai Santa Fe со схожими характеристиками будет стоить значительно дороже. 3 Opel Corsaанкетирование владельцев авто разных марок;
<a href=https://www.el-zap.ru/oils_catalog?FranchiseeId=3801963>подбор масла по марке авто</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_hyundai?FranchiseeId=3801963]каталог запчастей hyundai[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_kia?FranchiseeId=3801963 - каталог запчастей киа

AJUSA — среднее колоритВ наш топ попал еще единолично туземный автомобиль, хоть и для последнее место. следовать пустую комплектацию. METELLI чекан хорошее (пластиковые пыльники лучше заменить), дозволено брать если отсутствует LOBRO он же GKN он же SPIDANБаварцы всегда славились своим умением создавать роскошные и динамичные автомобили. Около этом орудие в смешанном цикле потребляет всего 3,6 л для 100 километров, а для трассе дозволительно исправлять в 3,3 литра дизеля. Рынок иномарок

стеклянная межкомнатная перегородка

(Bogdanjox, 2020.02.25 21:56)

Доброго времени суток господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
https://www.royalquest.ru/forum/index.php?showuser=2751571
http://roof22.ru/user/Bogdanteb/
http://www.forum.ergonomija.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22513
http://old.kam-pod.gov.ua/user/Mihaelhrl/
http://www.a-drozdov.ru/talk/profile.php?id=18178

руководитель режимно секретного подразделения

(Thomasjix, 2020.02.25 21:55)

копии документов, подтверждающих квалификацию соискателя лицензии, осуществляющего лицензируемую деятельность, - ради индивидуального предпринимателя;Полезное видеоВ реестр лицензий МЧС заносят сведения об организациях (или ИП), получивших официальное дозволение для огнеборческую деятельность, работы с системами контроля и пожаротушения. Образец платежки для оплату пошлины после лицензию. Пожарная лицензия, выданная МЧС, понадобится при:
<a href=https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/utilizaciya-vvt>утилизация ввт</a>
[url=https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/podtverzhdenie-sekretnosti]подтверждение степени секретности для лицензии[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/specialnaya-ekspertiza - экспертиза для лицензии фсб

предоставить информацию относительный организации и копии нужных документов. Также переоформлять нужно лицензию, которая имеет глупый срок действия. В зависимости от того, чем занимается Ваша устройство и какие работы выполняет, мы проведем предварительный догадка и сообщим Вам, во что обойдётся получение готовой лицензии МЧС. Допускаются сиречь ксерокс, так и оригинал. Многократно обязательным данный грамота является и чтобы строительных фирм и компаний, оказывающих охранные услуги. Правила технического содержания ”Ремонте, монтажных работах и техобслуживании:учредительный условие;

трос буксировочный автомобильный

(Josephhof, 2020.02.25 20:55)

- без покрытия (пропали маркировки);- отдельно высокая (СООБРАЗНО);Изделия с уклоном внутренних граней делятся для:
<a href=https://еврослинг.рф/catalog/lebodky/ruchnaya-lebedka-mtm>купить монтажно тяговый механизм</a>
[url=https://еврослинг.рф/catalog/taly]таль ручная рычажная цепная[/url]
https://еврослинг.рф/catalog/lebodky - купить лебедку ростове на дону и области

- элементарная стыковка листов из-за удобной геометрии листов;- отвода сточных вод;Разумеется, есть определенные правила хранения металла, они достаточно простые, только их соблюдение позволит сохранить товарные качества металлопроката, а также грамотно организовать процесс и погрузочно-разгрузочных операций

стропа текстильная

(Josephhof, 2020.02.25 18:32)

В данной короткой статье мы рассмотрим те положительные качества арматуры В500С, которые позволяют «обгонять» привычные чтобы всех арматуры А3. из стали 20ХГ2С. Важное смысл имеет действие монтажа запорной арматуры, он на равнее с качеством труб и запорной арматуры является определяющим в длительности процесса эксплуатации трубопровода. 2. Края фольги острые по эту работу с ней производят в защитных перчатках. Около этом закономерный выбор арматур может, как положительно, беспричинно и отрицательно повлиять для цену будущей покупки. Одним из наиболее эффективных видов стальной арматуры является горячекатаная обстановка с периодическим профилем. Понижение напряжения арматуры ведёт к уменьшению стойкости к образованию трещин и несущей способности железобетонных изделий. 3. Запорная заслонкаВо эпоха изготовления сварных балок прежде сваривают стенки и стыки поясов.ТОЧНО БЕРЕЧЬ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
<a href=https://еврослинг.рф>оборудование для вертикального перемещения грузов</a>
[url=https://еврослинг.рф/catalog/kryuki/kryuk-s-vertlyugom-tip-322a]крюк самозапирающийся с вертлюгом[/url]
https://еврослинг.рф/catalog/lebodky - лебедка ручная

Если они все-таки сместились, то смещение легко устраняется около помощи обычного клина, а необычайный зазор устанавливается около помощи сборочной планки.В зоне реза металл начинает сгорать в кислородном потоке, около этом вмиг выдуваются образовавшиеся оксиды.Как пить металлопрофиль?

перфорированный лист купить

(ArthurNiche, 2020.02.25 17:28)

К слову, гильотинные также делятся на ручные, механические и гидравлические.Ат600КСуществует порядком видов ножниц по металлу: ручные (свободно режут нежный металл и позволяют правильно следовать линии реза), шлицевые (с их помощью делают прямолинейные и криволинейные резы; основное превосходство - страда в стесненном, ограниченном пространстве, присутствие этом ценз реза сохраняется) и гильотинные ( такие ножницы обладают самой высокой точностью реза между всех видов и сохраняют покрытие разрезаемого металла).Ради этого в первую очередь, выкопайте траншею и в угловых точках установите колья;В одной из предыдущих статей мы говорили о напрягаемой арматуре, теперь же аллокуция пойдёт о контроле степени натяжения арматуры. 2. Запорная обстановка
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy/>лист нержавеющий купить</a>
[url=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truby-b-u]трубы б/у 219 цена[/url]
https://www.garmetall.ru/list-perforirovanny-stalnoy - лист перфорированный стальной гост

A2, A3, A4, A5, A6 — периодический профиль. В связи с этим напорные чугунные трубы ВЧШГ являются весьма надёжным продуктом трубопроката, которая обладает около прекрасных свойств, в частности:Диаметр пильного круга выбирается в соответствии с техническими характеристиками пилы, которые можно посмотреть в документации к оборудованию.Швеллер и т.Чтобы того, для обработать проволоку, ее довольно хорошо закалить.

чистка компьютера от пыли

(ClintGen, 2020.02.25 16:29)

ImageImageВпрочем, мы не будем полагаться в выводах на один лишь только комплексный тестовый пакет и дополнительно посмотрим на скорость работы в популярных приложениях.
<a href=https://kulibin.top/service/remont-czepej-pitaniya>ремонт цепей питания платы</a>
[url=https://kulibin.top/service/remont-kompyuterov]ремонт компьютеров в батайске[/url]
https://kulibin.top/zapchasti-dlya-noutbukov/matriczyi - купить матрицу

Говоря о даунклокинге, нельзя не отметить и тот немаловажный аргумент, что этот трюк в процессорах поколения Haswell стало выполнять заметно проще, потому что они получили интегрированный интеллектуальный преобразователь напряжения. Дело в том, что напряжение вычислительных ядер в любых моделях Haswell не является жёстко зафиксированной величиной, а представляет собой функцию частоты. То есть, номинальный уровень напряжения для каждого экземпляра процессора динамически зависит, в том числе, и от той частоты, на которой он работает в каждый конкретный момент времени. С ростом частоты преобразователь автоматически повышает номинальное напряжение, а при её снижении – уменьшает. Именно отсюда, кстати, проистекает самопроизвольное завышение питающего напряжения Haswell при разгоне, этим же объясняется и отмечаемый нами во всех тестах рост напряжения при включении турбо-режимов. Очевидно, что благодаря этому свойству при снижении частоты обычного Haswell ниже номинала мы сразу же получим заметное падение энергопотребления без необходимости как-то специально влиять на напряжение настройками в BIOS материнской платы. Оно понизится автоматически.Проверить это несложно. Используемый нами в тестовой системе новый цифровой блок питания Corsair RM850i позволяет контролировать потребляемую и выдаваемую электрическую мощность, чем мы и пользуемся для измерений. На графиках ниже приводится полное потребление систем (без монитора), измеренное «после» блока питания и представляющее собой сумму энергопотребления всех задействованных в системе компонентов. КПД самого блока питания в данном случае не учитывается.Давайте взглянем на характеристики Core i5-8600K и Core i5-8400 и сопоставим их с характеристиками прямых конкурентов – шестиядерных процессоров AMD Ryzen 5 близкой стоимости.

чаша для костровища

(CharlesDooke, 2020.02.25 15:25)

Наравне обычай, после долгих разве не непомерно поисков доброжелатель друга обладатель и следующий квартиросъемщик быстренько договариваются о стоимости и, удовлетворенные, расстаются. Ипотека также влияет для спрос – те, который прежде не мог позволить себе подкупать квартиру, немедленно успешно заключает договоры с банками. Хорошо, коли удается найти квартиру сквозь родственников тож знакомых. Чистый статут, затем вышеописанных шагов пациент уже готов воспользоваться основной услугой. А следовательно, желание активно растет и довольно повышаться с развитием ипотечных программ. К договору нужно будет составить два приложения. Если у вас появились свободные денежные имущество, разумно будет их приумножить. Рассмотрим, почему это беспричинно:Приобретаем жилье и сдаем в аренд
<a href=https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23615&sort=pricef+ASC>центральный камин</a>
[url=https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26574&sort=pricef+ASC]аксессуары для камина купить[/url]
https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23694&sort=pricef+ASC - угловой комплекс барбекю

Впоследствии чего они начинают обзванивать людей сообразно списку, и выясняется интересное: жилище уже сдана, alias решительно никакую квартиру персона не сдает. Урывками это может иметься простая ошибка, а иногда – серьезное невыполнение условий сделки. Поиск арендного жилья — не самая простая задача, и к ней не стоит обращаться небрежно. И — однако, жилище довольно готова к сдаче в аренду. Подобные сотрудники редко задерживаются в агентстве недвижимости, но успевают оставить отрицательное чувство у нанимателей и о себе, и обо всей риелторской братии. Обращайте забота на дефекты в потолке, стенах, полу и где-бы то ни было. Сообразно мере завершения всего комплекса строительных объектов первым жильцам вторично придется терпеть шум и песок строительных работ. Придумайте что-нибудь оригинальное. Человек, маловато понимающий в этих делах, сомнительно ли эффективно справится с такими задачами. Беспричинно наподобие строительство новых домов обычно только сопровождается и возведением прилегающих магазинов, садиков, поликлиник и других учреждений, нормально жить в купленной квартире у новоселов не получится. В настоящее пора обязательного нотариального удостоверения сделки не требуется, но сообразно желанию вы можете обратиться к нотариусу чтобы этого. А риэлтору нынче нуждаться встречать, так сказать, второго клиента — покупателя квартиры. Впрочем и стоит она несравненно больше, чем жилая. Свет их необходимо для того, для сориентироваться в выборе подходящего жилья. Неважный тактика продать чужую квартиру. Оцените звукоизоляцию квартиры в полной тишине, настолько слышен рокот улицы, городской транспорт. Без этого — никак. Буде вам нуждаться будет часто ездить в город, то не следует покупать хата дальше, чем за 30 км от городской черты при умеренной загруженности дорог. Есть моменты, которые способны привести к тому, который сделку не признают. Проходит какое-то пора, и, в силу непредвиденных обстоятельств, помещение уже не устраивает. Также стоит отметить присутствие окружающей стройки взамен «зеленого» двора. Недостаток денег - не препятствие инвестицияГруппы в социальных сетях;

принтер ценников купить

(BruceSor, 2020.02.25 12:10)

5.4. При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.Предприниматели теперь могут использовать только кассы с фискальным накопителем (ФН). ФН нужен для записи и хранения информации о расчетах, которые проводятся на ККТ. Все разрешенные для использования кассы внесены в реестр ФНС. Налоговая сертифицировала уже больше 100 моделей ККТ нового образца от разных производителей. Ведется и реестр фискальных накопителей. Подробнее: кассовые аппараты в 2019 году >>Расчеты по статье 1.1. Федерального закона № 54-ФЗ – это «... прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги ...»
<a href=https://ros-kkm.ru/56-katalog/20-vesovoe-oborudovanie/32-elektronnyie-vesyi/6-torgovyie/52-displej-na-stojke>настольные весы со стойкой</a>
[url=https://ros-kkm.ru/shop/kassovoe-i-torgovoe-oborudovanie]кассовое оборудование[/url]
https://ros-kkm.ru/shop/dlya-tenzometricheskih-datchikov-sily - цена тензодатчика

(п. 5.3 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 29.05.2019).Итоги

запчасти ягуар

(Franktok, 2020.02.25 11:06)

Большинство автомобилистов считают, который наличие мощной турбины, нынешний тюнинг и прочие модернизации могут исполнять машину дороже. Не бывает безвыходных случаев. Опричь того, поодаль не каждый желает брать на себя чей-то долг. Шарить потенциальных покупателей на аварийное авто лучше только в Интернете. В результате – потрачена приличная число денег, а автомобиль отрицание эксплуатировать на законных основаниях. Замена залоговых авто реален. Тем самым известный бизнес совершенно и весь отличается от машин на литовских и польских номерах, в случае если юридический статус авто не обозначен, и в случае чего отсутствует возможности доказать взаимосвязь владельца с автотранспортом. Не рекомендуется вверять сомнительным организациям, поскольку лакомиться риск столкнуться с негативными последствиями. Важно также учитывать состояние лакокрасочного покрытия. Audi логотипAudiВерховный суждение Украины создал лазейку чтобы водителей, ставших виновниками ДТП, позволяющую избежать возмещения страховой компании средств, которые СК выплатила потерпевшей стороне. Салон следует осмотреть на наука качественного функционирования стеклоподъёмников, ремней безопасности, дверных замков и кнопок, регулировки зеркал и сидений, наличия царапин, который может стоить поводом ради торга. Вам не нужно довольно дополнительно приводить автомобиль в нормальное состояние. Обратившись к нашим специалистам, автомобилисты смогут разбирать на такие преимущества от сотрудничества, чистый:Ценность на битый автомобиль формируется таким образом: берётся средняя рыночная валюта на такой автомобиль, от неё отнимается стоимость ремонта, которую определяет специалист, а также вычитается забота — обычно от 5% накануне 10%. Предлагается узнавать с ресурсами, которым наступать мочь:быстрая и очень выгодная продажа машины;
<a href=https://f33-39.ru/avtozapchasti/great_wall>запчасти грейт вол ховер</a>
[url=https://f33-39.ru/avtozapchasti/toyota]запчасти тойота[/url]
https://f33-39.ru/avtozapchasti/hyundai - купить запчасти на хендай

Где выгодно продать автомобиль взятый в довериеОдним из проблемных моментов в покупке поддержанного авто из Европы считают его таможенное оформление. Мы также выкупим вашу машину, пострадавшую в ДТП, либо же для иностранных номерах. Ясно, качественная иномарка, практически не использованная стремительно продается. Вам не придется отвечать для звонки потенциальных клиентов, встречаться с ними и демонстрировать им машину. Ведь обычай угона сегодня такая же популярная, как и автовыкупа. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АВТО, КОТОРОЕ ПОБЫВАЛО В АВАРИИс просроченной либо отсутствующей документацией;Благонадежный замена автомобилей с пробегом

тумбочка прикроватная медицинская цена

(Kevinobest, 2020.02.25 10:04)

Прочность и род мягкой мебели зависит от каркаса.Офисный пища должен искать, отталкиваясь через того, какая площадь помещения выделяется перед рабочую зону. Ими удобно иметь и они не требуют особого ухода. офисная обстановка2. Именно из ДСП наиболее нередко изготовляют офисную мебель. Уже позже Вы смотрите на наличие Вашего размера и полет вещей. Залогом быстрого и легкого рабочего процесса компании является правильно подобранная офисная мебель.
<a href=https://sever24.ru/stellazhi.html>офисная мебель стеллажи для документов</a>
[url=https://sever24.ru/stellazhi/bytovye.html]стеллаж металлический красноярск[/url]
https://sever24.ru/stellazhi/skladskie.html - стоимость стеллажей для склада

Прочность и качество мягкой мебели зависит через каркаса.Офисная обстановка имеет множество моделей в каждой категории, поэтому разбирать следует наиболее подходящую ради конкретной деятельности.Для компаний надо подбирать офисную мебель с характерными чертами чтобы соответствующей отрасли промышленности. Деревянные шкафы и столы не теряют своей актуальности и ныне во многих офисных помещениях. Когда комната довольно большая – можно экспериментировать и с офисной мебелью довольно темных тонов. Все стулья, столы, перегородки, угловые элементы должны слаженно вливаться в всесторонний интерьер и помогать хорошей работоспособности всех сотрудников. Малый пример:

Игра престолов 8 сезон

(Kukmet, 2020.02.25 09:15)

На нашем сайте <a href=http://prestolov-igra.ru/sezon-8/index.html>игра престолов 8 сезон</a> Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл вместе с Джоном Сноу, Тирионом Ланнистером, лордом Варисом, Миссандеей и Серым Червём. Дейенерис и Джон получают прохладный приём от Северных лордов и Сансы, так как Джон Сноу бросил свою должность Короля Севера и преклонил колено перед Таргариеном. Кроме того, после разрушения Стены, Санса приказала всем Северным лордам и их союзникам отступить в Винтерфелл и укрепить замок против неизбежной атаки мертвецов. Дейенерис и Джон летают на драконах, углубляясь в своих отношениях. И не забудьте <a href=http://prestolov-igra.ru/sezon-8/index.html>игра престолов 8 сезон</a> Арья воссоединяется с Джоном, Джендри и Псом. Сэмвелл Тарли встречается с Дейенерис, которая благодарит его за то, что он вылечил Джораха от серой хвори, но ей приходиться признать, что она казнила Рендилла и Дикона. Будучи разгневанным и убитым горем, Сэмвелл, по поручению Брана, рассказывает Джону о его истинном происхождении, на что он неохотно соглашается. Он навещает Джона в крипте и раскрывает Джону, безусловно <a href=http://prestolov-igra.ru/sezon-8/index.html>игра престолов 8 сезон онлайн</a> что он сын Рейгара и Лианны, что делает его законным наследником Железного трона. Джейме Ланнистер прибывает в Винтерфелл и встречает Брана во дворе

нанять личную охрану

(Jameskap, 2020.02.25 09:01)

По мнению сотрудников правоохранительных органов, именно криминогенная положение играет ключевую занятие в совершении большинства преступлений. «Почвой» в данном случае называется сумма всех обстоятельств, способных оказать решающее влияние на умонастроение и понимание потенциального преступника.Физическая защита объектов – это наиболее популярная услуга. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации или кражи, охранники принимают соответствующие меры. Это – использование специально обученных собак. Охрана автостоянокК настоящему времени всё изменилось - теперь физическая защита объектов стала страшно востребованной услугой, ведь сумма важных организаций и компаний растёт в геометрической прогрессии. ЧОП «Херсон» готова оказать содержательный комплекс услуг по демократичной цене. Зарубежные же автомобили лучше справляются с безопасной перевозкой физических лиц.Профилактика. Всетаки для практике женщина телохранитель показывает свою эффективность и возможность вступаться клиента. Существует кипа производителей на рынке. Однако в целом любая система защиты состоит из трех основных компонентов:Существует порядком причин обратиться именно к нам:
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-obektov/ohrana-skladov>расчет стоимости поста охраны</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-obektov/ohrana-strojploshhadok-i-obektov-stroitelstva/]охрана строительных объектов в москве[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-gosudarstvennyh-i-chastnyh-uchrezhdenij/ohrana-aptek/ - стоимость охраны чоп в месяц

Поскольку спецодежда имеет своеобразный дизайн, она позволяет легко выделить охранное лик из толпы и обратиться к нему в случае необходимости. Если диатриба идёт об охране в помещении, наилучшим вариантом станет однотонный костюм в классическом стиле. Наиболее распространенными системами защиты через протечек являются “Бог”, “Аквасторож”, “Gidrolock”. Существует несколько видов данной услуги:Порука безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.Ежели вам необходима охрана в Волгограде, стоит обратиться в ЧОП “Херсон”. Все на практике женщина телохранитель показывает свою эффективность и возможность вступаться клиента.Кабина хорошо защищает часового через поражения оружием и позволяет осуществлять контроль ради прилегающей территории, а присутствие необходимости принуждать оборонительные действия. Переговорные устройства, доспехи и прочее оборудование делают работу сотрудников охраны более удобной, безопасной и эффективной. Женщина телохранитель может надевать одета как в классическую униформу, так и в более непринужденный вид одежды. Не привлекает к себе внимание. Выключая того, стоит помнить и об удобствах (туалетах) – достаточное их количество становится ещё одним залогом спокойствия во срок матча и затем него. Внешне кажется, что ей сложно справиться с нештатной ситуацией.Современные караульные вышки изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих противопульную и противоосколочную защиту. Часом, для платной основе полиграф может иметься предоставлен только благодеяние ради постоянных клиентов организации.

служба эвакуации автомобилей ставрополь

(Davidvak, 2020.02.25 08:17)

18 Август 2017Сей сановитый смертный – диспетчерЗапомните и запишите ценные телефоны (чтобы Минска): код 8017, 222-08-29 либо 222-17-17. Для машин с автоматической коробкой передач или низкой посадкой, для микроавтобусов и внедорожников требуется сдвижная платформа. Разве вы простой скроетесь с обозначенного диспетчеру места и не будете возражать для звонки, то, скорее только, не заплатите. Все автомат имеет и свои недостатки в лице более хрупкой конструкции и частых поломок. Мотоцикл – это такая же техника и транспортное средство передвижения, следовательно с ним в дороге может случиться абсолютно всё тоже самое, сколько и с обычной машиной: поломка, неудача и прочие неурядицы. Есть ряд факторов, повышающих риск аварий в такое время:парковка в запрещенной зоне;
<a href=https://ставрополь.эвакуатор61.рус/mejgorod>стоимость эвакуатора за 1 км межгород</a>
[url=https://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto]услуги эвакуатора[/url]
https://ставрополь.эвакуатор61.рус/ - сколько стоит эвакуатор в ставрополе

Вызвать эвакуатор в Минске и Минской области, а также присутствие необходимости в всякий второй житель страны можно в компании «Емеля». Впрочем закусить ограничения по скорости и максимальному расстоянию эвакуации методом частичной погрузки. Назначить дату и время. В этом случае требуется специальная техника, оснащенная краном-манипулятором и выездной платформой. Также оформить вызов, указав все эти причина, можно онлайн на нашем сайте. Исходя из этого он готовит весь необходимое ради перевозки, берет обстановка, которое поможет максимально сохранить текущее имущество автомобиля быть эвакуации. В нем указано (голова 25 – «Буксировка механических ТС»), что около ней:13 Июль 2017апперальной;интенсивного движения;

эвакуатор срочно

(Hollisincig, 2020.02.25 06:26)

Если может нуждаться эвакуация следовать городом?опаснсть повреждения авто;Другие преимущества предварительного заказа на эвакуацию:
<a href=https://эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор аксай город</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/contact]эвакуатор ростов на дону недорого телефон[/url]
https://эвакуатор61.рус/contact - эвакуатор ростов на дону западный

поручение эвакуатораНужно транспортировать поломанную машину с гаража в автосервис тож перевезти новобранец транспорт из автосалона? В этом случае позволительно вызвать эвакуатор в Минске по предварительному заказу.выявлены нарушения присутствие перевозке опасного груза;Непременно, спешный вызов спецтехники для транспортировки обездвиженного автомобиля сиречь мотоцикла – это самая популярная и распространенная одолжение, которую оказывают компании с подобного рода деятельностью. Богослужение эвакуации работает в любое время года, круглосуточно, без выходных. Сильная эмоциональность довольно сидеть напротив Вас, отвлекая через основных моментов. Оснащенные им эвакуаторы практически универсальны. Другой вариант – как дозволительно прежде предупредить сотрудников здание, что воспособление больше не нужна. А ради того, дабы забрать оттуда частный автомобиль, его владельцу придется уплатить немалый штраф. Непомерный автопарк (наличие разной специализированной техники позволяет решать абсолютно любые ситуации, сложившиеся в дороге.

зона отдыха барбекю на даче

(RichardGluck, 2020.02.25 05:26)

Виниловый сайдинг, произведенный в заводских условиях, где вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества, все равно дешевле отделки деревом, металлическими панелями тож фасадной штукатуркой. Качественное профилирование – обеспечение долговечности кровли, основные его приметы таковы: точное соблюдение геометрии листа, толщина стали на изгибах такая же, сиречь и для ровных участках, отлучка повреждений полимерного слоя, наличие капиллярного паза и пр. срок здание около качественном монтаже — более 100 лет. Внешне безобжиговая черепица ничем не отличается через керамической. Гибкая черепица широко известна в России не более 20 лет, появившись для нашем рынке впоследствии завоевания признания в Европе. А самоклеющийся слой сцепляет гонт с соседними гонтами, причем, со временем перед воздействием солнечных лучей все гонты спекаются побратанец с другом настолько, сколько кровля становится начисто герметичной. Преимущества металлочерепицыруб/п.м. Тенденция быть горячий чердак в загородном доме или теплую мансарду требует утепления скатной крыши. Полиэфирное покрытие (полиэстер) имеет толщину вокруг 25 мкм, полиуретановое (полур) – 50 мкм; последнее дает более стойкую и эластичную пленку. Использование морозостойких стеклопакетов, надежная щит древесины и другие технические находки исключают промерзание. Промышленная дранка монтируется значительно быстрее. Пропорционально, именно полет стали вносит основной вклад в качество конечного продукта. В холодное дата мансарду дозволительно проветривать с через встроенного вентиляционного клапана. А учитывая громоздкий спрашивать для виниловый сайдинг, эти панели пытаются изготовить кустарным способом иначе с удешевлением технологического процесса. Благодаря относительно большому весу (через 30 перед 60 кг/кв. Эта черепица набирает прочность с годами в процессе эксплуатации, она не теряет приманка технические свойства. Утепленная крышка люка
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/shirina-3>теплица шириной 4 метра</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/besedki]беседки для дачи купить в новосибирске[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/lyuki-kanalizaczionnyie - люк полимерный для колодцев

удобством использованияЭти материалы изготавливают из поливинилхлорида иначе поликарбоната методом экструзии. Полезное


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »