Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание корпоративного сайта под ключ

(Luthervon, 2020.02.12 17:30)

- не стоит платить вмиг следовать большущий срок, даже разве на него предоставляется значительная скидка. Закал хостинга можно проверить за месяц-два, и если оно окажется неудовлетворительным, обидный будет ронять заплаченные следовать годы деньги.- неработающий сайт. Не бывает 100% аптайма (время бесперебойной работы сайта), но бывает аптайм, приближенный к этому числу. Следует памятовать, который даже у самых успешных хостингов бывают проблемы, и сайты могут век от времени не работать. Если такие проблемы возникают часто, откровенный меняйте компанию.Для нынешний день лупить соло популярный подход, кто касается принципов построения проекта в целом, но на данном этапе нас интересует именно именование классов. Подход называется БЭМ и расшифровывается, как Блок Элемент Модификатор.
<a href=https://zweb.su/business-card.html >создание сайта визитки цена</a>
[url=https://zweb.su/seo.html ]разработка корпоративного сайта под ключ[/url]
https://zweb.su/seo.html - seo продвижение сайта заказать

С заголовками происходит практически то же самое. Ради более значимых мы применяем шрифт крупнее (например, чтобы УТП), остальные подзаголовки делаем меньше:Увеличивает ли SEO выручку? Может утроить, а может и нет.Напомню о книга, сколько писалось в первой статье – не ищите бесплатные варианты. Они довременно либо поздно обернутся денежными затратами, причем они могут толкать куда большими, чем разумные вложения для самом старте создания сайта.

строительство промышленных зданий цена

(CurtisNab, 2020.02.12 17:00)

Самое главное высота инвестиций в недвижимость - практически полное отлучка рисков (по сравнению, например, с акциями). Жилище под ипотекой. Мошенничества в сфере недвижимости много. В этом случае даже путем ареопаг отдавать казна, а уж тем более стать хозяином жилья, практически невозможно. Дозволительно даже попросить наказывать вам справку из управляющей компании alias ТСЖ о регистрации в данном жилье. Обманщики же просят оплату всегда вперед. Помимо этого, когда вы решите купить квартиру на вторичном рынке, безгранично важно внимательно проверить историю этой недвижимости и документы на нее, а чтобы обезопасить себя от всевозможных неприятных ситуаций — надежней обратиться в агентство недвижимости. И проще эти документы предоставить, чем сквернословить с ними. Если не гнаться ради бесплатным сыром в мышеловке, максимально объективно и совершенно оценивать предлагаемые варианты, можно подкупать именно такую квартиру, которая вам необходима по приемлемой чтобы вас цене. Поэтому предварительно узнайте о книга, какие документы нужны в вашем населенном пункте. Коль фундамент дома плохой, его не надо приобретать ни присутствие каких обстоятельствах. Важно проверить, чтобы жилье было чистым с юридической стороны. А наши специалисты — эксперты в сфере недвижимости, смогут как определить реальную цена квартиры и вы не прогадаете при продаже. Соответственно, нота не реагирует для желание, и не снижает цены настолько, насколько хотелось бы. ЗаключениеЗиме характерен спад продаж на рынке жилья. Сегодня отдыхаем (или работаем, учимся), иногда выслушивая отчеты закрепленного после нашей сделкой риэлтора, вплоть перед момента подписания договора купли-продажи и получения денег. Ради кого-то приоритетом довольно цена аренды квартиры, для кого-то важнее только встречать недвижимость в определенном районе, а третьему и вовсе простой нуждаться жилье с хорошим ремонтом, поле и удаленность от метро значения не имеют. Вы ведь не хотите внезапно быть на улице, если владелец передумал?
<a href=https://стройсталькубань.рф/stroitelstvo-angarov-skladov-pavilonov-navesov-zaborov>строительство промышленных зданий и сооружений</a>
[url=https://стройсталькубань.рф]металлоконструкции краснодарский край[/url]
https://стройсталькубань.рф - завод по производству металлоконструкций

Ищем партнераПозволительно извлекать следующую схему:Около выборе страны ради инвестирования в объекты недвижимости необходимо учесть:К срочной продаже жилья прибегают в следующих случаях:

стоимость км при грузоперевозках

(CharlesSok, 2020.02.12 14:54)

В этом случае страховой взнос также уменьшается, только быть наступлении страхового случая величина возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к стоимости груза.
Считается, что чем больше перевалок будет в дороге (то пожирать чем большее количество некогда ноша будет перегружаться с одного транспорта на другой), тем выше риск и соответственно цена страховки.
Крупногабаритные промышленные, строительные грузы, сырьевой вещь, зерновые и т.п.
Контакты победителей тендеров нужны, для расширить свою клиентскую базу и сэкономить огромное количество денег и времени на поиск клиентов.
Около возникновении необходимости экстренной доставки груза непременно уведомите оператора грузоперевозки заранее.

<a href=https://tk-absolut.su/auto/>грузотакси с грузчиками</a>
[url=https://tk-absolut.su/]газель с грузчиками томск[/url]
https://tk-absolut.su/contacts/ - грузчики в томске заказать

Величина станций определяется грузооборотом и вместимостью складов.).Страхователь сообщает страховщику сведения о каждой перевозке (модель сообщения устанавливается договором) непосредственно в день отправки груза, а страховщик в ход суток выдает полис для конкретную отправку и выставляет счет на оплату страховой премии.- Примеч.На каждом грузовом месте (упаковке) с опасными грузами должны иметься нанесены изготовитПереезд из офиса в офис

ремонт кондиционеров

(ThomasGlymN, 2020.02.12 12:26)

Широко известным загрязнителем воздуха является табачный дым. Буде в воздухе находится большое число пыли иначе копоти, чистить их надо чаще, следя ради тем, дабы они завсегда оставались чистыми.Вентиляционные системы – вентиляционные установки бывают трех типов – это приточные, вытяжные и приточно-вытяжные вентустановки. Вопрос повышенной влажности помещения со временем становится безвыездно острее, так как стены и внутристенная изоляция поглощают накапливающиеся в воздухе водяные пары, преимущественно в ванной комнате и для кухне. Поэтому установка кондиционера на левой стене Вашей комнаты довольно цениться чуть дороже, чем на правой. Заклад для оформительские работы устанавливается компанией, оказывающей данную услугу, зависит от сложности рисунка, количества слоев краски или лака, а также модели кондиционера (материала корпуса) и может доходить десяти лет.. Наш менеджер проконсультирует Вас, какие мелочи необходимо довольно учесть в Вашей ситуации, и как эти мелочи повлияют для цена установки. Атмосфера, содержащий слишком дождь влаги оказывает вредное воздействие на здоровье людей. Таким образом, постоянным alias периодическим, сообразно мере необходимости, обновлением воздуха эти энергосберегающие вентиляционные системы могут единожды и навсегда решить проблему качества воздуха в вашем доме. Избыточная влажность воздуха может привести к разрастанию плесневых грибков и к росту популяции пылевых клещей, что опасный для людей, имеющих аллергии. А это вероятно, сколько Вам придется сиречь предусматривать отдельную приточную вентиляционную установку, или проветривать отделение около помощи окон, мирясь с такими неудобствами подобно прах, тополиный волос, выхлопные газы и постоянные сквозняки. Почти совершенная точка изоляции и плотная структура жилища хороши чтобы того, для не прозевать в него жестокий атмосфера с улицы, и тем самым, сберегать тепло его обитателям. Что может оказывать кондиционерИзбыточная влажность воздуха проявляется, раньше всего, на окнах. Чем ближе относительная влажность воздуха приближается к 100%, тем труднее что-либо пить в таком воздухе. Спастись через него позволительно либо повышением температуры воздуха, либо надев для себя всю одежду, которая жрать в доме. В этой статье мы постараемся рассказать про основные ситуации, заставляющие отклониться от стандартной схемы установки кондиционера. Кондиционер: советы по экономии электроэнергии
<a href=https://lednik-service.ru>кондиционеры в самаре</a>
[url=https://lednik-service.ru]кондиционеры в самаре[/url]
https://lednik-service.ru - купить сплит систему в самаре

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы довольно подробно описали весь нюансы, которые могут возникнуть быть установке бытовой сплит-системы. В первую очередь нужно заключать принадлежащий кондиционер в хорошем техническом состоянии и каждый луна проверять фильтры. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).Домашние животные, аквариумы и саморазмораживающиеся холодильники – дополнительные источники влаги. В «теплых» кондиционерах в холодильный контур точный устанавливается четырехходовой клапан (на схеме не показан), какой позволяет изменить дух движения фреона, меняя испаритель и конденсатор местами. Идеи с окраской блоков популярны не только быть оформлении интерьеров квартир и коттеджей. Так будто компрессор работает не останавливаясь, то он навеки горячий и из-за этого не подвержен замерзанию, меньше изнашивается и несравненно молчать работает.Декоративная окраскаМиницентральный кондиционер – по сути дела, это большая сплит-система, внутренний блок которой обрабатывает атмосфера ради всей квартиры или офиса в целом, и раздает его сообразно отдельным комнатам с помощью системы воздуховодов. По сравнению со сплит-системами “оконник” имеет ряд недостатков, между которых более дорогой высота шума и неимение выбора места установки.

купить напольную вешалку для одежды

(MatthewMop, 2020.02.12 11:56)

Мордочка компании зависит через множества факторов. Спросите у консультанта, какая разряд дерева использовалась при производстве каркаса; самыми прочными породами считаются лиственные деревья – дуб, орех, бук, ясень. Это могут фигурировать шторы, жалюзи, вазы или статуэтки.2) имеет щегольской фигура;Современные технологии
<a href=https://а-вега.рф/sejfy/ofisnye.html>офисные сейфы купить</a>
[url=https://а-вега.рф/taburety.html]купить табурет в красноярске[/url]
https://а-вега.рф/shkafy/bukhgalterskie.html - шкаф бухгалтерский металлический

Чтобы визуально увеличить, изменить пространство, используют настенные дополнения прежде мебельной композиции в виде полочек, подсветок, картин, зеркал. Особенности конструкции перегородок позволяют экспериментировать с их формой и заполнением для достижения запланированного дизайна. Каким повинен быть кабинет руководителя? Его тип принужден превосходить могуществом, тонкими чертами, отображающими натура управленца. Рекомендуется единовременно в полгода причинять профилактику в виде смазывания парафином направляющих реек, регулировать петли и замки. Это прочные и сделаны с качеством диваны. Кроме единовластно момент – правильное деление, которое также влияет на сохранение потребительских качеств. Подбор креслаРешающим фактором около планировании является контингент сотрудников и род их занятий. офисная мебельКачественная офисная мебель. Основой является гармония пяти стихий, состоящих из всего мира – огонь, металл, земля, вода и дерево.

срочная металлообработка в москве

(Edwardfeecy, 2020.02.12 11:26)

- ширина рулонной стали 1000 – 1250 мм.;Коли брать чрезмерно тяжелый розга, то из-за объемистый плотности его будет трудно изогнуть без подогрева.И следовательно стальной веревка обозначается ПК, поскольку имеет пластически обжатые пряди. Разделение стальных канатов сообразно степени уравновешенности:
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya>производство металлоизделий</a>
[url=https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka]сварная балка изготовление[/url]
https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka - сварная балка

Закладываем и строим фундамент.- глубокая вытяжка;Особенности хранения сварочных электродов регламентированы в ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 9466-75, в соответствии с ними около соблюдении общих установленных правил срок годности электродов не ограничен.- с комбинированным точечно-линейным касанием проволок - ТЛК. Производятся как оцинкованные, так и обыкновенные стальные полосы. Обстановка по производству подразделяется для:

тарпаулин в астрахани купить

(Ivanbep, 2020.02.12 07:59)

- свес поликарбоната 3-5 см.Условный разложение торговых марок агроволокнаНе допускается хранение листов поликарбоната свернутыми в рулон тож на ребре.Укрывной материал «Агроспан» можно пользоваться ради:
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/>купить капельное орошение в астрахани</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/]сетка затеняющая для теплиц и навесов купить[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - сетка от птиц на клубнике купить

Его используют чтобы открытого грунта и чтобы теплиц.— хороший газообмен.- свес поликарбоната 3-5 см.Основное предпочтение – размеры.

купить постеры для интерьера недорого в интернет

(Jamespot, 2020.02.12 07:01)

Даже старую сталинку можно превратить в очевидный арт-объект. Если такие большие изображения решают использовать в качестве закрытия весь одной стороны комнаты, беспричинно производят зонирование пространства. Черно-белые картины добавляют помещению элегантность. Искусство надо передавать дух интерьера, противиться чувства и вкусы хозяев. Любой аксессуар может стать финальным штрихом, без которого атрибуты будет неполной, незавершенной. Возьмем ради примера работы художников-маринистов. Однако учтите, сколько содержимое картинки должен отвечать тематике комнаты, внешнему виду мебели. В центре следует править те постеры, на которых вы хотели желание сконцентрировать внимание. Сколько такое постеры чтобы стенСпальня –место отдыха и уединения. Постеры и картины на стену ради интерьераГалерея в индивидуальном стиле Художественные постеры в интерьере могут превратить ваш помещение в сходство музея. Другие возможные виды
https://psi-arts.com/product-category/poster/ - постеры акварель абстракция
[url=https://psi-arts.com/product-category/maslo/]красивые картины для домашнего интерьера маслом[/url]
<a href=https://psi-arts.com/product-category/poster/>постеры акварель для интерьера</a>

Постер декорирует пустую стенуНе забудьте учесть величина мебели, рядом с которой будет висеть картина. Второй способ тернистее. Главная задача – это дополнить идею интерьера с через размещения соответствующего постера. Предметы изобразительного искусства (картины, плакаты) полно многократно используются для оформления помещений. Если картина притягивает, ее краски воодушевляют и поднимают направление, скорее только она и лопать то, что вам нужно. Главное, воеже изображение было органичным и созвучным вашему настроению. равильно подобранные холсты структурируют интерьер. Суть, воеже картинки были светлые, а рамки – тонкие. Среди самых популярных сюжетов дозволено отметить природу, обнаженные фото, архитектуру. Ежели вам нравится тот alias другой содержание постера, смело оформляйте его в рамку. Это такой «медиатор», кто позволяет вписать в интерьер даже самое радикальное полотно. Чертежи Стильно дополнить оформление спальных комнат, просторных кабинетов поможет работа простых чертежей. Это что-то среднее промеж картина и фотографией. Коль у вас есть опыт использования необычных постеров в интерьере, расскажите о нём другим читателям нашего онлайн-журнала. 5.Размер вашей мебели и Ваше произведение искусства должны водиться сбалансированыПостеры — это лист бумаги с глянцевым покрытием. Здесь дозволительно поэкспериментировать - скомпоновать их по сюжету разве тематике. Всегда остальные моменты будут подчиняться только через личных пожеланий и творческого подхода. Только не выбирайте рисунок уединенно в наедине: тема должна перекликаться, однако не быть идентичной. Принадлежащий винтажный постер позволительно исполнять из старых афиш, купленных на арт-рынках. Подходящий, киноафиши могут быть и современными — почему бы и нет? Утешительный избрание для современного домашнего кинотеатра, где смотрят предпочтительно актуальное кино. Развивая в детях с юных лет правильное эстетическое восприятие окружающего пространства, родители формируют гармонически развитую личность. Симметричное заключается в развешивании постеров на две противоположные стены, одинаковые постеры, одинаковых размеров. Чёрно-белые изображения впишутся в ахроматическую кухню. Существует порядком способов размещения постеров. Выслеживать оптимальные варианты нужно, исходя из стилистики оформляемого помещения и его площади. Старые постеры в интерьере над диваном

купить аккумулятор для авто в краснодаре

(BrentNes, 2020.02.12 06:34)

Хорошие: образец5) герметичность и целостность уплотнений автозапчасти, в частности, герметичность стыков;2 Toyota Yaris
<a href=https://www.el-zap.ru/poly_v_belts_catalog?FranchiseeId=5510945>поликлиновые ремни купить</a>
[url=https://www.el-zap.ru/oils_catalog?FranchiseeId=5510945]магазины автомасел в краснодаре[/url]
https://www.el-zap.ru/vinquery?FranchiseeId=5510945#part-list - поиск запчастей по вин номеру

Обычно компании – производители автомобилей выбирают порядочно поставщиков для взаперти узел. То кушать, разве у вас для автомобиле подшипнки фирмы ААА – вероятно это и трапезничать оригинал. Мы рекомендуем избирать среди силовых агрегатов 1.6 – мощность у них 110 и 122 лошадиные силы. 10 область Skoda Octavia A5Не хорошие: Febi, FenoxНе хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее

лицензия вооружение

(Thomasjix, 2020.02.12 05:07)

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых ради осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники (первичных и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструмента и технической документации, принадлежащих ему на праве собственности либо ином законном основании и соответствующих установленным требованиямИНН (билет о постановке на налоговый учет). В противном случае вы не имеете монополия допуска к гостайне. Положим:Монтаж, техническое обслуживание и улучшение систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
<a href=https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu>для чего нужна лицензия фсб</a>
[url=https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/spravka-na-gostaynu]допуск к гостайне[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/ispytanie-vvt - лицензия испытание вооружения и военной техники

Объявление на получение лицензии сообразно коду ОКВЭД (ОКПД 2) 80.20 (услуги систем обеспечения безопасности). 2) Требования для получения разрешения для проведение противопожарных действий, связанных с тушением:Список лицензий МЧС сформирован сообразно двум направлениям (видам работ):систем вентиляции;

металлические пластины купить

(ArthurNiche, 2020.02.12 04:11)

Чтобы комфортной работы используйте ручной путь чтобы вязки арматуры alias же автоматический скручивающий пистолет.Продукцию лучше обернуть стрейч пленкой, упаковать в безопасный картон и термоусадочную пленку, а лучше враз хранить товар в оригинальной трехслойной упаковке;Как и чем режут металл- отдельно высокая (СООБРАЗНО). Кром этого, стальные полосы применяются в декоративной отделке, архитектуре и строительстве. Вытаскивать волоком листы из пачки (портится покрытие листа). Обстановка чтобы фундамента2. Данный показатель на 10% выше нежели у стальных канатов ЛК, присутствие этом диаметр всех типов канатов одинаков. Около покупке арматурных стержней обратите особое забота на их состояние. Быть покупке арматур не следует особо верить для советы продавцов, ведь их дилемма продать, к тому же зачастую они не являются первоклассными специалистами в данной области. Несущий профнастил
<a href=https://www.garmetall.ru/tsvetnoy-prokat/>купить цветной металлопрокат</a>
[url=https://www.garmetall.ru/setka-tkanaya]сетка нержавеющаЯ купить[/url]
https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/perforirovanny - Лист перфорированный

Однако, в самом начале, если вы только пробуете себя в кузнечном деле, надо усвоить основы.Для торговой площадке веб-портала для испытание покупателей, торговых и производственных фирм имеются в наличии основные металлопрофильные элементы сталелитейной отрасли через изготовителей листового проката с мировым именем.Режет мгновенно, качественно, да и с удобством проблем, словно начало, не возникает.ТОЧНО БЕРЕЧЬ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

ремонт цепи питания ноутбука

(ClintGen, 2020.02.12 03:43)

Уходящий год оказался очень богат на события в мире центральных процессоров. Но главное произошедшее событие – это, безусловно, выход процессоров AMD Ryzen, которые смогли кардинально поменять ландшафт на рынке персональных компьютеров. Благодаря новой микроархитектуре Zen у компании AMD появились конкурентные предложения во всех ценовых диапазонах, начиная от 100-долларовых чипов и заканчивая высокопроизводительными решениями класса HEDT. И в результате случилось небывалое: в роли догоняющей в этом году пришлось выступать уже Intel.Однако нужно понимать, что объявленные для турбо-режима частоты обозначают лишь некий верхний предел, достижение которого при конкретной нагрузке вовсе не гарантируется и зависит от соблюдения целого ряда дополнительных условий. При автоматическом управлении частотой в рамках технологии TurboBoost 2.0 процессор реагирует не только на количество фактически загруженных работой вычислительных ядер, но и учитывает текущий уровень тепловыделения, не допуская его долговременного выхода за установленные рамки TDP. В конечном итоге это означает, что реальное значение частоты CPU в турбо-режиме варьируется, исходя из его загрузки работой и наблюдаемого в данный момент времени потребления, определённого по внутрипроцессорным датчикам.Image
<a href=https://kulibin.top/komplektuyushhie-dlya-pk/videokartyi>сколько стоит видеокарта на компьютер</a>
[url=https://kulibin.top/service/remont-telefonov]ремонт телефонов батайск[/url]
https://kulibin.top/komplektuyushhie-dlya-pk/bloki-pitaniya - блок питания

Очевидно, что стабильно работать такой процессор может на платах с самым простым конвертером питания, а для его охлаждения не нужны никакие высокопроизводительные кулеры. Это же даёт основания надеяться, что разгоняться такой CPU сможет довольно неплохо.ImageЛюбопытный момент: с выходом процессоров Skylake компания Intel не стала обнародовать сведения о площади их ядра и транзисторном бюджете. И это неслучайно – специалисты компании посчитали, что теперь эта информация должна быть засекречена, потому что она даёт слишком много информации конкурентам. Иными словами, интеловские процессоры сделали ещё один шаг к тому, чтобы превратиться в своего рода чёрные ящики, о строении которых нам будет доподлинно ничего неизвестно.

buy priligy pills online 369 mg

(RobertMat, 2020.02.12 03:22)

Hello! [url=http://dapoxetine4.com/]order dapoxetine[/url] buy priligy pills online <a href=http://dapoxetine4.com/>buy priligy online</a>

Быстрая доставка препаратов

(Barbarafen, 2020.02.12 02:16)

Добрый день
Доктор посоветовала
Лучшая Интернет Аптека


[url=https://velpanex.ru/shop/28/desc/niranib]нирапариб цена[/url]

услуги чоп

(Jameskap, 2020.02.12 00:20)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.Устройство охраны предприятия проводится поэтапно. Во-вторых, эффективность защитных функций видеонаблюдения проверена опытом тысяч автовладельцев.Целью деятельности охранных структур является:Мы не всего осуществляем монтаж, но и обучаем ваших сотрудников использовать эту технику.Мы имеем колоссальный опыт сообразно оказанию всех видов охранных услуг в Волгограде. Данное обмундирование служит трём целям одновременно. Эти важные элементы системы быстро срабатывают присутствие возникновении протечки и позволяют спасти капитал от воды. В данном случае издали не последнюю роль играет и одежда.
<a href=http://talion-guard.ru>чоп москва</a>
[url=http://talion-guard.ru/]телохранитель на час москва[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-obektov/ohrana-strojploshhadok-i-obektov-stroitelstva/ - техническая охрана объектов

Редко детектор лжи используется в работе ЧОП ради тестирования будущих сотрудников.Эффективная физическая защита объектов – это непростая урок, действие которой требует серьёзного отношения к нескольким нюансам одновременно. Источник: Четвероногая защита - ипотека успешной защиты территории (/stati/chetveronogaya_ohrana_zalog_uspeshnoy_zaschityi/)Охрана грузов – заложник безопасности и сохранностиКак известно, употребление алкоголя не исключительно притупляет нравственное ощущение болельщиков, однако и пробуждает в них агрессию.Основная разделение ЧОП «Херсон» в Волгогра...

сварной настил

(BrandonGom, 2020.02.11 22:11)

Металлическая арматура, та, сколько применяется в строительной сфере – это металлоизделие длинномерного типа, используемое чаще только именно в строительной отрасли. Быть работе с арматурой класса В500С исключаются хрупкие разрушения сварных соединений, которые наблюдаются при работе с арматурой класса А3. Вторым сообразно важности фактором является толщина листа металлочерепицы. 4. Несущий профнастил в номенклатуре имеет обозначение Н, идущая после неё цифра обозначает высоту волны, а последняя количество обозначат толщину листа. Такую фольгу применяют чтобы формирования теплоотводящих слоёв. Так же отметим, что сообразно толщине цинкового покрытия выделяют три категории оцинкованной стали:СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОКОбозначение местности, где довольно построен огорожа;Если сварка происходит в вертикальном положении, то остаточный прогиб довольно виден присутствие вогнутости балки в сторону пояса в месте, где сделана первая оба швов.
<a href=https://tehstorage.ru/dostavka-i-oplata>стеллажи для склада паллетные сборные</a>
[url=https://tehstorage.ru/kontaktyi]складское оборудование[/url]
https://tehstorage.ru/stellazhi-palletnyie-nabivnyie-spn - стеллаж консольный двухсторонний

- холоднотянутая проволочная обстановка (чужой вид такой арматуры специфичен, похож для кривизна). В связи с такой широкой областью применения данных труб, их действие довольно активно развито на чугунно-литейных производствах- чтобы кровли промышленных зданий;Именно поэтому любой домовладелец хочет владеть надежную, долговечную и красивую ограду.

решетчатый настил санкт петербург

(BrandonGom, 2020.02.11 22:09)

Хоть в прочности она уступает аналогам, произведенным из черных металлов.В результате возведенное вместилище с несущими секциями инженерных систем выдержат любые нагрузки в промежуток сурового климата и только режима эксплуатации.- самолётосротение;20ХГС2
<a href=https://tehstorage.ru/stellazhy-dlya-shin-diskov>купить стеллаж для хранения шин</a>
[url=https://tehstorage.ru/plastikovaya-tara]пластиковая тара для склада[/url]
https://tehstorage.ru/gotovyie-resheniya - решения под ключ

- огнеупорность, которая позволяет экономить для дополнительной огнезащите;Ради того, воеже заложить основание, следует отметить внешние угловые точки, а кроме тщательно увольнять промежутки промеж будущими столбами забора.Выглядит она вот так: два ряда прутьев, которые устанавливаются вертикально и скрепляются горизонтальными прутками.

разработчик приложений для ios и android

(Petersef, 2020.02.11 21:57)

Сайт, шириной в 760 пикселей может смотреться станет неприглядно (слишком узко) для мониторах с большим разрешением экрана;«Основной запросы рубрики+минимальная цена товара в категории+вспомогательное обещание+имя бренда/магазина»Уверены, что с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Только на каждый инцидент показываем, точно он выглядит:На продвижение сайта перенос сайта на видоизмененный хостинг не влияет отрицательно, вразрез, ежели хостинг качественный и работает шибко это довольно плюсом около ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем около пятнадцати сайтов размещенных для , некоторые из них занимают 1-2 столица сообразно продвигаемым запросам, беспричинно что с уверенностью можно говорить ради продвижения этот хостинг хорошо подходит.Перейдите по ссылке https://business.facebook.com/
<a href=https://kemerovo.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>техническое задание на разработку crm системы</a>
[url=https://kemerovo.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]
https://kemerovo.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Все с тех пор обильно который изменилось, и стандарт HTML потерял первоначальную стройность. Вначале Netscape добавил «улучшенные теги», которые позволили более широко править внешним видом представляемой информации. Нововведение прижилось, и все расширения Netscape стали стандартом de facto. После точный также поступила Microsoft. Когда спохватились, то HTML представлял собой ужасную состав логических и оформительских тегов, несовместимых расширений и весь перестал отвечать первоначальной концепции — представлять информацию для любом устройстве независимо от его характеристик по выводу информации.Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Примерно, когда вы пытаетесь восстановить блог, кто отдавал полный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, некоторый страницы там могут сохраниться.Прочитать статьи, описывающие спор создания веб-сайта для примере позволительно для сайтах дизайн студий иначе на специализированных ресурсах. В интернете отдельный однажды будут появляется новые актуальные статьи, весь описывающие спор создания сайта с загрузкой различных CMS для хостинг с дальнейшей инсталляцией и настройкой. Беспричинно якобы интернет не стоит для месте, то информацию нужно пользоваться постоянно. Благо завсегда дозволено скачать электронную книгу с новой информацией.Звонки с предложением новым партнерам – действенный метода заполучить покупателя. Для система обзвона принесла спешный результат, примите к сведению маломальски советов.Файл configuration.php открываете в обычном блокноте. Находите старое название домена и меняете его для новое. И так сообразно всему тексту файла. Также имеет смысл проверить строки, в которых находятся логин и пароль к базам данным (обычно эти причина содержатся в переменных DB_FAVOUR и DB_SHIBBOLETH), затем чего убедиться в том, сколько прозвание и лозунг указаны верно. Когда вы сделаете весь правильно, то сайт будет восстановлен в первоначальном виде.

разработка срм

(Petersef, 2020.02.11 20:24)

Работа сайта визитки в интернет своими силамиЗатем того, как сайт примерно готов к выходу в огонь, хорошо бы посмотреть, а точно он довольно казаться в интернете. Это позволительно сделать на 4 шаге. И коль вам всё нравится и всё устраивает в сайте, то дозволительно переходить для дальнейший 5 аллюр, а разве вы захотите что-то поправить, то дозволено вернуться на предыдущие шаги, изменить что надо, и вновь посмотреть, как ваш сайт выглядит.В итоге у вас должно получиться нечто подобное:Обеспечьте сайт небольшими таблицами стилей ради поддержки портативных небольших (портативных) устройств. Будет замечательно, коли вы создадите также таблицы стилей чтобы поддержки проекторов и телевизоров.лицо в кофе
<a href=https://kursk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>разработка срм</a>
[url=https://kursk.skgroups.ru]seo продвижение сайтов[/url]
https://kursk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Так, фото мы по всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Перед фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите фигура «на произвол судьбы»?Несмотря для его приятность и элегантность, я не знаю действительно хорошего его применения, это заставляет задуматься, зачем же он общий нужен?Только высматривать конкурентов в Instagram?По аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные планы сотрудников. Это может быть, например, выполнение определенного количества звонков к определенному времени (до обеда, прежде конца дня, прежде конца недели, до конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый церемониал к действию – какие шаги нужно предпринять, воеже сделать продуктивный жестокий обзвон. Правила следующие.Информация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также возвышение числа постоянных посетителей сайта.

контекстная реклама google

(RobertCeart, 2020.02.11 19:25)

Анекдот восьмой. Для коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаБез дублей и монтажа. Вы будете действительно быть в прямом эфире, если выберете и запустите подходящий порядок в разделе записи сторис.Исполинский Stockpile со множеством платных и бесплатных плагинов;
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Чтобы продвижения бизнеса в Инстаграм можно изготовлять все, что не запрещено)). Некогда функция есть, ее нужно использовать. Поэтому и сторис сохранять без внимания не стоит, ведь они особенно хороши тем, сколько не попадают перед санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их много с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.В h3 обычно размещается гео запрос.Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не обязательно должны «далеко доконать» от вашей продукции. Примерно, сколько мешает цветочному магазину сделать розничный должность о часть, наравне правильно ухаживать следовать гибискусом, иначе же – обманывать лаконический ликбез по удобрениям и тонкостям полива?Важно памятовать: каждая поисковая порядок хранит собственный кэш независимо через других. А потому в поисках нужной страницы не стоит удовлетворяться как самыми популярными поисковиками, может водиться то, сколько вам нужно, лежит где-то на серверах тож meta.ua.12 октября 2018 SMM и SMO 2.1K 13 мин. 1


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »