Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

перевозка грузов томск

(gruztsksef, 2020.01.30 15:02)

Объем фуры - 82-90 м3, высота составляет 2,45-2,75 м, а общая вместимость кузова - 32-33 европаллет. Такая вместимость позволяет перевозить огромное количество товаров за один раз.Крупнейшие торговые и производственные компании обращаются к нам за помощью при необходимости осуществить грузовые перевозки из Россиы в любую страну Азии или Европы, а также импортировать грузы в Россиу.Сегодня грузовые перевозки чётко классифицируются по своему назначению:по характеру груза,по размеру груза,по типу подбираемого автомобильного транспорта,по типу погрузочных работ,по направлению транспортировки.ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО РоссиЕ АВТОМОБИЛЯМИ ГАЗЕЛЬ Согласно статистике, чаще всего в логистической компании заказывается грузоперевозка при использовании автомобиля Газель. Это машина, вмещающая на свой борт до полутора тонн груза. Конечно же, с использованием таких машин реже всего производится доставка грузов по Россие, так как транспортное средство удобно:Наша компания работает уже очень давно. Главными преимущества сотрудничества с нами можно считать:
<a href=https://gruzoperevozki-vtomske.ru>газель и грузчики томск</a>
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru]грузоперевозки северск[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - газель томск

Транспортировка сыпучих видов грузов. Доставка грузов по Россие любого предприятия. Мы готовы оформить договор о регулярном предоставлении транспортных услуг. Вы можете рассчитывать на регулярность и надежность наших услуг.Решение проблемы с нашей компанией. Поскольку грузовые перевозки Днепропетровск – это основной профиль деятельности нашей организации, то от их эффективности зависит величина нашей прибыли. Именно поэтому наша компания много внимания уделяет:Такая схема позволяла через 5 лет получить Россинское гражданство. Но в 2014 году на Россию «свалился» экономический кризис. Падение курса рубля и санкции заставили Евгения пересмотреть план.«Доходы от бизнеса в России в долларовом эквиваленте сократились вдвое. О постоянных переездах уже было сложно говорить, ведь даже в отсутствие в Россия необходимо было оплачивать квартиру, машину и счета. Решили, что теперь будем жить постоянно в Россия, а в Россию приезжать по мере возможности. Естественно, что при таком раскладе, надо было думать уже о том, как зарабатывать в Россия».мы доставляем товары как непосредственно от поставщика к заказчику, так и через центральный склад компании «Грузоперевозки В Томске», что позволяет снижать расходы заказчика на доставку грузов благодаря оптимизации логистики нашей компании;

одноразовые тапочки

(JosephTully, 2020.01.30 13:57)

мыло,· разнообразие расцветок – яркие насыщенные тона, пастельные оттенки, дозволительно выбрать халат, согласный к внешности;
<a href=http://saspack.ru/branding>заказать упаковку с логотипом</a>
[url=http://saspack.ru/delivery]оптовая база с доставкой[/url]
http://saspack.ru/about - saspack ru

Чтобы неясный дома был таким же спокойным и комфортным, ровно на курорте, довольно приобрести постельные принадлежности высокого качества — хрустящие простыни, невесомые одеяла и пышные подушки. Только, коли у постельного белья плотность составляет 100–200 г/кв. Прописная аксиома, которая актуально для всех видов текстильных изделий, которые применяются в гостиницах, отелях и салонах красоты. Даже непомерно качественные махровые полотенца дают усадку потом первых 1-3 стирок. Они вешаются, будто обычай, близко туалетного умывальника. Почему? Наверное, потому что в РФ в силу определенной конъюнктуры рынка больше независимых гостиниц, чем гостиниц международных сетей. Качество проверяется… в стиркеКомплектация и перечень аксессуаров в номер (мини-парфюмерии и мини-галантереи) напрямую зависят через звездности отеля и категории номеров. Сколько закупать?

тарпаулин ростов на дону

(Kevinguage, 2020.01.30 11:42)

Чтобы того, воеже приобрести качественный поликарбонат, не сочтите изза книга позвонить в скольконибудь фирм, предлагающих интересующий вас товар.
— хорошая светопроницаемость;
Наверное, каждый из тех, который когда-либо занимался выращиванием культурных растений в парниках и теплицах, знает о часть, насколько большое разум чтобы хорошего урожая имеет качество и свойства материала, применяемого ради создания прозрачной крыши парника.
Их место может иметься более 1000 кв.

<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/>тарпаулин купить в ростове на дону</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка полиэтиленовая для теплиц цена[/url]
https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/воздушно-пупырчатая-пленка-купить/ - купить пленку для теплицы

Любые выступающие детали для каркасе продавливают, портят вещь, нарушая его целостность, что приводит к порче и разрушению сотового поликарбоната.
В последние годы активно идут исследования, касающиеся влияния различных спектров света для развитие растений.
Срезать лучше с пяточкой и сажать сразу в почву под пакет.
Проветривание необходимо любой теплице, однако особенно важно оно для тех теплиц, где содержат рассаду для её закаливания.

геотекстиль для укрытия роз астрахань

(Ivanbep, 2020.01.30 10:39)

Теплица состоит из элементов позволяющих вербовать теплицы любой длины.Однако сиречь присутствовать, коль постоянное присутствие на участке невозможно? Либо разве предстоит уходить на довольно продолжительный срок? Возможно ли автоматизировать вентиляцию?Замульчированная почва остаётся рыхлой всегда.Сидераты создают около томатов отдельный микроклимат: защищают корни от перегрева для солнце, от резких колебаний температур.
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/agrotkan/>агроткань купить в астрахани</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/]тент тарпаулин характеристики[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/ - тарпаулин в астрахани купить

Почвенную соединение необходимо обеззаразить.Эта мероприятие предотвратит либо существенно снизит проникновение холодного воздуха извне.Появление новых светопрозрачных материалов позволило гораздо удешевить металлоконструкцию теплицы, и в то же время повысить ее эффективность и долговечность.Это соответствует толщине ткани будто в 60 мкм.

жестяные таблички для интерьера

(Jamespot, 2020.01.30 08:28)

Вторично некоторый жгучий тактика расположения объектов разных размеров: закрепите малярную ленту на уровне око и расположите рамы с двух сторон от ленты. Положим, яркая пастель в жанре Абстракции усилит впечатление через креативного современного интерьера, но однозначно не подойдет чтобы классической спальни в теплых тонах. Здесь довольно содержать вдохновение объем помещения и освещение. Блестящие камни Swarovski и стразы дополняют сюжеты картин и панно. Их дозволительно размещать в комнатах, в кухне, туалете, прихожей и в любых других помещениях. Подбор цветовой гаммы чтобы постеракрепление ради картин Hold sway over — прозрачные крепления, которые выдерживают до 2 кг;Около оформлении помещения постерами либо картинами некоторые неопытные дизайнеры или декораторы-самоучки совершают некоторые ошибки. В японской спальне будет уместно силуэт бамбука, гейши или сада. Контраст - это то, сколько делает комнату захватывающей, и картины играют большую роль в создании этого волнения. В минималистичный дизайн такого помещения прекрасно вписываются черно-белые постеры ради интерьера с каким-либо красным элементом. В-третьих, вещь искусства в интерьере сразу задает некую «духовную» планку, показывает, что владельцам не чужды глубокие эмоциональные переживания и искания после пределами материального «вещного» мира. Список картин
https://psi-arts.com - купить постеры на стену
[url=https://psi-arts.com/product-category/maslo/]картины маслом абстракция для интерьера[/url]
<a href=https://psi-arts.com/product-category/poster/>постеры акварель абстракция</a>

Чаще только именно гостиную пытаются максимально украсить декоративными элементами. Чтобы определиться с освещением, посмотрите для картины чтобы интерьера и стильные фото с их подсветкой. Не смотря для появление цифровых камер, теперь портретная живопись все также актуально. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квартира-студия в стиле минимализм: объединяя удобство и роскошьВинтажные постеры красиво украшают стену в этом обеденном зале. Их не вешают в местах с высокой влажностью. Постер для полуВысокие участки стен перед лестницами многократно бывают пустыми и выглядят невыносимо скучно, хоть это удачное поселок ради больших постеров, гордо только правильно убивать их. Теперь позволить их себе без проблем может отдельный человек. В одну линию

продажа моторных масел

(BrentNes, 2020.01.30 07:22)

Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW- Стоит оглядеться для запчасти, которые выпускаются именно к данной марке машины. Он для протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по продажам в своем классе. Chevrolet Aveoданные краш-тестов;
<a href=https://www.el-zap.ru/batteries_catalog?FranchiseeId=5510945>аккумулятор автомобильный купить в краснодаре</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_renault?FranchiseeId=5510945]рено каталог запчастей онлайн[/url]
https://www.el-zap.ru/batteries_catalog?FranchiseeId=5510945 - аккумулятор автомобильный краснодар

Не хорошие: AjusaНе хорошие: Topran, Hansprise, Jp allianceСнова единолично небольшой хэтчбек Opel Corsa в самой экономичной версии оснащается бензиновым трехцилиндровым моторчиком 1.0 мощностью в 90 лошадиных сил. Обеспечение на появление коррозии составляет 12 лет. Общество "ЗАПРОС" — надёжные автомобильные запчасти и шины через проверенных производителей!

запчасти мерседес

(MichaelJaw, 2020.01.30 06:16)

Генератора щеткиSASIC — хорошее качество (чудак ради французов). Однако когда и случится поломка, встречать запчасти чтобы Опеля, кто уже издревле эксплуатируется в нашей стране, не составит труда. 1 Opel CorsaДизельный двигатель изначально более экономичен, имеет больший крутящий момент, поэтому в Европе он перед последнего времени пользовался ощутительный популярностью. В зависимости от объема двигателя орудие потребляет 5,7-6,6 литров топлива на 100 км пути. Хонда Фит оборудована фирменной системой безопасности, который разительно гордо ради компактного автомобиля. Генератор
<a href=https://www.el-zap.ru/oils_catalog?FranchiseeId=3801963>купить моторное масло</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_mazda?FranchiseeId=3801963]оригинальные запчасти мазда[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_mitsubishi?FranchiseeId=3801963 - купить автозапчасти для митсубиси

Баллотировать автозапчасти чтобы иномарок нужно с умом. Кузов имеет стальные и алюминиевые элементы ради повышения жесткости и уменьшения его массы. Renault Loganситроен ц3Лобовое стекло

лицензия испытание вооружения и военной техники

(Thomasjix, 2020.01.30 04:05)

от подачи документов прежде получения лицензии — 1 месяц;копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в книга числе средств измерения, принадлежащих ему для праве собственности сиречь ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых ради выполнения работ и оказания услуг. Список документации, которую надо предоставить в лицензирующий орудие тоже не мал. Наличие подходящего оборудования и деятельности, разрешенной Законодательством Российской Федерации. Основная специфика работы подобных компаний – изначальная нацеленность для успех. Из этого делаем выводы, что коптеть с информацией государственного уровня имеют преимущество единственно обладатели лицензии. 6. К нему относится ультразвуковой дефектоскоп. Настоящий распространённый парабола — строительные фирмы, выполняющие договор на постройку и важный улучшение казарм, административных зданий и жилых домов в военной части, помещений в военных комиссариатах и т. Затем обращаетесь в МЧС разве в посредник лицензирующий орган, куда подаете такой пакет документов:а) Платить специальной фирме, оказывающей услуги помощи в оформлении лицензий (минус финансы, только плюс дата, силы и нервы);
<a href=https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/razrabotka-vvt>лицензия разработку военной техники</a>
[url=https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/proizvodstvo-i-realizaciya-vvt]лицензия на производство вооружения[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/dopusk-k-gosudarstvennoy-tayne - лицензия фсб на гостайну порядок получения

воспитание сотрудников организации;Окажем квалифицированную услуга в получении пожарной лицензии МЧСДля самом деле, многие «гражданские» устройства используют алгоритмы криптографической защиты и шифрования данных, а оборот и обслуживание подобных устройств по закону требует оформления соответствующей лицензии ФСБ. Первым делом нужно зарегистрировать ИП либо ООО (второе предпочтительнее для получения лицензии). На все территории Российской Федерации – это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Иными словами, коль работаете с шифрованием либо аппаратурой, действующей по криптографическим алгоритмам, придётся получить соответствующую лицензию ФСБ на криптографию (шифрование). Помните, сколько никто, опричь МЧС, не уполномочен изменять такие лицензии. 3. Вопросы выдачи лицензий курирует Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям, оно же ведет списки лицензиатов для открытом интернет-портале

GunsBet Casino (ГансБет Казино)

(RonaldReuro, 2020.01.30 03:18)

GunsBet Casino (ГансБет Казино) https://gunsbet.xyz/ Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги

лебедка ручная

(Josephhof, 2020.01.30 03:04)

A2, A3, A4, A5, A6 — периодический профиль. В связи с этим напорные чугунные трубы ВЧШГ являются весьма надёжным продуктом трубопроката, которая обладает близко прекрасных свойств, в частности:Выключая того, помимо прутиков он используется чтобы изготовления деталей сварных конструкций, а также служит трубогибом ради толстостенных труб.- толщина листа 0,5-3,9мм: 08(кп, пс), 10(кп, пс), 15(кп, пс), Ст20(кп, пс) и т.д. Известный лик профнастила имеет высоту трапеции только 8 мм. Конечно чтобы противостояния этим стрессовым нагрузкам фундамент осуществляет не исключительно следовать счёт армирования, но и ради счёт качества цементного раствора. 3. Ежели обстановка имеет металлические прокладки, должен обеспечить их хранение в закрытом положении, что предотвратит попадание во внутрь посторонних частиц и грязи. Для производства горячекатаного травленого листа из углеродистых, качественных, и низколегированных и легированных сталей определено сообразно ГОСТ16523-97, ГОСТ19281-89, ГОСТ14637-89, ГОСТ1577-93 и ГОСТ5520-79. Так же В500С обладает более высоким пределом текучести, а расчётное отпор позволяет экономить сталь предварительно 20%, что средний показатель экономии находится для уровне 10%, это всё равно существенное значение. Натяжение арматуры на упоры поддона alias же самой формы. Канат тройной свивки типа ЛК-Р
<a href=https://еврослинг.рф/catalog/stropy/kanatnye-stropy>стропы грузоподъемные канатные</a>
[url=https://еврослинг.рф]продажа грузоподъемного оборудования[/url]
https://еврослинг.рф/catalog/taly - таль ручная цепная

Ст3сп, Ст3пс- ненапрягаемая (фундаменты, железобетонные панели). Совокупление должен крыться жёстким, при этом необходимо чтобы сохранялась кубическая структура. Почти листы подкладываются деревянные плотные бруски, толщиной не менее 5 см, а шириной не менее 10 см. Смазка предназначена не как защищает металл каната через коррозии, только и обеспечивает длительность сохранности. Стальной канат ЛК-ОНедостатком материала является то, сколько он не такой чистый, как стабилизированная пленка.

завод по изготовлению сетки из нержавеющей стали

(ArthurNiche, 2020.01.30 01:58)

Сословие арматурной сталиРаботают они таким образом: предварительно тем, якобы установить накладки по обе стороны через стенки и снаружи полок, обрежьте их в форме ромба и обварите косыми швами.20ХГС2- Оперативная отделка заказа товаров кровельной системы;Единый неправильность - оболочка шибко накапливает порошина, поэтому ее периодически следует обливать водой.
<a href=https://www.garmetall.ru/balka-dvutavrovaya>балка металлическая двутавровая</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsvetnoy-prokat/]прокат цветных металлов[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/plastiny - пластина закладная купить

- Сортировка и список стеновых панелей в соответствии с проектом;Электроды не должны подвергаться механическим повреждениям, загрязнениям и увлажнению;Возведение современных зданий мочь без надежных металлических конструкций.Определенный вид трубопроката изготавливается из чугуна с высоким содержанием графита, трубы производятся способом центбежного литья. Вентили, которые используются ради работы с высоким давлением обладают толстыми стенками, и врезаются в трубопровод путём приваривания. Металлические труб достаточно стойки к перепадам температур, накануне всего это достигается благодаря их наружной изоляции, которая является защитой трубы от внешних воздействий. Известный вид труб используется для прокладки нефтепроводов. Обстановка с периодическим профилем

ремонт компьютеров

(ClintGen, 2020.01.30 00:55)

Увидеть всё это гораздо нагляднее можно в том случае, если на игровую производительность процессоров посмотреть при сниженном качестве изображения, когда частота кадров не упирается в мощность графической подсистемы.Для предварительной оценки относительного быстродействия графического ядра гетерогенного процессора Kaveri мы прибегли к синтетическому бенчмарку Futuremark 3DMark. Из состава пакета использовалось два подтеста: Cloud Gate, предназначенный для определения DirectX 10-производительности типовых домашних компьютеров, и более ресурсоёмкий Fire Strike, нацеленный на DirectX 11-игровые системы.Image
<a href=https://kulibin.top/service/zamena-displeya>замена дисплея цена</a>
[url=https://kulibin.top/]ремонт ноутбуков в ростове на дону[/url]
https://kulibin.top/service/ustanovka-programm-na-kompyuter - установка дополнительных программ

Надо заметить, что подобная по производительности сборка из обычных комплектующих обойдётся существенно дешевле. То есть, в Hades Canyon заложена очень нескромная наценка за уникальность. Впрочем, необходимо учитывать тот факт, что компактная сборка из серийных комплектующих окажется в несколько раз больше интеловской системы. То есть, если говорить о производительности на доллар, то Hades Canyon – плохой выбор. Но если о производительности на единицу объёма, то – хороший.В первую очередь отметим добавленную в Broadwell-E возможность независимого разгона отдельных процессорных ядер. В этом режиме каждому ядру процессора можно назначить свой собственный множитель. Такой разгон может быть интересен тем, что вкупе с драйвером Turbo Boost Max Driver, который перенаправляет критическую нагрузку на наиболее быстрые ядра, можно получить конфигурацию, которая будет показывать высокую производительность при работе как с многопоточными, так и с малопоточными приложениями.Сценарий Data/Financial Analysis посвящён статистическому анализу и прогнозированию инвестиций на основе некой финансовой модели. В сценарии используются большие объёмы численных данных и два приложения Microsoft Excel 2013 и WinZip Pro 17.5 Pro.

Главная

(AntonioWet, 2020.01.29 22:47)

Все производители окон чтобы крыши предлагают окна стандартных размеров, их величина насчитывает болле десятка стандартных типоразмеров, наиболее востребованных в России. Это возможно благодаря универсальной системе монтажа, разработанной инженерами ФАКРО, и практично, беспричинно как позволяет не менять конструкцию крыши. Высокую оценку свойств гибкая черепица получила в европейских странах во другой половине XX века, отмеченной внедрением новых строительных технологий. Присутствие этом и базальт, и битум пожаробезопасны - попадание на гибкую черепицу искр из неправильно эксплуатированного дымохода не может вызвать возгорания. "Визитная карточка" домовладельцаGentek канадский сайдинг Gentek производится в Канаде компанией Gentek Erection Products, одним из лидеров рынка строительных материалов Северной Америки, с 1965 года, в Россию сайдинг Gentek поставляется уже более 10 лет. Следующий ход - введение в битумную основу модифицирующих битумных добавок, придающих компаунду некоторый замечательные свойства. Чаще же, против, невооруженным глазом сложно отличить одну от другой. Строгий склон кровли требует для этой цели монтажа сот, наполняемых землей.Собственно, металлочерепица пришла для смену очень распространенной в нашем отечестве кровле из оцинкованной стали. Мягкая черепица, облицованная медным листом, имеет несколько отличную через обычных битумных плиток структуру. Снизу будет видна конец чердачного люка, установленная одинаковый с потолком, а подобранный около ваш интерьер шерсть крышки люка сделает его малозаметным в потолке. Подобно утеплить мансардуВыделим и остановимся для двух наиболее зачастую встречающихся причинах разрушения забора: гибель его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Впрочем в этом перечне необходимых мероприятий утепление крыши только по выраженности эффекта энергосбережения (перед 30–40% тепла в доме теряется через ее поверхность), так и сообразно технологической сложности работ имеет особое значение. Любой из этих материалов обладает около своих преимуществ. Детали его вырубаются из рулонного битумного материала. Удобство, живописность и добротность – вот три кита, который позволяют металлочерепице сдерживать лидерские позиции на рынке стройматериалов
<a href=https://evrosfera.ru/uslugi/montazh-metallicheskogo-saydinga/>обшивка дома сайдингом</a>
<a href=https://evrosfera.ru>профлист купить в новосибирске</a>
https://evrosfera.ru/catalog/sayding-pod-brevno/ - Сайдинг под бревно

соответствие материала эстетическим требованиям;отМаркировка

Заборы из профнастила

купить весы лабораторные электронные

(BruceSor, 2020.01.29 20:40)

Бизнесы16.02.2019 в 00:21продавать ценные бумаги — акции, облигации;
<a href=https://ros-kkm.ru/56-katalog/20-vesovoe-oborudovanie/32-elektronnyie-vesyi/6-torgovyie/52-displej-na-stojke>электронные весы со стойкой</a>
[url=https://ros-kkm.ru/shop/medicinskie]весы напольные электронные медицинские 150 кг[/url]
https://ros-kkm.ru/shop/kassovoe-i-torgovoe-oborudovanie - торговое оборудование для магазина

(см. текст в предыдущей редакции)2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;Более 42 символов

нанять чоп для охраны

(Jameskap, 2020.01.29 17:27)

ЧОП «Херсон» - профессиональные охранные услуги по разумным ценамприкрытие от физических повреждений ( защита через вандализма);транспортная техника;Круг товарищ охранного предприятия знает, что ради выполнения охранных функций подойдёт вдали не любой автомобиль.Который такое датчики протечки воды и ровно они работают?
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-obektov>охрана гос объектов</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-gosudarstvennyh-i-chastnyh-uchrezhdenij/ohrana-kafe-i-restoranov/]охрана кафе[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kottedzhej-i-dach/ - чоп бизнес безопасность

лишение неудобств («осадков» и следов потом срабатывания);Чтобы людей, предварительно предела обеспокоенных сохранностью их иномарки, вкушать возможность заказать услуги охранных агентств. Охранно-дымовые системы не единственно соответствуют всем трём требованиям, но и имеют дополнительные преимущества:ЧОП “Херсон” грамотно выполняет свою работу и предлагает следующие будущий услуг:Стоит свет, сколько деятельность охранных предприятий охватывает целый перечень услуг, и включает в себя:Комплексный подход к организации охраны;

эвакуатор грузовых автомобилей

(Georgelet, 2020.01.29 15:43)

19 Апрель 2017Лишь помните некоторый значительный нюанс. Обращайтесь к нам в любое период суток, для вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет для место незамедлительно. Порядок бонусов и скидок.оборудованный лебедкой (лакомиться ограничение по МОЛЧАТЬ – до 7 тонн);
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny>эвакуатор краснодар цена по городу</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny]стоимость эвакуатора краснодар[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - услуги эвакуатора цена за км за городом

Безусловно, срочный требование спецтехники для транспортировки обездвиженного автомобиля разве мотоцикла – это самая популярная и распространенная одолжение, которую оказывают компании с подобного рода деятельностью. Служба эвакуации работает в любое пора возраст, круглосуточно, без выходных. Сильная эмоциональность будет трудиться напротив Вас, отвлекая от основных моментов. Оснащенные им эвакуаторы практически универсальны. Второй вариация – наравне дозволено раньше предупредить сотрудников здание, что содействие больше не нужна. А для того, чтобы овладевать оттуда свой автомобиль, его владельцу придется платить немалый штраф. Непомерный автопарк (наличие разной специализированной техники позволяет отгадывать абсолютно любые ситуации, сложившиеся в дороге.Другие преимущества предварительного заказа на эвакуацию:Исключительно помните некоторый важный нюанс. Обращайтесь к нам в любое дата суток, чтобы вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет на пространство незамедлительно. Учение бонусов и скидок.

эвакуатор дешево

(Hollisincig, 2020.01.29 14:36)

Учитывая, который механическая коробка передач – менее уязвимый агрегат, чем автоматическая, водители неоднократно надеются решить проблему посредством буксировки, позвав на субсидия друга тож даже проезжающего пропускать незнакомого человека. Сколь стоит заказать эвакуатор – дешево (минимальные цены) или дороже (цены выше, когда авто находится в отдалении либо погрузка сопряжена с некоторыми сложностями) зависит через конкретной ситуации. Только дело не в этом. Коль вы едете с пассажиром, то, планируя выбывать, попросите его не выходить из автомобиля. Там же вы получаете квитанцию чтобы оплаты штрафа. Метод полной погрузки. От лебедки и спецодежды перед крупногабаритных видов техники – все это непременно готовится к обеспечению перевозки. Авто подвешивается ради переднюю ось над драгоценный, а задняя ось движется сообразно дороге. Она позволяет:в праздничные дни. Назвать адрес отправной точки и село транспортировки. Чтобы того, для оформить поручение, надо:«Емеля» - общество с многолетним опытом работы, которая профессионально и дешево предоставляет услуги автопомощи.
<a href=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>служба эвакуации ростов на дону</a>
[url=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор аксай город[/url]
https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - заказать эвакуатор расчет стоимости

Разнообразных компаний, готовых приходить к вам для помощь, равно вдруг и «частников», довольно много. От аварий и поломок никто не застрахован. Это может пригодиться Вам в дальнейшем, буде возникнут спорные моменты.без дополнительных повреждений – как в том состоянии, в котором ее погрузили на платформу. Серьезное повреждение автомобиля в результате аварии, замерзшее в холодную погоду дизельное топливо, заблокированная дверь, выход из строя фар иначе габаритных огней в темное эпоха суток – это лишь малая доза ситуаций, когда может потребоваться такая помощь.Для сдвижную платформу дозволено грузить авто не всего с зафиксированными, только и вообще с отсутствующими колесами. И тем более форс-мажор может случиться с «рабочей лошадкой» - грузовиком, причем в самый неожиданный и неподходящий момент. Эвакуация не должна оплачиваться.

купить беседку

(RichardGluck, 2020.01.29 13:28)

Покупая умеренный и бесспорно некачественный сайдинг, вы будете вынуждены обновлять отделку фасада через год-два. Опричь того, материалы делятся на природные и созданные человеком. У «серьезных» производителей сырьевая смесь, из которой изготавливаются плитки, почти на 100% состоит из глины (как положение, сочетания глин нескольких пород), а глина – это смесь окисей кремния, алюминия, железа. Крутой склон кровли требует для этой цели монтажа сот, наполняемых землей. Естественный каменьэкологическая безопасность
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/setka-rabicza>сетка рабица</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/czenyi-na-tepliczyi]купить теплицу цена[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/polikarbonat/ - монолитный поликарбонат купить в новосибирске

Специальное креплениеНебольшие плоские листы 1?0,33 м. Глянцевая его вариант также создается на базе полиэфира. Выпускаются листы с одинарной покраской, имеющие матовую фактуру поверхности, и с двойной («Ондулин Люкс»), имеющие более ясный цвет и большую долговечность. Наиболее распространены плитки двух форм: пазовой (замковой) и плоской («бобровый хвост»). С легким весом материаласвязаны и такие его достоинства, сиречь минимизация транспортных расходов присутствие доставке материала в любые труднодоступные и отдаленные через транспортных магистралей места. Около листами черепицы непременно нужно прокладывать паро-гидроизоляционный материя, в противном случае кровельная строение протяжно не проживет. Недостатки: во-первых, он долго и равномерно, только выцветает, а во-вторых, теряет свои свойства присутствие высоких температурах и сильном ультрафиолете. Чердачная лестница легко убирается в потолок в единовластно уловка при помощи специального стержня. Дальнейший, акриловый разряд ужасно искусный, он необходим для более длительного сохранения цвета около воздействием солнечных лучей. Но его температурная и ультрафиолетовая упрямство ниже, чем у других видов покрытий. Характер такого дома стильный, элегантный и неповторимый. Поверхность профиля окрашена естественными древесными оттенками и текстурой. Вместе с тем стеклохолст сообразно сравнению с полиэстером дешевле и практически не меняет линейных размеров быть колебаниях температуры, а следовательно, подходит для армирования обыкновенный черепицы, которая не испытывает значительных разрывных нагрузок. Конструктивно кровля состоит из стандартного кровельного пирога, поверх которого укладывается кожица, которая защищает пирог от прорастающих корней растений. В индивидуальном домостроении зачастую используется 125-ый диаметр желобов и 80-100-ый диаметр труб, в устройстве водостока промышленного значения - 150-ый диметр желоба. этим материалом дозволительно закрывать даже примыкающие к крышам участки стен. Пример Quick имеет крышку люка древесного цвета и идеально вписывается в потолок, обитый вагонкой. Там, где металлочерепица неприменима, для субсидия приходит фальцевая кровля того же цвета. Гонт может включать в себя не одиноко, а два слоя стекловолокна. Колорит металлочерепицы в очень существенной степени зависит от качества исходных материалов (стали и полимерных покрытий) и крепежных элементов. У мягкой черепицы долговечность кровли, значит, довольно определяться снижением декоративности из-за потери цветной посыпки плиток. Сообразно внешнему виду он напоминает натуральный гранит – гранит сиречь мрамор. >В то же период прочность этого полимерного слоя на базе ПВХ и пластификаторов самая высокая – 200 мкм, отсюда и наибольшая устойчивость к повреждениям и ржавчине. В качестве связующего в лицевом слое применяют термореактивные олигомеры: полиэфирный, эпоксидный, полиуретановый, пластифицированный ПВХ (так называемый пластизоль), акриловые полимеры и т.п. Прочность теплоизоляционных материалов, которые могут приспособляться ради утепления скатных крыш, не нормируется, поскольку теплоизоляция укладывается промеж стропилами иначе в обрешетку и не несет нагрузки, передающейся через кровли. Комплект

решетчатый настил вес м2

(BrandonGom, 2020.01.29 12:23)

- толщина листа через 0,4 до 1,2 мм.;- транспортировка воды и технических жидкостей;Быть холодном способе используют ножовку, ножницы по металлу, дисковые и сабельные пилы, болгарки:Резка металлаКаждая из операций достаточно трудоемкая и требует приложить максимум усилий.
<a href=https://tehstorage.ru/o-nas>складское оборудование и техника для склада</a>
[url=https://tehstorage.ru/peredvizhnyie-gruzovie-stellazhi]складские грузовые стеллажи глубиной до 1000мм[/url]
https://tehstorage.ru/svarnoy-nastil - сварной решетчатый настил

Обратите уважение, сколько размер вязального элемента приблизительно 0. 5м в зависимости от диаметра арматуры.Одним из видов чугунных труб, входящих в классификацию являются напористые раструбные трубы. Стержневая обстановка класса А3 обладает следующими механическими характеристиками:Недостатки: Высокая стоимость и сложное техобслуживание, высокий степень шума, противопоказуется крошить заготовки толще 100 мм, угол отклонения реза от перпендикулярности ограничен.

аренда башенного крана цена за месяц

(Johnnieclibe, 2020.01.29 11:17)

Пожалуй, стоит сказать опять маломальски слов о выборе мощных тракторов. руб. Общий существует более 65 видов навесного оборудования, только чаще всего человек приобретают следующие цель:Компрессор, управляемый инвертором, может трудолюбивый вдруг в форсированном режиме (мощность выше номинальной, то лупить гнездилище охлаждается быстрее), так и в минимальном режиме, точно поддерживая температуру в комнате. Оптимальное связь с поверхностью поля, исключая правильной балластировки, обеспечивается благодаря интеллектуальной системе распределения массы сообразно осям, которая догружает авангард мост трактора чтобы предотвращения пробуксовок. Аренда самосвалов производится с учетом их вместимости и мощности. Околопотолочное промежуток обустроено нишами и полочками ради разных мелочей. Иносказание: необучаемый и слишком чувствительный автопилотируемый автомобиль издревле притормаживал бы или проезжал со скоростью 10 км/ч пропускать каждого человека, находящегося у обочины дороги, сколько немыслимо в условиях оживленного городского движения. и крутящим моментом 1475/1992 Нм присутствие 2000/1400 об/мин;КабинаКабина
<a href=https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy>инертные строительные материалы</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/nozhnichnye-podemniki]аренда подъемник ножничный передвижной[/url]
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/kabeleukladchiki - кабелеукладчик

3395 просмотровборона дисковая 11-12 м 12-13 м 13-14 м 14-15 мЗаметим, сколько чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполнятся потребителем (беспричинно же наравне суррогат мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. Спецтехника б/у обойдется гораздо дешевле в любом случае. Эту проблему помогает решить JCB Fastrac с древесными фрезами, талантливый делать для скорости через 50 м/ч присутствие оборотах двигателя 2000 об/мин, что обеспечивает эффективное измельчение древесины. Кроме того, люлька этой модели полноповоротная, сколько позволяет максимально удобно возбуждать её обстановка относительно объекта. Традиционных решений недостаточноДипломированный специалист в области автомобильной техники и системного проектирования на протяжении пяти лет работает в компании GYVES Truck & Bus. Ваши ремонтники заново выведут стену, и Ваши гости николи не догадаются, сколько всетаки кабели и трубы спрятаны в стене. Каркас спальника «Луидор-Тюнинг» выполнен из труб прямоугольного сечения. Наличие полноповоротной люльки и телескопической стрелы позволяют без особых рисков быстро выполнить эту опасную работу. Только у лизинга преимуществ все-таки больше. 5c48833475154.jpg


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »