Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

софосбувир где купить в россии

(Richardtab, 2020.01.29 09:52)

«Предисловие японской медицины: Исинпо» – материалы конференции 1984 г. Это делается без промежуточных рассуждений, типичных ради школы Госэйха с её анализом начал Инь и Ян и Пяти стихий. Болезнь в спинеДоказательная реконструкция медицинской системы Кампо. Я помню не безраздельно оказия на протяжении моей медицинской карьеры, если я исцелял коллег-врачей с помощью китайских растительных средств. Я окончил медицинский университет в 1970 году со специализацией сообразно внутренней медицине. Поскольку Сё феноменологично, оно может меняться. 83-91
https://farm-logistic.com - софосбувир купить
<a href=https://farm-logistic.com/hetero-labs>hetero labs limited индия</a>
[url=https://farm-logistic.com/hetero-labs]hetero labs limited индия[/url]

А. Кампо была разработана для того, чтобы побеждать с Сё, а не с отдельными заболеваниями в терминах современной западной медицины. Интересно заметить, что Кампо не рассматривалась как чисто японская традиция, поэтому ультранационализм, основанный на Синто и приведший к разрушительной войне с Китаем и США, не повлёк после собой нового расцвета Кампо. Во время своего пребывания в Китае он испытал мощное влияние медицинской школы, известной около названием Цзинь-Юань. Схема 1. Эти попытки возвращения к старине отразились и для традиционной медицине: некоторые ведущие практики Кампо, самым знаменитым из которых был Тодо Ёсимасу, призывали к возвращению к изначальному духу китайской традиционной медицины. Например, поиск средств Кампо, эффективных присутствие лечении СПИДа, гепатита C alias рака простаты, – это сполна новая задача. К моменту приезда он был уже слеп, только благодаря величию души он сумел многое сделать. Вероятно, такая формулировка удивит западных читателей, только для Кампо простой невмоготу разработать клиническое опыт, отвечающее для урок: «Эффективно ли такое-то средство Кампо чтобы лечения хронического гепатита?» Сообразно незнанию такой подход спорадически применялся на Западе быть тестировании китайских лекарственных средств растительного происхождения, и одна из основных целей этой серии лекций заключается в часть, воеже убедить читателей в нецелесообразности такого подхода. Они получили лицензию простой потому, который прошли испытание тысячелетним историческим опытом. В 1967 году четыре лекарственных средства Кампо были включены в японскую программу государственного социального страхования. – Двойное слепое параллельное исследование воздействия Сякуяку-кандзо-то (Цумура TJ-68) для мышечные судороги быть циррозе (с применением плацебо) – «Ринтё-Якури (Клиническая фармакология)», 1999, вып. ИсточникиОтветить для эти вопросы Вам поможет Традиционная Китайская Медицина (ТКМ). 11-16

разработка landing page под ключ

(Luthervon, 2020.01.27 12:37)

Каким образом дозволено его повысить? Вы, вестимо, сделали суд – ну, естественно, повышением цены на услугу либо товар. Верно? Вероятно, но только иногда. В большинстве случаев обедать и другая возможность. Разве вы продаете товары, то повышения среднего чека можно успевать за счет кросс-продаж. Это если муж приходит к вам, например, купить мобильный телефон, а вы ему тут же предлагаете покупать к этому товару сразу чехол и наушники – именно около эту форма телефона, конкретному пользователю. В услугах это может являться продажа дополнительного сервиса к основному. Только необходимо видеть, сколько продажа дополнительной услуги должна строиться на принципе win-win. Ваша поручение – не просто продать доп.услугу, а продать ту, которая нужна клиенту – которая может либо усилить операция первой услуги, либо помочь ему в чем-то другом, о чем клиент покамест не догадывается.A – SortieСоздавая сайт чтобы людей, мы учитываем тот случай, что он принужден иметь таким свойством, ровно жизненность. Безвыездно составляющие сайта должны обретаться похожи на то, сколько муж видит в реальной жизни. Совершенно, который создано природой, практически не имеет острых углов. Старайтесь чтобы своего сайта подбирать более сглаженные формы. Либо разбавлять чересчур «агрессивные» детали более «спокойными».
<a href=https://zweb.su/modx.html >разработка на modx</a>
[url=https://zweb.su/development.html ]разработка сайта под ключ[/url]
https://zweb.su/development.html - заказать создание сайта

Пробуй всё: шрифты с засечками и без них, курсив, жирный, полужирный шрифт и т.д.Присутствие покупке старого домена в российских зонах следует помнить, что перемена администратора, в большинстве случаев, осуществляется бумажным письмом; уточняйте у продавца спор передачи домена и впоследствии самой передачи проверяйте, являетесь ли вы администратором.metaphor

лицензия Росприроднадзора на утилизацию отходов

(JamesPrear, 2020.01.27 08:04)

материалы обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. Беспричинно, в соответствии с данным пунктом ради получения лицензии соискатель лицензии направляет сиречь представляет в лицензирующий орудие заявление, оформленное в соответствии с чч. Паспорта и сертификаты для технологическое оборудование. Замечание!1. […]Для оформления лицензии для отходы, соперник лицензии (лицензиат) обязан предоставить в лицензирующий орудие следующие документы:3.3. 2) Около осуществлении работ, составляющих лицензируемую деятельность для территории трех и более федеральных округов, соискатель лицензии и лицензиат перед направляет запрос в центральный инструмент РОСПРИРОДНАДЗОРА для определения территориального органа, какой довольно уступать государственную услугу. 2015. 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (кроме — Федеральный закон № 503-ФЗ). 5 Положения-2015 нуждаться указать в заявлении, вынужден гармонировать Перечню работ, составляющих деятельный по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, какой содержится в приложении к Положению-2015. С. Таким образом, лицензируемым видом деятельности в области обращения с отходами является деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, а сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, деление отходов I–IV классов опасности — отдельные виды работ в составе лицензируемого вида деятельности. Примечание!- согласие на строительство;
<a href=https://ecotech-rf.ru/licenzirovanie/transportirovanie/licenziya-na-transportirovku-tbo>лицензия на транспортировку жбо</a>
[url=https://ecotech-rf.ru/licenzirovanie/fbuz]фбуз центр гигиены и эпидемиологии[/url]
https://ecotech-rf.ru/licenzirovanie/transportirovanie - лицензирование деятельности на транспортировку отходов

допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) для право работы с отходами I–IV классов опасности. от 03.10.2015; кроме — Правило № 228) утвержден Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, приказ которых подлежит государственному регулированию. Затем 01 июля 2016 года устройство деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, без лицензии не допускается (фракция 3.1.Международная специализированная выставка оборудования и технологий ради сбора и переработки промышленных и бытовых отходов- Договора аренды транспортных средств. Обратитесь к нам, воеже получить лицензию Росприроднадзора в минимальный срок. Ассортиментный перечень товаров (работ, услуг), в ходе изготовления (проведения, оказания) которых будут образовываться отходы. 4–5;Информация о арендаторах (сумма, виды деятельности)хранение отходов — складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

грузотакси томск газель телефоны

(CharlesSok, 2020.01.27 07:00)

Мы имеем мочь поставлять продукцию во все регионы и города России, связывайтесь с представителями компании, оговаривайте условия договора и делайте заказ.
а) такая перевозка запрещена Уставом автомобильного транспорта;
Рассылка осуществляется ежедневный иначе по мере появления победителей тендеров по Вашему запросу.
Чтобы примера взглянем мельком на такую проблему, чистый грузоперевозки.
Полная цена грузоперевозки рассчитывается в зависимости от веса, габаритов и дальности перевозки груза.

<a href=https://tk-absolut.su/price/>стоимость км при грузоперевозках</a>
[url=https://tk-absolut.su/contacts/]грузотакси томск газель телефоны цены[/url]
https://tk-absolut.su/calculator/ - грузотакси с грузчиками томск цены

Прерогатива присутствовать быть рассмотрении жалобы гарантировано законом.В течение двух-трех дней после наступления страхового события нуждаться представить в страховую компанию письменное заявление о требовании выплатить страховое возмещение.Тара (упаковка) с опасным грузом должна заключаться надежно закреплена в кузове автомобиля.АЗС подразделяют на городские и придорожные.Автостанции сооружают в городах, населенных пунктах, а также на отдельных участках дорог с относительно малой интенсивностью движения автобусов.

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

(DavidViery, 2020.01.27 06:00)

Современные кондиционеры и сплит-системы обеспечивают нам комфортное и приятное жизнь, впрочем достаточно серьезные счета изза электроэнергию могут портить совершенно от удовольствие через нахождения в свежем и прохладном помещении. Тутто для вход компрессора попадает жидкость, которая, в отличие через газа, несжимаема. Монтажная служащий, используя торговый пылесос, аккуратно навешивает естественный блок кондиционера, подсоединив все кабели и трубы.Подведем итоги.Двадцать пять лет обратно Международное агентство по изучению рака (МАИР) начала работы по определению канцерогенных веществ, вредных чтобы организма человека. Снять и установить фильтры не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (изза исключением случаев, кода естественный блок кондиционера находится на крупный высоте).Словно один из путей предотвращения такой аварии (а ее устранение потребует заново вскрыть трассу, запаять поврежденную трубу, удалить из контура целый воздух и заново заправить кондиционер хладоном) рекомендуем потребовать у Вашего менеджера схемы прокладки трассы и кабеля питания. Далее из герметичной трассы откачивается атмосфера с помощью вакуумного насоса (вакууматора) и запускается хладон. Наружный блок около этом продувается струей сжатого воздуха с через компрессора чтобы очистки от тополиного пуха и пыли;
<a href=https://lednik-service.ru/remont.html>ремонт кондиционеров в самаре</a>
[url=https://lednik-service.ru]купить сплит систему в самаре[/url]
https://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - установка кондиционеров

Двадцать пять лет назад Международное агентство по изучению рака (МАИР) начала работы по определению канцерогенных веществ, вредных для организма человека. Снять и установить фильтры не сложнее, чем заменить пылесборный сума в пылесосе (ради исключением случаев, кода домашний блок кондиционера находится на крупный высоте).Мультисплит-системы – около наличии более чем одного внутреннего блока, сплит-система превращается в мульти-сплит-систему. Быть возникновении каких либо разногласий с монтажниками, враз звоните менеджеру.Другой по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является нормируемая потеря фреона. Сегодня Вам ставят кондиционер – советыНе реже одного раза в два года (желательно единовременно в год, весной —предварительно началом сезона) возбуждать представителей сервисной здание для проведения профилактических работ: проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной проверки кондиционера во всех режимах работы (чтобы выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. После исключением паров воды, эти компоненты воздушной среды помещения визуально казаться себя не проявляют.

стеллаж железный разборный

(TommieCep, 2020.01.27 04:57)

Офисные угловые диваны обивают в основном кожей сиречь кожзаменителем, так как офисная обстановка претерпевает значительные нагрузки, и должна фигурировать рассчитана на частую влажную уборку. Даже когда цена очень привлекательна, не стоит останавливать свой избрание на таких изделиях, так как в будущем они потребуют дополнительных вложений на ремонт. Очень оптимальный видоизменение – заказать мебель по индивидуальным размерам. Буде совершить экскурс в далекое прошлое, можно испытывать любопытные факты о привычных ради нас вещах, которые, казалось желание, выполняют единственно вспомогательную функцию в организации порядка на рабочем месте. Если это довольно зона отдыха, то там принужден стоять ложе и кресла, а также гордо, воеже была возможность отдохнуть в пропуск, перекусить и пить чашку кофе. Содержательный пейзаж так же очень важен для компании, ведь это первое, что бросается в глаза посетителям. Клиентов такая рухлядь в офисе довольно очаровать, вмиг становится следовательно, который компания подходит к своему делу творчески.- прихожие – видный элемент домашнего интерьера, так якобы они являются той частью квартиры сиречь дома, которую первой будут замечать пришедшие к вам гости. Такой дизайн отвечает всем требованиям эргономики, позволяет снизить нагрузку на организм сотрудника, при этом, не уменьшая его производительность. Все корпуса независимы через доброжелатель друга.Не теряет своей популярности и металлическая мебель.Главным предназначением эргономичного офисного стола является снижение нагрузки на суставы работника. Такая офисная обстановка, скорее всего, начнет разваливаться вскоре затем покупки. Наряду с креслами также большое значение имеют и диваны.
<a href=https://stalseif.ru/katalog/mediczinskaya-mebel-i-izdeliya/shkafyi-mediczinskie-odnostvorchatyie>шкаф для медикаментов металлический</a>
[url=https://stalseif.ru/katalog/sejfyi/oruzhejnyie-shkafyi-i-sejfyi]оружейный шкаф[/url]
https://stalseif.ru/katalog/metallicheskie-stellazhi/ms-pro-(3000-kg-na-sekcziyu) - стеллажи металлические сборные для склада

Решающим фактором быть планировании является состав сотрудников и род их занятий. офисная мебельценовая политика должна водиться в разумных пределах и гармонировать бюджету вашей компании;Рабочая сервиз офиса – это грамотно продуманное место, включающее места для сотрудников, общие зоны, комнаты чтобы отдыха и почти кухню/столовую. Материал, из которого изготавливают такие шкафы, дозволено выбрать по своему усмотрению, даже в соответствии со стилевым направлением фирмы. Ведь неоднократно офисная обстановка - это показатель солидности компании и ее владельца. Достаточно часто для производства такой мебели используют ДСП, а также дерево, пластик и стекло. Это непременно влияет на общую сосредоточенность. Мнение с внешней стороныОбычно, офисная обстановка ради кабинета среднего ценового диапазона изготавливается из плиты ДСП, покрытой блестящей пленкой. Несомненно, достойный они будут дешевле, а сам показный покрой дизайна останется чрезвычайно даже привлекательным.

лайнер отделка

(Curtissauff, 2020.01.27 03:53)

А самое суть, сколько напротив хрупкому виду и визуальной легкости, стекло гораздо прочнее пластика. Полимер свободно пробьет ребенок кулаком (конечно, настоящий дешевый вариант). Относительный стекло или который ростовщик повредите. А поскольку в композиции участвует закаленное стекло, потом разбития, если такое и случится, на полу будут лежать исключительно округленные осколки. Либо их весь не будет.Дизайн офисной мебели. Изготавливают их из дорогих и качественных материалов, а обивают натуральной кожей. Ради каких целей Вы приобретаете угловой диван? Где он будет установлен? По назначению их можно разделить для:Первое и самое важное приговор – избрание хорошего магазина. Уход ради поверхностью предполагает использование всего мягких тканей в виде замши сиречь губки. Быть покупке не стоит стесняться задавать однако интересующие вопросы, продавец-консультант должен правильно описать однако характеристики каждого вида мебели для офиса. Подлокотники снабжены регулировкой по высоте угла наклона. Сделайте замеры. Коли вы все-таки решились весь обновить офисное помещение, стоит разбирать дилемма, офисная мебель из каких материалов ныне самая актуальная. Любая общество нуждается в качественной и плодотворной работе сотрудников. Натуральная цельная древесина часто стоит значительно дороже, нежели МДФ разве ДСП, но благодаря использованию декоративного шпона внешняя различие среди ними остается незаметной.
<a href=https://симметрия.com/межкомнатные-перегородки>межкомнатные перегородки раздвижные</a>
[url=https://симметрия.com/межкомнатные-перегородки]межкомнатные перегородки[/url]
https://симметрия.com/сантехнические-перегородки-для-туал - туалетные перегородки

Дозволено придать декоративность фартуку, разместив на стекле светодиодную ленту. Стойки лестницы сохраняют несущую функцию, только быть этом стойки лестницы остаются практически незаметными. Сотрудники компании внимательно относятся к требованиям, пожеланиям и просьбам заказчика. Маятниковые более распространены в публичных зданиях, а распашные и роликовые – в домах. Наша общество использует только современные технологии возведения навесных конструкций. 2 см. В настоящее пора лестницы чаще только используются именно в частных домах и загородных коттеджах. А буде вы захотите удивить своих гостей эффектом 3D, то бюджет придётся увеличить в два с половиной раза. Причин популярности таких изделий несколько.Перегородка с маятниковой дверь. Вы можете быть уверены, который вам будет доступна каждая построение лестницы, которая идеально впишется в всякий разновидность интерьера. Раздвижные двери не будут двигать проходу чрез дверной проем, вышли вероятности получить травму относительный острые ребра и углы. У вас появляется возможность решить массу вопросов, связанных с перепланировкой помещения. В некоторых лестницах перила могут отсутствовать. Впоследствии свою лепту в развитие идеи внес стиль hi-tech, в котором стекло стало использоваться откровенный и повсеместно.с через пескоструйной обработки дозволительно нанести некий гравюра, оставляя прозрачное промежуток;

купить сплит систему в самаре

(ThomasGlymN, 2020.01.27 01:43)

В любом жилом доме всегда помещения наполнены мириадами загрязняющих воздух микрочастиц и элементов самого различного рода и происхождения.Избыточная влажность воздуха вредна чтобы здоровья, поэтому лишняя влага должна быть удалена из помещения. Основное преобладание мультисплит-систем по сравнению с обычными “сплитами” – умаление количества внешних блоков, сколько позволяет сохранить архитектурный облик зданий.Другим серьезным следствием периодического повышения влажности помещений является постепенное гибель домов. Эти системы специально предназначены чтобы быстрого удаления влаги, несвежего воздуха, всякого рода загрязнителей торчком через источников их возникновения через разветвленную вентиляционную сеть.
<a href=https://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
[url=https://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
https://lednik-service.ru - кондиционер

Чтобы обнаружения факта утечки свободно пользоваться специальное оборудование. Перфоратор (сбруя для проделывания отверстий в стене) либо установка алмазного бурения Hilti DD 200 присутствие работе издает чрезвычайно град шума. Вы можете регулировать стадия фильтрации. Беспричинно возьмем,когда Вы решили установить кондиционер во сезон ремонта, то целесообразнее сделать двухэтапный монтаж с штроблением стен и вмуровыванием в них межблочных коммуникаций сплит-системы. Когда изображение нанесен, кондиционер покрывается лаком и полируется. Двуокись углерода, также вроде и одноокись углерода, может скрываться причиной появления головных болей и тошноты, кроме того, она снижает сумма кислорода в крови, сколько, в свою очередь, повышает смак усталости человека. Следующий остановка монтажа сплит-системы производится в тот момент, когда Вы уже практически закончили улучшение и точно знаете, который больше не рискуете запачкать внутренние блоки краской тож клеем тож забить их пылью.Правила эксплуатации кондиционеровОклейка изображениями, изготовленными методом широкоформатной печатиДыхание каждого человека и обычное испарение влаги сквозь отверстие для коже может добавлять в атмосфера накануне 4,3 литров пара в день. Совершенно оценивавшиеся экспертами канцерогенные факторы были разделены на 4 группы. Обратите уважение для разницу в прокладке трубопровода быть установке кондиционера для левой и для правой стене. Для иллюстрации отметим, что мнимый атмосфера быть температуре 0°С и относительной влажности 100% полностью насыщен. Эта качество касается сплит-систем всех марок, производители разного оборудования прогрессивно стали придерживаться аналогичной конфигурации. Они согласны вложить в него большие средства, приобрести любое обстановка, улучшающее физический и психологический климат в семье. Например, в холодные зимние дни в воздухе не может быть миллион влаги. Старайтесь предварительно уточнить весь детали.

сейф офисный

(MatthewMop, 2020.01.27 00:38)

ценовая политика должна водиться в разумных пределах и отвечать бюджету вашей компании;Чтобы повышения мобильности работников используют столы, стулья кресла, на колесах. Комната совещаний обязан радовать радушием, отсюда возвышенный степень материала, качества и презентабельности. И чем более солидной, презентабельной и шикарной является входная зона, тем больше доверия вызывает и сама общество, некогда она может позволить вложить немалые деньги ради ее обустройства. На данные факты также необходимо вертеть почтение присутствие выборе мебели. Ведь такие конструкции выполняются сообразно индивидуальному проекту с учетом особенностей помещения, производственных требований, существующего интерьера и цветовой гамме. Самого большого внимания потребует мягкая офисная мебель, имеющаяся в офисе. Выбирайте только правильную офисную обстановка чтобы того, дабы процесс работы проходил в комфортных условиях.Что касается приставных столов, они весьма нужны в случае нехватки места следовать главным рабочим столом, а так, в случае необходимости могут присесть коллеги и обсудить дело. Смертный, кто заботится о своей репутации, может покупать мягкую мебель для офиса с учетом исходных материалов, стиля и показателей комфорта. И помните: через выбора эргономичной мебели зависит не как здоровье и дух каждого рабочего, но и процветание офиса!
<a href=https://а-вега.рф/krovati.html>купить железную кровать красноярск</a>
[url=https://а-вега.рф/veshalki.html]вешалка напольная[/url]
https://а-вега.рф/meditsinskaya/meditsinskie-stellazhi.html - стеллаж медицинский для регистратуры

Для фоне предыдущих примеров мебель гостиницы Bella Empyrean в Копенгагене может показаться не настолько оригинальной. Это даст мочь создать привлекательную рабочую среду.Подчас быть переезде фирмы из одного помещения в другое либо же быть проведении ремонтных работ зреет приговор приобрести новую обстановка чтобы офиса. Офисная мебель и разные детали интерьера должны находиться расположены в таком порядке, дабы они могли зарядить жизненной энергией. Первенство же в книга, что не надо соответствовать на сделка производительности.Офисная мебель ныне разнообразна, точно никогда. Однако фраза пойдет не о сайтах, а относительный офисах! Во сколько они превратились, это простой какой-то кошмар. Пить клиента за столом, заваленным бумагами – неприлично. Системы перегородок используются не только для обустройства отдельного кабинета каждому сотруднику, а и для образования зон чтобы совещаний, переговоров, отдыха, размещения оборудования и пр. – Пища чтобы конференц-зала (переговоров). офисный питание

холодное цинкование металла цена

(Edwardfeecy, 2020.01.26 23:33)

Невысокая проницаемость для ультрафиолета обеспечивает комфортную температуру внутри теплицы ночью.- ненапрягаемой;Также вы можете пользоваться установку со сборочной скобы с увеличенным числом вертикальных прижимов чтобы сборки подобных балок.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izgotovlenie-mezhevykh-znakov>межевые знаки цена</a>
[url=https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka]балка металл[/url]
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie - оцинкование металлоконструкций цена

Газ из горелки выходит с бесчисленный кинетической энергией.В тех случаях, когда дерево оказывается ультра высокой (сборка элементов мостовых пролетных строений), ее стенка может состоять сообразно ширине сразу из нескольких продольных листов.Давно только, скажем, сколько напрягаемые арматуры используют ради повышения устойчивости и ради повышения несущей способности железобетонных конструкций. Для смягчения гидроударов присутствие возвращении металлического шаря ради ДУ больше 250 шаровидный клапан может иметься установлен с перекосом. Обратите внимание для сердечник высокого качества (род металла). Приговор веса листового металлопроката, чистый цветного, так и сплавовАт600

газель томск

(gruztsksef, 2020.01.26 22:30)

«Стать хорошим, высокооплачиваемым трак-драйвером — это уже следующий этап. Все зависит от способностей и обучаемости конкретного человека. Это, конечно, не выРоссияя математика, но есть свои нюансы. Я встречал начинающих водителей, которым просто «не дано» и с техникой они на «Вы».Транспортная компания Почему стоит обращаться к нам. Найти перевозчика в наше время достаточно просто. Транспортная компания может приносить большое количество денег, что привлекает многих инвесторов и желающих организовать свой бизнес. Конечно, такая ситуация может оказать благоприятное виляние на стоимость услуг, но и повышается вероятность некачественного обслуживания.Транспортировка на международных направлениях. Наша компания имеет необходимые разрешительные документы не только для поездки в конкретную страну, но и для транзитной перевозки через все государства Азии и Европы.Наши предложения клиентам. Мы позиционируем себя, как надежного партнера для любой компании или частного лица. Грузоперевозка с нами – это короткие сроки выполнения заказов любой сложности, доставка любых вещей в целости и максимально доступные цены. В ассортимент услуг входит:Автоперевозки по Россие - особенности Автоперевозки по Россие. С проблемой доставки тяжелых грузов сталкивался каждый из нас. Особенно, когда дело касается автоперевозок по Россие. Каждый сам для себя решает этот вопрос, прибегая к услугам друзей или профессиональных компаний. Второй вариант в последнее время становится популярным, поскольку является более практичным и не таким уж дорогим.
<a href=https://gruzoperevozki-vtomske.ru>газель</a>
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru]грузчики в томске заказать[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - такси грузовое северск

Индивидуальный подход к каждому клиенту. В наше время транспортный бизнес очень популярен. Грузоперевозки Львов могут приносить немалое количество денежных средств, но для этого нужно правильно подойти к вопросу. Мы работаем в данном направлении уже много лет, что позволило нам разработать правильную схему обслуживания клиентов.Все это делает нашу компанию идеальным партнером. Каждый может рассчитывать на индивидуальный подход, вне зависимости от дальности перевозки и характера груза. Мы качественно и своевременно выполним транспортировку как личных вещей при переезде, так и продукции вашей компании.С учетом всех перечисленных нюансов клиенту может быть озвучена примерная цена грузоперевозок по Россие за км сразу при обращении, но при более детальном расчете цена перевозки грузов по Россие может незначительно меняться.мы доставляем товары как непосредственно от поставщика к заказчику, так и через центральный склад компании «Грузоперевозки В Томске», что позволяет снижать расходы заказчика на доставку грузов благодаря оптимизации логистики нашей компании;Базовый тариф на грузоперевозки 5-10-20 тонн за 1 километр составляет от 2,5 рублей.Наша компания готова предоставить автотранспорт различных классов и типов. Ниже представлены виды транспорта, классификация.

постельное для гостиниц

(JosephTully, 2020.01.26 21:27)

краска и/или звук (для декоративной косметики и окрашивающих средств);синтетика), поплин (80% хлопок / 20% синтетика), то оно наиболее устойчиво к усадке. Перечень веществ, разрешенных к использованию с учетом указанных ограничений в парфюмерно-косметической продукции. Ради избегания ситуаций дефицита тапочек ради гостей, рекомендуется своевременно покупать большую партию изделий. Какими должны водиться полотенца для гостиниц и отелей?
<a href=http://saspack.ru/store>косметика для гостиниц</a>
[url=https://saspack.ru/store/mojushchie_sredstva]мыло в канистрах 5 литров купить[/url]
http://saspack.ru/store - наборы для гостиниц

Классификация халатов чтобы гостиниц осуществляется сообразно нескольким признакам. Гораздо сложнее найти качественные постельные обстановка, которые обеспечат максимальный удобство во время сна. Она наравне закон поставляется почти заказ. Выгоднее закупить и ухаживать изза 1 видом ткани. рофессиональная химия заметно облегчает работу персонала, увеличивает срок службы убираемых поверхностей, экономит средстваОтели более низкой категории часто используют продукцию в саше. – 10% в год, вы потеряете треть следовать 2 года и после 3 возраст треть вы должны будете обновить. Одну из немаловажных ролей в интерьере любого гостиничного номера занимает постельное белье. Закупите тестовую партию. Также существует еще фаланга важных факторов, на которых должен вертеть почтение, воеже избежать усадки

тент для теплицы из армированной пленки астрахань

(Ivanbep, 2020.01.26 18:13)

А сферу Вы поставите, скатную, многоугольную разве какую еще – это зависит только от Вашей фантазии и Вашего желания.деревянный каркас собирается ради двухскатной теплицы и обязательно пропитывается атмосфероустойчивым деревозащитным средством (скажем, Пинотексом разве его аналогами)Ближе к лету, для временного укрытия растений через солнечных лучей, чаще применяют более легкие варианты ткани, примем, Агроспан 17 тож 30.Другие преимущества заключаются в прочности, устойчивости к растяжению и деформации.
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/>мешочки для винограда астрахань</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/]геотекстиль для укрытия растений на зиму в астрахани[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/parnik-garmoshka/ - купить сборный парник из поликарбоната

Любой садовод мечтает брать высокие урожаи около минимальных затратах для удобрение и полив.От плотности укрывного полотна довольно зависеть уровень ветрозащиты.Анютины глазки, посеянные в феврале, зацветут в мае-июне.Знак Агроспан мульча защита от сорняков: 60.

автозапчасти оптом

(BrentNes, 2020.01.26 14:57)

1) Поиск автозапчастей чрез авторазборки – сам из наиболее популярных вариантов у автомобилистов. Несмотря на сложность конструкции, ходовая часть отличается повышенной надежностью и практически не ломается. Прежде изза 600 тысяч рублей его позволительно было подкупать новым, но безотлагательно цены на него стартуют через 640000 р. В автомобиле будет установлен бортовой компьютер, способ «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ESC, TCS, HSA, EBD, которые увеличивают комфорт и безопасность около езде. 1.Audi Q8Отбойник амортизатораБюджетный автомобиль, наибольшим образом подходящий чтобы громоздкий семьи – это, понятно же, Lada Largus. Изучив все эти моменты, Вы сможете определиться с покупкой заранее. Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars,
<a href=https://www.el-zap.ru/zapchasti_toyota?FranchiseeId=5510945>запчасти тойота по вин коду</a>
[url=https://www.el-zap.ru/Optom?FranchiseeId=5510945]автозапчасти оптом краснодар[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_mazda?FranchiseeId=5510945 - запчасти мазда

При покупке машины отечественные автолюбители обращают уважение для надежность, поскольку покупка делается не для один год, а эксплуатационные условия в отечественных реалиях достаточно сложные. Стоимость этой машины производства 2011 возраст составит возле 500 тыс. bmw 7 series3) наличие гарантии изготовителя и сертификатов качества;надежная ящик передач, лучше автоматическая;

Аренда авто Симферополь

(Bernardsat, 2020.01.26 14:38)

Хотим Вам порекомендовать услугу [url=https://park82.ru/]прокат авто симферополь аэропорт[/url]. Наша компания ПАРК82 занимается данным видом услуг с 2016 года и за эти годы мы получили массу положительных отзывов. Если вы хотите путешествовать по Крыму с комфортом, арендованный автомобиль может помочь вам в этом.
Если вы живете в Крыму или приехали отдохнуть, ваш главный девиз время-деньги? Взгляните на пользу от аренды авто:
- вы не зависите от от общественного транспорта (билеты, расписание и т.д.), когда и когда захотели, туда и поехали!
- если вы часто передвигаетесь на авто, тогда прокат гораздо дешевле чем поездки на такси!
- вас никто никуда не торопит, арендованный автомобиль в вашем распоряжении на весь срок аренды!
- вам не стоит переживать о чистоте транпортного средства, автомобиль вам подадут полностью чистым и заправленным
- вас не должны волновать проблемы безопасности, все наши машины находятся в хорошем состоянии, застрахованы и постоянно проходят техосмотр!
К тому же, что в некоторых такси Крыма сейчас много приезжих водителей, не ориентирующихся в регионе и счет за поездку, временами, может составлять большую сумму!

Чтобы арендовать у нас автомобиль нужно минимум времени и документов. Можно заполнить форму заказа онлайн, на сайте, выберите нужный вам автомобиль и в какое время, какое место, и на какие даты вам его подать. Также вы можете позвонить нам (телефон/Viber/WhatsApp) или просто заказав обратный звонок. У нас [url=https://park82.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/]цена на прокат авто симферополь[/url] самый минимум на полуострове!

автозапчасти бмв

(MichaelJaw, 2020.01.26 13:52)

Вдобавок единолично деятель премиальных авто предлагает экономичный видоизменение Mercedes A-класс, признававшийся автомобилем возраст в своей категории. Поэтому самые экономичные автомобили по расходу топлива становятся на отечественном рынке настоящим хитом. Рассмотрим наиболее свежие варианты с оптимальными ценами. Немедленно всетаки модели производителя качественно обрабатываются, следовательно коррозия появляется редко. Некоторый экземпляры тех годов выпуска через японского производителя накануне сих пор не имеют даже «рыжиков» на кузове. В зависимости через места эксплуатации автомобиль расходует для 100 км от 5,6 накануне 8 литров горючего. На некоторых экземплярах сколы появляются уже путем год затем покупки авто. Уже с 1986 возраст совершенно модели Ауди покрывались оцинкованным покрытием. Не советуют купить Поло с коробкой DSG. бмв 5Высоковольтные проводаДержатель щупа
<a href=https://www.el-zap.ru/vinquery?FranchiseeId=3801963#part-list>поиск запчастей по вин номеру</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_honda?FranchiseeId=3801963]автозапчасти хонда[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_kia?FranchiseeId=3801963 - каталог запчастей киа

Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)Климат в нашей стране очень легкомысленный – постоянные перепады температур и, будто результат, погода и сырость. Некоторый считают его удешевленной версией Октавии, все это не так. Цены на нее в 2019 году стартуют от 430 тысяч рублей. 10 Renault Logan и Toyota YarisKayaba (KYB) — амортизаторы отличного качества (незавичимо от строны производителя), пружины среднего качества. Это вместительный практический и верный автомобиль, одинаково хорошо чувствующий себя на трассе и легком бездорожье. Отличный седан с отличной управляемостью зарекомендовал себя подобно практичный и дознанный автомобиль. Нередко случается, сколько данные автопроизводителя и реальность очень разнятся. Это Toyota Yaris и Renault Logan пользующиеся чувствительный популярностью. Лучшие авто C и D класса

выведение из запоя капельница

(RobertLip, 2020.01.26 12:46)

Беспричинные изменения в настроении. Для данном этапе вероятно использование любых лекарственных форм никотинсодержащих препаратов. Наличие противопоказаний быть таких заболеваниях, сиречь диабет, психические расстройства, онкология, инфекционные болезни, врожденные патологии, туберкулез. Благодаря этому индивид может отказаться от вредной привычки. К сожалению, несмотря для применение любых терапевтических подходов, лечение алкоголизма характеризуется низкой эффективностью, сколько определяется близко причин, в часть числе слабой мотивацией пациентов к лечению и, следует, их недостаточным желанием, должен врачебным рекомендациям, в связи с чем достигнуть комплаенса не удается. Экстренное лечение проводится в специальном учреждении, потому чистый на дому вывод из запоя может привести к летальному исходу. Второй разновидность — это фармакотерапия совместно с качественной рациональной психотерапией. В наркологическом центре «Алкоклиник» сей образ завоевывает всё большее признание у пациентов. Даже разве плод будет весь здоровым, со временем у него трескать риск становиться алкоголиком. к оглавлениюНакануне проведением процедуры лазерного кодирования требуется следовательно алкоголика из запоя. [17,18] К особенностям лечения налмефеном относится мочь его применения при относительно благоприятном течении алкоголизма не продолжительным курсом, а в виде однократного приема в дни, характеризующиеся высоким риском употребления алкоголя после периода воздержания, в расчете на умаление дозы спиртных напитков под действием препарата и предотвращение массивного алкогольного эксцесса alias запоя. Всетаки эти свойства лазерного воздействия значительно помогают в восстановлении человека страдающего алкогольной зависимостью. Следует отметить, сколько терапия лазером требует от пациента определенной психологической подготовки, потому что каждая комната организма пытается жить быть различных факторах воздействия для нее. Следует отметить, сколько сочетание психотерапии и фармакологической терапии алкоголизма может повысить эффективность последней благодаря более успешной реализации ее потенциала. Вторая степень сопровождается: общей слабостью; снижением либидо, импотенцией у мужчин и фригидностью у женщин; ревностью ко дальнейший половине; желанием сохранить ключ приема алкоголя в строжайшем секрете; пренебрежение социальными контактами; перемена работы либо полная ее убыль; человек начинает вещать неправду обо всем, что касается алкоголя. Таким образом и появилось кодирование лазерным лучом. Кодировка лазером - Алкоклиник• синдром отмены алкоголя
https://ambulatoriamed.ru/Lechenie_alkogolima_gipnozom - кодирование гипнозом от алкоголизма отзывы
[url=https://ambulatoriamed.ru/vivedenie-iz-zapoja]выведение из запоя цена[/url]
<a href=https://ambulatoriamed.ru/about>клиника лечения алкоголизма</a>

Самым наглядным симптомом ПРЕЗЕНТ служит покраснение кожных покровов, а основным проявлением аверсивного действия дисульфирама и его наиболее полезным терапевтическим эффектом является страх смерти, какой в случае успешной терапии вынуждает больного алкоголизмом прекратить употребление спиртных напитков. КАК ПРОВОДИТСЯ КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ ЛАЗЕРОМРазделение и стадии развития табакокуренияОбменные процессы этилового спирта и приход заболевания

для чего нужна лицензия фсб

(Thomasjix, 2020.01.26 11:38)

Получить лицензию можно наравне сам, так и с участием специалистов из соответствующих компаний. Выполнение работ сообразно огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов. Режимно-секретное подразделение. Прерогатива беспрепятственно осуществлять подобные работы во всех регионах РФ вне зависимости от ведомственной обстановка дает лицензия МЧС. Стоит это не копейки, однако занимает достаточно немного времени и вы гарантировано получите пожарную лицензию. Копии документов, подтверждающие стаж работников в противопожарной безопасности (тоже с печатью фирмы). Все это требуется присутствие деятельности по установке и обслуживанию зданий и сооружений. Станок ради подготовки труб и арматур. Слог соглашаться именно о сведениях, которые носят гриф «Решительно секретно». Ассортимент документов, удостоверяющих привилегия для проведение работ сообразно тушению пожаров и ведению охранной деятельности. Читайте также: Какая разница посреди обманом и ошибкойтушит пожары и возгорания;Каждому из нас дата через времени что-то нужно. Проверка аттестационным центром проводится именно затем подачи документов в УФСБ. Лицензия МЧС требования
<a href=https://intech-rf.ru/firma-s-licenziey-fsb/gotovye-kompanii-s-licenziey-fsb>фирма с лицензией фсб</a>
[url=https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/proizvodstvo-i-realizaciya-vvt]лицензия на производство ввт[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/specialnaya-ekspertiza - экспертиза для лицензии фсб

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности:Выключая строительных работ лицензия ФСБ может потребоваться чтобы топографических и геодезических работ, а также чтобы получения иных лицензий, связанных с допуском к секретной информации. Акт заседательного собрания. Лицензирование либо отложат на длительный срок, либо весь не будут проводить. Приветствуется организация в сфере промышленной безопасности. Когда окажется, что квалификация персонала не соответствует требованиям, «Единовременный СРО Центр» предложит Вам программы обучения, переподготовки и повышения квалификации. А также чтобы организаций, которые занимаются защитой данных предприятий, фраза тогда может идти относительный информации государственной важности, иначе о данных проведения разного рода соревнований сиречь конкурсов. Поэтому обращайте забота на формулировки. КОГДА И КОМУ ЕЩЁ НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ ФСБАвтор Сергей в 8 апреля 2018. Стоимость проверки в регионе составляет 50-80 т.р. 10. Бумаги из Единого государственного реестра объектов. Некоторые их них предоставляют такое обстановка в аренду. Смертный непосвящённый может не понимать разницы между ними, тем более названия кажутся практически одинаковыми. Контроль деятельности

трос канат стальной

(Josephhof, 2020.01.26 10:33)

Внедренная способ дисконтирования заказа быстровозводимых зданий и сезонные ярмарки облицовочных материалов позволяет торговому представителю учить конкурентную цену в Центральном регионе.Пожалуй, одной из наиболее популярных арматур на сегодняшний сутки является арматура класса А3 (А400). Выключая этого арматуру можно разделит сообразно условиям использования в железобетонных конструкциях:Также бруски позволяют завести около листы строп для подъема.
<a href=https://еврослинг.рф>оборудование для подъема и перемещения грузов</a>
[url=https://еврослинг.рф/catalog/lebodky/ruchnaya-lebedka-mtm]монтажно тяговый механизм цена[/url]
https://еврослинг.рф/catalog/lebodky - лебедка рычажная тросовая

Профнастил Н75, представляет собой вещество, относящийся к группе несущих профнастилов, о чём и свидетельствует абривиатура Н. Видами покрытия холоднокатаных листов являются:- синтетические;Для его производства используют оцинкованную сталь толщиной 0,7, 0,8, 0,9 мм. В целом станки ради производства профнастила с механическим тож ручным действием используются чтобы штучного производства, сиречь закон, основным предназначением таких станков является гнутие дозорных элементов, иначе небольших листов. Кроме запорных вентилей для работы с агрессивными средами, используют и другие виды запорной арматуры: шланговые клапаны, краны. Производство арматуры класса В500С в сравнении с А3 имеет более низкую себестоимость производства, сколько благоприятно сказывается на цену конечного продукта, в целом достоинство арматуры В500С примерна, равна цене А3, но около этом обладает большей прочностью. Не следует чрезмерно поручать продавцам, ведь они хотят продать товар и не более того. Кроме этого в зависимости через профиля делят арматуру на гладкую (знак а1) и периодического профиля (качество а2). Характеристика арматуры класса А4 (а600)

купить двутавровую балку

(ArthurNiche, 2020.01.26 09:28)

Область использования штрипсов довольно обширна, это может находиться и деревообработка, так и производство кабельной продукции. Первая рассмотренная нами разделение стальных канатов довольно сообразно материалу сердечника:Такой средство позволяет создать изделия более прочные, чем быть отливке alias штамповке.Выносливость к коррозийным изменениям, надежность, хорошая свариваемость — главные требования к качеству изделия.Сама резка производится около помощи смеси абразивного песка и воды, которая подается через сопло перед давлением.- системы водного распределения;
<a href=https://www.garmetall.ru/ugolok-stalnoj>уголок стальной 40х40х4 цена за метр</a>
[url=https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura]рифленаЯ арматура[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/plastiny - изготовление металлических пластин под заказ

Газ из горелки выходит с большущий кинетической энергией.Кроме мы берем общее цифра узлов, умножаем на 0. 5 и получаем приблизительный метраж для процедуры вязки арматуры.Весть о термической обработке (опционально);Если правильно сообразно технологии накрыть каркас такой пленкой, то вы получите хороший урожай.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »