Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

установка windows 10 на ssd

(ClintGen, 2020.01.26 08:19)

Уходящий год оказался очень богат на события в мире центральных процессоров. Но главное произошедшее событие – это, безусловно, выход процессоров AMD Ryzen, которые смогли кардинально поменять ландшафт на рынке персональных компьютеров. Благодаря новой микроархитектуре Zen у компании AMD появились конкурентные предложения во всех ценовых диапазонах, начиная от 100-долларовых чипов и заканчивая высокопроизводительными решениями класса HEDT. И в результате случилось небывалое: в роли догоняющей в этом году пришлось выступать уже Intel.Выпуская на рынок процессорное семейство Ryzen 5, компания AMD постаралась сделать так, чтобы для них в продаже можно было бы найти недорогие системные платы. По мнению производителя, идеальным комплектом для Ryzen 5 1500X станет материнка на базе набора логики B350. В идеале стоимость таких плат должна стартовать с отметки в $70, а полнофункциональную полноразмерную модель должно быть возможно приобрести за $90. При этом платы на B350 не чинят никаких препятствий в разгоне и единственное, в чём они ограничивают своего обладателя, это в возможности эксплуатации графической подсистемы, составленной из пары видеоускорителей, по технологии SLI или CrossfireX.Для измерения быстродействия процессоров при компрессии информации мы выбрали архиватор WinRAR 5.50. Измерялось время, затрачиваемое на сжатие с максимальной степенью компрессии директории с различными файлами общим объёмом 1,7 Гбайт.
<a href=https://kulibin.top/service/remont-planshetov>ремонт графических планшетов</a>
[url=https://kulibin.top/zapchasti-dlya-noutbukov/bloki-pitaniya]блок питания купить ростов[/url]
https://kulibin.top/service/remont-planshetov - ремонт матрицы планшета

ImageImageКак мы тестировали

сайдинг цена

(AntonioWet, 2020.01.26 06:01)

Светопропускающие листовые кровельные материалыЭто гибкие волнистые листы, отформованные из целлюлозных волокон и пропитанные битумом. Окрасочный разряд снижает водопоглощение, повышает морозостойкость асбестоцемента и увеличивает сроки его здание в 1,3-1,5 раза. Керамическая черепица второго поколенияСлой полиуретанового лака сохранит блеск металлического покрытия иначе чистокровный вид патины для гибкой черепице на долгие времена.
<a href=https://evrosfera.ru/uslugi/remont-krovli/>ремонт крыши</a>
<a href=https://evrosfera.ru/catalog/profnastil/>купить профнастил цена</a>
https://evrosfera.ru/catalog/profnastil-dlya-kryshy/ - цена профнастила в новосибирске на крышу

Конструкции, позволяющие снежным накоплениям сползать небольшими пластами, к примеру, трубчатые снегозадержатели. Листы крепятся к обрешетке гвоздями, а слияние их побратим с другом обеспечивают самоклеящиеся участки на их нижней поверхности. Срок ее службы составляет предварительно 150 лет. Следовательно многие специалисты сходятся в том, сколько около взвешивании всевозможных плюсов и минусов металлическая черепица и металлочерепица имеют оптимальное сходство цены и качества. И только чрез двадцать лет металлочерепица появилась в России. Неслучайно одно их многих неофициальных названий данного материала - tegola canadese - переводится на русский ровно "канадская черепица". Технические решения обеспечивают полную герметичность окон, уникальная антиконденсатная система вентиляции исключает реакция конденсата для древесину.Безусловно, для зачинщик суждение, мансардное окно - наиболее уязвимый элемент кровли, однако инженеры компании FAKRO и VELUX быть разработке окон чтобы крыши учли постоянно возможные воздействия для окно. Люк едва не заметен в потолке, его свободно начинать с помощью специального стержня. Устойчивость материалов к воздействию атмосферы и перепадам температур позволяет монтировать софиты независимо через времени года и погодных условий. Здесь причина кроется в цене сайдинга – она доходит аж накануне 80$ за кв.мОкна, расположенные для скатах крыши, пропускают прежде 50% больше света, чем вертикальные окна. Позволительно ли установить мансардное окно в крышу с ужасно маленьким углом наклона, например, 5 градусов?

откатные ворота купить

детские электронные весы купить

(BruceSor, 2020.01.26 03:47)

... торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли ... открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации; ...»Предприниматели, ранее не использовавшие ККТ, ошибочно считают, что документ, который выходит из эквайрингового терминала, и есть чек. Однако это всего лишь подтверждение банковской операции. Проведя транзакцию по карте, нужно продублировать ее через фискальную технику, на онлайн-кассе.Предпринимателей на патенте и ЕНВД тоже коснулись изменения в 54-ФЗ: с 2018 года они тоже начали ставить кассы, хотя раньше были вообще освобождены от использования ККТ. Отсрочку по онлайн-кассам до 1 июля 2021 года получили только ИП, которые реализуют товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги и не имеют при этом работников на трудовых договорах. Все остальные, в том числе ЕНВД и патент, обязаны поставить кассу к 1 июля 2019 года.Читайте все об отсрочках по онлайн-кассам >>
<a href=https://ros-kkm.ru/56-katalog/20-vesovoe-oborudovanie/32-elektronnyie-vesyi/53-skladskie/66-napolnyie>весы напольные складские до 100 кг</a>
[url=https://ros-kkm.ru/shop/pos-klaviatury]программируемая pos клавиатура[/url]
https://ros-kkm.ru/shop/torgovye - весы электронные торговые цена

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)2.1. При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, услуги связи, услуги в электронной форме, определенные статьей 174.2 Налогового кодекса Российской Федерации, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, услуги в сфере образования, а также за иные услуги, определенные Правительством Российской Федерации, пользователем может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством Российской Федерации (но не позднее десяти календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой отчетности) клиенту.(см. текст в предыдущей редакции)

шкаф медицинский металлический двухстворчатый

(Kevinobest, 2020.01.26 01:35)

В XX веке производство специализированной офисной мебели переросло в целую индустрию. Давайте рассмотрим тройку самых интересных гостиниц, которые используют необычную обстановка, позволяющую создать удивительную атмосферу в своих номерах.Варианты офисной мебели. Батрак ощущает, сколько его персональное пространство защищено от других, около этом есть возможность ради беспрепятственной коммуникации. Архивные, гардеробные, файловые. Она зависит от качества и типа креплений. Относительно минусов – это некоторое сезон на выполнения заказа. Он может содержать форму якобы прямоугольную, беспричинно и пользоваться закругленные углы, также, коли стол компьютерный, он будет совмещать изрядно вкладок и полочек. К примеру, если вы решили заказать кресло чтобы офиса, то вы можете сразу же ознакомиться с мнением тех, который уже успел оценить весь практические качества выбранного вами варианта. Приставные и подкатные тумбы.офисная мебель
<a href=https://sever24.ru/meditsinskaya/meditsinskie-shkafy.html>шкаф медицинский металлический двухсекционный двухдверный</a>
[url=https://sever24.ru/shkafy/instrumentalnye.html]шкаф для инструментов металлический[/url]
https://sever24.ru/meditsinskaya/meditsinskie-shkafy.html - металлические шкафы красноярск

3) состоит из экологических материалов. Разве каркас из ДСП, то брусы должны непременно ламинированные сиречь окрашенные. Не стоит забывать о зоне отдыха, в которую желательно прикупить мягкую офисную мебель, предположим – диваны, кресла и пуфы. Таким образом, наиболее удобными считаются кресла и стулья на специальных роликах, которые дают мочь передвигаться. Неоднократно упускаются из виду дополнительные расходы, которые появляются изза приобретения лишних и ненужных элементов интерьера. При эксплуатации стеллажей и шкафов должна соблюдаться допустимая статическая нагрузка на ящики и полки. Отгороженное персональное рабочее уезд способствует концентрации внимания и сосредоточенности. Офис без стола – это простой помещение, в котором нельзя вести дела. Интерьер вашего офиса – первое, который видит посетитель. Когда совершить экскурс в далекое прошлое, дозволено узнать любопытные факты о привычных ради нас вещах, которые, казалось бы, выполняют единственно вспомогательную функцию в организации порядка для рабочем месте. Знакомые с принципами ведения бизнеса человек считают, сколько имидж и предпринимательская деятельность – две вещи, которые взаимно дополняют наперсник друга. Коли обставлять мебелью рабочие кабинеты или холлы, то можно не бушевать о долгом сроке службы кожи, так наподобие она сохраняет свою приятность даже тутто, если её вид выглядит потёртой. Купить мебель чтобы руководителя и остаться довольными - вот та урок, которую мы преследуем чтобы наших клиентов. Так какие качества следует учесть быть выборе офисной мебели, дабы она окупилась с лихвой?3. Вдруг корабль назовешь, такую судьбу он и получит.Стул чтобы работы почасту используется в тандеме с компьютерным столом. Сообразно сути, они и учитываются, если создаётся готовая мебель определённых параметров ширины, глубины и высоты.

нанять чоп для охраны объекта

(Jameskap, 2020.01.26 00:31)

Музыкальный пение — крупное культурное мероприятие, ... Квалифицированные сотрудники, прошедшие специальное воспитание, смогут обеспечить долг степень безопасности для объекте. И первый, и другой модуль увеличивают психологическое реакция на преступника и ещё больше снижают вероятность успешного преступления.Предотвращение попыток захвата злоумышленниками какой-либо важной информации в целях нанесения ущерба предприятию;Вызывает доверие.возникающие в неблагоприятной внешней обстановке (в результате стихийных бедствий и прочих чрезвычайных происшествий);Колыбель: Охранные услуги для финансовых организаций и не только (/stati/ohrannyie_uslugi_dlya_finansovyih_organizatsiy/)
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-obektov>требуется охрана объектов в москве</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-gosudarstvennyh-i-chastnyh-uchrezhdenij/ohrana-otelej-i-sanatoriev/]нанять чоп для охраны[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-obektov/ohrana-skladov/ - расчет стоимости поста охраны

способность системы сидеть автономно какое-то период;Неизменным атрибутом современных торговых предприятий являют... Она также ответственно подходит к своей работе, наравне и ее коллеги-мужчины. Для чего они нужны?Кадровый и профессиональный отбор: ценность проверкиважные документы (облигации, акции и т.д.).возникающие случайным образом (без определённого основания). К числу автомобилей, которые удовлетворяют обоим требованиям, относятся подобно отечественные ("УАЗ", "КамАЗ" и т.д.) автомобили, беспричинно и зарубежные ("BMW", "Mercedes-Benz", "Audi" и т.д.).

вызвать эвакуатор манипулятор

(Davidvak, 2020.01.25 23:39)

Такой эвакуатор применяется чтобы погрузки и перевозки авто без повышенной сложности. Мы предоставляем услуги на совершенно типы транспортных средств, беспричинно от их веса и габаритов. Эвакуатор или буксировка?Быть правильном выполнении работ обязательно остаются сохранными кузов и ЛКП, а при наличии повреждений впоследствии аварии грамотная изделие специалистов позволит не усугубить положение авто.13 Июль 2017Но бывают такие ситуации, если эвакуатор дозволено вызвать заранее. Эвакуатор с манипулятором понадобится ради извлечения, подъема и погрузки техники с ограниченным доступом. Однако так было далеко не всегда. Решить возникшую проблему довольно свободно – вызвать эвакуатор, который транспортирует авто в нужное сторона в целости и сохранности. Именно он позволяет достичь наиболее устойчивого положения чтобы тяжеловесной спецтехники. В это сезон автомобилей для дорогах меньше, чем в рабочие часы.
<a href=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>эвакуатор грузовых авто</a>
[url=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact-krai]Эвакуатор светлоград[/url]
https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор круглосуточно

Не попадайте в неприятные ситуации, а присутствие уже сложившихся обращайтесь к нам.Включите «аварийку», выйдите из машины и установите знак аварийной остановки (не меньше 15 метров через транспортного имущество в населенных пунктах и не меньше 30 метров – вне населенных пунктов). Бывают такие случаи, который из-за суеты забыли заправить автомобиль. Техпомощь приедет в течении 30 минут или мало дольше в зависимости от места назначения. Позвоните нам и отмените поручение, если вы нашли порядок ремонта, польза, противоположный вариант эвакуации сиречь перевозки. Одновременно помните, который часто «просто неправильной стоянки» недостаточно. Погрузка осуществляется лебедкой сиречь краном-манипулятором. Аромат услуг и безопасность транспортного имущество присутствие погрузке и транспортировке мы гарантируем. Используется исключительно спецтранспорт с полным методом погрузки. В отдельную группу позволительно отнести перевозку с через низкорамных эвакуаторов.подъемник разве лебедка. В сочетании со смещенным центром тяжести это увеличивает вероятность аварий, в частности, быть съезде с дороги такие транспортные средства легко переворачиваются. Автомобиль нечаянно вышел из строя. И ваше авто довольно направлено туда, куда вам это нужно: ближайшая заправка тож СТО, гараж alias парковка. Применимы части парашютных строп, шнуры.Чтобы небольших грузовиков и микроавтобусов (весом прежде 15 т) подойдет эвакуатор с полной погрузкой. Техника со сдвижными платформами. В первую очередь проверьте, не увез ли вашу «красавицу» самый обычный эвакуатор службы Госавтоинспекции. Штатный работник отправился на подмога водителю, тратит свое время. У нас вы найдете отдельный профессиональный подход, проба и оперативность обслуживания.

эвакуатор из сочи в краснодар

(Georgelet, 2020.01.25 22:44)

В Минске вам может помочь автослужба «Емеля». Некоторые люди звонят своим знакомым и просят помощи, отбуксировать их к дому разве для СТО. Оптимальные варианты - это кран-манипулятор сиречь эвакуатор, имеющий сдвижную платформу.06 Декабрь 2017Общество «Емеля» располагает различными типами автоэвакуаторов, позволяющими транспортировать легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику при любых обстоятельствах. Опытные диспетчеры способны успокоить разволновавшегося водителя и присутствие этом уточнить у него всю необходимую информацию.
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>эвакуация авто краснодар</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact]эвакуатор геленджик[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - эвакуатор новороссийск дешево

Когда может понадобиться эвакуация спецтехникиТакая платформа чаще всего оборудована гидравлической системой, которая позволяет сначала приподнять платформу для получения оптимального угла, а кроме наклонять её до дороги. присутствие обычной буксировке техника, и без того недешевая, практически гарантированно выходит из строя. Следовательно достоинство почти одинаковая.Хроника появления эвакуаторов

эвакуатор ростов на дону недорого телефон

(Hollisincig, 2020.01.25 21:39)

апперальной;Сообщите нашему диспетчеру всю необходимую информацию о вашем автомобиле и его состоянии.06 Декабрь 2017
<a href=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact-oblast>эвакуатор батайск</a>
[url=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор ростов на дону номер телефона[/url]
https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto - эвакуатор таганрог дешево

марку и форма авто;В этой ситуации наиболее рассудительный тактика – влиять как в рамках закона. Эвакуация с частичной погрузкой в этом случае невозможна, допустима как полная погрузка. Такие машины в основном используются быть погрузке и выгрузке тяжеловесных транспортных средств и колесной спецтехники, а также грузовиков.19 Апрель 2016

металлический забор из профлиста

(RichardGluck, 2020.01.25 20:35)

Nordside Неплохой питерский сайдинг бюджетного класса, кто хотел бы получить после весь небольшие деньги хорошее качество. Сделав резюме, дозволительно констатировать, сколько это крепкий середнячок на отечественном рынке. Опричь того, медь защищает через внешних воздействий последующие слои гонта, что увеличивает срок его службы. Самоклеящиеся плитыРазрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор быть его возведении. Характер кровли из металлочерепицы в значительной степени зависит через качества монтажа.
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/kontaktyi>где купить туалет на дачу деревянный</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/parniki/]купить парник недорого[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/tepliczyi-domiko/ - купить теплицу

Листовые материалы так же, вроде и штучные, имеют глубокие исторические корни: свинцовыми, медными и цинковыми листами покрывали крыши уникальных сооружений (дворцов, соборов) кипа веков тому назад. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей городьба является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие через практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок. Керамическая черепицаРазрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Характер кровли из металлочерепицы в значительной степени зависит через качества монтажа.

монтаж паллетных стеллажей

(BrandonGom, 2020.01.25 19:28)

- не возможность демонтажа с последующим использованием изоляции;Данный ухватка подходит единственно для минимально загруженных конструкций, потому сколько накладки имеют качество концентрировать старание у швов, т. к меняется выкройка сечения.Среднеполочные по ГОСТ 8239-89;Основа способ холодной ковки - это станок.
<a href=https://tehstorage.ru/stellazhi-palletnyie-nabivnyie-spn>паллетные фронтальные стеллажи</a>
[url=https://tehstorage.ru/assortiment]стеллаж паллетный фронтальный для складских помещений[/url]
https://tehstorage.ru/lestnichnye-stupeni - металлические ступени для лестниц из решетчатого настила

Также, если планируется перевозить листы для дистанция больше, чем 200 км, то запрещено пользоваться открытым транспортом, т. к лакомиться риск, сколько пойдет косохлест тож и снег и металлические листы станут влажными.В ГОСТах не существует никаких требований и норм относительно расхода изделия, а рекомендации профессиональных строителей основаны на собственном опыте и часто различаются.С его помощью получаются аккуратные отверстия, при устройстве которых суша около столбов сохранит свою плотную структуру (это не позволит почве осесть, сколько исключит кручь столбов в будущем).

купить ледипасвир

(Richardtab, 2020.01.25 17:01)

Японский вариация китайской системы лечения травами известен сиречь китайско-японская фитотерапия, разве Кампо. Коли отличительным признаком современного научного мышления вменять любовь надеяться для фактические наблюдения, а не для авторитетные тексты, то в японской медицине такой подход зародился именно в это время. Круг I: Является ли Кампо комплементарной и альтернативной медициной?- Предание Кампо
https://farm-logistic.com/otzivi-sofosbuvir - лечение гепатита с отзывы
<a href=https://farm-logistic.com/otzivi-sofosbuvir>кто вылечил гепатит с отзывы</a>
[url=https://farm-logistic.com/otzivi-sofosbuvir]софосбувир купить отзывы[/url]

Культурные контакты среди Китаем и Японией существовали с древних времён. Традиционная Японская Медицина КАМПОКумада Т., Кумада Х., Ёсиба М., Накано С., Судзуки Х., Танго Т. Ниже я предложу схемы испытаний с учётом той парадигмы, в рамках которой находятся предписания Кампо. Перед этого времени основными течениями в японской медицинской деятельности были шаманизм, экзорцизм и ритуальные очищения. и др. Существует английский перевод моей книги (1), часть которой устарела, но в основном мои взгляды не изменились. Это самая древняя японская книга на эту тему, дожившая перед наших дней. Примерно, в первом выпуске журнала «Доказательная комплиментарная и альтернативная медицина» Кобаяси и др. В этой серии лекций я продемонстрирую для примерах, который действие некоторых лекарств Кампо запрещается свести к действию одного компонента и сколько его можно понять только как следствие взаимодействия нескольких компонентов. Эта способ покажется современному западному наблюдателю менее странной (сиречь мистической), разве он подумает относительный опыте, для котором она основана. Сей текст, состоящий из тридцати особняком озаглавленных свитков, был написан Ясуёри Тамбой в 984 году н.э. Сё в широком смысле определяется вроде диагноз в эпистемологических рамках понимания болезни, характерного чтобы Кампо. Следовательно для профилактики и лечения болезней он применял разнообразный набор техник ради преодоления застоя Ци, в что входило не лишь лечение травами. н.э. Выключая того, ИВЦИ издал перевод Шанхань Лунь с аннотацией Оцуки. Даже по отношению к китайской системе лечения травами я не могу назвать справочной литературы для английском языке, которую мог желание предлагать без ограничений. Кроме того, мы провели разнообразные клинические испытания ради проверки клинической эффективности различных препаратов Кампо с применением таких методов, вроде двойные слепые исследования. Следовательно практически всегда представления о Сё включают в себя элементы, учитывающие душевное состояние. Впрочем в современной японской Кампо, в предпочтение через классической ТКМ материкового Китая, безотлагательно вполне допустимо говорить Сё только с через формул. Результаты показали, что специи смягчило симптомы дискинетической диспепсии существенно эффективнее плацебо (59,3% навстречу 40,2%, точность: 0,001) и принесло больше «пользы» (58,8 % напротив 39,3 %, точность: 0,001). 1) детально описали клинический испытание применения средств Кампо против атопического дерматита. Участок III: Принципы оценки Кампо

заборы новосибирск профнастил

(AntonioWet, 2020.01.25 11:24)

Полная цветовая палитра профнастилаЛисты металлочерепицы выпускаются толщиной 0,4 и 0,5 мм. Сайдинг Дёке выпускается с 2005 возраст сообразно немецкой технологии для безупречном оборудовании, благодаря чему достигается четкая геометрия виниловых панелей. Ребра жесткости позволяют использовать его и ради обустройства крыш, и для облицовки стен, и в качестве ограды. В холодную погоду температура балки может оказаться ниже точки росы чтобы внутреннего воздуха и вызвать конденсацию для балке влаги. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом. покрытие металлочерепицы полиэстерруб/п.м. Вожделение содержать теплый чердак в загородном доме тож теплую мансарду требует утепления скатной крыши. Полиэфирное покрытие (полиэстер) имеет толщину около 25 мкм, полиуретановое (полур) – 50 мкм; последнее дает более стойкую и эластичную пленку. Использование морозостойких стеклопакетов, надежная щит древесины и другие технические находки исключают промерзание. Промышленная палка монтируется много быстрее. Соразмерно, именно аромат стали вносит основной вклад в качество конечного продукта. В холодное время мансарду позволительно проветривать с помощью встроенного вентиляционного клапана. А учитывая громоздкий желание на виниловый сайдинг, эти панели пытаются изготовить кустарным способом иначе с удешевлением технологического процесса. Благодаря относительно большому весу (через 30 предварительно 60 кг/кв. Эта черепица набирает прочность с годами в процессе эксплуатации, она не теряет свои технические свойства. Утепленная крышка люка
<a href=https://evrosfera.ru/catalog/profil-iz-otsinkovannoy-stali/>купить профлист дешево</a>
<a href=https://evrosfera.ru/catalog/profnastil/>профнастил цена</a>
https://evrosfera.ru/catalog/metallocherepitsa/ - металлочерепица цена

Визави влаги и ветраАсбестоцемент получают из смеси коротковолокнистого асбеста (15%) и портландцемента (85%). Во-первых, такие материалы поставляются и укладываются на кровлю в виде плоских листов небольшого размера (не приходится разматывать рулон); и, во-вторых, присутствие деформациях материала в процессе его здание для кровле, в свободно закрепленных плитках не возникает таких напряжений, как в огромных полотнищах кровельного ковра из рулонных материалов, приводящих к разрывам и деформациям ковра. Различные типоразмеры (диаметры желобов и труб) водостоков необходимы ради эффективного отвода воды с кровель разной площади. Нижний край плиток – фасонный, создающий потом укладки впечатление чешуйчатого покрытия. Беспричинно, компания Тегола использует единственно туземный битум "Тя-Юана" из Венесуэлы - надежный к воздействию ультрафиолетовых лучей и отличающийся стабильностью характеристик быть перепадах температур. Металлочерепицу можно настилать и поверх старых древесных кровель. Санкт-Петербург. Почти названными слоями находится алюмоцинковое покрытие (сплав включает 55% алюминия, 43,4% цинка и 1,6% кремния), нанесенное для стальной лист, имеющий обычно толщину 0,5 мм. В настоящее пора вполне Ондулин, представленный для Российском рынке, производится в Нижнем Новгороде. Керамогранитбережливость времени;

профлист цена в новосибирске

аренда авто ростов без водителя

(ThomasLeshy, 2020.01.25 10:18)

боковые зеркала заднего вида;не имеют документов;Новые номерные знаки Украины позволяют создать много больше разных аббревиатур. С противоположный стороны, некоторый покупатели сами упрощают задачу недобросовестным продавцам, не желая жить переоформление из соображений экономии средств. Во всех номерных знаках Украины регионы кодируются в соответствии з размещением букв латиницы (АА, АН, ВС и т.д.). Вся документация будет оформлена самое короткое время. Наши сотрудники предлагают выгодную цену, ориентируясь для ваши интересы. Быстрое получение денег продавцом. Чтобы избегания возможных негативных факторов предлагается воспользоваться данным эффективным способом. Наша общество гарантирует надежность и безопасность заключения сделки. Огромным преимуществом выкупа машины с пробегом является то, сколько вы можете продать особенный автомобиль в любой момент. Ради автолюбителей, которые попали в транспортное быль, покупка битых авто может становиться единственным и максимально выгодным способом избавиться от ненужного технического средства. 5 СТРАХОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТО НАКАНУНЕ УСЛУГОЙ ВЫКУПАзарегистрирован на заграничных номерах;
<a href=https://rentalauto61.ru/transfer/>такси трансфер в аэропорт</a>
[url=https://rentalauto61.ru/uslugi/]взять легковой автомобиль в аренду[/url]
https://rentalauto61.ru/#about - аренда авто ростов на дону с водителем

Для сегодняшний сутки ради большинства из нас стало привычным, то, который быть необходимости мы можем жениться любую сумму в банке ради покупки авто, дома тож чего-нибудь еще. В большинстве случаев сотрудничество с компаниями по автовыкупу приносит собственникам машин после ДТП значительно большую сумму, чем дозволительно получить от сдачи авто для металлолом либо продажи его на запчасти. Достоинство определяется индивидуально и зависит от степени повреждений;мы оформляем постоянно необходимые документы чтобы сделки;Разве вы планируете единовластно найти покупателя, то постарайтесь придать машине хороший товарный вид. Особенно это актуально ради столицы. Хорошим решением станут автомобильные форумы. Пробить комната авто вовсе разновидность проигрышный, так как мошенники меняют номерные знаки. Ясно, это безвыездно дозволительно убрать химчисткой и перетяжкой салона, только это дорогостоящие процедуры. Хорошенько почистите внутреннее место с через моющих средств и пылесоса. Продажа аварийных машин имеет следующие преимущества:Новые номерные знаки Украины позволяют создать много больше разных аббревиатур. С подобный стороны, некоторый покупатели сами упрощают задачу недобросовестным продавцам, не желая проводить переоформление из соображений экономии средств. Во всех номерных знаках Украины регионы кодируются в соответствии з размещением букв латиницы (АА, АН, ВС и т.д.). Вся документация будет оформлена самое короткое время. Наши сотрудники предлагают выгодную цену, ориентируясь для ваши интересы. Быстрое получение денег продавцом. Чтобы избегания возможных негативных факторов предлагается воспользоваться данным эффективным способом. Наша компания гарантирует надежность и безопасность заключения сделки. Огромным преимуществом выкупа машины с пробегом является то, что вы можете продать особенный автомобиль в всякий момент. Для автолюбителей, которые попали в транспортное случай, покупка битых авто может стать единственным и максимально выгодным способом избавиться через ненужного технического средства. 5 СТРАХОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТО ПЕРЕД УСЛУГОЙ ВЫКУПА

расходные материалы для кассы

(BruceSor, 2020.01.25 09:12)

26.02.2019 в 19:184. Ассортимент товаров: маленький или большой.применение онлайн-кассы возможно в автономном режиме (без отправки фискальных данных по интернету), если налогоплательщик принимает наличные за товары и услуги в населенных пунктах, отдаленных от сетей связи (перечень таких пунктов утверждают региональные власти);
<a href=https://ros-kkm.ru/shop/onlayn-kassy-dlya-54-fz>купить кассу онлайн для ип</a>
[url=https://ros-kkm.ru/shop/vesovoe-oborudovanie/nevskie-vesyi]невские весы[/url]
https://ros-kkm.ru/shop/fiskal-nye-nakopiteli - сколько стоит фискальный накопитель

(см. текст в предыдущей редакции)Касса Атол 91Ф8.1. Фискальный накопитель контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным накопителем в установленном порядке, может применяться пользователем в такой контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей фискального признака.

частные охранные предприятия москвы

(Jameskap, 2020.01.25 05:52)

Неизменным атрибутом современных торговых предприятий являют... Она также ответственно подходит к своей работе, ровно и ее коллеги-мужчины. Для чего они нужны?Сотрудники нашего предприятия - настоящие профессионалы, имеющие исполинский эксперимент работы по оказанию услуг охраны на объектах торговли. Муляжи существуют различных модификаций, упихивать даже «обманки» поворотного типа с датчиками движения, создающие иллюзию полноценного видеонаблюдения.ЧОП «Херсон» - профессиональный монтаж охранных систем в ВолгоградеПодобно известно, употребление алкоголя не исключительно притупляет нравственное чувство болельщиков, однако и пробуждает в них агрессию.Если для территории объекта находятся товарные, материальные... Может совмещать работу охранника с видоизмененный деятельностью, примем, секретарем. Необходимость 2 первых пунктов очевидна любому человеку, в то эра вроде о третьем знают только сотрудники охранных предприятий. Не вся техника совместима среди собой. Давайте рассмотрим их подробнее
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kottedzhnyj-poselkov>услуги чоп в москве</a>
[url=http://talion-guard.ru/]чоп москва[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kvartir-i-appartamentov/ - сколько стоит охрана квартиры

Для что следует обратить уважение быть организации охраны медучреждений?Во-вторых, охраняемая страна должна водиться оборудована дополнительными системами безопасности (положим, камерами видеонаблюдения, сигнализацией и т.д.). Наши сотрудники подскажут, где лучше всего устанавливать камеры, для получить требуемый степень визуализации.минимум расходов (1 щенок способна заменить 3-5 охранников и систему сигнализации).Разве вам необходима физическая защита объектов, вы можете обращаться к нам. Поскольку главной задачей сопровождения груза либо физического лица является порука их безопасности, высокая уровень защищённости транспорта через огнестрельного оружия считается самым главным требованием к автомобилю сопровождения. Давайте рассмотрим главные особенности и преимущества охраны территории таким способом.транспортная техника;

эвакуатор цена за километр

(Davidvak, 2020.01.25 04:56)

эвакуатор в МинскеЗвать диспетчеру фирмы. Нарушения правил дорожного движения, предположим, парковка в неположенном месте. Буксировка возможна присутствие наличии спецпроушин, которые должны двигаться в комплекте. Правила эвакуации МОЛЧАТЬ с АКПППринудительное вращение механизма может вывести из строя АКПП буксируемого автомобиля, механической трансмиссии такая кризис не грозит. На деле дозволительно сделать следующие выводы:Сложность выбора промеж эвакуацией с полной погрузкой или частичной (буксировкой) понятна. Что создавать, разве вашу машину эвакуировали
<a href=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
[url=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор[/url]
https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - служба эвакуации автомобилей ставрополь

Вызвать эвакуатор в Минске и области дозволено в компании «Болтливый».Чтобы небольших грузовиков и микроавтобусов (весом предварительно 15 т) подойдет эвакуатор с полной погрузкой. Техника со сдвижными платформами. В первую очередь проверьте, не увез ли вашу «красавицу» настоящий обычный эвакуатор службы Госавтоинспекции. Штатный наемник отправился для помощь водителю, тратит свое время. У нас вы найдете частный профессиональный подход, покрой и оперативность обслуживания.высокая мощность;Водитель, получая направленный ему поручение на эвакуацию, непременно уточняет марку, образец, класс авто и его состояние. Жесткая столкновение подходит в условиях перевозки сообразно городским дорогам и «пробкам». Однако не всякий эвакуатор подойдет автолюбителю, а только тот, с которым вы будете уверены в сохранности транспортного средства.

грузовой эвакуатор краснодар номер телефона

(Georgelet, 2020.01.25 04:00)

Поскольку блокирование выезда и въезда другому транспорту является прямым нарушением закона, то водитель заблокированного авто может откровенный звонить в 102 и принуждать милицию с ГАИ. Погрузка на платформу бывает частичной или полной.Вам нужна эвакуация автомобилей в Минске, если:апперальной;
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>перевозка автомобилей эвакуатором</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact-krai]эвакуатор тимашевск[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор краснодар дешево круглосуточно

Однако бывает, что эвакуатор нужен срочно:в праздничные дни. Назвать адрес отправной точки и станция транспортировки. Ради того, для оформить заказ, надо:дистанция, для которое должен перевезти транспортное средство. Дорога занимает какое-то эра плюс расходуется топливо. Скорость перемещения – она снижается до минимума, сколько отдаляет сроки ремонта и прибытия ради техобслуживания. Или того хуже – ее толкали люди. Правомерен увоз авто для штрафстоянку только в 4-х случаях:

монтаж стеллажей на складе

(BrandonGom, 2020.01.25 00:29)

Одним из наиболее распространённых и востребованных продуктов металлопроката является арматура. После монтажа вынужден толкать виден индикатор положения задвижки. Обращаем уважение, на то, сколько трубопроводы располагаются не только около землёй, где земля выполняет своего рода защитную функцию, однако и для поверхности, где, к примеру, зимой для металлическую трубу могут воздействовать довольно низкие температуры. Известный вид профнастила впускают с полезной шириной 750, потто этому полную маркировку данный вещество имеет следующую - Н75-750. Сколько касается способа производства, то стальные листы должны идти группам ПК и ХП. АрматураОбстановка представляет собой один из наиболее востребованных продуктов металлопроката, сколько обусловлено её обширным применением в различных отраслях строительства. Профнастил- автомобилестроение;Устойчивость к ударам и вибрациям;
<a href=https://tehstorage.ru/stellazhy-dlya-shin-diskov>стеллажи под шины</a>
[url=https://tehstorage.ru/mezoninnyie-stellazhi]мезонинный стеллаж склада[/url]
https://tehstorage.ru/plastikovaya-tara - пластиковая тара

Металлические трубы широко используются в различных отраслях промышленности и народного хозяйства, да действительно в последнее сезон появились пластиковые заменители, но, тем не менее, металлические трубы продолжают уцелеть одним из наиболее востребованных продуктов металлургии. Анализ недостатков арматуры из стекловолокна и полимеровКоробки и ящики с расходными материалами лучше приберегать на полках или поддонах, чтобы ящики не контактировали со стенами разве полом.- авиационное строительство;

legitimate online pharmacy 263 mg

(ChloeSsj, 2020.01.24 23:24)

Hello there! [url=http://pharmacyreth.com/]http://pharmacyreth.com[/url] - pharmacy technician online courses great web page

автобетоносмесители краснодар

(Johnnieclibe, 2020.01.24 23:20)

Hitachi регулярно представляет участникам рынка карьерной техники новые технические решения.25/01/2019 11:410 комментариев
<a href=https://tss123.ru/catalog/svaynye-raboty>свайные работы</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtokrany-bashennye]сколько стоит аренда башенного крана[/url]
https://tss123.ru/catalog/burovye-raboty - буровые работы краснодар

Дипломированный специалист в области автомобильной техники и системного проектирования для протяжении пяти лет работает в компании HUMAN BEINGS Truck & Bus. Ваши ремонтники заново выведут стену, и Ваши гости николи не догадаются, сколько все кабели и трубы спрятаны в стене. Каркас спальника «Луидор-Тюнинг» выполнен из труб прямоугольного сечения. Наличие полноповоротной люльки и телескопической стрелы позволяют без особых рисков поспешно выполнить эту опасную работу. Однако у лизинга преимуществ все-таки больше. 5c48833475154.jpg86616048f01fa8f96d683292ae674c12.jpgБольшинство современных кондиционеров выполняются наипаче в белом или серебристом цвете, либо в их сочетаниях. Причины выхода кондиционера из строяСамоходные модели. Сюда включается монтаж баннеров, экранов, щитов.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »