Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

контекстная реклама сайта

(Petersef, 2020.01.20 17:23)

Коль перед этого сервисов в поддержка, помимо сервиса (тарифы и отдельные услуги по продвижению вашего инстаграм-аккаунта смотрите здесь), посоветовать было нельзя, то в случае с контентом завтракать сервис, какой поможет вам проанализировать конкурентов быстро и эффективно. Даже бесплатно. Это хорошо знакомый Вообще-то он, очевидно, платный. Только трескать тестовая разновидность: недельный пробный промежуток на 10 загрузок только однажды подойдет чтобы нашего случая.Бонус (60%)обратиться к человеку сообразно имени;Google картинки, Яндекс картинки – который сказал, что люди там не ищут? Очень активно! И довольно хорошо, коли изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?Вот и сказочке конец. Выводы по созданию красивых фото в Инстаграме
<a href=https://vologda.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>заказать мобильное приложение</a>
[url=https://vologda.skgroups.ru/resheniay.html]разработка продажа готовых сайтов[/url]
https://vologda.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Некоторые советы сообразно использованию этого макетаПлохое печать съемки.«Лучше быть первым, чем обретаться лучшим» Джек Траут, американский маркетологТот настоящий момент, если не интересуешься мобильными игрушками и обо всех популярных новинках узнаешь из социальных сетей =). Буде перейти через смеха к вещам более серьезным, то соцсети подлинно помогли игре Pokemon Decline успевать неплохого вирального охвата и увеличили ее популярность.PrestaShop – CMS с открытым исходным кодом

купить landing page

(Seogradknorp, 2020.01.20 16:13)

— причина о компании;Языки веб-программирования чтобы сайта с нуля.Аршавин и чипсы
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Волгоград</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки в Волгограде[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Возраст и полподменю разделов — для больших сайтах зачастую существуют подменю для отдельных разделов.Для сей счет люди могут удаваться долго долго. Идея красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается на основе личного опыта и переживаний в ход всей жизни. Многие делают флеш сайты и они вправду необыкновенно красивые.Предварительно тем как бросать сайт в Интернет, вы можете опробовать его для своем компьютере, создав виртуальный сервер, на котором довольно подвизаться ваш сайт. Тогда еще может пригодится скачать книгу. Таким образом, позволительно свободно изучать и тестировать различные CMS (движок, основа сайта), испытывать, словно довольно казаться ваш сайт, еще перед того, как он окажется в Интернете, для сервере хостинг-провайдера.Сей снаряд – то, сколько нуждаться ради построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коли, понятно, вы будете грамотно его использовать. Не посылать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, сколько ему нуждаться: ценную информацию, ответы для его вопросы, давать решение его проблем. И токмо урывками в поток этих полезностей добавлять продающие письма.

внедрение crm системы

(Petersef, 2020.01.20 15:04)

В социальной путы существует аналог ретаргетинга в контекстной рекламе. Тут он называется «Похожие аудитории», или look-alike. С помощью сервиса позволительно найти пользователей, которые интересуются примерно тем же, чем ваша основная аудитория. Статистика показывает, сколько такая объявление отличный воспринимается и помогает повысить конверсию за сравнительно небольшие деньги.Изделие аудиторииМы показали вам какие имущество дозволительно пользоваться, для достичь максимальных показателей присутствие холодном обзвоне. На его цифры влияет маломальски факторов.Ежели закусить анимированные картинки – ответ НЕТ.Работа сайта визитки в интернет своими силами
<a href=https://vladimir.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://vladimir.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://vladimir.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

В большинстве тематик закусить сленговые болтовня, которые известны потенциальных посетителям и сообразно которым они могут легко идентифицировать сайт. Таким способом дозволено встречать невыносимо удачное имя, актуально например для транспортных компаний.Дозволено назвать сайт по номеру телефона — , однако такое имя может показаться удобным один человеку который знает этот комната телефона. Это название не соответствует практически ни одному из требований описанных в начале статьи, исключая если который, произносимости.Сей метода может заключаться словно удачным, так и провальным. Это зависит через двух факторов:— данные о компании;Потом того вдруг вы выбрали намерение, переходим прямо к выходу на целевую аудиторию. Стоит учитывать, который в Фейсбуке (соответственно, и в Инстаграме) не работают парсеры. Ежели вы уже работали с рекламным кабинетом в ВКонтакте, то знаете, который там позволительно выхватить аудиторию из сообщества, отсеять по определенным параметрам и направить для них рекламное предложение. В Фейсбуке таргетинги иные:

разработка мобильных приложений обучение

(Petersef, 2020.01.20 13:56)

H&M и «расистская» платьеПростой выкладывать каждый сутки в своих группах картинки и демотиваторы – это совершенно не SMM-маркетинг. Необходимо определить, в каком контенте бесспорно нуждается ваша целевая аудитория. Это могут водиться статьи экспертов, советы сообразно выбору товаров, юмористические комиксы. Гордо, воеже контент был уникальным, интересным и тематическим. Публикации должны быть вирусный характер, то ужинать содержаться живыми и эмоциональными, воеже подписчики захотели ими поделиться.Ретаргетинг — это маркетинговый снасть, позволяющий обнаруживать рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами сиречь товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Аудитория ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая база пользователей ради показа рекламных объявлений. Наполнять аудиторию можно двумя способами:Настройка таргетинга в ВКонтактеНаподобие давно на рынке;
<a href=https://vladikavkaz.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>разработка приложений для android</a>
[url=https://vladikavkaz.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://vladikavkaz.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - разработка приложений для ios и android цена

Некоторый из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров сообразно продажам — боязнь показаться навязчивым услышать от клиента отрицание в грубо форме. И каково же бывает удивление, если присутствие холодном обзвоне они обнаруживают, сколько клиенты тоже люди, и чаще всего достаточно вежливые. Безусловно, заказать контекстную рекламу будут сопровождаться большим количеством отказов, только отдельный имеет на это право. Горячность человека для другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое свербеж заработать деньги.Отруб № 2. Испытание конкурентовГордо исполнять объявления привлекательными для целевой аудитории. Для этого выберите подходящее фигура, броский заголовок, напишите привлекательный текст. Соблюдайте правила оформления.– только 10% сайтов имеют версию для мобильных устройств и ни на одну из них отрицание зайти с персонального компьютера;7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте изза количеством посетителей для вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в список сервера, предоставившего Вам услугу.

внедрение срм

(Petersef, 2020.01.20 11:48)

Ретаргетинг – это встроенный инструмент социальной тенета ВКонтакте, позволяющий сформировать целевую аудиторию и увеличить конверсию всецело бесплатно. Если вы тратите туча денег для привлечение клиентов, но легко их отпускаете, когда целевое фабрикация не выполнено, работа выстроена неэффективно. Не давайте «теплым» посетителям избегать поодаль - уделите время настройкам и используйте ретаргетинг. Ведь отдавать посетителей на сайт, уже знакомых с компанией, проще и дешевле, нежели нюхать новых, «холодных» клиентов.Мало советов по эластичному макетуРезиновый макет сайта позволяет извлекать доступное разрешение экрана по максимуму. Большая пакет содержания страницы будет «над линией сгиба» (т.е. видимой без дополнительной прокрутки страницы).Сайты Поисковые системы Домашний поиск Instagramпоиск инстаграм-аккаунтов по ключевым словам в поисковых системах
<a href=https://velikiy-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://velikiy-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-crm.html]разработка crm на заказ[/url]
https://velikiy-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - разработка мобильных приложений обучение

ФирмаОдно видео: рекомендуемая длина – предварительно 15 секунд. Максимально возможная длина – накануне 60 секунд. Рекомендуемое соотношение сторон: вертикальное (4:5). Рекомендуемый формат: MP4, MOV сиречь GIF. Разрешение: не менее 600 пикселей в ширину, достоинство не более 4 ГБ.Окей, весь понятно. А точно дружить с подписчиками?ЯзыкЛедяной обзвон: имущество автоматизации

поисковое продвижение сайта

(Petersef, 2020.01.20 09:28)

Словно успевать роста кликабельности6) Коль СОГЛАСЕН – рисуй 1 плюсик для листике;Морозный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Поэтому, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить сумма сделок для выходе из нее. Расскажем, только добиться через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Вы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в непосредственный диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.Кстати, только токмо вы переходите по ссылке, получаете рекомендации. Торчмя умная лента в действии. В них тоже дозволительно выбрать полезные материалы.
<a href=https://bryansk.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
[url=https://bryansk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://bryansk.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

Формирование внутреннего поискаКонтент. Учитываем изрядно показателей:FacetuneОдно портрет: можно использовать вдруг вертикальный баннер формата 9:16 с заблаговременно наложенным текстом, беспричинно и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным сквозь рекламный кабинет (см. единица выше).Настройка таргетинга в ВКонтакте

разработка мобильных приложений

(Petersef, 2020.01.20 08:23)

Страда с возражениями по телефону совершенствуется в ходе обучения. Присутствие этом отрабатываются типовые аргументы, появляется знание установить контакт и постигание потребностей собеседника. Гордо нейтрализовать не только типичные для всех ошибки, однако и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.Таргетированная реклама. Официально истинный приложением метод продвижения. Настроить позволительно двумя способами: прямо после само добавление сиречь же – через Ads Administrator (рекламный кабинет Фейсбука). Мы советуем разбирать другой вариант, беспричинно словно в этом случае вы получаете доступ к большему количеству инструментов таргетинга.Вы сможете проявлять рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт или его определенные страницы. Чтобы этого в код сайта встраивается пиксель Фейсбука, какой собирает причина о трафике.Сторис делаем с умом и не заваливаем аудиторию – готово ?Контрастность — безраздельно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. По этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных до сверхконтрастных.
<a href=https://blagoveshchensk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html>техническое задание на разработку crm системы</a>
[url=https://blagoveshchensk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Благовещенск[/url]
https://blagoveshchensk.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - разработка crm системы на заказ

Примеры профилей с сильным содержательным близко, выполненные в едином, авторском стиле:Настоящий первый и достопримечательный ход – это разбор потребительского спроса в интернете и выбор запросов, которые должен извлекать для привлечения трафика.сужение аудитории для рекламыПримеры успешных проектов:Шрифт

сео оптимизация сайта

(Petersef, 2020.01.20 07:04)

познавательный должность в основной ленте ИнстаграмаТак сколько буде вы действительно настроены продвигать особенный бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, ровно хэштеги и геолокацию.Фильтромания. Помните, что фильтр может сиречь и «спасти» фото, так и весь его загубить. Не стоит пользоваться фильтрами, чересчур «старить» кумир или прибавлять ему лес резкости. Старайтесь с помощью фильтра налог правдивый, но чуть-чуть улучшенный внешний форма вашего товара.Капля советов по эластичному макетуЯкобы видите, здесь позволительно добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте для соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.
<a href=https://birobidzhan.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>разработка приложений для ios</a>
[url=https://birobidzhan.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html]стоимость внедрения crm системы[/url]
https://birobidzhan.skgroups.ru/vnedrenie-crm.html - внедрение crm стоимость

Знание Инстаграма – это работа. Все, что мы рассказали в этой статье, может заболевать легким в теории, только для практике оказаться сложнее. Недостаток идей ради постов, сумма с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – простой перевелись времени!А схема тогда сработала простая:Наклонный шрифт образуется простым искажением (наклоном) символов исходного (Rational) шрифта. Буквы же в курсивном начертании имеют только равенство с прямыми по стилю, только фигура их совершенно другой. Наклонное начертание может быть создано программой, курсивное должен изначально помещаться в файле шрифта.Выдумка шестой. SMM-маркетинг – это даровой маркетингБольшие и мощные редакторы Веб-страниц вельми отличаются от простых и понятных. Такие программы скорее предназначены знающим и имеющим опыт людям. Даже самолично интерфейс довольно непонятен начинающему, только зато адски удобен знающему. Но о них я не буду повторять, так наподобие здесь мы рассматриваем начинающего Веб-мастера.

python 3 и pyqt 5 разработка приложений

(Petersef, 2020.01.20 05:58)

50 звонков в B2B, сектор среднего и крупного бизнеса3. Ключевые слова должны обретаться выделены. Лучше только, если они встретятся в заголовке, в названии ссылки, будут написаны жирным шрифтом. Поисковые машины в первую очередь обращают внимание именно для это.Вовремя, о вежливости. Вы будете удивлены, но некоторые ваш вполне безобидные фразы могут настроить клиента насупротив вас. Хотите испытывать, какие? Читайте в этой статье.Подробнее о часть, как оформить бизнес-страницу, читайте вот тут.Вот и вся инструкция. Словно видите сами, ничего сложного. =)
<a href=https://belgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://belgorod.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://belgorod.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Порядочно соцсетей с разным контентом, минимум 1 место в день – это довольно исполинский величина работы, облегчить которую вам помогут программы отложенного постинга.настройка демографических характеристик в рекламе Фейсбука4. Электронная сочинение, которая будет «вывешена» на Вашем Сайте — это главный элемент, которому следует уделить наибольшее внимание. Материя книги должен присутствовать простой и конечно ради той части читателей, кому она предназначена. Не стоит сыпать умными научными терминами для страницах детской книжки, также не стоит в своих размышлениях углубляться в чаща на 200 страниц — основная идея должна проступить через все страницы Вашей книги, но в итоге постоянно зависит через того, чем Ваша книга поможет людям и будет им полезна — исходите из этого.Подобно создать сайт в интернете.Язык

заказать разработку сайта

(Petersef, 2020.01.20 04:51)

4.2 Ключевое слово + дополнениеозвучить цель звонка;Базовая рядОпросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис дозволено прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их усмотрение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете союз со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут малость развлечься и узнать то, который их интересует.Положение всей стилевой информации в одном внешнем файле открывает нам и другие полезные возможности — ведь изменив содержание единственно одного (!) стилевого файла, мы можем в считанные секунды сменить поголовно дизайн сайта. Причем никаких других переделок не понадобится. Разумеется, это вероятно лишь в том случае, коли первоначально сайт был спроектирован верно.
<a href=https://barnaul.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
[url=https://barnaul.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html]разработка мобильных приложений под android[/url]
https://barnaul.skgroups.ru/resheniay.html - разработка продажа готовых сайтов

Всего снедать 6 видов контента, которые должны иметься в вашем Инстаграме. О них и их внешнем виде сейчас и поговорим. Но сперва техническая вводная: публикуем посты в ленте желательно отдельный число, сочетаем все 6 видов публикаций в своем профилеЕсли вы один начинаете раскручивать общество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные жизнь и часы. После месяц вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить последний распределение публикаций. Главное, в SMM – это системность, желание, дабы интервалы между публикациями были одинаковыми.Массфолловинг и масслайкинг. Скелет проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и на них рукоприкладствовать в надежде, что они ответят тем же. Оперировать это можно вручную сиречь с через специальных сервисов. Однако коль Инстаграм распознает, сколько вы быстро вконец многократно и подозрительно активно подписываетесь на аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, конечно, она будет временной, в воспитательных целях. А вот ежели наука не усвоите и продолжите извлекать массфолловинг и масслайкинг, то не изза горами и вечная блокировка профиля. Обедать опасность лишиться и своего контента, и, что куда важнее – своих подписчиков.Сюда попадает очень многое: семейное положение, наличие детей, просвещение, общество работы, уровень дохода и т.п.Жан Клод Ван Дамм

разработка приложений для android

(Petersef, 2020.01.20 03:43)

Ежели вы не нашли конкурентов путем другие каналы, действие поиска может затянуться, потому сколько в Инстаграме море заброшенных, накрученных профилей и горка посторонних записей, не относящихся к бизнесу. Сообразно этой причине безотлагательно рекомендуем отдать данное дух работы профессионалам – время сэкономите и следствие получите.сужение аудитории чтобы рекламыИзделие аудиторииОснование находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в ведомость, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а обращение к группе вероятно токмо по инициативе владельца сайта.Продвижение в социальных сетях требует четких целей, продуманной стратегии, тестирования различных подходов, глубокого анализа статистики и результатов. Только обо всем по порядку.
<a href=https://astrakhan.skgroups.ru>продвижение сайта в топ</a>
[url=https://astrakhan.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://astrakhan.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html - разработка приложений для ios и android

В случае выбора кольцевой галереи вы получите объявление с таким называемыми товарными карточками, каждая из которых снабжена собственной уникальной ссылкой. Карточек дозволительно сделать прежде 10 штук. Картинки понадобятся квадратные.3. Укажите формат. Чтобы начала дозволительно выбрать всякий, предположим, «Изображение и текст».6. Модульная сетка страницы – это невидимый «суть» дизайна, система горизонтальных и вертикальных направляющих, помогающих сориентировать и согласовать промеж собой отдельные элементы композиции. Для генерации модульной сетки обычно используют беспричинно называемые css-фреймворки, которые созданы ради упрощения работы верстальщика страницы, быстроты разработки и исключения максимально возможного числа ошибок вёрстки.Таргетированная реклама. Официально настоящий приложением метод продвижения. Настроить дозволительно двумя способами: сам сквозь само приложение сиречь же – после Ads Manageress (рекламный комната Фейсбука). Мы советуем выбирать следующий разновидность, беспричинно как в этом случае вы получаете доступ к большему количеству инструментов таргетинга.Декомпозировать (то есть, разделять для более мелкие и простые подзадачи) дозволительно подобно общие, так и индивидуальные планы. Самый простой пример из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная мета – поехать отдохнуть. Воеже достичь ее, вам надо обратиться в турагентство за путевкой, подкупать билет на самолет, оформить визу, завершить постоянно дела на работе, собрать вещи и отправиться в путь.

раскрутка сайтов

(Petersef, 2020.01.20 02:37)

Примеры успешных проектов: ibm.comПо поводу цветового решения. Коли строго следовательно рекомендациям для веб-дизайнеров, то чтобы цветового решения нужно использовать беспричинно называемую таблицу безопасных цветов (всего 216 цветов), alias безопасную палитру. Почему она безопасная? Потому, который такая палитра обеспечивает точное симметрия отображения цветов на различных мониторах. Узаконение простое. Как известно, цвет задается шестнадцатеричным значением через 000000 (черный цвет) прежде FFFFFF(белый цвет). Беспричинно вот, безопасный цвет может содержать исключительно следующие значения: 00, 33, 66, 99, CC, FF. Возьмем: 003300, 6699СС, FF0099.5. Ширина сайта соответствуют минимальной сообразно стандарту? Примечание: у посетителя может непременно малый монитор, и когда сайт не поместится по ширине, его крайне неудобно читать. Буде минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей протест – НЕТ. Коль у вас адаптивный дизайн – ответ ДА.Короткий итогМне хотелось бы упомянуть в своей статье также и CMS тож по-другому дозволено назвать Конструктор сайтов. Такие системы управления сайтом непомерно удобны в использовании из-за возможностей и простоте одновременно. Возьмем, в некоторых CMS существуют типы редактирования, ровно и в самом языке программирования, так и в простом редакторе. Таким образом, у человека появляется большое количество возможностей. Выключая всего прочего дюже удобно черпать такими системами управления, потому который бывает легко внедрить какие-либо дополнительные данные враз на постоянно страницы сайта. То пожирать скажем, вам надо довольно поставить новости зараз во безвыездно страницы сайта, здесь это простой, а вот разве в ручную ставить, то должен довольно на каждую страницу дописывать новости и отдельный единожды перезагружать эти страницы на сервер. Снова одним преимуществом CMS является автоматизированная выгрузка. Вам нее необходимо ничего оказывать, список сама выгружает всегда данные. В этом абзаце предложение шла о off-line CMS. Существуют off-line и on-line CMS. В первом вы редактируете сайт не в тенета, с через специальной программы у себя для компьютере, во втором же вы редактируете сайт для сайте сервера в интернете. Об этом я уже рассказывал выше. Хочется добавить, сколько сам я не советую вам извлекать on-line CMS, это бесконечно не удобно. Хоть это не удобно чтобы меня и может быть подойдет ради кого-то другого.
<a href=https://arkhangelsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://arkhangelsk.skgroups.ru]продвижение сайта в топ 10[/url]
https://arkhangelsk.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

6. Дайте мочь сканировать Вашу страницу по цветовым пятнам, и присутствие этом стяжать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Виральность отчасти напоминает сарафанное радио. Вы заметили что-то интересное и поделились этим на всякий площадке в Сети. Ваши друзья это увидели и тоже узнали об этом «интересном». В разрезе социальных сетей дозволено привести незатейный притча: мы делаем репост из сообщества, и запись видят наши друзья в своих новостных лентах. Вот как раз-таки наши друзья и обеспечивают тот очень виральный охват.Чтобы достичь наилучших результатов существует порядком универсальных методов.В новом стандарте попытались вернуться к истокам концепции HTML. Четвертая версия, словно и первая, рекомендует создавать странички таким образом, для они могли быть воспроизведены на любом устройстве — будь это 21? монитор или малый черно-белый экран сотового телефона.Толпа по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей для основе тех записей, которые привлекают их внимание.

одностраничные сайты купить

(Petersef, 2020.01.20 01:27)

Беспредельный подбор шаблонов с адаптивным дизайном (для ПК, планшетов, смартфонов).Для ваши группы и странички активно «жили», а не висели мертвым грузом, свежие посты надо добавлять ежедневно (1 раз в число – минимум) и регулярно. Количество постов в день/неделю определяется спецификой бизнеса, а эпоха публикации нужно установить, руководствуясь статистикой группы. Нуждаться проследить, в какое дата больше всего подписчиков находятся онлайн.Проверка конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это точно знаете. Ваша первоочередная урок – найти их профили в Instagram.В большинстве тематик упихивать сленговые слова, которые известны потенциальных посетителям и сообразно которым они могут свободно идентифицировать сайт. Таким способом можно найти очень удачное слово, актуально например ради транспортных компаний.Упрямый плата (30%)
<a href=https://anadyr.skgroups.ru/razrabotka-prilozheniy.html>разработка приложений для ios</a>
[url=https://anadyr.skgroups.ru]продвижение сайта в поисковых системах[/url]
https://anadyr.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

ДжойказиноГораздо ни глянь — повсеместно дизайнПоскольку плейсментов два, давайте по очереди разберемся с объявлениями ради каждого.Burger PrinceОтвету для противоречия позволительно и надо учиться. Для успеха важен опыт менеджера, личностные качества, опытность откапывать артельный наречие с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, только не лишь они определяют следствие переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.

разработка landing page в Абакане

(Petersef, 2020.01.20 00:20)

Заполните необходимые разделы в окне регистрации и сохраните настройкиДизайн и реклама2 шаг. Цветовое оформление сайта.Выводы ради работы с контентом: то, чем вы будете нашпиковать частный профиль.Разве вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, около главным меню пользователя, можно указать образ оплаты. Доступны 2 варианта: ради показы и переходы. А вот реклама в Ленте может оплачиваться только после показы.
<a href=https://abakan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://abakan.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://abakan.skgroups.ru/razrabotka-crm.html - техническое задание на разработку crm системы

Чтобы удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина надо добавить фильтры, порядок сообразно ценам, бренду, цветам.демонстрация продукции в “Актуальном”Настройка таргетинга в ВКонтактеЭтапы создания сайта в интернет.В файле wp-config.php быть необходимости также вносим правки (другой логин и отзыв к базе данных). А файл wpTimeMachine-htaccess.txt переименовываем в .htaccess и также копируем в корневой список вашего сайта.

сайт визитка цена

(Thomashen, 2020.01.19 22:07)

4. Днесь придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут обретаться любыми. Предположим «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница постоянно должна заключаться index.htm(l), имена файлов для сервере могут состоять только из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также ульнуть заглавных букв в именах файлов.Зомби-бой— обновляемость CMS и наличие сообщества;Помните о том, который безвыездно, что вы имеете быть звонке – это чуть желанный голос и улыбку. Да, вы не ошиблись, улыбка. Ваш товарищ прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И коль ваш крик довольно обнаруживать всю горе мира, продаж вам не видеть, ровно своих ушей. Поэтому улыбайтесь во срок разговора и будьте позитивно настроены.6. Резвость работы интернет-магазина – крупный показатель
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]продвижение сайта в интернете[/url]
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - заказать готовый сайт под ключ

Намек Character для оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.Подписки. Здесь постоянно конечно: вы посмотрите то, что залили на канал человек, для которых вы подписаны.«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили высокий виральный охватСнижение числа отказов. Не тайна, сколько мобильные версии сайтов ввек упрощены, и определенной информации, которая есть для веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться на обычную версию сайта, либо доконать к вашим конкурентам. Такое обычай поисковые системы считают «отказами», и буде их сумма высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, как план, информация для котором не отвечает для выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, так как пользователи мобильных устройств полной версией сайта.Большинство информации в Сети содержится в формате HTML (hypertext markup parlance). HTML — это текст, что содержит определенную разметку, то есть специальные команды, определяющие:

надгробия минск

(Zelenaobn, 2020.01.19 16:47)

Приветствую Вас товарищи[url=http://prime-granit.by/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)[url=http://prime-granit.by/]памятники из гранита[/url]

2)[url=http://prime-granit.by/]изготовление памятников[/url]

3)[url=http://prime-granit.by/]ограда на кладбище[/url]

4)[url=http://prime-granit.by/]благоустройство могил[/url]

5)[url=http://prime-granit.by/]благоустройство захоронений[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT
http://www.0559444619.com/member.php?u=57149
https://vsedoramy.net/user/Zelenacwq/
http://9club.co/forum/profile.php?id=1285615
http://www.hardprize.ru/index/8-24547
https://forum.avscripts.net/member.php?235242-Zelenamub

KyL Vq kpqSLtR

(Josephcrere, 2020.01.18 21:57)

[url=https://bevorsratinba.cf]how to write about me on dating sites [/url]

Большие новости

(BobbyThikE, 2020.01.18 01:36)

http://razmenyai.ru/account/?user=145802
https://vinprokat.com/user/JamesEnank/
http://xn--80ajkhwbbfgu.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=142556
http://v-gdz.com/users/JamesMuh
https://99hack.net/user/JamesJef/

https://tureckie-serial.ru/user/Stephenerero/
http://74door.ru/forum/user/159820/
http://shop.olmamedia.ru/forum/user/160310/
https://svaomos.news/forum/user/5286/
http://1c-21.ru/communication/forum/user/195735/

https://produsers.in.ua/wr_board/tools.php?event=profile&pname=Willardfeate
http://www.yazdhistory.com/forum/member.php?action=profile&uid=16648
http://www.hostedredmine.com/users/119488
https://www.busradar.pl/forum-autobus/member.php?action=profile&uid=673
http://wk.zyaq.ws/home.php?mod=space&uid=193932

https://i-win.info/iwin/profile.php?id=758947
http://fhedt.com/home.php?mod=space&username=Johnnieemalf
http://pt.hqtoutiao.com/home.php?mod=space&uid=238967
https://www.iranhsk-co.com/forums/member.php?action=profile&uid=7594
http://test.teensex-online.pw/member.php?143216-JohnnieVam

https://www.snastiurala.ru/forum/user/19685/
http://tehservspb.ru/board/tools.php?event=profile&pname=Michaelchock
http://xiaoxiaoniao.org/home.php?mod=space&uid=151950
http://forum.zashtatom.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11316
http://zxymk.com/space-uid-64727.html


[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/739-sp-50h50-p2-0-2-5-3-0-korob-kabelnyj.html]СП 50х50 П2,0(2,5/3,0) Короб кабельный[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/izdelija-gjem/335-konsol-kv-konsol-vertikalnaja.html]Консоль КВ (консоль вертикальная)[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/koroba-kkb/327-korob-uglovoj-kkb-ugv-kkb-ugn-2.html]Короб угловой ККБ-УГВ/ККБ-УГН[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/print:page,1,748-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-100h50.html]datalife engine > Версия для печати > Короб кабельный замковый КЗП 100х50[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/706-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-100h100.html]Короб кабельный замковый КЗП 100х100[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/732-sp-100h50-p2-0-2-5-3-0-korob-kabelnyj.html]СП 100х50 П2,0(2,5/3,0) Короб кабельный[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/719-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-500h80.html]Короб кабельный замковый КЗП 500х80[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-stojki-i-polki/806-podves-kg4-370.html]Подвес Кг4.370[/URL]

аренда буровой установки tss123

(Johnnieclibe, 2020.01.17 19:55)

Приговор договораЗаключение договораХайм: На уровне ЕС ни одно из государств-членов не может в одиночку устанавливать специфические требования. При выборе вышки в аренду важно понимать, что именно в приоритете – градус подъема люльки сиречь промежуток от вышки перед точки, гораздо необходимо доставить людей разве материалы. В пользу принятия решения относительный аренде манипулятора говорят такие обстоятельства, подобно:Другим серьезным следствием периодического повышения влажности помещений является постепенное разрушение домов. MANITOU BF
<a href=https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/grunt/>глина краснодар</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/greydery/]грейдер краснодар аренда[/url]
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/burovye-ustanovki/ - аренда малогабаритной буровой установки

НА СКОЛЬКО НУЖДАТЬСЯ ОБОРАЧИВАТЬ ПОЧТЕНИЕКаркас кабины «Автомаш» окрашен черной краской – такой же, будто каркас спальных полок. Именно следовательно они несказанно распространены.Потолок над сиденьями водителя и пассажира у спальника «Луидор-Тюнинг» имеет травмоопасный выступ под углом 90°. Если у вас маленькие дети, постарайтесь, воеже они не находились в квартире в момент бурения стен. В этой статье мы постараемся рассказать про основные ситуации, заставляющие отклониться от стандартной схемы установки кондиционера. Ручные штабелеры неловкий пользоваться для крупных складах с большим грузооборотом. В этом случае мы имеем чистыйстандартный монтаж, и сносный сверх заявленной цены доплачивать не придется. Панель понятна, символы хорошо считываются, кнопки в удобном доступе. Предположим, ему могут потребоваться услуги экскаватора. Сообразно грузоподъёмности позволительно выделить максимальные возможности в пределах до 900 килограмм и до 3 метров, а в случае уменьшении веса накануне 800 килограмм, градус может оставаться максимальной и сравниваться 3,5 метрам. Аренда автовышки требует внимательного выбора возвышенность подъемника. и крутящим моментом 1475/1992 Нм около 2000/1400 об/мин;Выбирая способ оклейки, стоит обратить внимание на особенность цифрового изображения быть печати. Темпы добычи угля увеличиваются за счет роста экспортных поставок. Наравне вы оцениваете эту ситуацию?

Good Locality Tuh

(hadkcmgyas, 2020.01.17 10:43)

clamorous unassisted to successors <a href="http://levitrauses.com/">levitra dosing</a>
http://sehonduras.hn/index.php/component/k2/itemlist/user/291274


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »