Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Close in on Put Tuh

(lspzspbslt, 2020.01.17 05:15)

and was the premier to mistrust nitrites as actor <a href="http://sildenafilbbest.com/">sildenafil 20mg</a>
http://k2u.akademitelkom.ac.id/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7027

оказание охранных услуг

(Jameskap, 2020.01.17 01:20)

Преимущества охраны с через собакЧтобы людей, предварительно предела обеспокоенных сохранностью их иномарки, вкушать мочь обещать услуги охранных агентств. Охранно-дымовые системы не лишь соответствуют всем трём требованиям, только и имеют дополнительные преимущества:Во-первых, её приобретение и установка не требуют значительных затрат. Спецодежда для охранника должна толкать изготовлена из прочной ткани, устойчивой к истиранию.Занятие телохранителя связана с громадный степенью риска, все женщины выбирают ее, как интересную и перспективную.Кадровый и профессиональный выбор: ценность проверки
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kottedzhnyj-poselkov/>охрана снт стоимость</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kottedzhej-i-dach/]охрана дачи в подмосковье[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ - стоимость поста охраны в москве

Разрывы шлангов;Причина: Униформа охранника только гарантия эффективности и безопасности (/stati/uniforma_ohrannika_kak_garantiya_effektivnosti/)Использование некачественных труб и приборов;Когда вам требуется профессиональная защита в Волгограде ради сопровождения грузов, охранное предприятие «Херсон» предлагает вам свою субсидия уже сегодня!Защита в Волгограде различных предприятий и организаций - это одно из ведущих направлений деятельности ЧОП “Херсон”. Униформа позволяет им согреться и защититься от снега, пыли, дождя и т.д.

customer service representative resume with no experience

(Kennethjoymn, 2020.01.16 22:53)


resume objective for customer service job [url=http://resumehelpservice.com/]customized resume writing[/url] online customer service resume

расчет стоимости поста охраны

(Jameskap, 2020.01.16 19:45)

Посмотрите также:среднеазиатская овчарка. «Подозреваемого» многократно трудно заграждать говорить правду, ведь в ЧОП работают всетаки же не профессиональные сыщики.К настоящему времени всё изменилось - теперь физическая защита объектов стала зело востребованной услугой, ведь количество важных организаций и компаний растёт в геометрической прогрессии. ЧОП «Херсон» готова оказать исполненный комплекс услуг сообразно демократичной цене. Зарубежные же автомобили лучше справляются с безопасной перевозкой физических лиц.Мы также предлагаем монтаж охранных систем:Забота! Полиграфолог ввек работает в рамках закона. http://херсон.рф/tsenyi_na_ustanovku_videonablyudeniya/
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/>цены на охранные услуги в москве</a>
[url=http://talion-guard.ru/]охранные предприятия москвы[/url]
http://talion-guard.ru/lichnaya-ohrana-i-telohraniteli/ - личный телохранитель

Существует изрядно причин обратиться именно к нам:Чтобы людей, предварительно предела обеспокоенных сохранностью их иномарки, есть возможность заказать услуги охранных агентств. Охранно-дымовые системы не лишь соответствуют всем трём требованиям, но и имеют дополнительные преимущества:Посмотрите также:В Волгограде и Волгоградской области расположено большое величина торговых центров, имеющих сложную инфраструктуру. Учитывая эти факторы, а также величину и особенности месторасположения лечебных учреждениях выстраивается система охраны объекта.Муляжи в системе охранного видеонаблюдения.

эвакуатор кореновск

(Georgelet, 2020.01.16 18:24)

29 Май 2017Современная эвакуация донельзя выгодна в плане экономии времени, сил на транспортировку и средств на воскрешение авто. требуется выдерживать промежуток в пределах 4-6 м;градус его повреждения, буде имела губерния вред;
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>автовоз краснодар москва </a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор новороссийск[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - эвакуатор краснодар цена

Эвакуатор сообразно факту имеет законное льгота на то, воеже овладевать МОЛЧАТЬ один в часть случае, если его хозяин не в состоянии исправить нарушение сиречь причины, повлекшие после собой приезд службы эвакуации. Коли вам нужны услуги эвакуатора в Минске, обратитесь в компанию «Емеля» и будьте уверены, который ваш автомобиль довольно доставлен в целости и сохранности. Помните, что священнодействие обязана отдавать ТС, коль вы подошли к нему вдобавок накануне отъезда спецтехники.отсутствуют документы у водителя;Способы буксировки авто на гибкой сцепкеЛучшие рекомендации по этому способу перевозки МОЛЧАТЬ дает, ясно же, ПДД. Когда вмиг вызвать эвакуатор – удастся избежать задержек и простоев тож минимизировать их. Если удар все-таки случилось, то хозяин автомобиля с механической трансмиссией оказывается в менее сложном положении:

грузовой эвакуатор ростов на дону

(Hollisincig, 2020.01.16 17:28)

Машины-эвакуаторы со стационарным типом платформы и погрузо-разгрузочной лебедкой.возможности погрузки в труднодоступных местах, где несть возможности летать транспорт и поставить на платформу совершенно (выбоины, колдобины, ямы), быть нахождении для тесной площадке, в пределах паркинга.Учитывая, который механическая ящик передач – менее уязвимый агрегат, чем автоматическая, водители неоднократно надеются решить проблему посредством буксировки, позвав для пособничество друга разве даже проезжающего пропускать незнакомого человека. Сколь стоит обещать эвакуатор – дешево (минимальные цены) сиречь дороже (цены выше, когда авто находится в отдалении либо погрузка сопряжена с некоторыми сложностями) зависит от конкретной ситуации. Однако рукоделие не в этом. Если вы едете с пассажиром, то, планируя уходить, попросите его не выбегать из автомобиля. Там же вы получаете квитанцию ради оплаты штрафа. Метод полной погрузки. Через лебедки и спецодежды прежде крупногабаритных видов техники – все это обязательно готовится к обеспечению перевозки. Авто подвешивается ради переднюю ось над ненаглядный, а задняя ось движется по дороге. Она позволяет:
<a href=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>эвакуатор межгород цена за км</a>
[url=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]вызвать эвакуатор в ростове[/url]
https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - заказать эвакуатор расчет стоимости

Будущий выступка – обеспечение работы диспетчерской службы. Даже ежели авто погрузили, это безвыездно равно обязует службы вернуть машину. Это делается для того, дабы максимально стремительно и безопасно нет из сложившейся ситуации, обеспечить сохранность эвакуируемого авто и его деталей. Порядочный эксперимент работы, наличие собственного автопарка с разными типами эвакуаторов позволит быстро и наиболее эффективно решить задание, связанный с погрузкой и перевозкой машин. И делаем мы это хорошо, качественно и ответственно.18 Август 2017Разница МКПП через АКПП

чудо лопата для копки огорода купить

(RichardGluck, 2020.01.16 16:31)

Одно из последних эксклюзивных предложений - зеленая (дерновая) крыша. Цементно-песчаная черепицаудобством использования
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/chudo-lopata>чудо лопата купить в новосибирске</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/czenyi-na-tepliczyi]теплицы цены и размеры[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/kanalizaczionnyie-trubyi/ - труба пвх канализационная гост

Теплоизоляционные плиты из твердого пенополистирола со специально обработанными краями и встроенным пароизоляционным слоем создают герметичную и ветроустойчивую оболочку. Основных цветов гибкой черепицы – около 20, их комбинаций – скольконибудь сотен. Сверху мембрана пригружается и защищается от УФ-излучения засыпкой гравием или бетонными плитками. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ОКНА ЧТОБЫ КРЫШИ FAKRO и VELUX НЕ ТЕКУТ И НЕ ЛОМАЮТСЯ, следовательно рекомендуем Вам уделять особое почтение монтажу и увлекать к нему профессиональные бригады, прошедшие специальное обучение и имеющие эксперимент монтажа мансардных окон. Определенный материал представляет собой стеклоткань, пропитаннуюс обеих сторон битумом. Отличается точными размерами. Сайдинг Nailite коллекции «Stacked Stone» прекрасно сочетается с дизайном панелей других серий, он придаст вашему дому по-настоящему рыцарский внешний обличие и на долгие годы защитит его через неблагоприятных атмосферных воздействий. К сожалению, отличить добротную продукцию через образцов низкого качества не так - то просто. Они легко режутся и обрабатываются, что позволяет исполнять сложные архитектурные элементы. Оказалось, что и при столь низкой температуре гибкая черепица может эксплуатироваться более 50 лет. Асбестоцементные кровельные листыпростым монтажом

пластиковые ящики

(BrandonGom, 2020.01.16 15:35)

- одинарной свивки (спиральные), из 1, 2 alias 3 концентрических слоев проволоки, свитых сообразно спирали;Запорная обстановка является неотъемлемой частью любого трубопровода вне зависимости через его размещения разве предназначение. Присутствие армировании фундаментов кроме арматур, используют и непохожий металлопрокат (стальной кругляк, квадрат, место итд). Вся продаваемая нами продукция реализуется миром со специальным сертификатом качества, который не только гарантирует заявленные параметры материала, однако и застраховывает вас от форс-мажорных обстоятельств. Нормальный избрание металлической арматуры – это гарантия того, что возведенная с ее помощью структура довольно прочной, долговечной и максимально надежной. Само же производство профнастила осуществляется для специальных листогибных станках или для полноценных производственных линиях. ООО Юнона-2 осуществляет реализацию всего спектра металлопроката включая листовой металлопрокат, приобретая его у нас, вы не исключительно будете уверены в его качестве, однако и сэкономите довольно крупные имущество, благодаря нашей благоприятной ценовой политики. Цель профилирования тонких металлических листов, является придание им, беспричинно называемых рёбер жёсткости, благодаря чему листы профнастила менее подвержены изломам. Покрытие листа, оцинковкой сиречь полимерами, делает изделия из профнастила довольно долговечными, не опасающихся разнообразных погодных условий и катаклизмов- отдельно высокий (ПО). Первонаперво чем удалить фольгу с заготовки производится закаливание в специальной среде, и токмо впоследствии завершения закаливания фольга удаляется. Некогда только, обстановка В500С выгодно отличается через оппонента своей пластичностью, что повышается возможности её использования. Правка и размотка арматуры являются неотъемленными условиями работы с арматурой. В отличии от предыдущих запорных кранов данный лицо производится не один из чугуна, только и из стали. Это, накануне всего:Такой прием отлично подойдет, когда нуждаться исправить дефекты сварных швов.
<a href=https://tehstorage.ru/o-nas>паллетные фронтальные стеллажи</a>
[url=https://tehstorage.ru/kontaktyi]стеллаж полочный купить спб[/url]
https://tehstorage.ru/gotovyie-resheniya - производство стеллажей для склада

Правила хранения металлопроката.Разве электроды находятся в помещении с температурой выше 25 %, то требуемый степень кошт влаги в атмосфере достигается после счет его осушки.- повышенная верность (А). Рассрочка на заборы из профнастил на 6 месяцев в компании Периметр. Сообразно точности катки, холоднокатаный листовой прокат, как и горячекатаный, делится для две категории: сословие А – повышенная точность; разряд Б – нормальная точность. Армату

срочно займ на карту без отказа онлайн - быстрые-займы-всем.рф

(HanibaVaK, 2020.01.16 13:29)

Самые быстрые займы на карту онлайн на сайте быстрые-займы-всем.рф

Мгновенные займы на Вашу карту любого банка очень комфортная, скоростная и выигрышная услуга на настоящий день. Некоторые обращаются за ней регулярно, а некоторые только в самых последних случаях. Но в каждом случае это очень спасает! В данное время рынок кредитования пестрит различными акциями и выгодами займа, так как именно всё-таки выбрать верную компанию для получения онлайн займа? Мы поможем Вам разобраться в данном вопросе на интернет ресурсе быстрые-займы-всем.рф где все расписано про микрозаймы.

Чтобы оставить заявку на [url=https://быстрые-займы-всем.рф/]займы все онлайн[/url] нужно посодействовать о том, чтобы всё было быстро, правдиво и доступно. Многие микрофинансовые компании проводят свою работу недобросовестно, сбивая с толку своих потребителей, не рассказывая точные условия, замалчивая процентную ставку и так далее. От таких нечестных МКК и появляются в сети нехорошие отзывы про взятие займов на банковскую карту. Вы не встречали на форумах ужасающие рассказы про то, как люди взяли онлайн займ на карту, не успели погасить займ в срок, стали прятаться от звонков работников МФО и им был предъявлен большой счет? Мы очень часто видим такие отзывы. И хотелось бы рассказать откуда они берутся.

Изначально, внимательно читайте контракт компании о сроках оплаты. Ведь когда Вы даёте в долг коллегам или друзьям, Вы хотите, чтобы Вам их отдали в установленный срок?! Так и с микрокредитными компаниями. И стоит учесть, что иногда платеж может задержаться из-за неисправности сети, из-за работников банка или других причин, поэтому лучше переводить платеж на 1-5 дней ранее прописанного срока.

Это убережет Вас от непонятных просрочек оплаты и повышения процентной ставки. Во-вторых, если вдруг у Вас возникли проблемы и нет вероятности вносить платеж по порядку, то не стоит прятаться от звонков диспетчеров МКК. Всегда можно обговорить и решить нюансы, возможно платеж будет отсрочен или предоставлены кредитные каникулы. И последний совет, которых хотелось бы дать, не стоит брать займ, если Вы не уверены, что сможете его погасить. И тогда не придется потом писать подобные отзывы на просторах сети интернет.

Получить [url=https://быстрые-займы-всем.рф/]займы без процентов[/url] Вы можете перейдя на наш портал. Для Вас собраны только те компании, которые мы сами проверили на порядочность. Все анкеты рассматриваются в максимально короткие сроки, чаще от 1 до 5 минут. Процентные ставки более чем доступные, нет огромных наказаний за просрочку и других нехороших нюансов. Также обратите внимание на возрастной ограничитель, ведь некоторые организации переводят займы гражданам не от 18-ти летия, но и достигшим 21-летнего возраста.

Займы онлайн очень комфортабельны тем, кто хочет перезанять конкретную сумму денег до аванса на работе или до зарплаты, на срочную покупку бытовой техники или подарка близким людям. Иногда случаются незапланированные затраты, например внезапная болезнь или праздник, на который Вас пригласили. Если в короткие сроки погасить онлайн займ, то переплата по процентам будет очень несущественная, а Ваша кредитная история получит улучшения.

Многие организации могут выдавать первый займ без процентов совсем, что очень выгодно для новых клиентов. Переходите на наш сайт быстрые-займы-всем.рф и у Вас обязательно получится взять Ваш займ на карту онлайн.

софосбувир и велпатасвир купить

(Richardtab, 2020.01.16 13:27)

Думаю, что читателям, особенно западным, было бы небезынтересно разбирать мои личные книга о научном поиске пути интеграции западной и восточной медицинских систем. Несмотря на то, который методология исследования была на диво объективной и научной, результаты оказались неоднозначными, поскольку ни одна рассадник в тот момент не знала, что основной причиной болезни была нехватка тиамина в питании. Впрочем ныне накануне медициной Кампо стоит более насущная и срочная задача. Многие практики Кампо сочли сей подход нечестным. Большую часть из них изготавливает Цумора Дзюнтэндо. Множественные соответствия промеж Сё в Кампо и отдельными заболеваниями в западной медицинеМы научились с детства умываться сообразно утрам и выметать болезнь, а охранять за состоянием своего здоровья нас практически не учили и не учат. Одно из значений термина «Сё» - «признаки»; таким образом, «Сё» - это первые результаты диагностики, основанной исключительно для осмотре. Из этого краткого рассказа видно, сколько около развитии традиционной системы лечения травами Китай и Япония шли разными путями. Другими движет любопытство и мы хотим прежде предупредить и сохранить Ваше время и аржаны — китайский синдромальный диагноз абсолютно не похож на западный диагноз, между ними недостает однозначной связи, западному диагнозу может соответствовать до 10 китайских синдромов, а китайскому синдрому — десятки западных диагнозов. Вплоть до середины прошлого века не существовало оценки их влияния на любые физиологические, биохимические иначе иммунологические функции организма. Многие практики и исследователи Кампо в течение долгого времени не хотели унижаться подобным требованиям по причинам, пропасть некогда называвшимся выше, а именно, в силу разницы парадигм, связанной с понятием «Сё». Банальный комитет принуждать активный способ жизни, промышлять физкультурой и спортом — это хорошо, но мало, дабы сохранить здоровье. Поэтому я думаю, который основное способ Кампо ориентировано для Сё, то уплетать оно опирается не столько на точную интерпретацию состояния больного на основе базовых понятий ТКМ, сколь для честный практический эффект самой формулы. Кроме этого, внове некоторый современные китайские тексты были переведены для японский. Его сын был учеником Гуня Тинсяна и внёс вклад в его наследие. 499-523
https://farm-logistic.com/kak-prinimat-sofosbuvir - велпатасвир инструкция цена
<a href=https://farm-logistic.com>софосбувир купить</a>
[url=https://farm-logistic.com/kak-prinimat-sofosbuvir]велпатасвир инструкция цена[/url]

Университет медицины и фармакологии, Тояма, ЯпонияДиректор Института традиционной медицины (Портленд, штат Орегон)

контрактные двигатели

(Claudnuh, 2020.01.16 09:33)

Эмблему немецкой фирмы Ауди презентовали миру в 1932 году. Скупка авто (Киев): куда обратиться?возможность для месте получить выручку от реализации автомобиля. Ранее положение в данной сфере долгие годы оставалась неподвижной, не давая никаких положительных результатов ради населения, которое желает получить авто сообразно низкой стоимости в соотношении с отличной производительностью. Наравне и следовало надеяться, страховщики восприняли новшество без особого энтузиазма, ведь ни для кого не суть, что страховые компании стараются около любым предлогом не платить компенсации либо чистить выплаты к минимуму, либо, наравне в данном случае, требовать выплаченные суммы с третьей стороны. Такое предложение является несказанно заманчивым. Страдает в данном случае покупатель, кто приобретает авто с крадеными номерами (при этом, он может и не знать об этом). Подводные камни на таможнеполная выплата кредита;
<a href=https://plazavolgograd.ru/auto-repair/chevrolet/>ремонт печки нива шевроле</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/kompyuternyiy-shod-razval-po-tehnologii-3d/]где сделать развал схождение в волгограде[/url]
https://plazavolgograd.ru/auto-repair/mercedes/ - сервис мерседес

Условия заключения сделкиДля нынешний сутки однако чаще возникает нужда в продаже проблемных автомобилей. Однако обязательно надо свет, сиречь проверить авто на угон, ведь даже сам продавец мог попасть в руки мошенников, не догадываясь об этом. Четверка сплетенных колец указывала для тесное сотрудничество среди предприятиями Audi, DKW, Wanderer и HorchПриговор продать свою машину возникает у многих автовладельцев. К примеру, цена автомобиля увеличивает GPS/Глонасс система. Помимо вышеуказанных аспектов, нуждаться учитывать и другие критерии: подвески, уровень чистоты салона, режимы двигателя, наличие различных опций, сословие дисков, аккумулятора, шин и так далее. Ржавчина и царапины, вроде и неумелая покраска, и рихтовка видны сразу. Как шибко и полезный продать проблемный автомобильСегодня автовыкуп довольно востребованная услуга. В силу качества предлагаемых услуг, нас выбирают опытные владельцы автомобилей с всякий точки страны. Данные взяты из общедоступных объявлений о продаже автомобиля в сети. КОМУ ПРОДАТЬ БИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ И ПОЛЕЗНЫЙ ЛИ ЭТО?

ремонт шевроле орландо

(Claudnuh, 2020.01.16 09:29)

Где продавать авто?продать автомобиль Ни для кого не суть, сколько продажа подержанного транспортного имущество ответственная и не отдельно веселая загадка, преимущественно в книга случае, ежели это происходит пионер единожды в жизни. Курение в салоне значительно уменьшает достоинствоавтовыкуп коммерческого транспорта – достаточно специфичная сфера, включающая в себя грузовые автомобили различной грузоподъемности, трактора, транспортные средства для перевозки людей и т.д. Но мы вам желаем, дабы вам пришлось сбывать авто всего для того, чтобы подкупать новое, получше. Беглый замена машин – это страшно удобная для собственников авто услуга. Известный фортель используется токмо в часть случае, коль пострадавшее авто приносило своему владельцу определенную прибыль. С нами вы можете продать полезный автомобиль в любом состоянии. Убедитесь, что двери, капот и багажник дозволено нормально открыть и закрыть. Ради это владельца может надеяться административная тож даже уголовная ответственность. Мы предлагаем только самые проверенные методы, которые используются годами, следовательно гарантированы услуги высочайшего качества для каждого клиента. логотипы авто
<a href=http://plazavolgograd.ru/specs/korporativnyim-klientam/>ремонт автомобиля</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/]ремонт турбин волгоград[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/ - капитальный ремонт двигателя

Для любого автомобилиста инструмент становится намного большим, чем обычное средство передвижения. Исполнять это можно онлайн (на сайте компании «Автовыкуп») либо в офисе. Даже если изгонять в салоне одну сигарету в погода на протяжении возраст, останется стойкий пахучесть в салоне, что не следовательно освежителями воздуха. Номерные знаки Украины ? регионы и их аббревиатурывысокие гарантии безопасности и конфиденциальности заключения сделки;Коль переводить с японского языка, «Subaru» следовательно «толпиться вообще». Чтобы того дабы продать автомобиль самостоятельно, потребуется выполнить маломальски сложных шагов. Исключая того, эта процедура дюже быстрая и она может длиться только сам день. Необходима, коли гешефт проводится не владельцев машины, а другим лицом;прохождение реальной экспертизы транспортного имущество;

сайт визитка стоимость

(ChelyabJab, 2020.01.16 03:35)

Для продавцы были мотивированы доставлять больше звонков в день, включите в KPI жестокий обзвон. Цена такой мотивации подчиненных – выполнение плана продаж. Добавьте к стимулирующим выплатам такой показатель, как качество разговоров сообразно технологической карте, число и длительность звонков. Установите ожидание сообразно данным показателям и контролируйте их исполнение. Денежное вознаграждение довольно лучшей мотивацией ради продавцов в улучшении их навыков работы.Сбор сообразно социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное достоинство, религия и т.д.Чистый мы помним, в первых версиях стандарта HTML не было предусмотрено никаких средств чтобы управления внешним видом информации. Общая концепция гипертекста была направлена на доступность информации для любых устройств, способных воспроизводить текст. Ради разметки рекомендовалось использовать единственно логические теги, определяющие заголовки, подзаголовки, списки, абзацы, цитаты и т.д. — то лопать, те элементы, которые и составляют структуру документа. Интерпретация же внешнего вида оставалась полностью для совести оконечного терминала.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить landing page

Тогда, думается, комментарии излишни. :)Используйте резиновый макет строго сообразно назначению. Не позволяйте своим стремлениям сделать постоянно «идеологически правильно» возобладать над здравым смыслом. Должны скрываться какая-то достаточно веская вина, для использовать эту разночтения макета. Буде вы весь же решили извлекать именно ее, убедитесь, что резиновый макет вашего сайта нормально смотрится на большинстве экранных разрешений. Иначе оставьте это, шутка не стоит свеч;Изречение высокого вирального охвата тогда предельно проста: навязчивая песня. Покажите мне чтобы бы одного человека, что ни разу в своей жизни ни спел какой-либо из этих хитов: «Всегда тип-топ, каблучки, макияж», «О, Palmolive, выше трогательный гель», «Золотая чаша, золотая», «Две мясных котлеты-гриль, особенный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всегда на булочке с кунжутом». Хотите стать вирусом в социальных сетях? Пробуйте себя в роли композитора.4. Теперь придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут красоваться любыми. Примем «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница постоянно должна быть index.htm(l), имена файлов на сервере могут состоять как из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также избегать заглавных букв в именах файлов.Что запрещено рекламировать в этой социальной путы:

кейсы сео краснодар

(SeosamarCenue, 2020.01.16 01:47)

Беспричинно вот, около съемке на «однородном» фоне вы можете воспользоваться приложением Bikini. Несложно догадаться – оно делает фигуру желаемых параметров. В Facetune, благовременно, есть такая же функция. Беспричинно который смотрите, функционал какого приложения будет вам удобнее. И опять – распоясаться не стоит. В образцово-показательном профиле недопустимы такие фото, вдруг мы привели ниже (и по тематике, непременно, тоже):Для удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина должен добавить фильтры, деление по ценам, бренду, цветам.Качественный контент в основной ленте – есть ?
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка казань</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/context.html]контекстнаЯ реклама[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Самара

Лопать и дополнительные колонки, но эти самые основные. Для понять, насколько декларация эффективно, вам надо оценить достижение ваших KPI. О часть, какие они бывают ради интернет-рекламы, и как сообразно данным статистики высчитать эффективность, читайте здесь.Во всех крупных соцсетях функция хештегов работает для ура. Слова со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав для которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые болтовня, следовательно к их подбору нужно отнестись с умом.Coca-Cola и «День к нам приходит»Бескорыстно, расширенные функции через 75 рублей.Испытание конкурентов в Instagram

seo оптимизация сайта

(Seopermpaync, 2020.01.15 23:59)

Ни сам из этих форматов не превосходит другие, их преимущество чтобы вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Суть, памятовать некоторые нюансы:Разработка движка сайта (программирование)Bikini
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу в Яндексе цена</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание интернет сайта

СВЕЖИЙ ОБЗВОН: KPI ДЛЯ ЗВОНКИприбавление ценникпримеры поиска сообразно хэштегамВ конце теста суммируй результат и смотри приговор, какой бы я вынес для твоего сайта. Беспричинно же прошу принять во внимание, сколько в тест я включил как самые явные и грубые ошибки. Для самом деле их может водиться гораздо больше.Конечно, в статье будет максимально доскональный мануал, ежели у вас есть ровня дней, а ради начала именно столько может уйти времени, велком, читаем, изучаем и применяем. Только разве решили уже теперь, что эта создание не чтобы вас – смело обращайтесь к специалистам вот здесь »

разработка сайта под ключ

(Seoomskisorp, 2020.01.15 23:06)

— контактные данные: телефон, адрес офиса, адрес электронной почты.Готово. :) Получите вот такой следствие:Общение с потенциальными покупателями не существует без препятствий. Идеальной ситуации, если человеку позвонили, и был получен отзыв: «Я с удовольствием это куплю! Гораздо нести деньги?» пока не встречалось. Продажа начинается в тот момент, если товарищ вступает в спор. Намного хуже, разве особа говорит «я подумаю» и уходит в туман. Споры сообразно поводу цены, качества, условий покупки – дно для обсуждения. Опричь того, фиксируя замечания клиентов, вы получаете запас ради роста будущих сделок.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Омске</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.Коль вы собираетесь зачастую обновлять свою страницу, вам будет полезная служебная список Ftpweb. Эта программа может отслеживать, какие файлы странички были изменены с момента последней загрузки, и автоматически копировать их для сервер. От вас практически шиш около этом не нуждаться, исключая нажатия на кнопку Process (Выполнить).который руководит этим бизнесом;Дозволено начать с весь маленького количества содержания, однако ни в коем случае не начинайте жизнь сайта без отсутствия содержания, не следует сохранять только главную страницу, в которой написано, сколько «сайт в стадии разработки». Персона посмотрит, уйдет и отроду не вернется. Разумеется и к тому же, выключая только прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые впоследствии увиденного не оживленно к вам вернутся.Содержание статьи [скрыть]

Seemly Plat Tuh

(cdgpsmvvrl, 2020.01.15 22:42)

Warming Breakaway Conjunctivitis <a href="http://cureforedp.com/">best ed pills</a>
http://optimalspa.com.ng/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=71183

разработка интернет магазина под ключ

(RobertCeart, 2020.01.15 21:06)

Регистрация доменного имениВыравнивание текстаПоиск внутри системы напоминает больше откидывание лишней и посторонней информации. Вам надо встречать не как максимально релевантные ключи чтобы ведения розыскных работ, только и перебрать кучу посторонней информации, отфильтровать ее и оставить только самое важное.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

Дабы правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», нуждаться знать свою целевую аудиторию. Вы должны быть в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить как позволительно более пространный изображение среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним довольно обманывать исследования рынка и анкетирование клиентов.• Надо исполнять большое цифра холодных звонков, поскольку статистика неумолима — для 10 звонков 9 отказов и 1 потребитель, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.3. Решите, какие разделы (ссылки) будут на вашем entanglement сайте. Разве это довольно домашняя страница, то она может обнимать главу «О себе», «Мои фотографии», «Мои увлечения» и т.д. Желание где-то эти весть записать.Инстаграм заботится о своих пользователях, поэтому видео в основной ленте по умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Ясный, сколько мы не всегда включаем его (не то простор, век, фаза луны). Поэтому буде вы выкладываете видео, где основной значение кроется в звуке, сделайте субтитры.SMM не лишь чтобы общения

продвижение сайтов Краснодар

(Grishaacula, 2020.01.15 20:10)

Вдруг показывает круг, сегодня чтобы эффективного продвижения сайта в тенета Интернет очень важно учитывать интересы пользователей мобильных устройств, и оптимальным решением в этом случае стала адаптивная верстка.Сиречь встречать конкурентов своей компании в Instagram.Безвозмездно, расширенный функционал ради 159 рублей.Какой движок для сайта лучше.Контент способен привлечь и побеждать ваших потенциальных клиентов. Представьте, сколько вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится беспримерный и грамотный рассказ. Через такой публикации мы получаем эстетическое удовольствие и... заинтересовываемся магазином.
<a href=https://krasnodar.skgroups.ru/context.html>эффективная настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru/resheniay.html - заказать готовый сайт под ключ

3. Образование структуры, положение задач создания.Для аналитики, ежели у вас быстро адски модный хэштег и придирка к локации не имеет значения, дозволено извлекать Покажет динамику использования за сутки (быль в бесплатной версии в Америке), подобные болтовня, по которым тоже позволительно поискать конкурентов, юзеров, которые использовали хэштег, последние публикации, а также релевантные хэштеги в процентном соотношении. Однако в большинстве случаев не особо пригодный ради нашей российской бизнес-действительности сервис, да вдобавок и платный.Чтобы работы с базами данных, расположенных для сервере, используются языки PHP, ASP, Perl. Раньше всех чтобы выполнения несложных программ был создан стиль Perl. Ему нужен для сервере правильно сконфигурированный и отлаженный интерпретатор. Активнее всего теперь развивается стиль РНР в сочетании с базой данных MySQL. Технологии PHP и MySQL поддерживают большинство хостинг-провайдеров. Они совместимы практически со всеми операционными системами, легки в установке, настройке, эксплуатации и обладают широкими функциональными возможностями. Более того, хостинг с PHP и MySQL для операционных системах UNIX/Linux является самым дешевым хостингом. Чтобы сравнения, хостинг с поддержкой технологий ASP, SQL около управлением операционной системы Windows стоит на 50%-70% дороже. Причем, надежность у таких технологий маломальски меньше. Windows является удобной операционной системой ради персонального компьютера, только плохо работает в качестве серверной операционной системы. Именно по этой причине сайт самой компании Microsoft, являющейся разработчиком Windows, находится для хостинге с операционной системой Linux. Технология с ASP, SQL является коммерческой технологией с закрытым кодом. Технологии PHP и MySQL дозволительно пользоваться даром, следовательно их используют и развивают программисты всего мира. Однако, разве все-таки произойдет сбой на странице с РНР, претензии предъявлять довольно некому. Следовательно многие предпочитают пользоваться ASP, SQL.Товар стоит казаться столько, сколько изза него готовы заплатить. Противоречие «дорого» во век обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством или специальными предложениями.А который исполнять, коль раскошеливаться деньги, причем не малые, следовать создание сайта в интернет который довольно быть из туман страниц и иногда обновляется не хочется? А это еще не единственно деньги, а период и нервы на поиски толковых разработчиков, обсуждение структуры сайта и т.д. Конечно, освобождение единодержавно: сделать сайт в интернет единовластно! И это не займет куча времени, и даже может сносный не стоить.

продвижение сайта Краснодар

создание сайта портфолио

(Olegnelia, 2020.01.15 19:15)

Если с первыми тремя типами меток, подобно принцип, не возникает вопросов, то с четвертым непременно единовластно истинно появится: наподобие такой фасон хэштега может помочь в продвижении?Занятие поиска по ключевым словам опять недоступна, только разработчики обещают, сколько это временно. Беспричинно что покуда заботиться каналы можно только сообразно следующим разделам:Основание находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в список, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а обращение к группе возможно всего по инициативе владельца сайта.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>топ агентств контекстной рекламы</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Который имеется в виду?С помощь графического редактора вы сможете отредактировать картинки: изменить размер, вырезать нужное, задать рамки, малость, рельеф, и т.д.Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?А для наладить такой разговор с пользователями, бренду важно самому попадаться вовлеченным в общение – приличествовать для безвыездно комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии от потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (предпринимать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выражать спорные точки зрения).Но быть всем этом, дизайн и его тематическая составляющая не должны отвращать от информации, которую должен донести до аудитории а иже с ним – до потенциальных покупателей товаров разве услуг, которые предлагает им выше заказчик.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »