Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка сайта под ключ

(ArtemekbSip, 2020.01.15 18:21)

Резиновый макет совпадает с макетом, применяемым броузером по умолчанию, то позволяет исчислять его «идеологически правильным». Только позволительно ли считать хотение разработчика исполнять «идеологически гармонический» сайт плюсом относительно удобства его использования? Я думаю, сколько позволительно;Подобрать себе оптимальный коллекция хэштегов дозволительно и через специальные сервисы. Возьмем, InstaTag либо WEBSTAGRAM. Тут вам и база хэштегов по категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Однако, здесь, якобы говорится, доверяй, однако проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить на смысловую нагрузку. Безвыездно подряд добавлять в публикацию не стоит.Ваша теорема – заинтересовать участников сообщества, дать им понять насколько им нужен ваш товар, ненавязчиво подтолкнуть к покупке.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html>заказать сайт Екатеринбург</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html - готовые сайты под ключ

• Нуждаться исполнять большое цифра холодных звонков, поскольку статистика неумолима — на 10 звонков 9 отказов и 1 клиент, заинтересовавшийся вашим предложение. Для 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.Сочинять Legend под эти страницы невыносимо просто. Лопать рабочая изречение:Наилучшие результаты сообразно нашему опыту:

разработка landing page в Воронеже

(RobertGal, 2020.01.15 17:27)

Почасту невыполнение ежедневного плана сообразно звонкам аргументируется тем, который начинающим менеджерам сложно исполнять обзвон клиентов. Что тараторить, прописывается в скриптах разговоров. Как бормотать, отрабатывается для ежедневных планерках.Постить тематические публикации, то есть быть с аудиторией для одной волне. Коль у вас магазин туристического снаряжения, вы ведь не будете выкладывать рецепты блюд? Стоит заучить как мантру: в личном профиле мы постим совершенно, который нашей душе угодно (фото семьи, еды, собаки и, конечно, селфи), в бизнес-аккаунте публикуем исключительно то, что соотносится с тематикой нашего бизнеса. И два этих профиля, будто две параллельные линии – николи не должны пересекаться.Небольшая ширина основного контейнера может уменьшать разумное цифра столбцов быть верстке, однако это может быть также и плюсом, потому что заставляет делать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. особо туча излишеств и дизайнерских приемов грешно довольно применить, потому который таковы наложенные ограничения).
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов под ключ[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Защита паролемДопустим, который вы уже создали сайт безмездно и он находится у вас на компьютере. Только его надо разместить в интернете в зоне ru (ру). Ныне его нуждаться перенести в Интернет. Чтобы этого вам нуждаться будет подкупать хостинг, только если мы говорим о книга, что вы хотите создать сайт безвозмездно, то сызнова же позволительно воспользоваться услугами бесплатного хостинга. Причина услуги также невыносимо распространены в Интернете. Сервисы, предоставляющие свободный хостинг чтобы размещения сайта в зоне ru, как начало предусматривают деление своей рекламы у Вас для сайте, или предполагают еще какие-то условия. Но, во всяком случае в конечном итоге вы получаете работа сайта бесплатно, а условия для которые вы согласитесь, можете выбрать из широкого диапазона, благодаря наличию выбора для такие услуги. Проще говоря хостинг это отдаленный компьютер (сервер) кто имеет постоянное соединение с интернетом.Составляйте карту по каждому сотруднику хоть бы один раз в месяц. Поручить ее заполнение можно отдельному человеку, какой в течение трех дней довольно писать, для что уходит эпоха каждого продавца. Представьте его сотрудникам отдела, например, как стажера. Это должен, для менеджеры не знали о проведении такой оценки в известный момент и работали по привычному графику.

Can you find Her?

(Boobs_Oreilly_hip, 2020.01.15 17:17)

Dwell on the wonder of life. Watch the celebrities, and see yourself operating with them. The moon lives in the liner of your skin... Crying is for plain women. Very women go shopping. http://bit.ly/2SWBMts

разработка веб сайтов

(Seogradknorp, 2020.01.15 16:31)

CMS (Significance Managing Sistem) – буквально, система управления контентом. В более широком смысле это программная порядок, предназначенная ради обеспечения и организации совместного процесса создания и редактирования содержимого сайта. Короче говоря, это движки чтобы создания сайтов, с через которого вы управляете всем сайтом.Пост о товаре. Здесь, словно очевидно из названия, мы прямо рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и посредством оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.Выводы
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://volgograd.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинаПоздравляем, сегодня вы знаете наподобие легко и простой самому сделать сайт визитку. И дабы ваш приспешник в бизнесе – ваш сайт начал коптеть, остается только только его сделать. И сообщить адрес вашего сайта коллегам, партнерам, поисковикам, извещать его для ваших визитках…Стереотип, сколько «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Сообразно свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте от 45 до 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)В то же сезон существует множество коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, так который и колорит образования у них соответствующееЕ Для вас, вероятно, хотят просто заработать деньги, т.к изготовление и так не дешевое, а в области дизайна еще дороже и бюджетных мест практически нигде нет.2. Ключевые слова должны непременно расположены будто дозволено ближе к началу страницы.

контекстная реклама google

(ArtemFut, 2020.01.15 15:36)

статистика сообразно промоакциямТак уж сложилось, который существует порядком стандартов шрифтов. Наиболее популярны шрифты корпорации Adobe Systems, разработавшей стандарт Type 1, и Microsoft Corp., создавшей величина TrueType. Пара стандарта имеют свои достоинства и недостатки, сколько привело к их параллельному сосуществованию.Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Например, если вы пытаетесь восстановить блог, что отдавал наполненный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, многие страницы там могут сохраниться.
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов спб</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html]сайт визитка пример[/url]
https://spb.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу в Яндексе цена

Цена вопросаЗавершаем все анализом словно минимум собственной работы в отчетном периоде, только максимум – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, для которых равнялись предварительно началом работы. Для основе полученных данных вносим изменения в схема публикаций.Краткий суммаКоторый это следовать загадочное выражение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма найти публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть на руку и приходить подписчиков бесплатно.1. Толпа семантического ядра – запросы, по которым можно прельщать людей для интернет-магазин

заказать корпоративный сайт

(Thomashen, 2020.01.15 14:41)

Что такое адаптивный дизайн?Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся товарищ с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее только просто заставите подписчика напрягать зрение (и мозг), воеже что-то рассмотреть. А напрягаться никто ведь не любит.Подборки из фото разве видео. Не стоит засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже коли иллюстрации получились прекрасные. Да и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, ровно к карточке товара, покажите изделие с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь исполнять его перед 1 минуты. Листать и засмотреться изобилие – тяжко. Содержательную опилки переносим для канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. Сообразно регулярности публикаций, будто и два блока выше. Ежели сидите исключительно на карусели – публикуемся желательно каждый день.статистика сообразно промоакциямЧто касается сложности настройки, то тогда вам в сотрудничество опытные и талантливые таргетологи (полная разработка рекламной кампании 8600 рублей) или же (коли наедаться твердое предположение научиться самому) вам нужна понятная и доступная инструкция. Она как однажды перед вами. :) Итак, который создавать, ежели нужна настройка рекламы в Фейсбуке? Разбираемся!
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/context.html]реклама в гугле[/url]
https://moskow.skgroups.ru - раскрутка сайта цена

Для меня самым важным в сайте является его репутация. Поэтому советую хорошо подумать, заблаговременно чем производить что-либо с сайтом. Примем, я не советую злоупотреблять специальными сервисами, которые примерно раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это весь моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю заранее либо позже.Близнецы слов о косякахНазвания доменов которые не стоит использоватьВ этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления личный сайтом. создать сайт дозволительно донельзя разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А править сайтом позволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот способ управления сайтом, что подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля дозволено как в простой программе, беспричинно и в сложном редакторе. Понятно, самым привлекающим в программе является его просто и в то же эпоха функциональность.«Заводское» судьба Инстаграма – давать людям возможность бесцеремонно обмениваться фото и видео. Согласимся, что это весь неплохой свидетельство коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это прибавление, количество достигнута в июне 2018.

полировка авто волгоград цены

(Claudnuh, 2020.01.15 12:45)

В Украине присутствует огромное количество транспортных средств с иностранной регистрацией. Уточнить всю необходимую информацию касательно того, как происходит условие и что влияет на оценку вы можете всего чуть позвонив нашему менеджеру по номеру, указанному для главной странице. Вся электрика должна коптеть: загораться, гудеть, проворачиваться, а стартер нормально крутить коленвал. Авто потом аварии, продажа которых происходит с нашей помощью, позволит решить все проблемы с битым транспортом. км. Общество выкупит его у вас практически в любом состоянии. Обычай показывает, сколько это наиболее быстрый сноровка избавиться через машины и мгновенно получить после нее деньги. Чаще всего двойниками машин называют нерастаможенные авто, краденные. О самых интересных поговорим далее. Сиречь сформировать цену на аварийный автомобиль?помогает погасить кредит, скупая кредитные машины;В этом случае целесообразность покупки напрямую зависит через состояния машины, как следствие рисковая покупка. Среди приоритетных машины класса Евро-5, объем накануне 3 л на бензине и до 2,5 л для дизеле, благодаря льготам для растаможку данной категории. гривен будьте готовы уплатить кроме 25 тис. Посредники скупают автотранспорт, независимо через состояния и пробега. Замена подержанных авто. Сообразно статистике, 782 машины данной марки было реализовано покупателям в стране. Чтобы этого вам надо звать нашему менеджеру сиречь же оставить онлайн заявку. Работник компании приедет в удобное ради вас район и проведет предварительную оценку. Такого б/у транспорта было продано также в большом количестве – 573 единицы. В этом случае отпадают сами собою такие вопросы как « битый или не битый», «крашеный или же нет», «был ли смотан пробег», «в порядке ли документы» и «лупить ли скрытые поломки либо безвыездно нет». В то же пора, техосмотр автомобиля в обязательном порядке проходят только коммерческие транспортные средства. Доказать это затруднительно сообразно причине того, что германские автопроизводители элементарно не предоставляют сертификат о происхождении товара. Преимущества сотрудничества со специализированными компаниями
<a href=https://plazavolgograd.ru/auto-repair/citroen/>сервис ситроен</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/]ремонт коробок автомат[/url]
https://plazavolgograd.ru/auto-repair/renault/ - ремонт рено дастер

Валюта на битый автомобиль формируется таким образом: берётся средняя рыночная цена для такой автомобиль, через неё отнимается цена ремонта, которую определяет специалист, а также вычитается забота — обычно от 5% до 10%. Предлагается ознакомиться с ресурсами, которым наступать воспрещается:Известно ли вам, что такое двойник авто? Такое понятие можно услышать на авторынке, от людей, которые занимаются перепродажей автомобилей. Около продаже своего транспортного имущество вы можете сдать их для хранения в региональный отдел МРЭО. Спешим вас заверить, сколько наша фирма может предоставить вам много гарантий. Почему стоит следовательно сделку выкупа авто затем ДТП с компанией «Авто выкупдистанционная способ управления не работает;авто выкупается сообразно адекватным ценам;

создание сайта визитки цена

(Jamesinjus, 2020.01.15 10:53)

Настройка таргетинга в ВКонтакте– единственно 10% сайтов имеют версию для мобильных устройств и ни на одну из них отрицание зайти с персонального компьютера;Бизнес-менеджер у нас полдничать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Значит, дозволено приступать к запуску рекламы. Ради этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте для зеленую кнопку «Создать».
<a href=https://volgograd.leaplead.ru>разработка сайтов </a>
[url=https://volgograd.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php]smm менеджер[/url]
https://volgograd.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php - сайт визитка под ключ

Сравнение Epithet для страниц рубрик, подрубрик и тегов интернет-магазина: Телевизоры филипс от 15 000 рублей. Подкупать телевизоры филипс в Санкт-Петербурге – интернет-магазин Телеколюб.— предлагаемые товары и услуги;Периодически победу одерживает первостатейный из предложенных дизайнов; а многократно, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются на кладбище, а герой, который до этого был отпрыском только дизайнера, начинает подвергаться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости через отношений между дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может пройти сквозь столько стадий пересмотра изменений, который в конце концов его не узнает даже собственная мать.

разработка сайтов

(ColinSmild, 2020.01.15 10:01)

Изделие сайта визитки в интернет своими силамиКоторый образовывать, коль я хочу настроить рекламу в ФБ?6. Прыть работы интернет-магазина – важный показатель
<a href=https://ufa.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php>создание интернет магазина на 1с битрикс</a>
[url=https://ufa.leaplead.ru/zakazat-landing-page.php]разработка landing page[/url]
https://ufa.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php - сайт визитка под ключ

Как исполнять Web-сайт более привлекательным ради посетителя.CMS Made Simple. (сокращено CMSMS) это современная и в то же время интуитивная учение управления сайтом, присутствие помощи которой Вы с легкостью создадите Ваши страницы, оформите дизайн и расширите функциональность. Эта порядок может находиться расширена быть помощи модулей и тегов и подходит словно для управления небольшими сайтами, так и ради настройки целых порталов. От личной странички накануне сложного корпоративного сайта — безвыездно возможно. Учение шаблонов в системе построена для HTML и CSS, который позволяет создать абсолютно любой дизайн. Вы также сможете легко применить уже существующие шаблоны и стили. CMSMS написана на языке PHP и является свободным программным обеспечением, распространяемым с лицензией GPL.Картинки позволительно брать из галереи. Ряд – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.

smm продвижение заказать

(Eddieguimi, 2020.01.15 09:08)

Перейдите сообразно ссылке https://business.facebook.com/либоСильно плохо смотрится сайт, когда используется видимоневидимо разноцветных заголовков. Это нарушает единый стиль и общую «читабельность» страницы. Также и состав используемых шрифтов строго ограничено одним — двумя шрифтами. Причем вся информация для сайте должна содержаться оформлена одним шрифтом. Использование дополнительных шрифтов уместно чтобы названия сайта и заголовков. Пропорционально, подбирая шрифт ради заголовков и названия, не забудьте о том, что шрифт тоже принужден соответствовать со стилем сайта. И высокохудожественные шрифты, подходящие для одной тематики, будут смотреться глупо на сайте с непохожий тематикой. Преимущественно это касается шрифтов стилизованных около готику, рукописные и шрифты в стиле граффити.
<a href=https://tomsk.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php>заказать создание интернет магазина</a>
[url=https://tomsk.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php]создание интернет магазина на 1с битрикс[/url]
https://tomsk.leaplead.ru/contacts.php - ЛипЛид

Буде вам необходимы более гибкие настройки на целевую аудиторию.Напутственное ответЯ нередко встречаю рассуждения, основанные для мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, вроде элементе, существующем отдельно от текста и имеющем приманка правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).

заказать лендинг пейдж под ключ

(JackieSmuck, 2020.01.15 08:14)

IGTV. Пусть это и относительно новая функция, только когда ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Хотя бы для того, воеже ваши подписчики видели название вашего профиля (конец контакта дополнительная). Смотрим, сколько выкладывают, естественно.Вот маломальски тематик ради постов в главный ленте Инстаграма:Если объем работы не пугает и есть дата – продолжаем читать и делать.
<a href=https://spb.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php>smm продвижение агентство</a>
[url=https://spb.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php]smm менеджер[/url]
https://spb.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php - создание интернет магазина под ключ

Цепляющая, креативная картинка (надежный тактика выделиться из общей массы и привлечь к себе забота).Слайд-шоу: здесь ваши фотографии будут сменяться автоматически. Загрузить дозволено от 3 прежде 10 изображений и задать резвость их смены. Рекомендуемый формат – широкий экран (16:9). Для создания дозволено воспользоваться шаблонами рекламного кабинета.Простая интеграция с сервисами 1С (бухгалтерия, дело, CRM).

dysfunction 36 mg

(Michaeltup, 2020.01.15 08:12)

Hi! [url=http://erectionpills365.com/]http://erectionpills365.com[/url] - little blue pill excellent site

заказать создание сайта под ключ

(Henryteash, 2020.01.15 07:20)

Ведение Инстаграма – это работа. Всегда, сколько мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, только на практике быть сложнее. Дефект идей ради постов, сложность с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – простой нет времени!3?000?000 / 3000 = 1000 сделокВесь верно. Только так было в далекие 2006-2009 года, когда мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песня скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» один набирал слава, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, страшно гордилась собой, когда в 11 классе получила имя «Гуру». =) Только эти времена сыздавна канули в Лету.
<a href=https://samara.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php>разработка сайта визитки</a>
[url=https://samara.leaplead.ru/zakazat-landing-page.php]купить landing page [/url]
https://samara.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php - smm продвижение заказать

Какой движок чтобы сайта лучше.Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.В этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.

LeapLead

(ThomasAmets, 2020.01.15 06:28)

Я предлагаю иной оборот, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, сделать свой сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется дата, терпеливость, внимание и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тут не стоит и начинать.Миф восьмой. Ради коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаЗачем это нуждаться вашему бизнесу? В поле BIO даже присутствие очень большом желании вы не сможете грамотно уместить всю информацию о вашей компании. В попытке «впихнуть невпихуемое» вы только засорите его. Намного удобнее вынести некоторое пункты в деление «Актуальное». Что туда дозволительно поместить:
<a href=https://rostov.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php>smm менеджер</a>
[url=https://rostov.leaplead.ru/kontekstnaya-reklama.php]настройка контекстной рекламы[/url]
https://rostov.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php - сайт визитка под ключ

Как настроить рекламу в ФБ?Вовремя чем ждать через Инстаграма продаж и клиентов, проанализируйте частный бизнес, определите, что и якобы вы будете транслировать своей аудитории, изучите конкурентов: 1) воеже бомонд, сколько работает, 2) для придумать, ровно через них отличаться. И не забывайте испытывать свои действия для каждом этапе, испытывать, ведут ли они вас к желаемому тож же вы выбрали некорректные маркеры эффективности.Адаптивная верстка – это изделие дизайна сайта, что одинаково хорошо отображается для разных типах устройств. Присутствие выборе этого типа верстки сайт определяет автоматически величина и характер экрана устройства и подстраивает показный вид всех элементов почти исполнение, с которого пользователь зашел для страницу.

заказать лендинг пейдж под ключ

(WilliamOvapy, 2020.01.15 05:34)

На продвижение сайта перенос сайта для второй хостинг не влияет отрицательно, насупротив, коль хостинг качественный и работает торопливо это довольно плюсом присутствие ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем близко пятнадцати сайтов размещенных на , некоторые из них занимают 1-2 промежуток сообразно продвигаемым запросам, так сколько с уверенностью дозволено сказать для продвижения сей хостинг хорошо подходит.Многие доменные имена уже заняты и бывает трудно подобрать незанятое и подходящее одновременно. Но буде у вас лупить конец встречать подходящее титул, вы непременно найдете его. Некоторые доменные имена куплены чтобы продажи ради большие казна, безвыездно профессия именно в популярности слова. Например, домен Internet. настолько прост и легок, сколько пользователь может приходить для сей сайт даже просто набрав адрес в окне браузера, не подозревая о существовании сайта с действительно адресом. А вот адрес никто не наберет простой так. Я советую вам доставать отчество без чисел в нем, вез неизвестных и придуманных слов, а также не выбирать слишком сложные чтобы запоминания болтовня, выберите ответ, которое часто встречается в быту (действительно, теперь такой домен поймать не занятым трудно, однако все же возможно). Доменные имена регистрируют те же компании, предоставляющие хостинг тож же поурочно взятые регистры. Доменные имена 3-го уровня я не советую никому. Единолично домен второго уровня равен 10 доменам третьего уровня, неразлучно взятым по интересу к нему, а также по ТИЦ (индексу цитирования, по которому поисковая инструмент выдает результаты).3. Ключевые слова должны обретаться выделены. Лучше только, буде они встретятся в заголовке, в названии ссылки, будут написаны жирным шрифтом. Поисковые машины в первую очередь обращают внимание именно для это.
<a href=https://perm.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php>сайт визитка под ключ</a>
[url=https://perm.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php]продвижение сайтов пермь[/url]
https://perm.leaplead.ru/contacts.php - ЛипЛид

В полиграфии используются дополнительные единицы измерения — круглая шпация, полукруглая шпация, тонкая шпация, характеризующие горизонтальные размеры шрифта. Они соответствуют ширине заглавных букв М, N и строчной буквы t. Таким образом, круглая шпация будто равна размеру шрифта, полукруглая шпация составляет 0,5 размера шрифта, а тонкая шпация — 0,25 размера шрифта. Поскольку всетаки шрифты разные, то и ширина литеры М у них может различаться. Таким образом, ценность круглой шпации колеблется в зависимости через кегля и гарнитуры. Шпации применяются около измерениях абзацных отступов, кернинга и других перемещениях символов.Продвижение сайтаВоеже избежать этого, нуждаться для начала самому определиться, а сколько, собственно, чтобы сайта нуждаться, о чем следует узнать перед покупки хостинга.

Passive Income Cryptos

(DonaldIncaf, 2020.01.15 03:53)

[url=https://Sceptercash.io/]Sceptercash[/url] ERC20 tokens reward holders with ETH each month.
Get some tokens in a registered wallet and receive monthly ETH rewards.
https://Sceptercash.io/

smm менеджер

(SallyFab, 2020.01.15 03:48)

Достаточно большая пропускная способностьпримеры поиска сообразно хэштегамВаша задача в ходе поиска конкурентов: собрать через 3 прежде 10 профилей (понятно, позволительно больше), в которых лупить контент, активность, подписчики. В общем, грызть сколько анализировать. Далее лучше составить таблицу и подписываться информацию сообразно каждому профилю. Что утверждать – читайте в следующем разделе статьи.
<a href=https://novosibirsk.leaplead.ru/contacts.php>web студия </a>
[url=https://novosibirsk.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php]заказать сайт визитку[/url]
https://novosibirsk.leaplead.ru/zakazat-landing-page.php - купить landing page

БЕССТРАСТНЫЙ ОБЗВОН: АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙбесстрастный обзвон и обучениепримеры пиара у блогеров

продвижение и раскрутка сайта

(Edwarddib, 2020.01.15 02:56)

Сей часть предназначен ради случаев, если надо продать товар людям, здорово увлекающимся чем-то. Предположим, вы продаете аквариумы. Разве электрогитары. Или костюмы героев аниме.Качественный контент в основной ленте – жрать ?Корректна ли выстроена организационная строй отдела?
<a href=https://nizhnii-novgorod.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php>поисковое продвижение сайта</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php]поисковое продвижение сайта[/url]
https://nizhnii-novgorod.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php - smm продвижение агентство

Якобы же создать сей тайный бизнес-менеджер? Следуйте инструкции:H&M и «расистская» одеждапримеры пиара у блогеров

LeapLead

(Williamglync, 2020.01.15 02:03)

Здесь мы не будем помещать никаких оценок и распределять готовые движки сайтов “по местам”, а просто расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.Прямых продаж не будет!Инстаграм TV – это канал, который вы можете создать для базе своего профиля и постить там видео. Только не 15-секундными отрывками, вроде в сторис, а полноценной лентой прежде часа длиной. Быль, здесь питаться небольшая замечание: только продвинутые аккаунты могут позволить себе часовые видео. Только профилям поскромнее все равно есть, где разгуляться – в Инстаграм TV они свободно могут загрузить 10-минутные ролики.
<a href=https://leaplead.ru>заказать разработку сайта</a>
[url=https://leaplead.ru/kontekstnaya-reklama.php]настройка контекстной рекламы[/url]
https://leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php - заказать разработку интернет магазина

Холодный обзвон: карта рабочего дняХолодный обзвон: KPI для звонкиБезжалостный обзвон: имущество автоматизации

web студия

(Rubensag, 2020.01.15 01:09)

В новом стандарте попытались вернуться к истокам концепции HTML. Четвертая разновидность, точно и первая, рекомендует делать странички таким образом, чтобы они могли фигурировать воспроизведены для любом устройстве — будь это 21? монитор иначе маленький черно-белый экран сотового телефона.наподобие создать бизнес-страницу в ФейсбукеВиджет Звонок с сайта для
<a href=https://krasnoyarsk.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php>smm продвижение агентство</a>
[url=https://krasnoyarsk.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php]seo оптимизация сайта[/url]
https://krasnoyarsk.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php - smm менеджер

Подобно восстановить копию сайта без бекапаКоли вам необходимы более гибкие настройки для целевую аудиторию.где находятся;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »