Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

стоимость охраны чоп в месяц

(Jameskap, 2020.01.13 20:38)

Установка ограждений и специальных турникетов;Правило 1 – никакого спиртного!Источник: Обеспечение безопасности во время футбольных матчей – 4 главных правила (/stati/garantiya_bezopasnosti_vo_vremya_futbolnyih/)Ни для кого не секрет, который технический прогресс способствует появлению всё большего числа автомобилей.неимение опасности ради здоровья (не влияет на слизистые оболочки, дыхательные пути либо органы зрения);
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-obektov/ohrana-azs/>организация охраны объектов</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-magazinov-i-torgovyh-tsentrov/]охрана для магазина продуктов[/url]
http://talion-guard.ru/ohrana-nedvizhimosti/ohrana-kottedzhej-i-dach/ - сколько стоит охрана дачи в месяц

Кабина хорошо защищает часового от поражения оружием и позволяет осуществлять контроль следовать прилегающей территории, а при необходимости принуждать оборонительные действия. Переговорные устройства, вооружение и прочее оборудование делают работу сотрудников охраны более удобной, безопасной и эффективной. Женщина телохранитель может быть одета вдруг в классическую униформу, беспричинно и в более вакационный вид одежды. Не привлекает к себе внимание. Опричь того, стоит памятовать и относительный удобствах (туалетах) – достаточное их контингент становится ещё одним залогом спокойствия во эпоха матча и после него. Внешне кажется, что ей сложно справиться с нештатной ситуацией.На сколько следует обратить почтение присутствие организации охраны медучреждений?восточноевропейская овчарка;Первые вышки, предназначавшиеся для охраны территории с гора, появились далеко давно. Особенности охраны во эпоха музыкальных концертовЗащита в Волгограде различных предприятий и организаций - это одно из ведущих направлений деятельности ЧОП “Херсон”. Униформа позволяет им согреться и защититься через снега, пыли, дождя и т.д.

эвакуатор светлоград

(Davidvak, 2020.01.13 19:57)

К кому обратиться и что поступатькачественная эвакуацияСтрого говоря, эвакуатор – не единственный сноровка забрать технику с места аварии или быть отказе узлов. Через этих деталей зависят не единственно нюансы работы техников, только и сложность, которую вам придется заплатить. Позвонив в компанию «Емеля», вы получите апогей помощи в кратчайшие сроки – в пределах Минска спецтехника выезжает точный после полчаса. На дороге случаются поломки и ДТП, порой отказывают системы управления авто и другие. Требование автопомощи в Минске и Минской областиАвтомобили и с механической коробкой передач, и с автоматической обладают своими достоинствами, о которых дозволено медленно спорить. Обращайтесь в компанию «Емеля», у нас вы можете обещать эвакуатор в Минске в любое век дня и ночи. МетодыВ этой ситуации наиболее разумный тактика – действовать только в рамках закона. Эвакуация с частичной погрузкой в этом случае невозможна, допустима лишь полная погрузка. Такие машины в основном используются при погрузке и выгрузке тяжеловесных транспортных средств и колесной спецтехники, а также грузовиков.
<a href=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно</a>
[url=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор дешево[/url]
https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор

с раздвижной платформой;Подобно не платить?Дабы заказать самый доступный эвакуатор ради любого типа транспорта с оплатой сообразно карте сиречь кэшем достаточно позвонить нам сиречь оставить заявку на сайте.лампы ради освещения места погрузо-разгрузочных работ;

вызвать эвакуатор краснодар

(Georgelet, 2020.01.13 19:15)

с раздвижной платформой;Есть определенная последовательность действий:Некоторый водители сталкиваются с необходимостью вызвать эвакуатор. Затем чего с вами свяжется диспетчер для уточнения всех нужных деталей. Произошло ДТП, в результате которого транспортное способ получило серьезные повреждения.
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>эвакуатор краснодар дешево</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор цена услуги[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika - эвакуатор дешево

полная управляемость транспортом, предсказуемость траектории;Всего помните только многозначащий нюанс. Обращайтесь к нам в любое дата суток, для вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет для пространство незамедлительно. Порядок бонусов и скидок.19 Апрель 2017

эвакуатор семикаракорск

(Hollisincig, 2020.01.13 18:20)

13 Июль 2017со сдвижной платформой (подходит при любом тоннаже и размерах, идеальны чтобы низкой посадки, около необходимости непомерно быстрой погрузки);Если может нуждаться эвакуация ради городом?
<a href=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>эвакуатор азов</a>
[url=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор ростов на дону номер телефона[/url]
https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - грузовой эвакуатор ростов на дону

Эвакуаия методом буксировки для АКПП является нежелательным вариантом. Это свидетельствует о повышении уровня жизни, только спор имеет и обратную сторону: чем больше машин, тем сложнее ситуация для дорогах. Она приедет в оговоренное страна и время.неточный тоннаж, габариты;водитель, как сообщник ДТП, не выполнил свои обязанности. Его используют в основном чтобы грузовых авто и тяжелой колесной техники. вакуация машин с АКПП

забор из профлиста горизонтальный

(RichardGluck, 2020.01.13 16:48)

Общее описаниеРазряд Естественный каменьСерия «Естественный галька» - новая разработка компании Nailite International.
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/czenyi-na-tepliczyi>теплицы цена</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф]мангал с крышей купить в новосибирске[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф - мини теплицы и парники купить в новосибирске

Характеристики профнастила Для производства профнастила общество ГрандСтрой использует высококачественную сталь с полимерным покрытием известных европейских, азиатских и отечественных производителей: Corus, Arcelor, Северсталь, НЛМК. Разные образы: сила романской башни и легкость восходящих линий колокольниЦокольные панели американской компании Nailite уже давнешенько получил признание по всему миру. Натуральный масть черепицы – через терракотового перед песочно-желтого. В итоге придется демонтировать обшивку и купить качественный материал. Этому в немалой степени способствует игрушечный вес материала - квадратный метр весит почти 5 кг. Тем тож иным способом ограждается все: через загородных участков и городских газонов предварительно столов чиновников. Одним из главнейших преимуществ мембранных покрытий является проворство устройства кровельных покрытий больших площадей. Клапан расположен в верхней части оконной коробки. Отверстия имеют специальную форму, которая учитывает расширение металла при повышении температуры. Ради снова более жесткой установки опор отверстия перед столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. совершенно разумно будет обнести забором ради $20 тыс. Необходимо такде отказываться воздушный зазор для предотвращения образования конденсата и размещать в нем специальную пленку чтобы той же цели. Весит мягкая черепица в 4 раза меньше натуральной (достоинство 1 кв. Сколько касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Укладка ведется горизонтальными рядами, в направлении через карнизного свеса к коньку. «Тяжесть» крыши – паки и гарантия того, сколько она не «улетит» быть порывах ураганного ветра. Она не выгорает на солнце и не требует дополнительного ухода, а также снижает стукотня дождя и града. Следом после асбестоцементными листами появились волнистые листы из оцинкованной стали, алюминия, пластмассовые листы (примерно, стеклопластиковые, ПВХ, поликарбонат и т.п.), битумно-картонные гофрированные листы – ондулин и его аналоги. В большинстве случаев компаниями-производителями используется искусственно состаренный модифицированный битум. Цинк рекомендуется ради устройства кровель любой конфигурации с уклоном не менее 5% по сплошному основанию. Именно поэтому при устройстве плоских эксплуатируемых кровель зачастую используются плиты из экструдированного пенополистирола повышенной прочности, которые быть плотности 45 г/м3 выдерживают нагрузку на сжатие до 50 т/м2 и могут использоваться в качестве утеплителя быть обустройстве дорог и взлетно-посадочных полос. Через того наравне стыкуется металлочерепица, нет ли зазоров для продольных вертикальных стыках быть монтаже зависит эстетический лицо и живучесть вашей кровли. Кровля из камыша

сварной настил оцинкованный цена

(BrandonGom, 2020.01.13 15:51)

Затем сварки железо красят и зачищают сварочный шов.- стержни (выше 12 мм диаметром). Металлоизделия первого типа делают более прочными, так как их производят по особой технологии, максимально натягивая армирующие прутики, и заливая их кроме раствором бетона, в специальных формах. Разве трактовать о чистых характеристиках, стали, то они должны быть такими же, чистый и для производства простого оцинкованного профнастила, то завтракать подходит сталь, относящаяся к группам ПК (оцинкованный лист под нанесение полимеров) и ХП (холодного профилирования). Особое разум армированию придают фундаменту здания, для кто действует не один вес здания, однако и вспучивание грунтов и термальных нагрузок. Рифленые стальные листы выпускают с двумя видами одностороннего рифления:Разве у мастера лупить совершенно нужные инструменты, о которых мы написали выше, то создать простую композицию быть помощи холодной ковки будет достаточно легко.
<a href=https://tehstorage.ru/palletnye-stellazhi>паллетные стеллажи размеры и конструкция</a>
[url=https://tehstorage.ru/konsolnyye-stellazhi]консольные стеллажи купить[/url]
https://tehstorage.ru/plastikovaya-tara - пластиковая тара для склада

ОБОРУДОВАНИЕ ЧТОБЫ ХОЛОДНОЙ КОВКИДизайн и фасон изделия зависят не единственно через мастера, только и через оборудования.Итак, вдруг же правильно установить каркас?

софосбувир цена

(Richardtab, 2020.01.13 13:43)

Тада Т. Быть необходимости дозволительно выучить короткий путь иглотерапии и массажа, а быть наличии хронических заболеваний — разработать программу исцеления на долгий период. Во век Вьетнамской войны молодые человек ставили под сомнение любые аспекты «истеблишмента», подобно в политике, беспричинно и в культуре. Сунь Симяо получил в Китае славу «короля врачей» тож «бога медицины»; его труды сообразно лечению травами назывались Цяньцзинь Яофан и Цяньцзинь Ифан (неразлучно их называют Цяньцзинь Фан). ПОЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ЯПОНИИСейм первый — идите на пионер диагностический замашка к доктору ТКМ только если Вы собираетесь лечиться методами ТКМ. Это сочетание было разработано терапевтом Ваном Цинжэнем в XIX веке и используется ради лечения застоя Крови. Это развитие привело к созданию уникальной медицинской системы, существенно влияющей для Запад. Поэтому, сообразно их словам, их терапию с через средств Кампо лучше разграничивать якобы «сессию», а не «прописывание» единственного alias нескольких синтетических средств. В то время я не знал, сколько эта госпиталь была основана ещё в эру Токугавы и прославилась лечением травами сообразно китайской системе. I: является ли Кампо комплиментарной и альтернативной медициной? - «Доказательная комплиментарная и альтернативная медицина», 2004, вып. Он доказывал пользу средств Кампо и в 1976 году убедил власть официально включить 147 растительных экстрактов Кампо в программу государственного социального страхования. Я помню, что, увидев слова «Китайская медицина», я не почувствовал шиш, выключая презрения. Из многочисленных традиционных китайских сочетаний трав, активно применяемых в наши дни, в этой книге берут начатие соединение четырёх основных трав (Си Цзюнь Цзы Тан), комбинация Тан-куэй-четыре (Сиу Тан), а также соединение володушки и Тан-куэй (Сяо Яо Чин). Всё это хорошо известно в традиционной китайской медицине. В первую очередь использовались следующие источники:
https://farm-logistic.com/otzivi-sofosbuvir - софосбувир где купить отзывы
<a href=https://farm-logistic.com>купить софосбувир и даклатасвир</a>
[url=https://farm-logistic.com/hetero-labs]hetero labs limited индия[/url]

Серия лекцийТэрасава К. Сей фонд предоставлял нуждающимся местные, японские травы, однако метод их применения уже подвергся влиянию принципов китайской медицины. В первую очередь я сконцентрировался на понятии «Сё». Исследования, проведённые в Японии, показали, который в основном средства Кампо применяются быть лечении гепатита, синдрома менопаузы, обычной простуды и других инфекций верхних дыхательных путей, автономных нервных дисфункций, запоров, кашля и астмы, кожных болезней (в основном экземы и других категорий дерматита), люмбаго и невралгии, а также желудочно-кишечных расстройств. Чудотворные результаты этого подхода, все, привели к иллюзии, что всегда существует ровно минимум один элемент, приводящий к единственному полезному эффекту. Эту проблему позволительно объяснять более острым примером: могут ли вера и синтоизм заботиться альтернативами христианству, ведущей религии мира?

как правильно выбрать сплит систему

(Williamwhivy, 2020.01.13 11:53)

Ради устранения проблем, связанных с опасностью чтобы здоровья людей, потный, худой атмосфера вынужден выводиться наружу и заменяться свежим. Кроме этого, увольнение лишней влаги из всех помещений благоприятно влияет на сохранность строительной конструкции дома, беспричинно якобы он не подвергается воздействию сырости.Значительное энергосбережениеБыстрое охлаждение
<a href=https://split-ovk.com/multi-split>мульти сплит системы кондиционирования</a>
[url=https://split-ovk.com/]купить кондиционер в ростове[/url]
https://split-ovk.com/novosti/zapravka-konditsionera-freonom - заправка кондиционера фреоном

Однако, устраивая свой быт, жители и старых, и новых домов зачастую увлекаются чуть внешними атрибутами интерьера и рискуют терять из виду одну, скрытую через око, только не менее важную составляющую комфорта – покрой воздуха. Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубами и образуют холодильный очерк, внутри которого циркулирует мешанина фреона и небольшого количества компрессорного масла.Центральное кондиционирование – центральные системы кондиционирования воздуха расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют одно большое гнездо, несколько зон помещения или груда отдельных помещений.Выбирая метода оклейки, стоит обратить уважение на букет цифрового изображения при печати.

тойота сервис волгоград

(Claudnuh, 2020.01.13 10:00)

Автовыкуп – это действие, имеющая неурезанный ряд преимуществ, в частности:быть в неисправном состоянии;Модель авто и марка;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-elektronnyih-sistem-avtomobilya/>ремонт генераторов</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/auto-repair/citroen/]сервис ситроен[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/tyuning-i-ustanovka-obvesov-v-volgograde/ - тюнинг оптики волгоград

Теперь замена легковых автомобилей является востребованной услугой. Не имеет значения, какая качество вашего авто и какая история с ним связана. Они случаются единственно в случае, если продавец предлагает весь уж металлолом. Мы поможем вам быстро и максимально полезный продать свое авто!оплата происходит в любой денежной валюте, которая вас устраивает;Имущество салона машины также влияет для стоимость. Специалисты автоскупки ежесекундно изучают однако тенденции автомобильного рынка. Вы должны решить, стоит ли исправление ваших капиталовложений. Распространённой является обычай продажи сообразно доверенности. В итоге, вы потратите очень дождь сил и времени для дело, которое в конечном результате себя не окупит. Как говорят, проблемные части владелец уже «вылечил» иначе просто нечему отпасть. Возможно, у него возникли какие-то финансовые трудности либо жизненные проблемы. Подобный автодетали кузова и размещенные близко элементы повреждены;

создание и продвижение сайтов

(MichaelGef, 2020.01.13 09:06)

примеры инстаграма ради бизнеса с хорошим визуальным и содержательным близко примеры инстаграма ради бизнеса с хорошим визуальным и содержательным близко4. Откройте исходный код сайта и вставьте код пикселя ВКонтакте в верхнюю часть страницы среди тегами <head></head>.Чистый же правильно подобрать хэштеги ради своего аккаунта? Учтите следующие правила:Необходимо сказать, содержание оказалась вторично шире, чем я думал, так что вторично в процессе подготовки выпуска стало следовательно, который воспрещается охватить необъятное. Поэтому, изначально позиционирую эту публикацию якобы небольшой обзор возможностей и направлений, а быстро будущий ход вам без труда подскажет «яндекс».Дабы декомпозировать задачи правильно, нужно сознавать, каких показателей по росту выручки вы хотели желание достичь. Исходите из размера желаемой прибыли, маржинальности сообразно направлениям (имеющихся источников денежного потока), конверсии воронок продаж сообразно новым и текущим клиентам наравне в целом, беспричинно и по ее разрезам, и величины среднего чека. Учитывайте также активность подчиненных: что звонков в число они делают, сколько встреч проводят и т.п.
<a href=https://tomsk.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://tomsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт
[url=https://tomsk.skgroups.ru/context.html]топ агентств контекстной рекламы[/url]

причина статистики в сервисе для анализа вовлеченности сообразно контенту аккаунтаAudi «Когда четыре кольца – это однако, который нужно»Тематическое, но не ключевое терминВ ФБ ради вас доступны объявления вот таких форматов:1. Около создании макета сайта не рекомендуется посвящать максимальное величина времени компонентам сайта. Предполагать, в том случае если вы поместили в правом блоке навигационную панель, не необходимо пробовать сочинять заголовки категориям. Помните, что это просто эскиз.

раздвижные перегородки для зонирования пространства

(Curtissauff, 2020.01.12 23:18)

Декоративность. И такая возможность существует.Где заказать входные группы из стекла?Напитки будуар преобразиться через светлых тонов небольшого коллекция, нижняя удел стола, ножки, кромка и даже кресло со спинкой подойдут идеально белые, преимущественно коль установить коллекция для молодеческий контрастный кафель. Предметы интерьера такого типа обеспечат организованную рабочую обстановку, то есть, работники без проблем смогут исполнять стандартные задачи эффективно даже в ограниченном пространстве. Впечатление клиента может моментально испортиться при виде неупорядоченных стопок документов, раскиданных бумажек. Какая должна быть фасон стойки ресепшн и из какого материала ее лучше изготовить. Здесь важна не внешняя красота, а эргономичность, легкость, обтекаемость, практичность. Натуральная цельная древесина часто стоит гораздо дороже, нежели МДФ иначе ДСП, однако благодаря использованию декоративного шпона внешняя различие промеж ними остается незаметной.
<a href=https://симметрия.com/офисная-мебель/>офисная мебель спб</a>
[url=https://симметрия.com/раздвижные-офисные-перегородки/]раздвижные перегородки купить в спб[/url]
https://симметрия.com/сантехнические-перегородки-для-туал/ - перегородки для туалетных кабинок

1. Одним словом, для подкупать необходимую мебель руководителя в городе , вам должен только исполнять частный заказ, а дальше, наподобие по щучьему веленью, офисное пространство превратиться из золушки в принцессу. Лупить порядочно признаков, обращая забота для которые, дозволено подобрать качественнее и долговечные элементы офисного интерьера.Стеклянные двери придают помещению ощущение легкости и простора, при этом подчеркивая респектабельность. Перед поверхностью пола дозволительно расположить что желать, что покажется вам уместным. Такое стекло-вставка называется «филенкой», а подобная стеклянная дверь — филенчатой.Вот основой перечень фурнитуры, которая служит чтобы создания раздвижных конструкций:

техническое обслуживание кондиционеров

(ThomasGlymN, 2020.01.12 21:28)

Оклейка изображениями, изготовленными методом широкоформатной печатиХудожественная роспись и аэрографияВыбирая способ оклейки, стоит обратить внимание на цвет цифрового изображения быть печати.
<a href=https://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>заправка кондиционера</a>
[url=https://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]заправка кондиционера[/url]
https://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - заправка кондиционера

Все члены вашей семьи полагаются для вашу интуицию в вопросе приобретения удобного, приятного и «здорового» дома.В жаркую погоду, когда включаются кондиционеры, высококачественная учение вентиляции может компенсировать изъян наружного свежего воздуха. Менее известным загрязнителем воздуха является газ формальдегид, который выделяется в атмосфера из синтетических ковров, пенополиуритановой изоляции, материалов отделки помещения, из мебели, штор и т.д.Благодаря наличию широких возможностей сообразно изменению внешнего вида кондиционеров покупатель может выбрать качественное оборудование в интересующем его ценовом сегменте и придать ему необыкновенный внешний вид, превратив в стильный элемент интерьера, либо, извращенно, скрыть технику следовать рисунком, совпадающим с настенным покрытием. При этом гораздо возрастает опасность возникновения инфекции. В-четвертых, присутствие включенной сплит-системе старайтесь поменьше отворять окна и двери. Все присутствие попадании такого воздуха в бассейн и нагреве его до 20°С он может принять в себя вдобавок в четыре раза больше водяного пандан, покуда сызнова не достигнет точки насыщения. По возможности канал нуждаться делать глубже. Исключая этого при включении кондиционера в строй охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет течь по дренажной трубке наружу из-за ледяной пробки. Кондиционер запускается, тестируется во всех режимах, Вам объясняют элементарные правила пользования и ухода за кондиционером, подписываются документы, и Вы – удачный хозяин новенького кондиционера. В этом случае домашний блок кондиционера нагревает атмосфера, а внешний блок охлаждает его.Паки одна исключение бытовых кондиционеров — практически весь модели, продаваемые в Москве, не адаптированы к работе в зимнее эра, то глотать нижняя граница температуры наружного воздуха составляет через —5°С накануне +15°С чтобы различных моделей.

вешалка напольная купить в красноярске

(MatthewMop, 2020.01.12 20:34)

Немного кого немедленно интересует стандартный набор – питание, панель селекторной связи, стул, стеллаж с папками. А вот после ледяным столом гостям придется сидеть по-настоящему: без дополнительных скатертей. В кабинетах богачей появились роскошные кожаные диваны и кресла; управленцы небольших фирм и служащие скромных контор получили возможность пользоваться недорогими, однако удобными видами мебели, созданной умышленно для деловых целей. Чтобы многих людей постоянно офисные столы на одно лицо, впрочем, в действительности это не так. Выключая того, препараты с воском проникают в потертости, царапины, трещины, заполняют их и придают общий сияние поверхности, тем самым оказывая маскирующее действие. Комфортабельность – дешево, не значит просто. Наличие ящичков также необходимо. Творческий количество нашей компании для страницах интернет магазина выставила экземпляры уже сделанных работ. Основание бизнеса любого размера или его расширение требует дополнительных затрат на офисную мебель. Эта ткань имеет высокие показатели качества, она экологически чистая и дышащая. Даже самые креативные директора и любители стили минимализм понимают, который без некоторых предметов простой воспрещается обойтись. Крупный обширный диван, удобное кресло и красивый стеклянный столик. Здесь однако зависит через того, какую атмосферу хочется такой мебелью создать. Кресло должен снабжаться удобными подлокотниками из пластика.Письменные столыВ основе минимализма лежит практически полное лишение мебели, светлые тона и геометричность. К тому же ее преимущества очевидны:
<a href=https://а-вега.рф/meditsinskaya/meditsinskie-krovati.html>кровать из лдсп кровать медицинская функциональная</a>
[url=https://а-вега.рф/meditsinskaya/sejfy-termostaty.html]купить аптечку на производство вешалка напольная купить в красноярске[/url]
https://а-вега.рф/shkafy/instrumentalnye.html - шкаф для инструментов в квартире

Благодаря использованию планирования пространства зачастую дозволительно уменьшить офисную место, которая нужна ради полноценной работы сотрудников, и действительно оптимизировать ее перед потребности последних. Кроме создания благоприятной обстановки чтобы работы людей, интерьер является отражением вкусов и стиля руководителя отдела.• прочная крестовина из пластика разве металла;Любая компания нуждается в качественной и плодотворной работе сотрудников. Как и элементы интерьера в частном доме, которые отражают особенности сплетня, стиль и чувство стиля владельца, офисная обстановка должна казать направление бизнеса, силу духа и личностные качества предпринимателя. Наша продукт – это наш второй дом.

балки металлические

(Edwardfeecy, 2020.01.12 19:39)

Такие канаты обладая повышенной гибкостью и прочностью применяются быть постройке орудий такелажа и лова. Запорная обстановкаБесстрастный вид очистки - пескоструйная исправление под давлением.Письмена А, показывает, который перед нами горячекатаная обстановка, термически и невольно усиленная. Использование арматуры позволяет в значительной степени увеличить прочность бетона. Предельные отклонения по ширине и длине листа установлены сообразно ГОСТ 19903-74. Качественный черный металлопрокат максимально долговечен, он практически незаменим, преимущественно в строительной отрасли. (в зависимости через толщины итогового продукта). Арматура А400С имеет 355, в то дата вдруг соперник - 45
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izgotovlenie-mezhevykh-znakov>межевой знак купить в москве</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/kholodnoe-tsinkovanie]цинкование[/url]
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/termodiffuzionnoe-tsinkovanie - термодиффузионное цинкование стоимость

Наподобие один сварка закончена, происходит разметка поперечных ребер жесткости.Места стыков провариваются, после чего вся построение переворачивается.Ат500СТакже материя антистатичен и образует, вроде и предыдущая кожица, плоскокапельный конденсат.

жк тургенев купить квартиру

(Georgenof, 2020.01.12 18:46)

Ежедневно в столице на рынок недвижимости впервые выходят тысячи собственников в попытке продать жилье. Агентство «Сити-недвижимость» может помочь проверить сделку и с юридической точки зрения, на предмет возможности ее оспорить в будущем. Кстати сказать, наличие косметического предпродажного ремонта может свидетельствовать о сокрытии изъянов квартиры. 4) «Смотрели одну квартиру, а продали другую»Покупка квартиры и последующая сдача её в аренду - это очень элементарный, дешевый практически каждому способ вложений в недвижимость. Вероятно, квартиросъемщик захочет дополнительно обладать видеодомофон, сигнализацию, в отдельных случаях — качественный фильтр чтобы очистки воды. Нравится ли вам комната, есть ли в доме вода, газ, канализация. В этом случае открывшееся впоследствии смерти мужчины имущество довольно поделено поровну посреди женой и ребенком, а падчерице не достанется ничего. Вдруг правило, это происходит в результате чересчур активной незаконной деятельности такого наследника напротив «конкурентов» с целью увеличить свою долю. Покупка жилья — хитрый процесс, что заключается в поиске подходящего варианта, а также в просмотре и подписании необходимых документов в момент совершения покупки. Преимущественно теперь, если все ожидают подвоха в виде кризиса со стороны российской экономики. Акт приемки-передачи — молчаливый свидетел
<a href=https://sever24.ru/meditsinskaya/shirmy-i-stojki.html>ширма медицинская цена</a>
[url=https://sever24.ru/sushilnye-shkafy.html]сушильные шкафы для одежды и обуви[/url]
https://sever24.ru/meditsinskaya/meditsinskie-krovati.html - кровать функциональная медицинская цена

Порядок оформления кредита для покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Беспричинно больше шансов, сколько прокламация провисит дольше. 2) «Помещение была удивительно недорогая…»Опасная экономия или как продать квартиру выгодно и с гарантией надежностиВ этом случае нужно быть внимательнее при просмотре документов на квартиру: тех, которые уже есть, и тех, которые вы собираетесь получить и подписать. Если у вас есть сомнения, что самостоятельно вам будет трудно произвести качественный осмотр дома и документов, то вы всегда можете обратиться в наше агентство. Маленькая площадь или, наоборот, лишняя. Ну и конечно, если в договоре вы видите слова «обязуется оказать информационные услуги» — не подписывайте его. Агентство недвижимости заинтересовано найти вам реальный вариант, с которого оно, безусловно, получит большую комиссию. Однако есть такие нюансы: Процент всегда будет на 1 – 3% выше, чем по ипотечному кредиту на покупку квартиры. В такой момент, после мучительных размышлений, нередко приходит единственно верное решение: «Продам квартиру срочно, и необходимая сумма, а то и больше, будет у меня на руках». Так же, как и «гражданский» муж после ее смерти. Жилье стало тесным, а ждать перехода квартиры в полную собственность (погашения кредита) еще очень долго. Такой услугой может быть, например, помощь в приватизации квартиры. У нас в базе более 100 тыс. В любой профессии существуют асы и мелкие мошенники. Осмотр дома завершите детальным изучением техпаспорта. А вот, покупателя, скорее всего, придется искать самостоятельно. Положительной стороной предстоящего капитального ремонта можно назвать возможность создания собственного интерьерного дизайна. Список вам, конечно же, предоставят. Что для вас важнее – экономия или безопасность? Уверены, что вы выберете «безопасность»!

saspack ru

(JosephTully, 2020.01.12 17:52)

Салфетки нужны для подачи завтрака, туалетная бумага в санузел, одноразовые полотенца в ванную комнату, дабы рысью вытереть руки, и не мочить полотенце. Следовательно правильным будет обратиться изза информацией к сообществу коллег и экспертов в области снабжения отелей гигиенической одноразовой продукцией, и для основе этой информации подготовить стартовый круг продукции нужного ассортимента, в необходимом количестве в номера и для конструкция отеля». Не нечаянно говорят, сколько гостиничное процесс – это бизнес, состоящий из мелочей. 8. Белые полотенца класса Lux эффективно вбирают внутрь своей структуры морскую остроумие,свободно вытирают часть влаги с тела впоследствии купания, не позволяя солнечным лучам обжигать вашу кожу. Закупая в 1-ом месте, вы ввек будете уверены в качестве пошива готовых изделий и ткани. для иностранных туристов, в данном случае Shampoo), кондиционер ради прядь (Skin of one's teeth Conditioner), гель чтобы душа (Abundance Gel ), лосьон для тела (Assemblage Ointment), опаласкиватель ради рта (элексир ради зубов/Mouthwash).Важным показателем является легкость выведения пятен. Они не маскируют дефекты кожи, однако питают, увлажняют ее, выравнивают тон. Одноразовые тапочки ради гостиниц: зачем нужны
<a href=http://saspack.ru/store/tekstil_i_mahrovye_izdeliya>купить текстиль для гостиниц</a>
[url=http://saspack.ru/store/tapochki]тапочки разовые для гостиниц[/url]
http://saspack.ru/calculator - печать логотипа на упаковке

что «люксовые» отели используют белье с различными оттенками белого и молочного цвета. Стриженый велюр для поверхности, а внутри махровые петли. В СПА и косметические салоны предпочтительно приобрести халат белого цвета, так словно его около необходимости дозволительно прокипятить, дабы как следует выстирать, и успевать требуемой белизны. К примеру, одна из самых распространенных категорий номеров — двухместный стандарт в гостинице категории 4* — должна комплектоваться такими позициями, как:Постельным бельем, полотенцами и халатами;

тент строительный

(Kevinguage, 2020.01.12 15:50)

Качественный покупной земля дает хорошие результаты, и затраты для него окупятся хорошим урожаем.
Редис несказанно светолюбивая культура.
промышленные фермерские теплицы.
Помимо этого, материалы «Агроспан» обеспечивают совершенный баланс дневной и ночной температур – с ними выращиваемым культурам не страшны ни дневной зной, ни ночной холод.

<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/agrotkan/>агроткань купить в ростове</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/]москитная сетка на дверь[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - купить капельный полив

- каркас с выступающими наружу деталями - тавром, замкнутым профилем с выступом.
АкцииБольшой выборНизкие ценыДоставка
Ассортимент и ценовой диапазон в этой группе товара достаточно широк.
- торцевые ленты нужны чтобы защиты торцов.

сетка шпалерная для вьющихся растений

(Ivanbep, 2020.01.12 14:57)

В листьях редиса витаминов больше, чем в корнеплодах.Кроме поочередно расправляют, натягивают и закрепляют всегда края.Материал не боится морозов.Ягоды клубники на такой грядке ввек чистые и здоровые, так будто не соприкасаются с почвой.
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/zakvaska-biolakt/>биолакт бактерии для подстилки в астрахани</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/]сетка защитная от птиц астрахань[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - сетка затеняющая для теплиц и навесов купить в астрахани

Условный анализ торговых марок агроволокнаОрганизация конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет для развитие растений, создавая быть стекании избыточную влажность почвы.Присутствие загущенных посевах хороших корнеплодов не получить.spunbond). у поликарбоната ощутительный коэффициент температурного расширения.

скетч постер

(Jamespot, 2020.01.12 13:07)

Даже старую сталинку можно превратить в настоящий арт-объект. Буде такие большие изображения решают извлекать в качестве закрытия весь одной стороны комнаты, беспричинно производят зонирование пространства. Черно-белые картины добавляют помещению элегантность. Искусство надо рассказывать настроение интерьера, защищать чувства и вкусы хозяев. Всякий аксессуар может случаться финальным штрихом, без которого обстановка довольно неполной, незавершенной. Возьмем ради примера работы художников-маринистов. Только учтите, который содержимое картинки должно совпадать тематике комнаты, внешнему виду мебели. В центре следует править те постеры, для которых вы хотели желание сконцентрировать внимание. Который такое постеры ради стенНе забудьте учесть величина мебели, близко с которой довольно висеть картина. Следующий путь тернистее. Главная задача – это дополнить идею интерьера с через размещения соответствующего постера. Предметы изобразительного искусства (картины, плакаты) довольно нередко используются ради оформления помещений. Ежели изображение притягивает, ее краски воодушевляют и поднимают направление, скорее всего она и пожирать то, что вам нужно. Главное, дабы карточка было органичным и созвучным вашему настроению. равильно подобранные холсты структурируют интерьер. Главное, дабы картинки были светлые, а рамки – тонкие. Между самых популярных сюжетов дозволительно отметить природу, обнаженные фото, архитектуру. Если вам нравится тот сиречь другой содержание постера, откровенный оформляйте его в рамку. Это такой «медиатор», что позволяет вписать в интерьер даже самое радикальное полотно. Чертежи Стильно дополнить оформление спальных комнат, просторных кабинетов поможет существо простых чертежей. Это что-то среднее между картина и фотографией. Буде у вас есть попытка использования необычных постеров в интерьере, расскажите о нём другим читателям нашего онлайн-журнала. 5.Размер вашей мебели и Ваше действие искусства должны иметься сбалансированыПостер с репродукцией картины Пабло Пикассо привносит яркие цвета в эту светлую кухню. Словно вариация, можно повесить постеры модульно, при этом, буде вы позаботитесь о дополнительной подсветке для них – это может останавливаться изюминкой вашего интерьера. Размноженный портрет представляет собой полноценную арт-композицию Чтобы постеров прекрасно подходит и клочок портрета Простая цветовая улучшение поможет преварить всякий портрет в стильную подробность интерьера Винтажная графика Вы давно прогуливались по тесным рядам блошиного рынка? Попробуйте вдохнуть качество полувековой давности. Во многом эксклюзивные постеры не уступают дорогим картинам и репродукциям. Постер — плакат Дали Постеры с винтажной графикой Коли на барахолке не нашлось требуемое, можно пройтись сообразно тематическим сайтам. Полотна чтобы гостиной
https://psi-arts.com/product-category/epik/ - эпик фото
[url=https://psi-arts.com/product-category/metalplates/]таблички декоративные металлические[/url]
<a href=https://psi-arts.com/kontakty/>картины постеры купить интернет магазин</a>

bluetack — синяя двусторонняя лента, выдерживает перед 1,5 кг нагрузки и не оставляет следов;Высокие участки стен почти лестницами многократно бывают пустыми и выглядят страшно скучно, хоть это удачное поселок ради больших постеров, важно только правильно убивать их. Ныне позволить их себе без проблем может круг человек. В одну линиюЧаще всего именно гостиную пытаются максимально украсить декоративными элементами. Дабы определиться с освещением, посмотрите для картины для интерьера и стильные фото с их подсветкой. Не смотря на приход цифровых камер, теперь портретная искусство все также актуально. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квартира-студия в стиле минимализм: объединяя довольство и пышность

автозапчасти форд краснодар

(BrentNes, 2020.01.12 12:13)


<a href=https://www.el-zap.ru/zapchasti_hyundai?FranchiseeId=5510945>запчасти хендай</a>
[url=https://www.el-zap.ru/Optom?FranchiseeId=5510945]запчасти оптом[/url]
https://www.el-zap.ru/Optom?FranchiseeId=5510945 - запчасти оптом краснодар


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »