Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

проведение испытаний на надежность ввт

(Thomasjix, 2020.01.12 09:34)

Для самом деле, некоторый «гражданские» устройства используют алгоритмы криптографической защиты и шифрования данных, а оборот и обслуживание подобных устройств по закону требует оформления соответствующей лицензии ФСБ. Первым делом нужно зарегистрировать ИП либо ООО (второе предпочтительнее для получения лицензии). Для весь территории Российской Федерации – это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Иными словами, коль работаете с шифрованием либо аппаратурой, действующей сообразно криптографическим алгоритмам, придётся получить соответствующую лицензию ФСБ на криптографию (шифрование). Помните, который никто, опричь МЧС, не уполномочен высказывать такие лицензии. 3. Вопросы выдачи лицензий курирует Министерство РФ сообразно чрезвычайным ситуациям, оно же ведет списки лицензиатов для открытом интернет-порталеВ реестр лицензий МЧС заносят весть относительный организациях (иначе ИП), получивших официальное разрешение на огнеборческую деятельность, работы с системами контроля и пожаротушения. Образец платежки для оплату пошлины после лицензию. Пожарная лицензия, выданная МЧС, понадобится при:Согласие постановлению российского правительства №1225, принятому 30 декабря 2011 возраст, и приказу МЧС №665, изданному 16 октября 2013 возраст, организации нуждаться пройти лицензирование в МЧС, разве она:
<a href=https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu>получение лицензии фсб</a>
[url=https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga]форма 7 лицензия минпромторг[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/prodlenie-licenzii-fsb - госпошлина за переоформление лицензии на гостайну

Сообразно Постановления Правительства РФ через 06.10.2017 №1219 выдаются лицензии на следующие цель работ:1.Виды работ, ради которых нужна лицензия МЧСПолезное видео

сетка из нержавеющей стали купить в розницу

(ArthurNiche, 2020.01.12 07:47)

Связывание арматуры чтобы фундамента- задвижки. Соблюдение данного условия вызвано тем, который на данных участках трубопроводов возникают перепады давления, сколько негативно скажется для работе запорной арматуры, а беспричинно же сказывается для герметичности соединения арматуры с трубопроводом. Дл производства данного вида арматуры используют сталь следующих марок: Ст. Прежде начинается трансформация проволок в полосовой контакт линейного типаОчистка при помощи пламени удаляет практически всю окалину, однако ржавчина все-таки может остаться.Дизайн и платье изделия зависят не как через мастера, только и через оборудования.Также, коль планируется перевозить листы на отдаление больше, чем 200 км, то запрещено пользоваться открытым транспортом, т. к лупить риск, сколько пойдет дождь тож и снег и металлические листы станут влажными.
<a href=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/listy-nerzhavejuschie/list-aisi-304-nerzhavejuschij>Лист нержавеющий</a>
[url=https://www.garmetall.ru/list-perforirovanny-stalnoy/]лист перфорированный стальной гост[/url]
https://www.garmetall.ru/setka-tkanaya - сетка тканая нержавеющая

Если основание армированный, то приобретите прутки с 12 мм сечением, самостоятельно каркас принужден быть не меньше 8 мм.- сварка каркасов из арматуры и сварка сеток (присутствие необходимости). Впоследствии запуска потока, убедитесь в герметичности, в случае необходимости подтяните гайку. Колебания, которые допустимы быть натяжении арматуры должны обретаться в диапазоне ±10% через проектного значения. Худой метод часто используется присутствие строительстве мостов, которые обладают большими пролётами, где обстановка укладывается в форму для бетонирования в специальном чехле. Определенный вид чугуна будет непомерно похож сообразно своим свойствам для углеродистую сталь. По виду герметизации запорные вентили различают трёх типов:Ат800Разновидности металлопрокатной продукции

замена матрицы на мониторе

(ClintGen, 2020.01.12 06:53)

В состоянии простоя процессоры Coffee Lake экономичнее всех прочих современных альтернатив. В этом поколении десктопных чипов наконец появилась поддержка энергосберегающего состояния C8, в котором от питания отключается большинство Uncore-цепей.AMD Ryzen 5 1600 (Summit Ridge, 6ядер + SMT, 3,2-3,6ГГц, 16 Мбайт L3);Свежие наборы логики помимо совместимости с новыми процессорами семейства Skylake принципиально отличаются от предшественников появлением поддержки шины PCI Express 3.0 и увеличением количества портов USB 3.0. При этом максимальное количество линий PCI Express 3.0, реализованное в Z170 и Q170, достигает 20. Однако это не значит, что силами набора логики можно реализовать дополнительный PCIe x16 слот – чипсетные линии распределены по пяти независимым контроллерам PCI Express x4. Каждый контроллер позволяет использовать линии вместе или по-отдельности, но самый быстрый интерфейс, который можно получить, – PCI Express 3.0 x4. И этого должно вполне хватить для набирающих популярность высокоскоростных систем хранения данных и внешних интерфейсов с высокой пропускной способностью.
<a href=https://kulibin.top/service/remont-planshetov>ремонт планшетов недорого</a>
[url=https://kulibin.top/]ремонт компьютеров[/url]
https://kulibin.top/service/ustanovka-windows - установка windows 10 на ssd

ImageИтак, главными героями сегодня выступают самые обычные процессоры Skylake в LGA 1151-исполнении, не ориентированные на оверклокерские эксперименты, но имеющие тем не менее достаточно передовые характеристики: по четыре процессорных ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading или без неё и располагающие кеш-памятью третьего уровня объёмом 8 или 6 Мбайт. С точки зрения своего базового строения эти процессоры подобны предшественникам поколения Haswell – с внедрением новой микроархитектуры и с переходом на передовой 14-нм техпроцесс Intel оставила привычные характеристики нетронутыми. Таким образом, к линейке Core i7 продолжают относиться четырёхъядерные процессоры с 8-мегабайтным L3-кешем, способные исполнять по восемь потоков одновременно, а в семейство Core i5 входят четырёхъядерники попроще – без виртуальных ядер и с кеш-памятью объёмом 6 Мбайт. При этом любые Core i7 и Core i5 в отличие от их младших собратьев имеют также технологию авторазгона Turbo Boost, а также укомплектованы встроенным графическим ядром девятого поколения Intel HD Graphics 530.Важную роль в реализации архтектуры Zen играет и 14-нм техпроцесс. Для физической реализации процессоров Ryzen компания AMD выбрала вариант техпроцесса GlobalFoundries, который ориентирован на высокоплотные дизайны. Это позволило добиться того, что ядро Ryzen имеет сравнительно небольшую площадь, работает при достаточно невысоких напряжениях питания и в конечном итоге обеспечивает выгодную зависимость энергопотребления от производительности. Кроме того, в Zen нашли применение все прошлые наработки компании, направленные на повышение энергоэффективности CPU: динамическое питание и отключение различных узлов процессора, динамическое изменение частоты. Направленные на экономию энергии решения можно обнаружить и непосредственно в микроархитектуре. Отчасти этому помогает кеш микроопераций, а кроме того, в диспетчере CPU используется специальный стековый механизм для генерации повторно используемых адресов.

камины электрические купить недорого в екатеринбурге

(CharlesDooke, 2020.01.12 05:59)

Сиречь избежать мошенничества быть покупке жильяПри отсутствии опыта работы с недвижимостью или недостаточных знаниях о рынке той или иной страны, риск неудачного вложения возрастает. Если объект стоит дешево, и на его показе планируется аукцион, то опытный агент найдут слова уговорить хозяина рассмотреть в первую очередь именно вас. Не указывают они ничего и о комиссии, в надежде, что квартира вам после осмотра понравится и вы все же раскошелитесь. Также аренда квартиры через агента имеет и другие плюсы. В каком состоянии трубы, если они есть. Квартира в новостройке или вторичная недвижимость? Что выбрать?
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23699&sort=pricef+ASC>чугунные печи</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26869&sort=pricef+ASC]каминная облицовка[/url]
http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy - декоративный камин

инфраструктуру (магазины, больницы, детские сады, развлекательные заведения). Их необходимо отслеживать. Иногда даже происходит небольшое уменьшение цен. Поэтому сегодня мы попытаемся уберечь вас через самых распространенных видов мошенничества, связанных с куплей-продажей квартир. Коль вы покупаете хижина у девелопера, проверьте учредительные бумаги и выписку из ЕГРЮЛ. Около выборе квартиры нельзя предугадать безвыездно, всетаки опытные риелторы нашего агентства могут дать немало важных советов в контексте рассматриваемых вариантов собственности. Вода в подвальных помещениях может привести к появлению сырости, плесени и даже к разрушению фундамента. Буде вы являетесь таковым, то вам надо торопиться к нам на собеседование, временно ваше сторона не занял видоизмененный агент. Хочется стоить владельцем другой, большей и лучшей квартиры и, опять же, желание сообразно ипотеке. Поскольку безвыездно посредники работают чуть сообразно одному источнику, откуда и черпают информацию о собственниках и их представителях, разумнее было желание обратиться токмо к одному агенту. Тогда уже зовите специалиста, какой аргументировано вам скажет, устраним или недостает данный дефект. Если уверены, который квартира почему-то продается дешево, не звоните – беспричинно сиречь иначе это мошенничество. ИтогиНе пытайтесь звонить сообразно таким объявлениям! Вероятно, на месте осмотра вас будут поджидать совсем не риелтор или продавец. Уверенность может и завоевано, только нуждаться его укрепить. Перед обращением в конкретное агентство недвижимости нуждаться выяснить стаж его существования для рынке, отзывы его клиентов. Следовательно звоня сообразно телефону насчет квартиры, навсегда первым делом уточняйте, с кем вы говорите. Услуги агентов по недвижимости. 1) «По документам помещение продана, но фактически я в ней не живу». А деньги ему уже никто не вернет. Приобретаем жилище и сдаем в аренду

принтер для ценников и штрих кодов

(BruceSor, 2020.01.12 03:14)

В 2019 году с кассами работают предприниматели и организации на всех системах налогообложения и во всех сферах. Есть два исключения: компании в отдаленных местностях и определенные виды деятельности.Налогоплательщикам первой группы необходимо было до начала июля 2017 года заключить договор со специальным оператором (ОФД) и заменить применявшиеся ранее кассы современными аппаратами, обладающими:Критерии
<a href=https://ros-kkm.ru/shop/kody-ofd/>код активации платформа офд 36 мес</a>
[url=https://ros-kkm.ru/56-katalog/33-shtrix-kodirovanie-i-identifikacziya/25-printeryi-etiketok/100-dlya-pechati-biletov/]купить принтер билетов[/url]
https://ros-kkm.ru/shop/kontrol-no-kassovye-apparaty/ - контрольно кассовый аппарат для ип

5. Денежные ящикиПри осуществлении указанных в пунктах 5 и 5.3 настоящей статьи расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами в полном объеме, пользователи вправе направлять кассовые чеки (бланки строгой отчетности) покупателям (клиентам) в электронной форме без выдачи бумажных кассовых чеков (бланков строгой отчетности).предприятия и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с физлицами;

кровать лдсп с основанием

(Kevinobest, 2020.01.12 01:27)

• прочная крестовина из пластика сиречь металла;2.Внешний форма мебели. В связи с чем к выбору кресла чтобы начальника стоит приближаться более ответственно и внимательно. Нужно тщательно осмотреть вид на наличие неоднородностей покрытия, царапин и других повреждений, преимущественно на краях деталей. Такие детали являются разительно важными, так как переводят посетителя на волну доброжелательности и комфорта. Мы не один выезжаем к покупателю для совершения замеров, только и даем необходимые профессиональные консультации дизайнера, выполняем свою работу вскачь и в указанный срок. Модульная структура также в моде. Их ничего не будет отвращать в том числе, и мебельное неудобство. Присутствие активизации применяются фонтаны, аквариумы, живые растения. Через правильного выбора мебели зависит многое. Лучше всего доставать элементы, выполненные из дорогих пород деревьев, а беспричинно же с красивой фурнитурой. Быть всем присутствие этом не стоит забывать, что дорогая офисная мебель в кабинете вашего начальника - это опять не постоянно гарантии успехов предварительно клиентами и партнерами. Офисная обстановка разделяется для два типа- для начальства и ради рабочего класса. Для спина не уставала во срок работы, спинка и подлокотники должны регулироваться. Зачастую при производстве комбинируют материалы.Наиболее популярна обстановка для офиса, которая изготавливается из металла и пластика. Далее рассмотрены маломальски идей, точно создать доходный компании образ с помощью манипуляций с расстановкой мебели и предметов декора. Знак для потенциальных клиентов очевидное, это цена вопроса. Такая мебель рассчитывается исходя из параметров помещения заказчика, с учетом всех предпочтений, пожеланий (выбор цвета, фактуры, фрезеровки, конфигурации). Довольно эстетично выглядит шпон из ценного дерева, что придает материалу столешницы натуральный вид. офисная мебель чтобы персонала
<a href=https://sever24.ru/meditsinskaya/shirmy-i-stojki.html>ширма медицинская трехстворчатая</a>
[url=https://sever24.ru/veshalki.html]вешалка напольная купить в красноярске[/url]
https://sever24.ru/shkafy/tumby-mobilnye.html - тумба мобильная

В некоторых случаях необходимо разместить на столе различную технику, такую якобы принтер, телефон, динамики и т. Впрочем мебель около поручение даёт возможность приобретения частями. Другими словами, дозволено, примем, заводить погода спокойно, расслабленно читая в кресле электронную почту и просматривая ожидание, а после некоторое эпоха активно заниматься стоя. Это даст мочь создать привлекательную рабочую среду. Глядя с одной точки зрения – почти каждый, который некогда серьезно работой, хочет присутствовать огражденным через других, через шума и суматохи. Быть создании офиса надо учитывать следующие пункты:- она будет удобной и комфортной (который гарантирует положительные отзывы в адрес компании);Который касается приставных столов, они весьма нужны в случае нехватки места за главным рабочим столом, а беспричинно, в случае необходимости могут присесть коллеги и обсудить дело. Лицо, который заботится о своей репутации, может купить мягкую мебель для офиса с учетом исходных материалов, стиля и показателей комфорта. И помните: от выбора эргономичной мебели зависит не только здоровье и самочувствие каждого рабочего, только и процветание офиса!

охранная фирма

(Jameskap, 2020.01.12 00:32)

Физическая защита объектов – это наиболее популярная услуга. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации сиречь кражи, охранники принимают соответствующие меры. Это – использование специально обученных собак. Охрана автостоянокМы заключаем торжественный сделка и строго соблюдаем все прописанные условия и требования;Не будучи самой сообразно себе основанием ради совершения преступления, криминогенная ситуация становится тем самым ключевым звеном, которое соединяет вместе человек нарушителя, окружающую его среду и дальнейшее правонарушение. Пультовая защитаМузыкальный пение — крупное культурное мероприятие, ... Естественно, чтобы большого числа авто требуется и большое число парковочных стоянок и гаражей.ценные бумаги и документация;
<a href=http://talion-guard.ru/ohrana-gosudarstvennyh-i-chastnyh-uchrezhdenij/ohrana-otelej-i-sanatoriev/>белый список чопов москвы</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-gosudarstvennyh-i-chastnyh-uchrezhdenij/ohrana-ofisov/]цена услуги чоп[/url]
http://talion-guard.ru/ - частные охранные предприятия москвы

Поскольку спецодежда имеет необыкновенный дизайн, она позволяет легко выделить охранное мордочка из толпы и обратиться к нему в случае необходимости. Когда филиппика идёт относительный охране в помещении, наилучшим вариантом станет однотонный костюм в классическом стиле. Наиболее распространенными системами защиты от протечек являются “Нептун”, “Аквасторож”, “Gidrolock”. Существует несколько видов данной услуги:Когда для территории объекта находятся товарные, материальные... Контролируют противопожарную безопасность, проводят профилактические меры, направленные на извещение преступлений на охраняемом объекте.Охранные услуги в ВолгоградеЛучшим решением данной проблемы является поручение охранных услуг по сопровождению грузов. Всетаки, полиграфолог должен быть профессионалом: уметь задавать правильные вопросы, утверждать ответы и расшифровывать самоуправно полиграф.количества настоящих камер и муляжей и пр. Смотровые вышки размещаются над поверхностью земли, и позволяет исполнять качественное наблюдение следовать периметром. Чтобы чего они нужны? (/stati/mulyazhi_v_sisteme_ohrannogo_videonablyudeniya2/)

эвакуатор межгород цена за км

(Davidvak, 2020.01.11 23:52)

в любое век суток;микроавтобусов. Между них – протоколы:Словно же выбрать именно такую службу? Кому довериться?Вызвать эвакуатор в МинскеВызвать эвакуаторную машину. Именно ради таких случаев нуждаться хранить телефоны здание эвакуации около рукой – дабы обеспечить безопасное и комфортное решение сложных вопросов и ситуаций. Эвакуация с частичной погрузкой – не рекомендована чтобы легкового транспорта, используется чтобы транспортировки автобусов, прицепов или грузовиков весом предварительно 40-45 тонн. Неверный требование эвакуатора
<a href=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>автовоз ставрополь москва </a>
[url=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор ставрополь цена за километр[/url]
https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор

Реалии жизниЕсли может понадобиться эвакуация за городом?Разве вы столкнулись с необходимостью вызвать эвакуатор для микроавтобуса в Минске, обратитесь в компанию «Емеля». К примеру, вторично в 2014-м году спецтехники ради буксировки для штрафстоянку было только 7 единиц.Не попадайте в неприятные ситуации, а присутствие уже сложившихся обращайтесь к нам.

эвакуатор геленджик

(Georgelet, 2020.01.11 23:08)

Когда могут овладевать машинукруглосуточно разве в определенное эпоха работы;Мы предлагаем действительно дешевые тарифы на эвакуацию в городе и ради его пределами.
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор краснодар номер телефона</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny]стоимость эвакуатора[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika - эвакуатор грузового транспорта

Существует разные способы перевозки крупногабаритного транспорта.06 Декабрь 2017И Холмс принялся следовать работу.

канализационные трубы

(RichardGluck, 2020.01.11 21:19)

Выбирая кровельный материал, проектировщик или архитектор должны четко показывать себе назначение здания (жилое, общественное, вспомогательное и т.п.), желаемую долговечность самого здания и кровельного покрытия, а также конфигурацию крыши, диктуемую эстетическими и утилитарными (положим, желанием обладать дополнительную площадь) соображениями. Сложение клапана исключает возможное в этом случае появление конденсата среди створкой и оконной коробкой, благодаря чему окно прослужит намного дольше. Оптимальная толщина ради российских условий - 0,5 мм. Наносятся мастичные покрытия на твердые основания так же как и цвет, поэтому они могут лишь оформить уже существующую поверхность.от
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/mangalyi>купить мангал</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/setka-rabicza]сетка рабица купить[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/chudo-lopata - чудо лопата для копки земли купить

отСерия Каменьсерия «Hand-Cut Stone» - роскошный фигура камня, напоминающий великолепные загородные поместья, является идеальным средством исполнять ваш дом не только отличным через других, только и красивым. Таким образом, расстояние промеж штакетником получается кратным его ширине. Типовое решение сообразно утеплению скатной крыши присутствие размещении теплоизоляционного слоя над стропилами включает следующие слои (порядок перечислен изнутри наружу): это обрешетка по стропилам (сплошная или разреженная с шагом 200 мм из доски); пароизоляционная оболочка (закрепляется мебельным степлером, боковой перехлест соседних полотнищ пленки вынужден сочинять 100–200 мм, а торцевой — не менее 200 мм, перехлесты проклеиваются двухсторонним скотчем); теплоизоляционный слой (скажем, плиты из вспененного полистирола сиречь жесткие маты из минерального волокна, по краю кровли закрепляют рейку толщиной, равной толщине утеплителя, — определяют теплотехническим расчетом, в рейку упирается главный ряд плит разве матов); диффузионная мембрана чтобы защиты утеплителя от конденсата; воздушный зазор; дерево толщиной 40–50 мм с шагом 250–350 мм, путем который с через саморезов крепятся все слои к внутренней обрешетке из досок (толщина бруса формирует к тому же легкий зазор); обрешетка из брусков, досок или плиты ОСП, в зависимости через кровельного материала; кровельные материалы. Коли теплоизоляция размещается между стропилами, удобно использовать эластичные теплоизоляционные маты из минерального волокна. Они, хотя, увеличивают достоинство кровли, однако пренебрегать ими не стоит. Кроме того, он горюч. в не слишком жестких условиях. Наиболее востребованные цвета содержатся в стандартном предложении (серия Nordland - Нордланд), а партии более редких тонов изготавливаются на заказ. Монтаж

сварной настил гост

(BrandonGom, 2020.01.11 20:24)

Известный фасон чугунных труб очень назвать молодым, но, тем не менее, напористые раструбные трубы из чугуна не теряют своей популярности, даже на фоне стремительного роста продаж и использований пластиковых и металлопластиковых труб, которые незаметно отвоёвывают барыш за процентом рынка трубопроката. Общество в СПБ предоставляет услуги рубки листового металла по конкурентной цене. Арматура- Ширина – 1210 мм.;Места стыков провариваются, затем чего вся построение переворачивается.
<a href=https://tehstorage.ru/o-nas>складское оборудование</a>
[url=https://tehstorage.ru/svarnoy-nastil]сварной настил[/url]
https://tehstorage.ru/assortiment - стеллаж паллетный фронтальный для складских помещений

- проволочной;1. Запорные задвижки необходимы чтобы периодического перекрытия потока среды в трубопроводах. Ведь именно это является одним из определяющих живучесть факторов. Известный фасон профнастила характеризуется повышенной прочностью, благодаря чему он используется не токмо в качестве настила кровли, но и наравне перекрытие несущих конструкций. Однако в то же время, листы профнастила невозможно извлекать без дополнительных материалов, которые придаёт дополнительную прочность. Стальные канатыНекоторые труднодоступные поверхности недоступны для такой чистки, поэтому слой ржавчины удаляют около помощи скалывания ручными инструментами.

How to find a maid The Meatpacking District

(cleanHom, 2020.01.11 18:24)

Our company are actually a cleansing provider in New york accomplishing Cleaning Service New York City. Cleaning Service New York City your houses quick and low-cost. If you need high quality uvlugah for instance: Cleaning Service New York City, that our service is exactly for you. Our team in Manhattan work merely experts! Possibly order manner! Job stored incredibly premium and also at optimal price! We provide you excellent Good housekeeping mag Staten Island and good mood!

Top cleaning services Gramercy Square - [url=https://www.cleaning-master.com]house cleaning services[/url]

диагностика фиат

(Claudnuh, 2020.01.11 15:27)

имеются следы поломки замка зажигания;Хроника обслуживания транспортного средства также влияет для его цену. Таким образом, законодательство предусматривает:предлагает выкупить ваш автомобиль по привлекательным ценам. Беспричинно, для двигателя, объем которого составит полторы тыс. На автомобильных рынках, позволительно приобрести подержанную резину, которая имеет снова товарный вид. Когда повреждения незначительны, то вопросов отрицание — дозволительно поездить и в «помятом» автомобиле прежде тех пор, временно у вас не появятся деньжонки для его ремонт. В этом случае позволительно свободно и просто обеспечивать себя через приобретения проверки страховой истории данного автотранспорта(проверка страховой истории путем Carfax тож Autocheck будет достойный около 40 $). Поэтому автомобилистам не приходится век погодить ответа, который делать с битым транспортным средством. Это и не странно, ведь точно глотать много недобросовестных компаний, которые занимаются нелегальной тож невыгодной ради продавца продажей авто. Относительно данного проекта, потребуется внесение изменений в бюджет страны, что исполнять в известный период не представляется возможным. Еще стоит отметить, сколько они завозятся весь легально. Также, не рекомендуется обращаться к посредникам, а лучше вверять нашим профессионалам. Коли тариф, озвученная экспертом, устраивает клиента, менеджеры «Автовыкуп» начинают оформление сделки с дальнейшим вывозом авто на площадку компании. Условия в различных компаниях отличаются. Согласитесь, вряд ли кто-нибудь согласится вознаграждать битое авто с вычетом ремонтных работ. Разве при езде в 80-100 км/ч авто уходит в сторону – реанимации передней подвески не избежать. Продавец, какой знает всетаки вышеуказанные аспекты, грамотно должен подготовить транспорт, вдруг минимум, накачав колеса и сбалансировав его. Возобновление такой машины намного затратнее и длительное по времени. Первое чувство имеет огромное значение. Условия автовыкупа
<a href=http://plazavolgograd.ru/услуги/prodazha-avtomobilnyih-zapchastey/>запчасти на китайские авто в волгограде</a>
[url=http://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-podveski/]ремонт задней подвески[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/zashhitnaya-obrabotka-lakokrasochnogo-pokryitiya-avtomobilya/ - полировка автомобиля

Коль переводить с японского языка, «Subaru» значит «намереваться сообща». Для того воеже продать автомобиль единовластно, потребуется выполнить изрядно сложных шагов. Кроме того, эта действие очень быстрая и она может продолжаться всего один день. Необходима, коли компромисс проводится не владельцев машины, а другим лицом;вам понравилась инструмент, но продавец прячет ее техпаспорт? Тутто обратитесь в МРЭО. Наличие специального раздела, какой позволяет продать частный легковой транспорт, будет отличным показателем. К этому также нужно относиться с особой внимательностью. Предположим, если продавец твердит, что орудие не попадала в аварию, а на СТО вам говорят обратное, то за услугу обязан заплатить продавец. Отдельный автомобилист при этом хочет продать особенный автомобиль не как максимально стремительно, только снова и за приличную сумму, то есть не ниже адекватной рыночной цены. Здесь вечно «обитает» много посетителей, желающих подкупать авто. Подобно же поступить автовладельцам, у которых возникли проблемы с документами для машину?Когда выбранный автомобиль куплен, для очереди действие его непростого таможенного оформления. Важные моменты при выкупе подержанного автосдать транспортное способ для утилизацию, только стоит учесть тот случай, что нынешние цены для металлолом желают лучшего;

как убрать вмятину на машине

(Claudnuh, 2020.01.11 15:24)

Одним из проблемных моментов в покупке поддержанного авто из Европы считают его таможенное оформление. Мы также выкупим вашу машину, пострадавшую в ДТП, иначе же для иностранных номерах. Ясно, качественная иномарка, практически не использованная лихо продается. Вам не придется огрызаться для звонки потенциальных клиентов, случаться с ними и демонстрировать им машину. Ведь круг угона теперь такая же популярная, ровно и автовыкупа. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АВТО, КОТОРОЕ ПОБЫВАЛО В АВАРИИоценка транспортного средства осуществляется проворно в считанные минуты;Первостатейный плюс состоит в часть, что автомобиль впоследствии ДТП позволительно продать. Сообразно новым правилам для всех транзитных номерах отныне должна присутствовать специальная наклейка, на которой указан месяц выдачи. В итоге, первых пять месяцев две тысячи семнадцатого года общая доза машин с пробегом среди только количества составила целых 38 процентов. Любой покупатель захочет испытать авто в деле. Вы сможете узнавать с более подробной информацией о книга, какие авто эффективнее приобретают в Украине, найдя причина в интернете. Для того чтобы дебютировать помощь с компаниями сообразно автовыкупу, надо учесть порядком факторов: возможность обратного звонка, доверие клиентов, наличие телефона и т.д. Замена аварийных авто могут предложить не совершенно компании. Помимо того, причина нормы не действуют на автомобили, который были выпущены в оккупированных территориях тож агрессорах. Больше только ценятся авто с небольшим пробегом, которые имеют год выпуска, примерно, более 8 лет. Быть выборе авто проводите аккуратный осмотр: вмятины, царапины. Автовыкуп предоставляет такую возможность, осуществляя услугу максимально быстро и без особых финансовых затрат со стороны продавца. Сотрудники МРЭО могут проверить машину, разве у вас возникли сомнения сообразно поводу номеров кузова сиречь двигателя. В наше пора, собственное авто свидетельствует о статусе владельца. Метод сравнения. Где найти покупателя
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/kompyuternyiy-shod-razval-po-tehnologii-3d/>где сделать развал схождение в волгограде</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/]чистка форсунок[/url]
https://plazavolgograd.ru/specs/tsenyi/ - ремонт двигателя цена

разве вы обратились в Авто Выкуп, можете не сомневаться, что профессионалы всегда сделают оживленно, вам не надо будет повторно говорить за через;Новые номерные знаки Украины позволяют создать значительно больше разных аббревиатур. С подобный стороны, многие покупатели сами упрощают задачу недобросовестным продавцам, не желая проводить переоформление из соображений экономии средств. Во всех номерных знаках Украины регионы кодируются в соответствии з размещением букв латиницы (АА, АН, ВС и т.д.). Вся документация будет оформлена самое короткое время. Наши сотрудники предлагают выгодную цену, ориентируясь для ваши интересы. Быстрое получение денег продавцом. Ради избегания возможных негативных факторов предлагается воспользоваться данным эффективным способом. Наша общество гарантирует надежность и безопасность заключения сделки. Огромным преимуществом выкупа машины с пробегом является то, сколько вы можете продать принадлежащий автомобиль в любой момент. Чтобы автолюбителей, которые попали в транспортное быль, покупка битых авто может стоить единственным и максимально выгодным способом избавиться через ненужного технического средства. 5 СТРАХОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСЛУГОЙ ВЫКУПАоперативность реагирования на оставленную заявку;при покупке требуйте техпаспорт (зачастую злоумышленники продают двойники сообразно доверенности, пряча от покупателя настоящие документы);

защитное покрытие автомобиля

(Claudnuh, 2020.01.11 15:10)

высокие цены для проблемные машины;Мы предлагаем нашим клиентам услугу выкупа автомобилей, вне зависимости через модели, возраста, пробега и состояния. Личный подход к каждому нашему клиенту. Это вполне реально, когда ваш здоровый лошадь в прекрасном состоянии и с документами совершенно в порядке. Более серьёзный исправление может затянуться на долгие месяцы, что очень неудобно, преимущественно буде авто вам должен ради работы. Причин такого спроса множество. Состав км стоймя указывает на общее состояние авто и его износ. Ради того, чтобы следовательно сделку по выкупу авто после аварии, вам нужно всего чуть связаться с необходимой фирмой. Только проблема заключается в часть, что далеко не весь такие компанию могут предложить вам выгодные условия. Для данной основе прежде оценивается общее добро автомобиля, его возраст, пробег и изза, просчитываются затраты на его полное восстановление. Коли авто битое, полученные повреждения могут снизить цену вдвое. В 1950 году к эмблеме добавили оленя. Опытный водитель знает свою машину — знает что в неё вложено и во сколько обойдётся ремонт. Постоянно необходимые документы ради отчетов мы предоставим вам. Это даёт возможность предложить владельцу максимально возможную цена после битое авто, а куш получить с последующей его продажи. К основным преимуществам такого рода сотрудничества дозволительно отнести:Комплектация и область, в которой осуществлялось производство;
<a href=http://plazavolgograd.ru/specs/korporativnyim-klientam/>компьютерная диагностика</a>
[url=http://plazavolgograd.ru/услуги/prodazha-avtomobilnyih-zapchastey/]запчасти на китайские авто в волгограде[/url]
https://plazavolgograd.ru/ - чип тюнинг волгоград

возможность получить деньги через продажи стоймя на месте проведения оценки. Наиболее распространенную из них связывают с недавними скачками валюты, которая привела к тому, что многие жители нашей страны начали брать кредиты для автомобиль и не смогли их выплатить. Вам не придется долгосрочно восстанавливать транспортное средство, а также задумываться покупателя, кто пьяный выложить приемлемую для вас сумму. Вероятно, археологический железный конь вам надоел alias по каким-то причинам вас перестал приготовлять, но вас обременяет кредит, не расстраивайтесь. После того как вы заберете автомашину из Германии, для таможне примут уже подготовленные документы, и вам не потребуется отвыкать очередь ради таможенного оформления для границе. Таким образом, специалисты утверждают, сколько обворожительный транспорт не может достойный дешевых денег, а недорогие машины, точно правило, не гарантируют нормальную работоспособность. Для заоблачные цены вы явно можете не рассчитывать. Услуги компании Авто Заменавысокие гарантии безопасности и конфиденциальности заключения сделки;Одной из самых неприятных ситуаций, которая может произойти в жизни каждого водителя – это ДТП. Взыскание с виновника происшествия выплаченных потерпевшей стороне средств называется регрессным требованием. Это настоящий стремительный система продать авто и зараз получить деньги. авто после дтпбыстрое выполнение заявки;

продвижение в соц сетях

(Smmufasef, 2020.01.11 12:58)

Практическое занятие по таргету На занятии будет только практика: разберем ваши рекламные кампании, сделаем разбор домашних заданий, проверим текущие настройки, тексты, баннеры, поможем создать рекламные кампании в Фейсбук.Мессенджеры и чат боты Разберем какие мессенджеры лучше использовать для продвижения вашего бизнеса, как работать с Telegram каналами, как создать чат-бота для Telegram и Facebook, какие инструменты для его создания лучше использовать.Конечно, мы еще не специализированное smm агентство, но мы предлагаем достойное качество за совершенно приемлемые деньги. Ознакомиться с ценами и уточнить возможный бюджет можно здесь — прайс раскрутка сайта в социальных сетях.Возможность быстрого распространения информации о предлагаемом товаре. Социальные сети дают возможность донести до большего количества целевой аудитории нужную им информацию, при грамотных настройках. Таким образом, тратится меньше средств на другие более дорогие виды пиара.Заказать продвижение сайта в соцсетях в России можно в студии SKgroups в Харькове.Почему не стоит пренебрегать SMM раскруткой?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/instagram.html>реклама в инстаграм</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]продвижение в соц сетях[/url]
https://ufa.skgroups.ru/instagram.html - купить рекламу в инстаграм

Будем вести сообщество, добавлять контент, общаться с подписчиками. Наш формат работы удобен для клиента — все процессы автоматизированы. Каждый месяц готовим для вас отчёт о проделанной работе, анализ результатов и планы по дальнейшему развитию.Мы предлагаем услуги СММ продвижения в следующих социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube. Одноклассники. Цена управления брендом в соцсетях зависит от множества факторов. Мы работаем с бюджетами от 30 000 до нескольких миллионов рублей в месяц.Заказать продвижение сайта в соцсетях в России можно в студии SKgroups в Харькове.Почему не стоит пренебрегать SMM раскруткой?Аналитика рекламы для обеспечения максимальных результатов кампании.Преимуществами рекламы в Facebook является быстрая доставка информации о бренде и акциях компании до большого числа потенциальных потребителейСоздание контента, в том числе видео, без которого не должна обходиться ни одна группа — мероприятие затратное и требует огромной внутренней работы. Не думайте, что специалист за умеренную плату будет выезжать на производство и в режиме нон-стоп фотографировать сотрудников.

сколько стоит реклама в инстаграм

(Smmspbsef, 2020.01.11 11:14)


<a href=https://spb.skgroups.ru/vk.html>реклама группы в вк</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/smm.html]смм агентство[/url]
https://spb.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение

реклама вконтакте

(Smmsmrsef, 2020.01.11 10:28)

Раскрутка сообщества в социальных сетях решает сразу несколько задач вашего бизнеса : улучшение имиджа компании на рынке, привлечение аудитории из социальных сетей, повышение узнаваемости бренда, ознакомление потенциальных клиентов с вашими товарами или услугами.Основные преимущества данного способа рекламы очевидны: высокий рост узнаваемости, за счет визуального контакта с аудиторией; возможность завязать коммуникацию с аудиторией; контакт с целевой аудиторией в удобном для них месте; ненавязчивость и полезность;Каждая социальная сеть – это своя аудитория. Vkontakte – это преимущественно молодежь до 25 лет, школьники и студенты. Хотя vkontakte есть специализированные сообщества, в которых сидят и взрослые люди. FaceBook – это аудитория возрастом от 24 до 54 лет, преимущественно офисный персонал, бизнесмены, топ-менеджеры, руководители, политики. Instagram – это преимущественно девушки от 18 до 35 лет, но как и вконтакте есть и другие сегменты аудитории. Пользователи Instagram это как правило мобильные пользователи, которые имеют хорошие смартфоны.А вот для анализа эффективности рекламы в блогах инструментов не очень много. Обычно блогерам дается специальный промокод. А недавно Instagram выпустил обновление, позволяющее подключить блогера как внешнего подрядчика вашей страницы и видеть более детальную статистику с его промо-поста. Мы также рекомендуем выделять несколько номеров коллтрекинга для различных каналов в соц.сетях.Оценка результатов. Здесь стоит ежемесячно, запрашивает движение в аккаунте, количество переходов, и количество купленного товара посредством социальных сетей.
<a href=https://samara.skgroups.ru/instagram.html>таргетинг в инстаграм</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vk.html]продвижение вк[/url]
https://samara.skgroups.ru/instagram.html - реклама в инстаграм

Рост охвата целевой аудитории – двигатель притока клиентов, усиления популярности, повышения узнаваемости бренда. Просмотры, лайки и подписчиков вы сможете получить при обращении в нашу компанию.Опознавательные знаки. Геометки и фирменные хештеги должны быть созданы и использованы в официальном сообществе, это поможет пользователям находить ваш контент и делиться им в социальных сетях. Просто добавить хештег к публикации недостаточно. Необходимо соблюдать определенные правила. Для своих клиентов мы создаем руководство по использованию хештегов.Настройка аудитории для таргетинга Разберем как создавать аудитории в Фейсбук, какие бывают аудитории: индивидуализированная, похожая, сохраненная. Как искать и сохранять аудиторию, чтобы добиться от рекламы в Facebook и Instagram максимальной эффективности.Уверены, что продвижение в социальных сетях можно сделать своими силами? Задумайтесь, сможете ли вы регулярно отслеживать промежуточные результаты, оценивать эффективность размещенного баннера, создавать яркий, уникальный контент, интересный и полезный для подписчиков вашего паблика.Используете SMM для продвижения, но не видите результата? SMM-аудит позволит оценить эффективность работы текущей маркетинговой активности в социальных медиа.

smm специалист

(Smmrndsef, 2020.01.11 09:44)

Использовав соцсеть, найти сотрудников. Этот список можно продолжать дальше, так как у всех разный род деятельности, задачи и пожелания. Такое продвижение положительно влияет на SEO. Цена SMM не кусается, поэтому позволить себе его может каждый заинтересовавшийся.Очень важно признание. Если вы ведете самую интересную и красивую страницу в сети, читатели знают максимум о вашей продукции, но у вас нет времени просто ответить на все их вопросы в сети, считайте, что этой аудитории вы лишились. Не хватает времени на все, возьмите в штат человека, который будет отвечать за обмен информацией с клиентами.В отличие от других видов продвижения, SMM представляет собой еще не до конца освоенное поле деятельности, где можно достичь колоссальных результатов. Кейсы и стратегии отличаются новизной, что гарантированно привлечет большую аудиторию клиентов.Остается лишь выбрать грамотного исполнителя. Список авторитетных команд составлен. Можно смело выбирать одну из предложенных компаний, и наслаждаться результатами правильно выбранного направления сотрудничества.Какие страницы чаще других посещают активные пользователи интернета? По результатам многочисленных исследований около 90%, просыпаясь утром, отправляются штудировать социальные сети. Лента новостей с интересными постами и красочными фото, юмор, музыкальный контент, события друзей, заметки в пабликах, игровые приложения притягивают нас как магнит.
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>smm специалист</a>
[url=https://skgroups.ru/instagram.html]реклама в инстаграмме[/url]
https://skgroups.ru/instagram.html - реклама в инстаграмме

Мы проанализируем ваш бизнес, разработаем рекламную стратегию в социальных сетях, настроим показы объявлений для потенциальных клиентов и поможем увеличить посещаемость сайта. Работаем со всеми популярными социальными сетями: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram.ИССЛЕДУЕМ СТАТИСТИКУ АККАУНТОВ Анализируем данные по результативности постов, вышедших в разное время, с разными хештегами или прикреплениями. Фиксируем их статистику и динамику. SMM продвижение - атрибут успешной компанииТакже, стоит отметить, что бренду стоит обдуманно подойти к выбору соцсетей для запуска и понимать цель использования данного метода продвижения. Чтобы избежать лишних трат – воспользуйтесь услугами наших специалистов! Мы проконсультируем вас и подберем наиболее оптимальную стратегию, которая будет эффективной именно для вашего продукта и даст необходимый результат.Большой блок на курсе отведен под изучение рекламного кабинета Facebook и настройке таргетированной рекламы. Главным преимуществом курса в нашей компании, является наличие отдельных уроков по аналитике рекламных кампаний.Настройки приватности. Сделайте группу открытой, чтобы в нее мог вступить любой желающий. Не отключайте комментарии к публикациям. Предоставьте возможность загружать фотографии и видеозаписи в альбомы только администраторам группы. Во ВКонтакте есть прекрасная возможность добавить слова в спам-фильтр, что помогает блокировать нецензурные выражения. Ежедневно отслеживайте комментарии к вашим публикациям.

реклама в facebook

(Smmpermsef, 2020.01.11 09:01)

Если же специалисты видят, что сам сайт настроен плохо, контент неинформативный и неинтересный, семантическое ядро не прописано полностью, аккаунт в соцсетях блеклый, то теряется смысл продвижения такой услуги. Здесь понадобиться для начала аудит всех онлайн-инструментов.Готовые проекты данных компаний получили превосходные отзывы, что способствует росту популярности и востребованности команд. Тематический индекс цитирования находится на достаточно высоком уровне, что является одним из главных критериев формирования данного рейтинга.Практика по чатботам На практике рассмотрим как создать простого чат бота в Telegram при помощи Manybot и BotFather. Мы настроим базовые вещи: основные настройки и команды внутри бота.Они могут найти специалиста. Который будет вести диалог от имени компании, а владелец бизнеса лишь снабжать информацией.Регулярное обновление баннеров помогает повысить их конкурентоспособность, работает на опережение соперников.
<a href=https://perm.skgroups.ru/facebook.html>реклама фейсбук</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/instagram.html]реклама в инстаграм через фейсбук[/url]
https://perm.skgroups.ru/instagram.html - реклама в инстаграм

Увеличение популярности вашего продукта. Только грамотно поставив задачи, правильно наполнив страницу и регулярно контактируя с публикой, вы привлечете значительно большее количество заинтересованных людей.Они могут найти специалиста. Который будет вести диалог от имени компании, а владелец бизнеса лишь снабжать информацией.Создание контента, в том числе видео, без которого не должна обходиться ни одна группа — мероприятие затратное и требует огромной внутренней работы. Не думайте, что специалист за умеренную плату будет выезжать на производство и в режиме нон-стоп фотографировать сотрудников.Со временем, количество подписчиков будет расти. «Приучив» их к рубрикации новостей, мы сможем активно закрепиться в новостных лентах пользователей.Настройка аудитории для таргетинга Разберем как создавать аудитории в Фейсбук, какие бывают аудитории: индивидуализированная, похожая, сохраненная. Как искать и сохранять аудиторию, чтобы добиться от рекламы в Facebook и Instagram максимальной эффективности.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »