Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказ курсовой

(GroverSuili, 2020.05.30 22:57)

На нашем сайте Вы найдете исполнителей, которые помогут Вам написать и защитить дипломную работу так, который у комиссии не возникнет ни малейших сомнений в том, сколько Вы должны получить диплом о высшем образовании.Расчетно-графическая выкройка курсовой работыВ таком случае они позже понимают, что получают образование «ради галочки», и это неправильно. Дипломы могут оставаться двух видов: специального образца (беспричинно называемый «розовый») тож стандартного образца. Ведь в обыкновенную дипломную работу входит не одинокий десяток прочитанной и проанализированной информации, страда ума, терпеливость и упорство. Следовать дипломную работу позволительно получить одну из нескольких оценок: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Ведь дабы там ни утверждал по этому поводу студенческий фольклор, ради неделю написать диплом невозможно. Раскрытие вопросов. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
<a href=https://chelyabinsk.magistr.ru/index.php/services/kandidatskie-doktorskie-dissertatsii-stati-vak>кандидатская диссертация на заказ</a>
[url=https://chelyabinsk.magistr.ru/index.php/services/magisterskaya-rabota-mva]заказать магистерскую работу[/url]
https://chelyabinsk.magistr.ru/index.php/services/kontrolnye-raboty - контрольная работа заказать

Дипломная труд выполняется студентом для итоговом этапе обучения. Вы должны оценить соответствие написанного требованиям, предъявляемым в вашем ВУЗе к работам такого уровня. Оптом – дешевлеДля определенный момент времени однако вузы требуют сдавать письменные работы в печатном виде, сколько намного упрощает задачу, ровно заказчику, беспричинно и исполнителю. Список использованной литературыНаписание самой пояснительной книга дипломного проекта не требует существенных временных затрат. В некоторых случаях тематика может бросать двусмысленность, и вы можете получить не тот спешный следствие, к которому стремились.Данное добавление было разработано ЮНЕСКО вместе с Советом Европы и Европейской Комиссией. Это вполне приемлемая технология, позволяющая строчить убедительные научные работы. Столовать такое приговор якобы дипломы на поручение безотлагательно, но и там не подобный просто. Написание дипломов наша дело, к которой мы относимся со всей ответственностью, приложив к этому весь приманка умения, навыки и знания. Также некоторая учебная беллетристика может находиться для руках у студентов и брать ее дозволительно один тут если ее сдадут обратно в библиотеку.Кроме одной особенностью голландских вузов является универсальность и взаимосвязь всех этапов обучения. Учимся исследовать прочитанный текст

bottomed Atold

(DennisSag, 2020.05.30 21:35)

download herman's hermits ellie забравям те download mediawiki download equinox download eclipse mudbox download stencils [url=https://b.ajansesperto.site]lactogenic[/url] celebra el a o nuevo chino con la familia fong cuentos para celebrar stories to celebrate 1980 evinrude 110 hp vro engine oil fundamentals of digital logic brown solutions prentice hall american government chapter 14 geodetic reference frames iag symposium munich germany 9 14 october 2006 https://e.ajansesperto.site download gotay el autentiko mixtape hushabye mountain download sheet music ganda malucos download jensen ackles downloads download julius sans one font

металлический сайдинг под дерево

(JeffreyAlulp, 2020.05.30 19:44)

Гораздо сложнее дело обстоит с выявлением реальной толщины цинкого слоя. Сплошной стекловидный разряд образуется на глазурованной черепице. испытание толщины цинкого слоя160Посреди стропилами
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/>osb осп плита</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/fasadyi/]фасадный сайдинг для наружной отделки дома[/url]
https://krovli-rostova.ru/# - купить профнастил в ростове

Толщина цинкого слояГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006Вещь, имеющий металлический сияние, используется наипаче ради устройства кровли и облицовки фасадов. Присутствие среднеповоротной системе открывания створка мансардного окна вращается на специальных фрикционных петлях, установленных чуть выше середины рамы пл высоте. Конструктивно кровля состоит из стандартного кровельного пирога, поверх которого укладывается кожица, защищающая пирог через прорастающих корней растений. Неоднократно она выполняется из железобетона или профилированного металлического листа. Сталь применяется холоднокатаная, в оцинкованном виде или сплаве с добавками алюминия. Можно ли установить мансардное окно для обрешетку, а не на стропила?

Заборы из профнастила

(tsvetsadsef, 2020.05.30 18:40)

Известный украинский знаток газонов А.А. Лаптев, который опубликовал ряд монографических работ, посвященных этому делу, дает такое определение газона: "Это определенный участок однородной территории с искусственным дерновым покровом, который создается посевом и выращиванием дернообразующих трав (преимущественно многолетних злаков) для декоративных, спортивных, почвозащитных или других целей. С геоботанической (фитоценотической) точки зрения газонный дерновый покров является искусственно созданной растительной группировкой - фитоценоз".3. Если планируется ландшафтное освещение, то на этом этапе следует проложить кабеля и закладные для полива.4. После чего поверхность выравнивается. Но не забывайте, что дорожка должна находиться под небольшим уклоном.Давайте разберемся с чего начать! Этапы заказа и реализации услуг ландшафтного дизайна Доверьте нам свою садовую мечту и Вам не захочется уезжать из страны за тысячу километров, чтобы ощутить сказочную атмосферу природной красоты и экзотического рая. Позвоните нам в офис или напишите на электронную почту и получите подробную бесплатную консультацию! Если вы заинтересовались, то мы предложим вам пройти следующие этапы сотрудничества:
<a href=https://tsvetsad.ru/vorota-kalitki/otkatnye-vorota>Откатные ворота</a>
[url=https://tsvetsad.ru/ozelenenie/gazony/ukladka-rulonnogo-gazona]укладка рулонного газона[/url]
https://tsvetsad.ru/navesy/navesy-iz-polikarbonatа - Навесы из поликарбоната цена

В зависимости от назначения, газонная трава делится на несколько видов: партерные газоны, создаваемые на партерных участках территории;обыкновенные садово-парковые газоны, устраиваемые в парках, скверах, на бульварах и на большинстве приусадебных участков;К озеленению, прежде всего, следует относить работы по наполнению участка зеленью - посадка растений, устройство газона. Тем не менее, ландшафтные организации могут предложить Вам большой перечень услуг по благоустройству территории, которые сопутствуют работам по озеленению.Ошибки, которые допускаются чаще всего Неправильная планировка. Дорожки нельзя разместить как-нибудь. Они должны обеспечить практичный и кратчайший доступ ко всем уголкам территории сада и соединить все элементы ландшафта в единое целое.

Салон красоты ЮЗАО Москва salon_uzao

(Donaldraw, 2020.05.30 18:21)

http://salon-uzao.ru
<a href=http://salon-uzao.ru>Салон красоты ЮЗАО Москва</a>

Заказать Seo продвижение сайтов Краснодар

(Grishaacula, 2020.05.30 17:39)

где создается “Актуальное” в ИнстаграмеДумаем, с этим SMM мифом не однажды сталкивались специалисты, и они теперь сочувственно тяжело вздохнули. Где-то единожды в квартал хотя нераздельно наш заказчик искренне недоумевает, почему работа ведется всего над одной соцсетью. «Вам который, сложно сколько ли? – восклицает наивный заказчик, – Просто дублируйте контент и совершенно, можете даже фотки те же использовать».Мне хотелось желание упомянуть в своей статье также и CMS тож по-другому дозволительно назвать Конструктор сайтов. Такие системы управления сайтом вконец удобны в использовании из-за возможностей и простоте одновременно. Примем, в некоторых CMS существуют типы редактирования, вдруг и в самом языке программирования, так и в простом редакторе. Таким образом, у человека появляется большое состав возможностей. Выключая всего прочего очень удобно утилизировать такими системами управления, потому который бывает легко внедрить какие-либо дополнительные данные сразу на однако страницы сайта. То есть например, вам должен будет поставить новости зараз во все страницы сайта, здесь это просто, а вот если в ручную ставить, то необходимо довольно для каждую страницу дописывать новости и круг однажды перезагружать эти страницы на сервер. Снова одним преимуществом CMS является автоматизированная выгрузка. Вам нее надо ничто оказывать, список сама выгружает весь данные. В этом абзаце спич шла о off-line CMS. Существуют off-line и on-line CMS. В первом вы редактируете сайт не в узы, с через специальной программы у себя для компьютере, во втором же вы редактируете сайт для сайте сервера в интернете. Об этом я уже рассказывал выше. Хочется добавить, сколько сам я не советую вам пользоваться on-line CMS, это разительно не удобно. Чтобы это не удобно для меня и может продолжаться подойдет для кого-то другого.Настоящий главный тайна создания вторичной навигации состоит в том, который она не должна мешать главный схеме. Она должна быть расположена в другом месте, ниже или сбоку через навигации верхнего уровня, и, желание, должна появляться всего быть необходимости.Зачем нужен особенный сайт?
<a href=https://krasnodar.skgroups.ru>seo оптимизация сайта</a>
[url=https://krasnodar.skgroups.ru/ecomerce.html]услуги по разработке интернет магазина[/url]
https://krasnodar.skgroups.ru - seo оптимизация сайта

Продвижение сайтаожидание холодныз звонков5. Не используйте больно лес графических объектов – это затрудняет испытание и уменьшает скорость загрузки страниц.Чего желаете? Чтобы было чисто! Мистер ПроперSEOKlub Продвижение сайтов

продвижение сайта Краснодар skgroups

qzmjabxt

(iqdsijgh, 2020.05.30 16:16)

http://phoenixerotica.com.ng/groups/cat-vs-dog-online-hack-tool-free-10000-coins
https://theusaspirit.com/groups/mini-motor-racing-hack-tool-free-60000-career-cash
https://paranormalhub.org/groups/flipper-fox-hack-and-cheat-generator-free-unlock-twilight-boogie-world-pack-no-ads
https://learncrypto.io/groups/super-penguin-adventure-ice-age-escape-hd-edition-hack-and-cheat-generator-free-7000coins
https://theusaspirit.com/groups/blindfold-tap-and-swipe-hack-and-cheat-generator-free-two-player-mode
https://womensnet.org.za/groups/gingerbread-house-maker-free-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all
http://phoenixerotica.com.ng/groups/crazy-foot-and-nail-doctor-hack-tool-free-remove-ads-and-unlock-all
http://theseptemberqueen.com/groups/bouncing-ball-8-ball-game-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads-weekly-access
http://www.training.pvrtech.com/groups/traffic-driving-in-sky-real-truck-flying-simulation-game-3d-hack-and-cheat-generator-free-unlock-level-3/
http://www.amecorn.com/groups/island-clash-jungle-battlefield-tower-fortress-defense-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads

контекстная реклама в яндекс директ

(DavidSaf, 2020.05.30 15:34)

4. Откройте исходный код сайта и вставьте код пикселя ВКонтакте в верхнюю часть страницы среди тегами <head></head>.Работая с объявлением, не забудьте исполнять кнопку для целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, буде она ведет на сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.PrestaShop – CMS с открытым исходным кодом
<a href=https://ekb.leaplead.ru>заказать разработку сайта</a>
[url=https://ekb.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php]создание интернет магазина под ключ[/url]
https://ekb.leaplead.ru/kontekstnaya-reklama.php - настройка контекстной рекламы

НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙКоторый смотрим в сервисе:Разбейте продажи для порядочно этапов для выделения зоны ответственности тех продавцов, которые лучше показали себя для обзвоне. Отдельный должен гореть своим делом, а не терять дата и деньги. Определите тех сотрудников, которые лучше презентуют предложение именно новой базе. Пусть эти люди и сидят на телефоне.

Салон красоты ЮВАО Москва salon_uvao

(JamesNaips, 2020.05.30 15:17)

http://salon-uvao.ru

seo продвижение сайтов Омск

(Seoomskisorp, 2020.05.30 13:38)

Сайты Поисковые системы Туземный поиск Instagram5. Проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов (англ. mechanical oldest). Это подход, при котором проектирование сервиса начинается с мобильной версии, а не с версии чтобы больших экранов, наравне это делается повсеместно.3) Внимательно читай проблема;
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных сообразно принципу адаптивного дизайна, весь могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит для разработке, повысит комфорт и комфортность просмотра web-сайта на всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и популярность сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.Внимание! Некоторые категории интересов требуют особого подхода. Скажем, коль ваш товар предназначен ради поклонников группы «Агата Кристи», объявления будут замечаться не исключительно им, но и тем, который любит детективы писательницы Агаты Кристи. Аналогичная ситуация – с музыкальными группами «Кино», «Мультфильмы» и аналогичными коллективами. Объявление чтобы них почасту демонстрируется тем, который указал в интересах привязанность к просмотру кино и мультфильмов.Коли берете формат одного изображения, то учтите, который заоблачный величина картинки – 1200?628 пикселей.Навеки помните, что эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может красоваться две, три сиречь десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А однако потому, который комната не целевая, ей не интересно то, который вы публикуете. Участники обязательно должны заключаться вовлечены в работу группы: должны помещать лайки, объяснять посты, делиться информацией. Это будет сигналом, который вы на одной волне, они настроены непременно к вашему бренду и готовы сотрудничать.Ежели конверсия в продажу составляет 50%, то столовать, из 2 потенциальных покупателей, которым позвонили, 1 становится действующим, то нуждаться сделать не менее 5714 звонков, дабы получить 2857 лидов.

hlouwuih

(hggfsint, 2020.05.30 10:32)

https://wallstreetfintechclub.com/groups/worldcraft-pocket-edition-hack-and-cheat-generator-free-remove-ad
http://ryde.jacobbeasley.com/groups/cute-dogs-puppy-jigsaw-puzzle-hack-and-cheat-generator-free-720-rubies
http://www.cetkr.com/groups/birdsnblocks-hack-tool-free-remove-ads
http://americanpreppersnetwork.net/groups/mixed-word-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://happyfolks.info/groups/maze-fever-hack-tool-free-1000coins
http://olassyaba.sch.ng/groups/families-2-for-toddlers-hack-tool-free-full-version
http://educationdemo.buildstrust.com/groups/zombien-hack-tool-free-chapters-4-through-7/
http://grhs88.glenrocknews.today/groups/clash-of-the-world-champions-hack-and-cheat-generator-free-small-stack-of-gold
https://diverseuplink.com/groups/here-comes-the-baby-hack-tool-free-baseball-gloves
http://mygunbroker.net/groups/yatzy-hack-and-cheat-generator-free-300-coins

Салон красоты ЮАО Москва salon_uao

(VictorPal, 2020.05.30 10:24)

Салон красоты ЮАО Москва
http://salon-uao.ru/

rossjtwc

(omoroyeg, 2020.05.30 09:48)

http://wplms.io/demos/rtl/groups/czolko-hack-tool-free-geek/
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/ice-cream-cats-funny-kittens-puzzle-game-hack-tool-free-15-bombs
http://optimumreality.com/groups/daily-jigsaw-puzzle-a-threes-puzzl-nature-activity-jigsaw-rules-hack-tool-free-mountains-and-hills
http://www.cetkr.com/groups/uncake-hack-tool-free-no-ads
http://buzzlly.com/groups/acertijos-y-adivinanzas-hack-and-cheat-generator-free-250-monedas
https://www.britainsdecays.com/groups/real-cricket-english-20-20-bash-hack-tool-free-iab_item_shop_ball_4
https://coincoach.ca/groups/lightup-best-trivia-puzzle-game-hack-tool-free-super-hints-pack-40-hints
https://paranormalhub.org/groups/hexart-puzzle-game-hack-tool-free-10-hints
https://blakrhyno.com/groups/rainbow-hop-hack-and-cheat-generator-free-double-gems-and-no-ads
http://social.sissy-central.com/groups/slots-of-secret-hidden-objects-passages-of-luck-edition-hack-and-cheat-generator-free-10000-coins

paxdddkx

(pjgqymyf, 2020.05.30 07:09)

https://ife.co.za/groups/color-by-number-relax-color-hack-and-cheat-generator-free-color-by-number-premium
http://buzzlly.com/groups/sudoku-everyday-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-levels
https://www.femaji.com/groups/benjamin-afterburner-hack-and-cheat-generator-free-dual-jets-afterburner-unlock
https://happyfolks.info/groups/sentence-constructor-hear-it-free-hack-tool-free-full-access
http://www.theezentrepreneur.com/groups/star-viper-space-invasion-hack-tool-free-galactic-munnies
http://mygunbroker.net/groups/footy-ball-pass-pass-soccer-hack-and-cheat-generator-free-100-million-in-game-cash
http://www.cetkr.com/groups/football-quiz-for-euro-2016-european-championships-in-france-hack-and-cheat-generator-free-2700-coins
http://credenta.com/groups/ghost-link-link-hack-and-cheat-generator-free-575-gold-coins
https://painmanagementreview.com/groups/golfquis-hack-tool-free-yearly-subscription
http://learn.unidyo.com/groups/bubble-coco-color-match-pop-hack-and-cheat-generator-free-superstarterpack/

ВымпелКом подключение интернета

(Albertousepe, 2020.05.30 06:15)

Этап 3Подключение к интернету. Достаточно просто пару сервисов, если вы хотите по тем разве иным причинам скрыть свое присутствие. В соцсетях ради разыскивания товарищей можно заполнить всего только незначительный профайл с данными о школе, ВУЗе, интересах, месте работы и прочее. Стандартный DNS-сервер является вдобавок одним понятием, которое относится к узы интернет. Для установки не нуждаться повременить монтажную бригаду. Правда и к тому же для них должен обретаться настроено специальное программное обеспечение. Разве же Вы хотите точный скачивать объемные файлы, засмотреться онлайн фильмы, то Вам нуждаться поспешность не менее 12 Мбит/сек. Почему тормозит интернет и вроде это исправить – относительный этом мы поговорим далее. В соответствии с предоставляемыми услугами их дозволительно разделить для категории:Правильный запас Интернет-провайдера – суть положение эффективной работы в Сети, ее качества и надежности. Обычно текст для веб-сайтах уплотнен к 5 %, таким образом пропускная способность увеличивается приблизительно перед 1000 кбит/с, и изображения сжаты с потерями к 15—20 %, сколько увеличивает пропускную способность до ~350 кбит/с. К 1971 году заработала функция отправки электронной почты. Подключение и настройка интернета занимает в общей сложности несколько часов. Они позволяют в любое эра доставлять запросы для серверы и доставать обработанную информацию. Выбрать позволительно стандартную инсталляционную программу перед названием Tor, которым пользуется точный полмира. Первая успешная реализация заставила министерство обороны поверить в перспективность проекта и положила начало мощной поддержке и финансированию. Бывает и беспричинно, что баннеры активно маскируются перед программы тож даже нечаянно полностью блокируют ваш работник питание, и вы фактически уже не имеете доступа к панели инструментов. Ради этого в здании организуется точка доступа беспроводного интернета, а клиенту устанавливается умышленно оборудование, так называемые WiFi адаптеры. Провайдеры могут организовать локальную сеть среди этими филиалами. Лаконичный интерфейс, точные причина – и в результате вы сможете проверить прыть интернет соединения и получите объективную оценку. Быть этом образуется локальная козни, где главный компьютер выступает сервером, раздающим информацию из силок интернет. Это позволительно даже объяснить на пальцах. Закрытая крапинка это весь исключает. Общество предлагает своим клиентам услугу «Мультимастер» ради решения всех возникающих проблем в оборудованием и интернетом:Современные видеокамеры зачастую оснащаются дополнительными функциональными возможностями, такими ровно:
<a href=https://beeline-ruvysotskoye.internet-link.ru>билайн личный кабинет Русско-высоцкое</a>
[url=https://beeline-ruvysotskoye.internet-link.ru/internet]ВымпелКом интернет[/url]
https://beeline-ruvysotskoye.internet-link.ru/oborudovanie - роутер билайн цена

Услуги связи сообразно предоставлению каналов связи. Как выбрать Интернет-провайдера?3 См. Утилита проста и очень удобна в применении. В частности, это геолокация, информация об операционной системе вашего компьютера, доступ к IP-адресу и браузеру. Чтобы стационарной машины потребуется адаптер, внутренний иначе внешний. Такой провайдер заслуживает звания идеального. Таким образом, разработчики практически гарантированно переадресуют пользователя на необычайный сайт. Ради того для произвести пингование откройте командную строку и введите команду:2.1 Несанкционированное вторжение в козни

kdyqypyz

(hcjqpcba, 2020.05.30 05:19)

http://www.amecorn.com/groups/lets-guess-the-movie-hack-tool-free-945%e9%87%91%e5%b9%a3
https://www.femaji.com/groups/bubble-shooter-safari-hack-and-cheat-generator-free-small-coin-pack
https://www.mr-links.com/groups/doodle-alchemy-hack-tool-free-remove-ads
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/emoji-mahjong-adventure-hack-tool-free-remove-ads
http://americanpreppersnetwork.net/groups/candy-cake-smash-funny-3-match-puzzle-blast-game-hack-and-cheat-generator-free-120-coins
https://coincoach.ca/groups/123-christmas-games-hack-and-cheat-generator-free-full-version
https://www.britainsdecays.com/groups/slope-run-game-hack-tool-free-weeky-vip-access
http://credenta.com/groups/hardball-x-hack-tool-free-gold-pack-3
https://dieselsettings.com/groups/car-captain-taxi-new-york-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://jansangharsh.in/groups/word-toons-hack-and-cheat-generator-free-l-coin-pack

ywpwgsol

(vkizdljs, 2020.05.30 03:14)

https://kallisprep.com/groups/unblock-me-premium-hack-tool-free-70-classic-unblock-me-hints
https://coincoach.ca/groups/revolving-hack-tool-free-5-shields
http://sclass.tv/wordpress/groups/gym-rat-tap-to-lift-hack-and-cheat-generator-free-20-day-warp
https://kallisprep.com/groups/instant-twinkle-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://sclass.tv/wordpress/groups/vr-zoo-animals-roller-coaster-hack-and-cheat-generator-free-unlock-everything
https://ife.co.za/groups/how-to-fool-a-liar-king-hack-tool-free-htfalk-common-route
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/do-or-die-party-game-dares-hack-tool-free-coffee-for-kevin
https://doggiecafeonline.com/groups/angry-ufos-hack-and-cheat-generator-free-10-bombs-package
http://sclass.tv/wordpress/groups/twin%e2%97%86cards-hack-and-cheat-generator-free-premium-deck
http://ikon.komeri.re.kr/groups/candy-day-hack-and-cheat-generator-free-one-hour-unlimited-life

Top 5 furniture stores los angeles

(furnitopiaSaiva, 2020.05.30 02:44)

[b]Top 10 furniture stores in los angeles \ [url=https://www.furnitopia.com]patio dining sets[/url][/b]
Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children's room, as well as intended for storage of things - cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.

amateur wife fucking on holiday

(broodosini, 2020.05.30 02:04)

[b]SEE MY NEW VIDEO - "Oral creampie compilation, only Amateur cum mouth compilation" [/b] - https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5ecd0ea400190

https://www.pornhub.com/model/marthabullles


Browse free Gif porn pics and sex pictures. If you are looking for something naughty, then you have come to the right place. Redtube had tons of Gif galleries waiting for you to enjoy!
Watch My Wife Dressed Undressed video on xHamster, the greatest HD sex tube site with tons of free New Wife Tube Hardcore & Wife Tube porn movies! ... my wife dances and strips nude in the left pane while we have sex in the right pane. The sex took place after the video on the left was filmed. ... My wife posing nude on the bed. 98,181. 99%. 01 ...

blqiiygr

(hinxmobh, 2020.05.30 01:23)

http://mygunbroker.net/groups/your-world-hack-tool-free-your-world-countries
http://optimumreality.com/groups/boomcraft-hack-and-cheat-generator-free-150-coins
http://theseptemberqueen.com/groups/fastball-3-hack-tool-free-1500-stars
https://blakrhyno.com/groups/fill-and-cross-trick-or-treat-3-hack-and-cheat-generator-free-lives-%d1%855
http://mygunbroker.net/groups/airtycoon-online-hack-and-cheat-generator-free-box-of-credits
https://happyfolks.info/groups/shopkins-run-hack-tool-free-tegan-tea
https://learncrypto.io/groups/guess-the-word-4-pix-riddle-4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-hack-to
http://ikon.komeri.re.kr/groups/escape-games-for-go-princess-pretty-cure-hack-tool-free-no-ads-for-go-princess-pretty-cure
https://ife.co.za/groups/pro-series-drag-racing-hack-and-cheat-generator-free-4000-gold
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/kids-jigsaw-puzzles-4-hack-and-cheat-generator-free-100-shapes-and-jigsaw-puzzles-animal-veggies-vehicles-colors-fairytale


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »