Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

EGYMÁST SEGÍTŐK

EGYESÜLETE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (röviden MESE)

Székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.

Telephelyek: salgótarján, Lőwy  Sándor út 12-14., Salgótarján, tanács út 2-4.

Működési terülte: Nógrád Megye közigazgatási területe

Bélyegzője: Téglalap alakú: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete. 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

A MESE társadalmi szervezetként működik, 1989 IV. 14-én alakult. Munkáját az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi. A MESE párt és vallás semleges

 

A.)  Az Egyesület alapfeladata:

A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közre-működésével kaphat meg.

 

B.)  Az egyesület működésének alapvető célja

A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása valamint a hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek, munkaeő-piaci helyzetük javítása, a nonprofit szektor, a civil összefogás erősítése a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésével is.

E célok megvalósulása érdekében meghatározott további alapcélok

---        A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

---        Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elő-segítése és működtetése, fogyasztóvédelem .

---        Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

---        A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidő-sport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén

a civil társadalom lobby tevékenységének koordinálása, nonprofit együttműködések generálása, a nonprofit szektor infrastrukturális segítése, különféle szolgáltatások nyújtása /Pl.: fénymásolás, tanácsadás, előadások tartása, különféle kutatási tevékenységek/, a három szektor közti együttműködés elősegítése, generálása

 

C.)  Az egyesület feladatai és közfeladatai

1.         Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szak-mai személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével.

2.         Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a sors-társak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segéd-eszközök és életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által történő támogatását.

3.         Olyan közérdekű és közhasznú szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik.

4.         Az Egyesület a közérdekű, közhasznú feladatainak ellátása érdekében intézményeket, nonprofit közhasznú gazdasági társaságokat, illetve alapítványokat hozhat létre. Az ilyen szervezetek létrehozására vonatkozó javaslatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyhatja jóvá.

5.         Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az információ szolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, esetenként a résztvevők részére a szállás és ellátás biztosításával is, mely szolgáltatások igénybevételével, illetve a tagság és/vagy önkéntesei által szendvicsek és egy tál ételek elkészítésével történik, kiadványok, tanácskozások előkészítése, lebonyolítása, továbbá a személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával.

6.         Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt.

7. A hátrányos helyzetben élő emberek és családjaik számára, életkörülményeik, munkaerőpiaci helyzetük javítása

8. Mindezen személyek valamint a nonprofit szektor erősítése érdekében is az önkéntesség elősegítése, terjesztése, koordinálása

9.         Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő:

-           érdekérvényesítő,

-           közérdekű szolgáltatások szervezését és nyújtását végző,

-           rehabilitációt támogató,

-           érdekvédelmi,

-           a fogyatékossággal kapcsolatos közérdekű, közhasznú Információkat nyújtó

tevékenységre a jelen Alapszabályi rendelkezések elfogadásának időpontjában hatályos, következő jogszabályok adnak az Egyesület számára felhatalmazást:

a.) Magyarország Alaptörvénye

hitvallás „valljuk, hogy az emberi lét alapja a méltóság.”

„valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.”

b.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény

1. §

- I. fejezet, Alapelvek  2.§ (1) (4) bekezdés, 3.§

- I. Fejezet Értelmező rendelkezések 4.§ a), b), c) pontjai,

- III. Fejezet 12.§ (3) pont.

- IV. Fejezet 19.§,

- VII. Fejezet 26. §

 

c.) Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. OGY. Határozat:

- 6. a) és c) pontja,

- Melléklet I. Fejezet „személyhez fűződő jogok elve” 3. bekezdés, „rehabilitáció elve”, „semmit rólunk, nélkülünk elve”

- III. Fejezet  1. Rehabilitáció elve, 2. Társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásának elve 2.1. utolsó bekezdés: az érdekvédelmi szervek tevékenységének támogatása 4. A társadalmi életben való aktív részvétel segítésének elve 4. 1. Érdekvédelem, érdekérvényesítés, érdekképviselet támogatása.

 

d.) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény:

1.§

4.§ f) és h.)pontja

5. § c.) és d.) pontja,

8. § g.) pontja,

és 18. §-a.

e.) A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény:

1.cikk, 3. cikk, 4. cikk 1/a,b,c,e,h és i pontjai, 4. cikk 3. pontja, 6. cikk, 8. cikk, 9.cikk, 10. cikk, 19. cikk, 20. cikk, 21. cikk a,c és d pontja, 24. cikk 1/a és 1/b pontja, 26.. cikk 1/b pontja, 27. cikk 1/d pontja, 28. cikk 1/c. pontja, 29. cikk b. pontja, 30. cikk 1,2 és 3 pontja, 5/c, d, e pontja, 32.cikk 1/b és 1/c pontja, 33. cikk 3 pontja.

f.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CIV.Törvény:

38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 45. § (1) bekezdése.

g.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e.) pontjában, az éves támogatási keretszám meghatározására vonatkozó, a MEOSZ számára jogként, illetve kötele-zettségként meghatározott egyetértési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában.

h.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a súlyos mozgás-korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a.)  pontjában , az éves támogatási sorrend meghatározására jogosult bizottságban, a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott döntési jog gyakorlását elősegítő közösségi álláspont kialakításában, illetve a MEOSZ elnöke által meghatalmazott egyesületi képviselő biztosításában.

í.) Az Egyesület, mint a MEOSZ tagszervezete részt vesz a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) (2) bekezdésben az lakás - akadálymentesítési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem indokoltságának szakmai elbírására a MEOSZ számára jog-ként, illetve kötelezettségként meghatározott személyre szabott szakmai álláspont kialakítását elősegítő, a tagegyesület működési területén végzett helyszíni környezettanulmányok végzésében, a MEOSZ megalapozott szakmai álláspontjának alátámasztása érdekében.

j) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

a 3.§ d pontja szerint egyesület önkénteseket fogadhat, feladatokat adhat a törvényben meghatározott keretek között

 

k) Az Egyesület által, a rehabilitációs foglalkoztatás területén végzett tevékenységek és az azokat megalapozó jogszabályok:

 

a.)  A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, akkreditált rehabilitációs foglalkoztatóként részt vesz a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatásában:

 

a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. törvény 1. § 13/A § (2) c), a 19/B § (3) pont, az 58.§ (5) m) o) pontjaiban, valamint

 

- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról… szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 1.§ 1. , 12., a 7.§ (1) (2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetként.

III.

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI

 

1.)        Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe véve.

2.)        Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, szék-helyének hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza.

3.)        Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet

4.)        Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell

5.)        Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt.

6.)        Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

7.)        Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

8.)        Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesíti ki.

9.) Ismereteket gyűjt, kutatásokat végez, a mozgáskorlátozott emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, építészeti, műszaki, oktatási, foglalkoztatási, szemléletbeli,   kulturális, sport, anyagi-pénzügyi, intézményi, jogi    életfeltételeiről, a jogszabályok szerint őket megillető jogok  érvényesüléséről. Figyelemmel kíséri mind e területeken folyó állami , területi önkormányzati, társadalmi tevékenységet.

10.) Szabályozott, jogszabályoknak megfelelő    felnőttképzést, oktatást, munkaközvetítést végez.

11.) Sajtóterméket, kiadványokat, papír alapú, mágneses adathordozón, illetve elektronikus terjesztés formájában kép és hangfelvételeket  jelentethet meg és terjeszthet, melynek érdekében, a hatályos jogszabályok betartásával, kiadói tevékenységet folytathat.

12.) A tömegkommunikáció, a kultúra és a művészetek képviselőivel együttműködve és eszközeiket, módszereiket felhasználva részt vesz  a fogyatékos embereket befogadó, számukra kedvező társadalmi tudat  formálásában

13.) A MEOSZ, tevékenysége során különös gondot fordít az életkori sajátosságokból eredő sajátos szükségletek figyelembevételével, a gyermekkorú, fiatalkorú, illetve az idős korú mozgáskorlátozott emberekre

14.)

a.) Az egyesület vállalja, hogy MEOSZ tagsága idején, folyamatosan teljesíti a MEOSZ Alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében történő tevékeny együttműködést a Szövetséggel és annak tagszervezeteivel.

b.) Vállalja a tagsággal járó szakmai, pénzügyi, adatszolgáltatási és anyagi kötelezettségek folyamatos teljesítését.

c.) Tevékenységében érvényre juttatja a MEOSZ Küldöttközgyűlése, által, az adott időszakra vonatkozóan meghatározott  tagszervezeti kötelezettségek teljesítését.

d.) Az egyesület vállalja, hogy a Szövetség Elnöksége által, annak operatív irányító jogkörében hozott, Elnökségi határozatban megfogalmazott kötelezettségek teljesítését

15.) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A tagság keletkezése, megszűnése

1. Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes személyek.

a)         Az Egyesület tagja lehet minden olyan mozgássérült (mozgáskorlátozott, moz-gásfogyatékos) személy, akinek állapota egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen formában korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán, avagy sajátos eszközök és eljárások alkalmazásával teszi lehetővé, továbbá e személyek közeli hozzátartozói, ha kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljaival és vállalják a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

b)         Az Egyesületnek csak mozgáskorlátozott tagjai részesülhetnek a mozgáskorlátozott állapotra tekintettel igénybe vehető kedvezményekben és támogatásokban, egyebekben az Egyesület tagjait azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

c)         A cselekvőképességgel nem rendelkező tagok jogait és kötelezettségeit törvényes képviselőik révén gyakorolhatják

d.) Az egyesület tagságának legalább 50%-a mozgáskorlátozottsággal kell rendelkeznie, mint MEOSZ tagszervezet. Ezen Alapszabály alkalmazása során, mozgásában egészségkárosodás miatt korlátozottnak – a továbbiakban: mozgáskorlátozott személynek – azt a természetes személyt kell tekinteni, akinek bármely ok miatt bekövetkező egészségkárosodásból eredően, átlagos, általános körülmények közt, mozgásképessége, közlekedőképessége, a társadalmi életben való részvételét tartósan, jelentős mértékben akadályozza. Erre vonatkozó nyilatkozat nélkül mozgáskorlátozott személynek kell tekinteni a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, továbbá a közlekedőképességében súlyos mértékben akadályozott személyt.

    Minden más esetben, a mozgáskorlátozottság ténye, az érintett személy, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával ismerhető el. Ezen Alapszabály, valamint a MEOSZ Alapszabályával való összhangja tekintetében, a mozgáskorlátozott személyekkel azonos jogállású személynek kell tekintetni, a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban együtt élő, illetve a mozgáskorlátozott személy számára a szükséges segítséget, esetleg gondoskodást tartósan nyújtó, a hatályos Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat, valamint azokat a személyeket, akik súlyosan mozgáskorlátozott emberek számára, a Szövetség, vagy a Tagegyesületek keretei között, élethivatásszerűen, tartósan, segítséget, fejlesztést, szolgáltatásokat nyújtanak

 

 

2) Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, hajlandóságukat a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

3.) A cselekvőképtelen, valamint jogi személyek és közösségek jogaikat és kötelezettségeiket (törvényes) képviselőjük révén gyakorolják.

4.) A természetes személy egyesületi tagsága a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület Elnöksége részére megküldésével.

5.) Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok megjelölése nélkül kiléphet, tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az Egyesület Elnökségéhez érkezése napján szűnik meg), halálával, a tagok sorából való törléssel, illetve kizárással.

 

B) AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR):

1812                Nyomás

1813                Nyomdai előkészítő tevékenység

1820                Nyomdai  sokszorosítás

3299                Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

5210                Raktározás, tárolás

5621                Rendezvényi étkeztetés

5629                Egyéb vendéglátás

5811                Könyvkiadás

5813                Napilapkiadás

5814                Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819                Egyéb kiadói tevékenység

5911                Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5912                Film-, videó-, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6311                Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6399                M.n.s egyéb információs szolgáltatás

6619                Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920                Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021                PR, kommunikáció

7022                Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311                Reklámügynöki tevékenység

7320                Piac-, közvélemény-kutatás

7420                Fényképészet

7490                M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7721                Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7733                Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7739                Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7810                Munkaközvetítés

7830                Egyéb emberierőforrás-ellátás-, gazdálkodás

8211                Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220                Telefoninformáció

8230                Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8510                Iskolai előkészítő oktatás

8551                Sport, szabadidős képzés

8552                Kulturális képzés

8559                M.n.s egyéb oktatás

8810                Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899                M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

9313                Testedzési szolgáltatás

9319                Egyéb sporttevékenység

9329                M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9412                Szakmai érdekképviselet

9499                M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9602                Fodrászat, szépségápolás

9604                Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609                M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

 

3. Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely mozgásfogyatékos (mozgáskorlátozott, mozgássérült) személy - nem csupán tagjai - javára látja el.

Közhasznú szolgáltatásaiból, amennyiben azok költségmentesek a fent említettek is térítésmentesen vehetik azokat igénybe. Ha a szolgáltatásoknak költség kihatása van, akkor a tagok a vezetőség által meghatározott kedvezményekben részesülhetnek. A tagságon kívüliek pedig szintén a vezetőség által meghatározott feltételekkel vehetik igénybe az Egyesület  közhasznú szolgáltatásait.

4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásairól a médiákon keresztül értesíti a közvéleményt, illetve tagjainak külön „értesítőt” küld. A szolgáltatások igénybevételéről az Egyesület központjában lehet részletes felvilágosítást kérni, illetve az igényt bejelenteni a szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A, Az egyesületi vezetőség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak, valamint az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi tisztséget csak olyan nagykorú egyesületi tag (pártoló tag) tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az egyesületnél nem lehet vezetőségi tag, aki más az egyesület működési területén tevékenységéhez hasonló szervezetnél vezető tisztségviselő.

 

B, Az Egyesület testületi szerveinek határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján :

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

C, Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, vagy elnöke az a személy, aki a vezetőség elnöke vagy tagja

- az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve;

- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

 1. Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során a közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b.) pontja szerint kell meghatározni.
 2. Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellenszolgáltatás nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. Legfeljebb az elnök és helyettese részesíthetők tiszteletdíjban a közgyűlés határozta alapján.
 3. Az egyesület- vagyoni helyzetéhez mérten- a vezetőség által megállapított szabályok szerint az egyesület tisztségviselőit, társadalmi munkásait, alkalmazottait jutalomban részesítheti.
 4. A döntéshozó szerv az üléseit az elnökség által megjelölt helyszínen tartja és a meghívóban közzé teszi azt.
 5. Az egyesület alapszabályának módosításához a küldött közgyűlésen jelen levő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.
 6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 7. Az egyesület megszűnése esetén a fennálló köztartozások kifizetéséért az egyesület vezetősége és az egyesület tagjai egyetemlegesen felelnek.
 8. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 9. A küldöttközgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására állandó, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok eljárási rendjüket, működési szabályaikat maguk állapítják meg. A bizottságok működésükről közvetlenül a küldöttközgyűlésnek adnak számot.
 10. Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az összehívás szabályszerűségére és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, adatokat, az ülés napirendjét, az ülésen elhangzottak rövid összefoglalását, a hozzászólások lényegét, a hozzászóló megjelölésével, valamint a testület sorszámmal ellátott döntéseit, a szavazati arányra vonatkozó adatokkal.  A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldöttközgyűlés által választott két hitelesítő is aláírja. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak, kivéve, ha az illetékes testület zártkörű ülést rendel el.
 11. Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat Határozatok Tárában, testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva, törve az ülés dátumával is nyilván kell tartani. A határozatok - kivéve a zárt ülésen hozott határozatok - az érintett testület döntése szerint nyilvánosságra hozhatók, egyébként azokba bárki betekinthet."

 

1./A A KÖZGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés tagja az Egyesület vezetőségének tagjai, valamint az Egyesület taggyűlése által választott küldöttek. A küldöttek mandátuma 5 év.
 2. A küldöttek választása taggyűlésen történik. A taggyűlési körzeteket a vezetőség határozza meg, úgy, hogy legalább 3 taggyűlési körzet kerüljön kialakításra. A taggyűlések minden 50 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak a kerekítés szabályainak megfelelően.
 3. A küldöttválasztó taggyűlést a tisztújító küldöttközgyűlés előtt legalább 1 hónappal megelőzően kell megtartani. A taggyűlésre a taggyűlési körzethez tartozó valamennyi egyesületi tagot meg kell hívni. A szabályszerűen összehívott taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. Küldöttközgyűlés az egyesületet érintő minden kérésében jogosult dönteni.

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 1. Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása
 2. Az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, a Vezetőség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Országos Szövetség küldöttközgyűlésén az Egyesület képviselő küldötteknek 5 évre történő megválasztása és visszahívása.
 3. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
 4. Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása.
 5. A Vezetőség, az Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
 6. A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása.
 7. Vállalkozás létrehozása, indítása, lehetőség szerint elősegíteni a munkavállalási lehetőséget.
 8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, illetve amelyben a döntés magának fenntartotta.
 9. Elfogadja az Egyesület éves beszámolójával egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentését.

 

 1. Az Egyesület küldöttközgyűlését évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni, ha:

 • erre a vezetőség határozata szerint szükség van
 • a Felügyelő Bizottság, vagy az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága indítványozza
 • a küldöttek egyharmadának a cél és az ok megjelölésével írásban előterjesztett kérésére
 • a bíróság döntése alapján

 

 1. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a küldöttközgyűlés napját legalább 15  nappal megelőző szétküldésével.
 2. A küldöttközgyűlésre meg kell hívni az egyesületi küldötteken kívül a Felügyelő Bizottság tagjait, a napirend előterjesztőjét, amennyiben az nem küldött a napirend tárgyalásához esetlegesen szükséges szakértőt, tanácsadót, illetve aki a határozattal érintett, valamint meg lehet hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
 3. A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek fele +l fő jelen van. Ha a küldöttek a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, akkor 15 napon belül új küldöttközgyűlést kell összehívni azonos napirenddel, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 4. A küldöttközgyűlés határozatai általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben is lehet nyílt szavazást tartani. Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A küldöttközgyűlés kétharmados többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az Egyesületünk alapszabály módosításához, elfogadásához. A kétharmados többség a küldöttközgyűlés résztvevő szavazásra jogosultak kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A küldöttközgyűlés bármely ügyben titkos, illetve név szerinti szavazást rendelhet el.
 5. A küldöttközgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.
 6. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat 15 napon belül meg kell küldeni az Országos szövetség elnökének, a helyi szervezetek vezetőinek, az FB elnökének.
 7. A Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttközgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének ismeretében teszi meg.
 8. A küldöttközgyűlés állandó bizottságai a mandátumvizsgáló-, szavazatszámláló-, valamint a jelölőbizottság, melyek elnökeit és 2 - 2 tagját a küldöttközgyűlés választja meg a küldöttközgyűlés elnöke javaslata alapján. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek szabályszerű megválasztásának ellenőrzése, a küldöttközgyűlésre érkező küldöttek jegyzése, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása. A szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésen leadott szavazatok számlálása, határozathozatal eredményének megállapítása, a jelölőbizottság feladata az Egyesület tisztújító közgyűlései előtt, illetve a rendkívüli tisztségviselő választás során a jelölési feladatok ellátása.

 

1/B TAGGYŰLÉS

 

 1. Az Egyesület adott körzethez tartozó települései a vezetőség által megállapított körzetekhez tartoznak, s az adott körzethez tartozó Egyesületi tagok, területi csoportot, taggyűlést alkotnak.
 2. Az Egyesülethez tartozó területi körzeteket (területi csoportokat) a vezetőség határozza meg, melyeket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
 3. A taggyűlés az adott körzetet érintő valamennyi kérdést megtárgyalhat, véleményt alkothat. Állásfoglalását, véleményét, javaslatait a területi csoportvezetőn, illetve a küldötteken keresztül közli az Egyesület testületi szerveivel, vezetőivel.
 4. A taggyűlés hatásköre különösen:
 1. megválasztja a küldöttközgyűlés küldötteit;
 2. megválasztja 5 évi időtartamra az Egyesület területi csoportjának vezetőjét; véleményezi az Egyesület testületei elé kerülő fontosabb - különösen a területét érintő előterjesztéseket - előterjesztéseket,
 1. A területi csoport tevékenységét a taggyűlés által választott csoportvezető irányítja, aki egyben a taggyűlés elnöke.
 2. A taggyűlés, működésére vonatkozó szabályait maga állapítja meg, azzal, hogy az Alapszabály IV/9. pontjának rendelkezéseit alkalmazza. A taggyűlést a területi csoportvezető hívja össze, s a szabályszerűen összehívott taggyűlés a jelen lévő tagok számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

 

 

 

 

1/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

 

 1. A vezetőség a küldöttközgyűlés által 5 évre választott - és általa visszahívható – elnökből elnökhelyettesből, 7 fő választott  vezetőségi tagból álló, 9 fős testület.
 2. A vezetőség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. A vezetőség a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
 1. két küldöttközgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése
 2. szükség szerint az egyesület Működési Szabályzatának elfogadása
 3. munkából kimaradó vezetőségi tagok helyére alkalmas személy megbízása
 4. a vezetőség éves munkatervének és az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadása
 5. a vezetőség tagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén
 6. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelésére és végrehajtásának megszervezése
 7. az Országos Szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása
 8. a küldöttközgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása
 9. döntés a tagok törléséről
 10. a tagdíj fizetése alóli mentesség megállapítása
 11. döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 12. a bankszámla feletti rendelkezésre felhatalmazott legalább két személy kijelölése.
 13. a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben való döntés
 1. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Határozatképességhez tagjai felének jelenléte szükséges. A vezetőséget az elnök hívja össze.
 2. A vezetőség köteles végzett munkájáról írásban a küldöttközgyűlésen beszámolni.
 3. A vezetőség létszámának legalább 50%-a mozgáskorlátozottak körül kell kikerülnie a MEOSZ alapszabályában megfogalmazottaknak megfelelően, a tagsági viszonyban részletezett meghatározásokkal.

 

 

 

 

I/D. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

 1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, által visszahívható.
  Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente jelentés tesz a küldöttközgyűlésnek.
 2. Az Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság egyes szakkérdések vizsgálatához az Egyesület költségére külső szakértőt vehet igénybe. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga állapítja meg.
 3.  A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület vezető testületei ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 • az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 1. Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 2. Ha az Egyesület arra jogosult testülete (vezető szerve) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet."

 

1/E. TAGOK, SZEKCIÓK, MUNKACSOPORTOK, KLUBOK

 

 1. Az egyesület az érintettek kívánságára, aktív közreműködésükkel, betegség csoportonként, életkor és egyéb szempontok szerint tagozatot, szekciót hozhat létre és működtethet. A tagozat szekció, klubok vezetőjét az érintettek taggyűlése választja meg 5 évre.
 2. Az egyesület küldöttközgyűlése vagy vezetősége (elnöksége) meghatározott feladatok tartós, időszaki ellátásra munkacsoportot állíthat fel. A munkacsoport a vezetőség szakmailag illetékes tagja, vagy, ilyen hiányában, más megbízott személy vezeti.
 3. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek  az egyesület testületi szerveinek ülésein, egyebekben egyesületi tisztségviselőknek tekintendők.
 4. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működési szabályait az egyesület vezetősége határozza meg, kivéve azt az esetet, ha a tagozat vagy szekció a MEOSZ országos hatáskörű tagozatának szekciójának területi egységeként működik. Ez utóbbi esetben a működési szabályokat az országos tagozat, szekció határozza meg, de a tagozat, szekció az egyesület szervezeti keretei között működik, reája ezen alapszabály és az egyesületi vezető testületek rendelkezései is irányadóak.
 5. A tagozatok, szekciók és munkacsoportok működésének, feladatainak kiadásait az egyesület költségvetésében meg kell tervezni.

 

2/A. AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

 1. Az elnök feladatai:
 • ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét,
 • felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
 • részt vesz az Országos Szövetség "Vezetők Tanácskozó Testületében",
 • kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik az Országos Szövetség, a küldöttközgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek,
 • kapcsolatot tart fenn az egyesület, valamint állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek között,
 • felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
 • saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében szerződéseket,
 • megállapodásokat köthet,
 • vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, beszámolóját,
 • gyakorolja az utalványozási jogkört,
 • munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében,
 • eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe.

 

 1. Az egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, a vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az elnökhelyettesre átruházhatja.

 

2/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

 

Az elnökhelyettes az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Kapcsolatot tart fenn az Országos Szövetséggel. Az elnökhelyettes bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján.

 

2/C. VEZETŐSÉGI TAGOK

 

 1. A vezetőségi tagok (elnökség) tagjai, akiket a küldöttközgyűlés választ 5 évi időtartamra. A küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, a küldöttközgyűlés által visszahivatók. A vezetőségi tagok a vezetőség döntése szerint önállóan láthatják el valamely tevékenységi kör vezetését, társadalmi munkások és egyesületi alkalmazottak közreműködésével bonyolult feladatok megoldására munkacsoportot szerveznek és működtetnek.
 2. A Gazdasági vezető:
 1. Az egyesület gazdasági vezetője alkalmazottként, az egyesület vezetősége által adott felhatalmazás alapján látja el feladatát. Tanácskozási joggal részt vesz a küldöttközgyűlés, az elnökség, vezetőség ülésein. Véleményének meghallgatása minden olyan ügyben kötelező, amely az egyesület gazdálkodását számottevően érinti. E feladat csak pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el.
 2. A gazdasági vezető feladata az egyesület vagyonának gondos takarékos, hatékony felhasználása, gyarapítása, megóvása. Előkészíti az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz az egyesület gazdasági ügyeinek vitelében, a pénzügyi jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellen jegyzi az utalványozásokat.

 

2/D. IRODAVEZETŐ

 

 • Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munkaterve, költségvetése és éves gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő számára az ügyfélfogadási napokon az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt ülése hozott határozatokat és ott keletkezett jegyzőkönyvi részleteket. Az Egyesület irodavezetőjének részletes feladatait, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

2/E. Minőségbiztosítási Irányító

 

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása az elnökség és a közgyűlés tájékoztatása a minőségbiztosítással kapcsolatos döntések előkészítése.
 • Részletes feladatait az egyesület szervezeti-és működési szabályzata tartalmazza

 

 

 

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. Az egyesület vagyonának forrásai:
 1. az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás,
 2. az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak és adományok
 3. jogi - és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, közérdekű kötelezettség vállalása
 4. az egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
 5. különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás
 6. a működés egyéb bevételei.
 1. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, a MEOSZ ajánlásai, valamint saját szabályai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást készít. A bankszámla feletti rendelkezési jogot legalább kettő, a Vezetőség által aláírási joggal felruházott személy együttesen gyakorolhatja. A Vezetőség a rendelkezési joggal kettőnél több személyt is felruházhat, ez esetben azonban rendelkezni kell az első és második helyi aláírók személyéről is.
 2. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
 3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek. Az egyesület a MEOSZ tartozásáért - az esedékes szövetségi tagdíj megfizetésén túl - nem felel. Az egyesület törvény szerint felel vállalata tartozásáért.
 4. Az egyesület jogutód nélküli esetleges felszámolásakor vagyona a MEOSZ vagy jogutódja vagyonába kerül melyet, köteles azt a Nógrád megyében élő mozgássérültek érdekében felhasználni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ВымпелКом интернет Павловск

(Albertousepe, 2020.05.30 01:21)

Когда говорить об интернет-провайдере, то это специализированная коммерческая разве некоммерческая организация, которая предоставляет своим пользователям доступ в интернет. Большинство камер имеют поля 80-140 градусов. Подключать его нужно в семейство WEAK, для задней панели роутера. Как бывает сложно дозвониться в техподдержку и дождаться вразумительного ответа через оператора, почему происходят неполадки с сетью. Скорый сайт с оперативно обновляющейся информацией – это единица любой компании. Хотите подключить wi-fi? – подождите малость, и искусный произведет весь настройки сети, а также протестирует работоспособность. Впервые интернет появился в 1969 году, связав посреди собой университеты Ютский, Стэндфордский и Калифорнийский. Если клиентский ПК пытается получить доступ к беспроводной козни, остановка доступа должна сначала проверить адрес MAC чтобы клиента. Производительность[править | исправлять код]Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите:Правильный коллекция Интернет-провайдера – суть договор эффективной работы в Силок, ее качества и надежности. Обычно текст для веб-сайтах уплотнен к 5 %, таким образом пропускная дарование увеличивается примерно предварительно 1000 кбит/с, и изображения сжаты с потерями к 15—20 %, который увеличивает пропускную годность до ~350 кбит/с. К 1971 году заработала занятие отправки электронной почты. Подключение и настройка интернета занимает в общей сложности скольконибудь часов. Они позволяют в любое эра адресовать запросы для серверы и получать обработанную информацию. Выбрать можно стандартную инсталляционную программу почти названием Tor, которым пользуется совершенно полмира. Первая успешная действие заставила министерство обороны поверить в перспективность проекта и положила почин мощной поддержке и финансированию. Бывает и так, сколько баннеры активно маскируются под программы либо даже нежданно весь блокируют ваш рабочий стол, и вы фактически уже не имеете доступа к панели инструментов. Для этого в здании организуется пятнышко доступа беспроводного интернета, а клиенту устанавливается умышленно обстановка, так называемые WiFi адаптеры. Провайдеры могут организовать локальную сеть посреди этими филиалами. Лаконичный интерфейс, точные данные – и в результате вы сможете проверить живость интернет соединения и получите объективную оценку. Присутствие этом образуется локальная козни, где первый компьютер выступает сервером, раздающим информацию из козни интернет. Это можно даже объяснить на пальцах. Закрытая точка это весь исключает. Общество предлагает своим клиентам услугу «Мультимастер» для решения всех возникающих проблем в оборудованием и интернетом:
<a href=https://beeline-pavlovsk.internet-link.ru/internet>провайдер билайн</a>
[url=https://beeline-pavlovsk.internet-link.ru]ВымпелКом билайн Павловск[/url]
https://beeline-pavlovsk.internet-link.ru/internet - ВымпелКом интернет

Разряд подключения к силок Интернет – немаловажный фактор, на который непременно надо обратить внимание. Быть помощи модема и различных сетевых технологий дозволительно подключить порядком устойчивое интернет-соединение вследствие телевизионный кабель тож телефонный провод. Воззрение действия довольно прост и заключается в преобразовании речи в сжатые информационные пакеты и передачи их другому абоненту через силок, которые декодируются в аудиоданные (фраза) быть получении принимающей стороной. Область в состоянии овладевать не только квартиру, однако и малый сообразно размеру ресторан. Portable radio Ethernet[править | княжить код]2 ПроизводительностьПровайдер Интернета предлагает своим абонентам дополнительные удобные сервисы, которые увеличивают комфорт пользователей:

Кубань фото

(Inga, 2020.05.29 20:01)


[url=https://kuban.photography/]скачать фото кубани[/url]

Салон красоты СЗАО Москва salon_nzao

(MichaelNut, 2020.05.29 18:16)

Салон красоты СЗАО Москва
http://salon-nzao.ru

интернет для офиса без проводов

(Albertousepe, 2020.05.29 16:50)

У современных модемных подключений максимальная теоретическая резвость составляет 56 кбит/с (быть использовании протоколов V.90 разве V.92), хоть для практике скорость редко превышает 40—45 кбит/с, а в подавляющем большинстве случаев держится для уровне не более 30 кбит/с. Буде шептать о часть, как избавиться через баннеров в браузерах: опера, хром и другие, то дозволительно говорить, который в лучший некогда их удалить бывает сложно. Что известно случаев, если настройка интернета в квартире тож в доме занимала маломальски дней, а следствие все равно оказывался отличным от обещанного. с различной скоростью передачи данных;Поддержку «виртуального» системного администратора;Мы предоставляем нашим абонентам Интернет нового поколения. Компьютер должен оповестить о часть, который было произведено подключение к некой локальной сети. Эти причина берем из договора и вводим их в поля User Cite и Password. Все в некоторых странах коммутируемый доступ в Интернет остается основным в связи с высокой стоимостью широкополосного доступа, а бывало и отсутствием востребованности услуги у населения. Он имеет большую мощность. Что делать? Мышку в окно? Клавиатуру на пол и системник ногой?
<a href=https://beeline-krasnoye-selo.internet-link.ru/internet>билайн тарифы</a>
[url=https://beeline-krasnoye-selo.internet-link.ru/pomoshh]как подключить роутер к интернету[/url]
https://beeline-krasnoye-selo.internet-link.ru/pomoshh - как подключить тв к интернету через роутер

Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите:Изучение отзывов других пользователей;использование трафика пользователями;

билайн личный кабинет Химки

(Albertousepe, 2020.05.29 13:36)

Специалисты технического отдела компании Экспресс отвечают однозначно и категорично: 80% проблем нарушения сигнала дозволительно решить сообразно телефону, не отходя через компьютера. У оператора колл-центра Вы постоянно сможете получить консультацию, испытывать причины снижения скорости и при сбоях связи попытаться исправить ситуацию. Полдня вы работаете в Узы нормально, а полдня Интернет «пропадает»? Беспричинно быть не должен! Провайдер должен обеспечивать определенное сумма времени, в ход которого давалец будет обладать доступ к Сети. Следовательно, коль требуется соединить промеж собой сегменты локальной узы, удаленные приятель через друга на дистанция более 7 км, приходится соединять их сообразно принципу «точка-точка». Изначально он предназначался ради построения локальных беспроводных сетей, только ныне однако активнее используется ради подключения удаленных абонентов к магистралям. Для сегодняшний сутки практически в каждой семье имеется компьютер или ноутбук, а во многих семьях данные устройства грызть практически у каждого члена семьи. Как видите, не весь так сложно, подобно кажется для первй взгляд. В этом случае придется приобрести модуль вай-фай, что подсоединяется к первому компьютеру. Особенности настройки интернета чтобы домаСтраховать бесперебойную работу козни;Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите:
<a href=https://beeline-khimki.internet-link.ru>ВымпелКом билайн Химки</a>
[url=https://beeline-khimki.internet-link.ru/pomoshh]как подключить телевизор к интернету[/url]
https://beeline-khimki.internet-link.ru - билайн официальный сайт

в некоторых моделях может присутствовать диск с настройками. Обычно dial-up’ом называют токмо доступ в Интернет на домашнем компьютере или дальний модемный доступ в корпоративную козни с использованием двухточечного протокола PPP (теоретически дозволительно использовать и устаревший протокол SLIP).Содержание [скрыть]Бесплатные внутрисетевые звонки,датчикидвижения;

билайн акции

(Albertousepe, 2020.05.29 11:57)

в некоторых моделях может присутствовать диск с настройками. Обычно dial-up’ом называют единственно доступ в Интернет на домашнем компьютере сиречь удаленный модемный доступ в корпоративную козни с использованием двухточечного протокола PPP (теоретически дозволительно извлекать и устаревший протокол SLIP).Содержание [скрыть]Подхватить интернет-заразу весьма легко. Быть этом организуется беспроводная козни с кольцевой либо другой, более сложной топологией. У интернет-провайдера Экспресс такая служба поддержки есть, и работает с самого основания компании в 1998 году. Так словно в данный момент в Запорожье достаточно развит проводной интернет и около в каждом районе города присутствуют локальные козни, остановимся именно на этом способе подключения. Вы ее попросту не получите и при совершении противоправных действий вы будете стопроцентно обнаружены со стороны правоохранительных органов. Правило работы Wi-Fi1 Доступность
<a href=https://beeline-domodedovo.internet-link.ru/internet>интернет провайдер</a>
[url=https://beeline-domodedovo.internet-link.ru/internet]билайн интернет[/url]
https://beeline-domodedovo.internet-link.ru/oborudovanie - билайн приставка для цифрового тв

устанавливает, настраивает и контролирует работу систем видеонаблюдения. Такие факторы, вроде гомон в телефонной линии и пошив самого модема играют большую занятие в значении скоростей связи. Содействие по воспроизведениюСредства IP телефонии предлагает самые выгодные тарифы,Следите ради трафиком, беспричинно словно вирусы неумолчно активны и умножение трафика указывает для их наличие. К тому же иногда доступ к путы нужен зараз со всех устройств. В дальнейшем компания планирует расширить состав акций и призов среди постоянных клиентов. Клиенты в таких случаях соединяются с серверами сообразно особым каналом беспроводной связи либо серверам. Словно подключиться?

билайн официальный сайт

(Albertousepe, 2020.05.29 10:18)

Чтобы начала вам надо установить возможную причину так называемых тормозов Интернета. Для стыке десятилетий стали доступны функции информационных и новостных рассылок, объявление объявлений. Почему? Отдельный канал имеет свои, беспричинно говорить, объёмы передачи данных. Первое, сколько нужно исполнять, войдя в админку — это сменить стандартный знак на свой, более сложный. Этап 2МЕНЮ0:003 Air Ethernet
<a href=https://beeline-aksay.internet-link.ru/oborudovanie>билайн вай фай роутер</a>
[url=https://beeline-aksay.internet-link.ru]ВымпелКом Аксай[/url]
https://beeline-aksay.internet-link.ru/internet - ВымпелКом интернет Аксай

Компания Starlink предоставляет физическим лицам высокоскоростной домашний Интернет сообразно выгодным тарифам. Таким образом, дозволительно ориентироваться, якобы работает интернет для компьютере. Третий вариант. Для организации беспроводной узы в замкнутом пространстве применяются передатчики со всенаправленными антеннами. Этому параметру уделите особое забота, беспричинно наподобие из-за этого у вас может быть низкая поспешность сообразно Wi-Fi. Максимальная живость передачи данныхДостаточно хорошая защита.Полная анонимность в путы: миф разве реальность? Сообразно этому поводу ведется множество дискуссий. Современные технологии приходят для услуга ради решения этой задачи. Передаваемый поток. Не экономьте для своей безопасности и сохранности личного имущества. Коль же вы козни будет 2 устройства с одинаковыми именами, то возможна некорректная создание Wi-Fi соединения. Любые проблемы с доступом к Интернету, виновником которых является провайдер, должны оставаться устранены им якобы дозволительно быстрее и на бесплатной основе. Таким образом, пользователь не сможет обратиться к точке доступа, разве всего ему не предоставлен правильный SSID. Наверное, заслуга, окажется востребованной в первую очередь у корпоративных клиентов. Какими критериями нужно руководствоваться, выбирая Интернет-провайдера?Порядок (Wireless Technique)

poovrrsj

(skxqoomi, 2020.05.29 10:10)

https://cosplayok.com/groups/sudoku-genius-puzzle-game-hack-and-cheat-generator-free-55500-genius-coins
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/slots-win-huge-jackpots-in-this-slot-machines-hack-tool-free-20-2x-boosts
https://painmanagementreview.com/groups/jigsaw-puzzle-of-the-day-hack-and-cheat-generator-free-no-ads
http://www.cetkr.com/groups/super-cops-hack-tool-free-a-game-of-the-target
http://wplms.io/demos/rtl/groups/%e3%80%90%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%91%e5%ae%8c%e5%85%a8%e5%a4%89%e6%85%8b%ef%bc%8d%e6%ad%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e6%84%9b%e3%81%ae%e7%8a%a0%e7%89%b2%e8%80%85%ef%bc%8d%e3%80%90/
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/kids-doodle-discover-ships-after-school-play-hack-tool-free-full-version-upgrade
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/bella-explorer-under-sea-world-hack-and-cheat-generator-free-undersea-world-ads-remove
https://kallisprep.com/groups/fill-one-line-puzzle-game-hack-and-cheat-generator-free-unlock-professional-mode
http://theseptemberqueen.com/groups/garbage-truck-parking-sim-hack-and-cheat-generator-free-invincible-game-mode
https://wallstreetfintechclub.com/groups/galaxy-bowling-hd-hack-tool-free-galaxy-bowling-nine-pin-mode

lvsvzucu

(rsbrkdel, 2020.05.29 08:11)

http://yangiharakat.com/groups/mystery-island-decor-match3-hack-and-cheat-generator-free-2500-gems
https://kallisprep.com/groups/bridge-construction-simulator-2017-extreme-crane-hack-and-cheat-generator-free-pack-of-remove-ads
https://blakrhyno.com/groups/legion-solitaire-free-card-game-classic-solitare-solo-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://sclass.tv/wordpress/groups/my-gym-fitness-studio-manager-hack-tool-free-bag-of-bucks
http://yangiharakat.com/groups/shapes-around-the-world-hack-tool-free-full-version
https://blakrhyno.com/groups/eggpunch-2-adventure-puzzle-game-hack-tool-free-a-few-coins
http://www.gadzooksevents.com/groups/rune-gems-deluxe-hack-tool-free-magic-rune-big-pack
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/fear-for-sale-nightmare-cinema-hd-a-mystery-hidden-object-game-hack-tool-free-full-game-unlock-bonus-content
http://educationdemo.buildstrust.com/groups/fake-call-pro-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads-and-limits/
http://www.training.pvrtech.com/groups/clown-knockdown-assault-blast-crazy-boardwalk-carnival-skill-game-free-hack-and-cheat-generator-free-radownaclown/

билайн для юридических лиц

(Albertousepe, 2020.05.29 05:19)

Разряд подключения к путы Интернет – немаловажный фактор, на кто непременно надо обратить внимание. Быть помощи модема и различных сетевых технологий дозволено подключить довольно устойчивое интернет-соединение помощью телевизионный кабель сиречь телефонный провод. Принцип действия достаточно прост и заключается в преобразовании речи в сжатые информационные пакеты и передачи их другому абоненту посредством узы, которые декодируются в аудиоданные (аллокуция) присутствие получении принимающей стороной. Царство в состоянии овладевать не токмо квартиру, только и малый сообразно размеру ресторан. Portable radio Ethernet[править | начальствовать код]Наличие интернета для компьютере уже не великолепие, а необходимость. Канал (Furrow)3 Tranny Ethernet
<a href=https://beeline-Yaroslavl.internet-link.ru>билайн телефон</a>
[url=https://beeline-orel.internet-link.ru]ВымпелКом Орёл[/url]
https://beeline-orel.internet-link.ru - билайн личный кабинет

Около подключении отдельный должен лучший, который:беспроводной доступ в Интернет,возможность объединения нескольких объектов в одну систему;

как подключить роутер к интернету

(Albertousepe, 2020.05.29 03:42)

Развитие технологий идет огромными шагами по планете. Спросим же у них в чем плюсы новомодного 4G?Откажитесь от использования ненужных служб Windows,использование трафика пользователями;
<a href=https://beeline-Vyazma.internet-link.ru/pomoshh>как подключить телевизор к интернету</a>
[url=https://beeline-Vyazma.internet-link.ru/internet-tv]билайн телевидение[/url]
https://beeline-Vyazma.internet-link.ru/internet-tv - билайн тв

Ширина канала указывается а мегагерцах. Некоторые же производители могут отправить вас для FTP-сервер, где хранятся прошивки. Проверить резвость интернета онлайн бесплатноНаиболее частой причиной проблемы с доступом в Интернет на ноутбуке является проблема с доступом Wi-Fi, решение проблемы мы опишем лишь ниже. По этому каналу можно довольно передавать конфиденциальную информацию между отдельными филиалами. Видеонаблюдение чрез интернет дозволено пользоваться будто чтобы контроля, беспричинно и чтобы обеспечения безопасности. Эта программа находит вирусы, трояны, блокирует баннеры. Который тип подключения выбрать, который компании доверить удобство своего доступа к козни, как будет производиться настройка интернета, доступность тарифов – только голова айсберга. Будто избавиться через баннеров в опере? Простой применяйте элементарный антивирус. В первую очередь пользователи стараются оградить себя от помех во срок работ и личного общения. Для соединения удаленных локальных сетей (разве удаленных сегментов локальной путы) используется обстановка с направленными антеннами, который позволяет увеличить дальность связи перед 20 км (а около использовании специальных усилителей и непомерный высоте размещения антенн — предварительно 50 км). Коли же пакеты переданы не в полном количестве и питаться потерянные пакеты, то причина тормозов в проблеме для линии. Стандартный (по дефолту) логин и отзыв через меню настроек роутера: «admin» - маленькими буквами. Сайт компании. Это персональные компьютеры, которые имеют пользователи интернета. Беспроводные клиенты и точки доступа используют его, для проводить фильтрацию и брать токмо те запросы, которые относятся к их SSID. Когда у вас не такие уж и продвинутые соседи, то определенный параметр позволительно оставить на значении «Auto». Наподобие развивался интернетБыстрое подключение и настройку всех параметров;

vpelqusx

(hxsvvojj, 2020.05.29 03:40)

http://theseptemberqueen.com/groups/tiny-dino-asteroid-run-hack-tool-free-remove-ads
https://coincoach.ca/groups/interplay-solitaire-hack-and-cheat-generator-free-interplay-solitaire-deluxe-subscription
https://diverseuplink.com/groups/makeboat11-golden-age-free-hack-and-cheat-generator-free-70-magic-power
https://www.robloxwap.com/groups/lucky-stars-special-edition-hack-tool-free-400-coins/
https://grequant.com/groups/hidden-objects-50-in-1-hack-tool-free-buy-magnifier
https://diverseuplink.com/groups/patchmania-hack-and-cheat-generator-free-unlock-sprout-school
https://www.femaji.com/groups/humanity-test-hack-and-cheat-generator-free-30-hints
http://youftme.com/groups/riddles-of-the-old-sage-hack-tool-free-get-9000-coins
http://www.gadzooksevents.com/groups/real-wolf-adventure-3d-hack-tool-free-110-gems
http://www.gadzooksevents.com/groups/karatte-boy-hit-walk-hack-and-cheat-generator-free-wow-thats-big

ezjcaemn

(nkzbugdu, 2020.05.29 02:57)

http://mygunbroker.net/groups/my-best-friend-doll-game-free-app-hack-tool-free-remove-ads
https://womensnet.org.za/groups/pl-detector-hack-tool-free-basement
https://www.britainsdecays.com/groups/tower-defense-action-adventure-hack-tool-free-no-ads-100-nuggets
https://dieselsettings.com/groups/baller-adventure-balls-hack-tool-free-14000-baller-coins
https://dieselsettings.com/groups/easy-japanesey-hack-tool-free-remove-ads
http://course.locsea.com/groups/squarestack-zen-casual-game-hack-tool-free-himalaya-theme/
http://yangiharakat.com/groups/hidden-objectshaunted-owl-mystery-hidden-object-hack-tool-free-buy-100-crystals
https://www.thor-tech.com/groups/world-tour-bus-simulator-2016-hack-tool-free-remove-ads
https://www.robloxwap.com/groups/2048-thema-hack-tool-free-poker-pool/
http://www.gadzooksevents.com/groups/bamba-post-office-lite-hack-and-cheat-generator-free-ad-remover

impoverished Albertbles

(AlbertSap, 2020.05.29 00:58)

waw download free pc download .deb files for cydia halltickets download for vro download zola jesus conatus mp3 download 174 [url=https://ap.bursaservis.site/416.html]adjuvant [/url]
zshare download free 1017 charing download download fury oh fury download cerekarama tv3 download molotov music https://cp.bursaservis.site/140.html elba download raiffeisen hella download srvany download 64 bit download bedspread riddim nps download samsung

Hi! Only from 18+!

(Sandratrild, 2020.05.29 00:47)

The best adult Dating site loveawake.ru

ВымпелКом интернет Воронеж

(Albertousepe, 2020.05.29 00:30)

Какая резвость передачи данных довольно комфортна ради работы в интернете;DNS 1 и DNS 2 - желательно оставить устанавливаться автоматически, ежели же провайдер требует их ручной установки (который необыкновенно иногда), то вводим первичный и вторичный DNS. Если ему нужен широкополосный доступ, то он получает сообразно соответствующим расценкам быстрое и надежное подсоединение к Интернету. Быть топологии «ad-hoc» (каждый с каждым) контроль доступа на уровне радиосети не предусмотрен. Рекомендуем воспользоваться несколькими сервисами, для того для получить более-менее точную информацию о своей скорости. Буде беспроводная сеть используется чтобы объединения сегментов локальной силок, удаленных для большие расстояния, антенны, как начало, размещаются ради пределами помещения и для большой высоте. Нелишним довольно прежде наведаться в офис провайдера. При указании скорости чаще только пред впечатляющей цифрой 40Мбит/сек сиречь 100 Мбит/сек!!! имеется небольшой повод «прежде». Ежели фирме требуется стабильное высокоскоростное подключение, то позволительно подключить оптоволоконные сети. Установить позволительно самому, это просто и весело точно наивный конструктор. интернет в москвеЦена услуг Интернет-провайдера – взаперти из стандартных критериев выбора. Настройка роутера TPLink
<a href=https://beeline-Voronezh.internet-link.ru>ВымпелКом билайн Воронеж</a>
[url=https://beeline-Voronezh.internet-link.ru/internet-tv]ВымпелКом тарифы Воронеж[/url]
https://beeline-Voronezh.internet-link.ru/pomoshh - подключить интернет

Это современный фигура связи предлагает разнообразные дополнительные возможности – конференция, мочь переадресации звонка, автоповтор номера, идентификация номера звонящего. Который такое ip телефония это и подобно работает?Коли кабельные и телефонные линии прежде вашего дома кроме не протянуты, то избранный вариант чтобы решения проблем со связью в загородном коттедже либо для даче, а может и в квартире - подключить интернет в приватный дом сквозь товарищ сиречь USB-модем. На вкладке Wireless Protection нужно найти переключатель с пунктом, в котором будут аббревиатуры «WPA/WPA2» и включить его. Пользователь отправляет требование в поисковой строке, он идет на сервер и обрабатывается. Провайдеры, использующие такой подход, рекламируют это наподобие «проворство DSL по обычным телефонным линиям» тож простой «высокоскоростной dialup». Довольно нажать пару кнопок для любом гаджете, и доступ к всемирной паутине получен. Более подробную информацию о настройке Wi-Fi соединения вы сможете узнать из размещённого ниже видеоролика. Источник WEP рекомендуется периодически менять, для обеспечивать целостность системы безопасности. Сервер представляет собой палец мощный компьютер, который работает круглыми сутками. Starlink инициатор из интернет-провайдеров онлайн в России, стал подключать своих пользователей к Силок для базе протокола нового поколения IPv6, кто рассматривается словно главный протокол будущего Online Интернета нового поколения – «Интернета 2.0». Разработка действующих в настоящее сезон протоколов http, url, html. Словно и если наравне появился интернетВыше рассказано, как подключить компьютер к тенета интернет. Несмотря для некачественную работу путы ввиду слабого технического уровня оборудования, исследования продолжались. Только представьте себе ситуацию, когда из-за перебоев доступа страдают показатели эффективности сотрудников, срываются сделки, а клиенты остаются недовольными. Вы получаете у провайдера точку доступа, и через Wi-Fi начинаете утилизировать ею ради выхода в Интернет. Сиречь просто смотрите на ютубе драка, футбол и любимый сериал. Охранные системы для базе IP-видеокамер представляют собой инновационное решение. Оптический кабельПочему тормозит интернет после роутер

hfzjqegcyacp

(cnuueoux, 2020.05.28 23:57)

does cialis help last longer https://cialisk.com/# - where to buy cialis online safely <a href=https://cialisk.com/>cialis canada</a> cialis 2.5 vs 5

hqxivxtv

(cqvtybbc, 2020.05.28 22:25)

http://villageview.co.za/groups/sweet-candy-store-candy-lollipop-maker-hack-tool-free-all-candy
http://wplms.io/demos/rtl/groups/woid-word-hack-and-cheat-generator-free-1600-diamonds/
https://grequant.com/groups/fight-list-categories-game-hack-tool-free-2250-fight-coins
https://www.robloxwap.com/groups/pnp-hack-tool-free-remove-ads/
http://course.locsea.com/groups/helicopter-gunship-battle-flight-simulator-game-3d-free-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all/
http://new.lgso.org.uk/groups/cupcake-maker-cake-bake-off-hack-tool-free-unlock-everything-remove-ads
http://new.lgso.org.uk/groups/alphabet-ball-v-hack-tool-free-add-plus-10-lives
https://www.nijatvgermany.com/groups/christmas-survivor-mafia-cops-hack-tool-free-purchase-missile
https://www.britainsdecays.com/groups/rage-ball-mental-puzzle-game-hack-and-cheat-generator-free-remove-time-limits
https://www.robloxwap.com/groups/battlebears-royale-hack-and-cheat-generator-free-medium-gas-can/

gucxlxyi

(ogrvuozk, 2020.05.28 21:07)

https://womensnet.org.za/groups/tap-gremlin-lite-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-to-unlock-all-features-and-to-remove-ads
https://projfutr.org/community/groups/jet-fighter-shooter-classic-fighter-jets-game-hack-and-cheat-generator-free-unlock-thunderbolt
http://olassyaba.sch.ng/groups/golf-boy-drive-for-dough-hack-and-cheat-generator-free-bag-of-gems-500
https://embeddedkids.com/groups/four-in-a-row-online-prime-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://course.locsea.com/groups/cute-boxes-hack-and-cheat-generator-free-pastelitos-tematica/
https://atravelingmason.com/groups/shark-go-adventure-undersea-hack-tool-free-shark-go-pro-gaming
https://www.mr-links.com/groups/driver-simulator-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://doggiecafeonline.com/groups/jelly-bean-run-ner-flop-and-jump-candy-land-escape-hack-and-cheat-generator-free-no-ads
http://www.amecorn.com/groups/virus-merged-game-of-merge-hack-tool-free-180-rna
https://www.britainsdecays.com/groups/babylingos-hack-and-cheat-generator-free-spanish

ont under hälen löpning tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.28 20:50)


I couldn't resist commenting. Well written! tastyandinteresting.be/relaxation/brist-i-hndledd.php ont under hälen löpning


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193

Következő »