Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Stratégiai terv

 

FEJLESZTÉSI TERV

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

3100 Salgótarján, Fő tér 5.

 

mese-logo-jo-2.jpg

 

I. Preambulum

 

Egy-egy stratégiai tervező, szervezetfejlesztési-képzési program összeállításában fontos alapelv az, hogy a készségfejlesztés és az ismeretátadás egymást kiegészítő folyamatok, melyek alkotó közreműködést kívánnak a fejlesztési programot felvállaló civil szervezetek minden vezetőjétől, s ezen túl a partneri kör (tagok, pártolók, adományozók, munkatársak, irányítótestületi tagok, stb.) is bevonásra kell, hogy kerüljön. A közösségi tervezési program, ill. az ahhoz kapcsolódó képzések, és a nyomukban zajló szervezeti változások nyomon követése, a szakmai kísérés együttesen alkotja azt a „tanulási/fejlesztési folyamatot”, amely e program tartalmát adja. A valódi hatékonyság kulcsszereplői azok a vezetők, jövőbeli vezetők és mások a szervezetből, akik vállalják a stratégia-alkotás komplex folyamatában való aktív részvételt.

Ez adja a keretét ennek a fejlesztési programnak!

II. A fejlesztési terv elkészítésének módszere

A fejlesztési terv előkészítő dokumentuma a Helyzetelemzés és szervezeti diagnózis.

A stratégiai tervezés területének átvizsgálása a szervezeti vízió és misszió megfogalmazásával kezdődött, ezután sor került a szervezet Stakeholder és SWOT elemzésére, majd ezek függvényében meghatározásra kerültek a célok.

Az operatív irányítás fejlesztéséhez: a rövid távú (2014-2020-as évekre vonatkozó) célok megfogalmazása után szervezetünk kiválasztotta és beazonosította, a nagyobb jelentőségű célt, ehhez kapcsolódóan beazonosította a szükséges tevékenységeket, ezeket időrendbe rendezte, és résztvevőket, felelőst rendelt hozzájuk.

A következő négy fejlesztési terület vizsgálatára az volt a jellemző, hogy a jelenlegi helyzet alapos átvizsgálása meghatározásra kerültek azok a témakörök, ahol a szervezetet képviselő résztvevők szükségét érezték a fejlesztéseknek:

 1. humán erőforrás menedzsment
 2. pénzügymenedzsment
 3. szervezeti kommunikáció
 4. minőségmenedzsment

 

 

III. Fejlesztési terv

A) A szervezet víziója és missziója

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete víziója:

Az Egyesület elsősorban a működési területén élő mozgásukban korlátozott, hátrányos helyzetű személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete által megfogalmazott misszió:

A Nógrád megye területén élő mozgásukban korlátozott, hátrányos helyzetű személyek érdekeinek védelme, érdekeik és családjaik  életvitelének minden térre kiterjedő segítése.

 

 

B) A szervezet stakeholder elemzése

 

Belső érintettek:

Alapítók: mozgásukban korlátozott személyek

Célcsoport: mozgásukban korlátozott, hátrányos helyzetű személyek

Támogatói kör: családok, magánszemélyek és szervezetek, hazai és nemzetközi pályázatok, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, eseti magyar és nemzetközi pályázatok, szponzorok, vállalkozók (pénzbeli és természetbeli adományok)

Közvélemény: adózók (SZJA 1%-a)

Állami intézmények, önkormányzatok: MEOSZ, Nógrád megye településének önkormányzatai

 

C) Erősségek, gyengeségek:

Erősségek:

 • az egyesület erős megyei tagbázisa (320 fő),
 • jó intézményi kapcsolatok,
 • rendszeres rendezvények tartása, kirándulások szervezése, bográcsozás – közösségépítő rendezvények magas száma.
 • életvitelt segítő eszközök korlátozott biztosítása
 • Tapasztalat a hazai és nemzetközi pályázatok írásában
 • Országos hálózatokkal való kapcsolat

Gyengeségek:

 • szűkösek a meglévő anyagi források az egyesület működésének fenntartására,
 • instabil pályázati háttér,
 • egyesületi tagok anyagi támogatásának hiánya

Lehetőségek:

 • új pályázatok felkutatása, a pályázatírói tevékenység fokozása.
 • új, innovatív források felkutatása, integrálása

Veszélyek:

 • erős függőség a pályázati forrásoktól,
 • a MÁK utazásra jogosító hatósági igazolvány bevezetése a taglétszám csökkenését vonhatja maga után,
 • jogszabályi környezet gyors és hátrányos változása

D. Hosszútávú célok

 

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete hosszú távú céljai a misszióban, vízióban megfogalmazottakból vezethetőek le.

Az alapvető, hosszú távú célok elérését szolgálják a következő részcélok:

 • Mozgásukban korlátozott és hátrányos helyzetű személyek segítése, ill. érdekvédelmének ellátása terén a hatékonyság fokozása.

A fenti célok eléréséhez kapcsolódóan szükséges:

 • A székhelyünkön ügyfélszolgálati iroda folyamatos nyitva tartása költségeinek biztosítása.
 • Alkalmas pályázati források megfelelő számú kiírása.
 • Plusz irodahelyiség biztosítása az egyesületi munkától, irodától elkülönített helyen.
 • A célcsoport munkaerő piaci helyzetének nyomonkövetése, információval való ellátása, tanácsadás, ezzel segítve a munkaerő piaci integrálásukat
 • Önkéntesek bevonása, az önkéntesség elvének elterjesztése, közösségi szolgálat népszerűsítése.

 

E. Rövidtávú célok

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete céljai a 2014-2020as évekre:

A rövidtávú célok közül a legfontosabbak:

 • pályázati források megpályázása a működés és a programok költségeinek fedezésére, továbbá
 • szakmailag és pénzügyileg is rentábilisnak maradni, stabilizálni az egyesület működését és megtenni az ehhez szükséges intézkedéseket.
 • szakemberek bevonásával közérdekű előadások tartása.
 • helyi és területi érdekvédelmi tevékenység hatékonyságának fejlesztése.
 • az ágazatban működő szervezetekkel való kapcsolattartás rendszeresebbé tétele

 

 

 

F) Humán erőforrás menedzsment

Jelenlegi helyzet:

A szervezet alapszabályában vállalt feladatai, az egyesület céljai és tevékenysége: Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.

Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtására. E tevékenység közhasznú szervezet formájában végzi, nyereség -és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.

Az Egyesület elsősorban működési területén élő mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel.

A következő szolgáltatásokkal segítjük a hozzánk fordulókat:

Egyéni, kollektív érdekvédelem

Segédeszköz kölcsönzés

Információs tanácsadó szolgálat

Felvilágosító tevékenység

Szabadidős programok szervezése

Kapcsolatfelvétel önkormányzatokkal, vállalkozókkal

együttműködés más fogyatékos és civil szervezetekkel

Újság előfizetés

Egy éves terv, humánerőforrás-szükséglettel:

 

 

Tevékenység

Humánerőforrás-szükséglet

1.

Ügyfélszolgálati iroda működtetése

10 fő

2.

Ebből szakirányú felsőfokú végzettségűek – irodavezető

3 fő

3.

Ebből szakirányú középfokú végzettségű

5 fő

 

Hatáskörök, feladatok, szerepek: egyesület elnöke, aki a munkáltatói jogkört gyakorolja. Feladata: tervezés, szervezés, irányítás, koordinálás) a munkaköri leírásoknak megfelelően.

Munkavégzés körülményei (fizikai: tér, helyiség, stb.): Egyesületünk ügyfélszolgálati irodahelyisége Salgótarján frekventált helyén található. Az iroda saját tulajdon, tágas, világos. Második telephely: önkormányzattó bérelt teljesen akadálymentesített bérlemény.

IT (szám.tech.): Az infrastruktúra, a technikai háttér biztosított. 7 PC, 3 multifunkciós fénymásoló és 4 nyomtatóval, bútorzattal rendelkezünk.

Fejlesztendő területek: laptop táskával, elavult IT eszközök korszerűbbre való cseréjének biztosítása pályázati forrásokból.

 

g. Pénzügyi menedzsment

Az eddigi tevékenysége során az éves forrástervezés alábbi tételekből áll össze:

Bevételek: tagdíjak, adományok, szja 1%, személyi segítések bevételei, pályázatokon elnyert pénzösszegek.

Kiadások: működési célú kiadások, útiköltség térítések, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.

Fejlesztendő területek:

 1. A pályázati forrásokon kívül más bevételi források feltérképezése,
 2. A potenciális pályázati lehetőségek jobb kihasználása.
 3. Az SZJA 1 %-ának gyűjtésére stratégia kidolgozása
 4. Jótékonysági rendezvény
 5. Az egyesület gazdálkodásának stabilizálása

 

H) Szervezeti kommunikáció

Információáramlás a vezetők, a munkatársak és a tagság között: Napi kapcsolat személyesen, telefonon, levelezéssel.

Kommunikációs eszközök és informatikai háttér: Az infrastruktúra, a technikai háttér biztosított. PC-k, fénymásoló és nyomtatóval, bútorzattal rendelkezünk.

Belső PR eszközei: megbeszélések, munkamegbeszélések, eseti megbeszélések.

Külső PR eszközei: Internet, honlap működtetése:, Városi Televízió, Nógrád Megyei Hírlap, Városi újság

Partnerség (miért fontos, mik az előnyei), együttműködés, kapcsolatok: A partnerség előnyei: egymás munkájának megismerése, annak erősítése, segítése, vélemények, javaslatok kérése/fogadása, közös szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása. A partnerség növeli a pályázati esélyeinket és a kapcsolati tőkénket

Kapcsolataink: társszervezetekkel, családokkal, más egyesületekkel és szerveződésekkel, egészségügyi és szociális intézményekkel, munkahelyekkel, önkormányzatokkal.

Fejlesztendő területek: Szórólapok terjesztése, mely tájékoztatást nyújt az egyesület tevékenységéről és alkalmas az szja 1%-ok gyűjtésére is. Célzottan, személyesen megkeresve a potenciális ügyfeleket, támogatókat.  Közösségi oldalak jobb kihasználása.

 

I. Minőségmenedzsment

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete tevékenységének célcsoportja elsősorban mozgáskorlátozott, hátrányos helyzetű személyek és családjaik.

Igényfelmérés: A tagsággal, a rendezvényeinkről, a családok szociális hátteréről, az egyesület tevékenységének ismertségéről.

Visszajelzés a szolgáltatásokkal kapcsolatban: Kevesen ismerik tevékenységünket, a további rendezvények, kirándulások szervezésére igény jelentkezett.

Fejlesztendő területek: Ügyfél-elégedettségi kérdőívek kitöltése elsősorban olyanokkal, akik ismerik a szolgáltatásainkat, de elsősorban a tagsággal. Az előírásoknak és pályázati feltételeknek megfelelően dokumentáció vezetése pályázatainknál.

 

 

2014.   május  29.                                                                                                                             Uramecz János Attila